Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani z příjmů

Může podnikatel, OSVČ, převést na spolupracující manželku max. částku, tedy 540 000 Kč, i když manželka byla 6 měsíců v daném roce nemocná a pobírala nemocenské z titulu OSVČ? Nebo pouze 6 × 45 000 Kč?
Vydáno: 28. 02. 2024
Fyzická osoba, která není rezidentem České republiky, pronajímá byt v Česku. Její dcera, která je občanka ČR, pronajímá svůj byt a podává DP z příjmů fyzických osob. Na základě plné moci dcera řeší různé starosti/záležitosti, které se týkají bytu její matky. Na základě plné moci dcera podepsala smlouvu s nájemci. Jakým způsobem bude fyzická osoba, která není rezidentem České republiky, zdaňovat svoje příjmy z najmu? Může uplatňovat slevu na poplatníka, pokud není rezidentem ČR, ale je rezidentem Ruské federace?
Vydáno: 27. 02. 2024
  • Článek
Výše slevy na dani zůstává beze změny, tj. 24 840 Kč, pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, je výše slevy dvojnásobná. Zůstává i podmínka pro uplatnění slevy, že manžel poplatníka nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “), od 1. 1. 2024 upravuje nově podmínky pro uplatnění slevy na manžela v samostatném § 35bb.
Vydáno: 22. 02. 2024
Ukrajinec pracuje v ČR, bydlí v ČR s manželkou a dětmi. Nemá status uprchlíka. V rámci ročního zúčtování daně by chtěl uplatnit odpočet na děti a manželku, je to možné? Je způsob prokázání stejný jako u českého poplatníka (rodné listy, čestné prohlášení), případně je potřeba jiný dokument? Nemá povinnost si podat daňové přiznání, ve kterém by si daňové zvýhodnění a slevu uplatnil?
Vydáno: 21. 02. 2024
Může uplatnit slevu na studenta za rok 2023 v ročním zúčtování slečna, která nastoupila 1. 9. 2023 do zaměstnání? Zkoušky ukončila v 6/2023, takže by jí náležela sleva 335 Kč za 7 měsíců? 
Vydáno: 19. 02. 2024
Řeším slevu na dani dle § 35 ZDP za zamce se zdravotním postižením. Správný výpočet průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců se počítá bez přesčasových hodin. Je mi jasné, že nemůže vyjít např. 1,02 zaměstnance, když bych přesčasové hodiny u 8hodinové pracovní doby započítala. Jak je to ale u zkrácených úvazků? Máme invalidní zaměstnance (chráněná dílna), kteří pracují např. 10hod., 20hod., 30hodinový úvazek. V roce odpracují i hodiny nad svůj úvazek („přesčasové hodiny“, za které nemají příplatek, protože nejsou nad 8hod). Lze tyto hodiny u těchto zaměstnanců do průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců započítat?
Vydáno: 16. 02. 2024
Jak určit pořadí dětí při uplatňování daňového bonusu na děti (OSVČ)? Jedná se o dvojčata narozená v roce 2013 - tato dvojčata má matka s manželem ve střídavé péči a předpokládá, že si oba budou uplatňovat bonus na obě děti za 6 měsíců (vzájemně si podepíší čestné prohlášení). Dále má (s jiným otcem, než dvojčata) syna narozeného v roce 2008, který si již sám určuje kdy chce být u matky a kdy chce být u otce. Není to pravidelné střídání. Otec tohoto staršího syna si bonus neuplatňuje a čestné prohlášení podepíše. Je možné si na jedno dvojče uplatnit 7.602 Kč (1/2 z 15 204 Kč), na druhé dvojče 11.160 Kč (1/2 z 22.320 Kč) a na nejstaršího syna celých 27.840 Kč? 
Vydáno: 16. 02. 2024
  • Článek
Poplatníci mohou s účinností od roku 2005 od základu daně odečíst dle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “ nebo „zákon o daních z příjmů “) odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“).
Vydáno: 07. 02. 2024
Může zaměstnanec uplatnit slevu na dani na dítě své manželky? Dítě není jeho a nemá ho osvojené.
Vydáno: 02. 02. 2024
Zaměstnanec obdržel za rok 2023 potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. Zařízení se stalo akreditovaným od 1. 9. 2023. Jde o náklady vynaložené na dítě, které je předškolákem. Může si zaměstnanec uplatnit uvedenou částku, když jsme se dočetli, že předškolák je z tohoto poplatku osvobozen? Jde o soukromé zařízení. Pokud ano, může si uplatnit celou částku uvedenou na potvrzení (uvedeno: celková částka prokazatelně vynaložených výdajů, kterou za dítě na dané zdaňovací období zástupce uhradil), nebo ji má krátit podle počtu měsíců,k dy se teprve stali akreditovaným zařízením?
Vydáno: 01. 02. 2024
Student vysoké školy, denní studium, 21 let, žijící ve společně hospodařící domácnosti si chce zřídit živnostenské oprávnění. Budou mít rodiče i nadále nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na dítě?
Vydáno: 18. 01. 2024
Od roku 2015 mám na hypotéku byt, ve kterém žiji se svou rodinou. V 11/2021 jsem pořídila rodinný dům, opět na hypotéku, který jsme do 8/2023 rekonstruovali (drobné opravy, nebylo třeba stavební povolení). Od 9/2023 bydlíme v rodinném domě a byt pronajímáme. Vykládám si zákon správně, když tvrdím, že: a) bydlení v bytě 1–8/2023 = můžu uplatnit 8/12 úroků a zbylé 4/12 úroků si můžu uplatnit jako výdaje k příjmům z nájmu b) bydlení v RD 9–12/2023 = sice je splněna podmínka vlastnictví po celé zdaňovací období, ale není splněna podmínka, že dům po celé zdaňovací období užívám k vlastnímu trvalém bydlení, nemohu tedy uplatnit žádné úroky. Nebo se podmínka celoročnosti uplatňuje pouze u vlastnictví? A pak bych mohla uplatnit úroky z hypotéky na dům za 9–12/2023 nebo za celý rok 2023? 
Vydáno: 15. 01. 2024
  • Článek
Změna zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), obsažená v části desáté zákona č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. „konsolidační balíček“), přinesla s účinností od 1. 1. 2024 i několik změn v ustanoveních upravujících slevy na daních z příjmů.
Vydáno: 02. 01. 2024
  • Článek
V rámci novely zákona o daních z příjmů , která je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, jsou obsaženy i změny, omezující uplatnění slevy na dani na manžela. V článku si uvedeme podmínky pro uplatnění této slevy na dani v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a následně si uvedeme změny účinné od 1. 1. 2024, ke kterým při uplatnění slevy na manžela dochází.
Vydáno: 02. 01. 2024
Posuzování u dárce Dárce Minimální limit na zdaňovacím období Maximální odečet do 2013 Maximální odečet od 2014 FO1) úhrnná hodnota darů2) > 2 % ze základu daně, anebo úhrnná hodnota...
Vydáno: 01. 01. 2024
Sleva na dani Platí pro rok Roční výše (Kč) Poznámka / podmínky základní sleva na poplatníka 2006–2007: 2008–2010: 2011: 2012–2010: 2021: od 2022: 7.200 24.840 23.640 24.840 27.840 30.840...
Vydáno: 01. 01. 2024
Platné pro kalendářní rok Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 6.000 Kč 12.000 Kč 30.000 Kč 2008...
Vydáno: 01. 01. 2024
Platné pro měsíce kalendářního roku Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 500 Kč 1.000 Kč 2.500 Kč...
Vydáno: 01. 01. 2024
Maximální možná výše slevy za jednu zastavenou exekuci činí – dle exekučního řádu – 450 Kč (30 % z 1 500 Kč). Slevu mohou v rámci daňového přiznání uplatnit právnické...
Vydáno: 01. 01. 2024
Student střední školy, 19 let, pracuje na hlavní pracovní poměr, platí zdravotní a sociální pojištění. Po maturitě plynule navazuje studium na vysoké škole a stále pracuje. Má otec nárok na slevu na dítě? 
Vydáno: 22. 12. 2023