Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani z příjmů

Poplatník zaplatil v roce 2021 tyto částky na penzijní připojištění. Leden a únor žádnou částku. Březen - listopad po 1 000 Kč a v prosinci 2021 částku 3 000 Kč - celkem tedy zaplatil v roce 2021 na penzijní připojištění částku 12 000 Kč. Může poplatník využít odpočet ve výši 2 000 Kč, neboť v prosinci zaplatil 3 000 Kč, tj. o 2 000 více než povinná částka 1 000 měsíčně? Nebo se celkově od plateb odečítá částka 12 000 za celý rok, tj. poplatník pokud celkově zaplatil 12 000 Kč a odečte 12 000 Kč, tak na odpočet mít žádný nárok nebude? Bere se celková částka nebo se posuzují zvlášť jednotlivé měsíce?
Vydáno: 18. 01. 2022
Manželé (v roce 2022 oba zaměstnaní) žijící ve společné domácnosti vychovávají 4 děti (3, 7, 10 a 13 let). Manželka nyní po mateřské dovolené nastoupila do práce. Dosud uplatňoval slevu na všechny děti pouze manžel. Nyní by si chtěli uplatňovat každý slevu na 2 děti, tak aby jeden neplatil daň a druhý čerpal daňový bonus. Nebude mít toto řešení nějaký negativní dopad na jejich daně a čerpání slevy/daňového bonusu?
Vydáno: 18. 01. 2022
 • Článek
Možnost uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte v případě, kdy dítě nežije s oběma rodiči současně v jedné společně hospodařící domácnosti, je věčné téma, protože zákon o daních z příjmů tyto situace zcela jednoznačně a výslovně neupravuje. Článek poukazuje na to, že ani aplikace definice společně hospodařící domácnosti nemusí být zcela jednoznačná, o čemž svědčí rozsudky NSS čj. 8 Afs 155/2019-46 a Krajského soudu v Praze čj. 51 Af 3/2020-55 . Přesto uvedené rozsudky poskytují určitý návod, jak zmiňované položky snižující daň uplatňovat, protože základní smysl a úmysl zákonodárce je, aby příslušná položka v konkrétním měsíci byla uplatněna vždy jen u jednoho poplatníka, nikoliv u obou rodičů současně.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Tato závěrečná část našeho seriálu přináší postup lékaře při výpočtu daňového přiznání. Jsou stručně uvedeny i běžné možnosti optimalizace daně z příjmů platné v době tvorby tohoto textu, tj. k 1. 10. 2021, tzn. použitelné pro závěrku roku 2021. Tato část je pojata jako celistvá a není členěna podrobnější strukturou.
Vydáno: 19. 12. 2021
U daňového subjektu nyní probíhá kontrola na daň z příjmů a DPH za období roku 2019. V průběhu kontroly zjistil, že nebyl uplatněn paušální výdaj na dopravu na vozidlo zahrnuté v obchodním majetku. Celý rok na vozidlo nevznikaly žádné výdaje. Daňový subjekt je fyzickou osobou vedoucí daňovou evidenci. Je možnost v rámci probíhající kontroly požadovat po správci daně zpětné uplatnění tohoto paušálního výdaje na dopravu? Pokud ano, tak na základě jakého ustanovení zákona?
Vydáno: 08. 12. 2021
 • Článek
Slevu na dani na manželku může uplatnit poplatník jak v rámci podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Jaké jsou podmínky pro uplatnění této slevy na dani za rok 2021? Na to si s využitím příkladů odpovíme v dalším textu.
Vydáno: 25. 11. 2021
Vláda dnes schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který přináší první nové bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1 000 Kč denně. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.
Vydáno: 22. 11. 2021
 • Článek
Makléřská společnost OK GROUP a. s., stabilní a aktuálně také největší samostatný pojišťovací zprostředkovatel bez zahraničního kapitálu na tuzemském trhu, je partnerem Komory daňových poradců České republiky v oblasti pojištění již od roku 2015. V rámci klientského portfolia však OK GROUP svůj servis neomezuje pouze na samostatné daňové poradce či společnosti ze segmentu SME. Vzhledem k tomu, že specialisté OK GROUP jsou si vědomi specifických potřeb velkých poradenských společností, řeší OK GROUP rovněž individualizované pojistné programy pro různá uskupení poradenských společností (např. daňových, účetních, finančně-poradenských, znaleckých, právních a dalších). Specialisté OK GROUP vždy hájí zájmy klientů, orientují se na jejich dlouhodobou spokojenost a vyjednávají pro ně průběžně nejlepší podmínky na trhu.
Vydáno: 21. 11. 2021
 • Článek
Po komplikovaném projednávání sněmovního tisku č. 1116 byl v částce 125 Sbírky zákonů dne 27. 7. 2021 zveřejněn zákon č. 285/2021 Sb. , kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a zákon o daních z příjmů . Novela zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP “, obsahuje navýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a úpravy týkající se měsíčního daňového bonusu. V následujícím textu si ukážeme na příkladech základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2021, a to v různých situacích poplatníka – jak u OSVČ, tak u zaměstnance.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Některé vybrané oblasti z praxe k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje Ing. Ludmila Dvořáčková Informace k projektům výzkumu a vývoje z roku 2017 V aktuální soudní judikatuře je...
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést – od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Dnešní soudnička potěší zejména ty, kdo už měli po krk městského shonu a na úvěr si pořídili bydlení v objektu individuální rekreace, obvykle na chatě či chalupě. Pokud i nadále zůstali výdělečně činní, doposud nemohli daňově uplatnit úroky z úvěru, protože tuto možnost daňový zákon výslovně omezuje pouze na rodinný dům nebo byt. Tomu rovněž odpovídala rozhodovací praxe finanční správy i krajských soudů. Nedávné zlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ovšem tento formalistický přístup ukončilo. Jde o další z rozsudků, který bere v potaz také smysl a účel dané normy, neřeší jen „papíry“, ale věc posuzuje podle skutečného stavu.
Vydáno: 18. 01. 2021
 • Článek
V příspěvku se zaměříme na problematiku daňového zvýhodnění u studentů středních a vysokých škol, jehož podmínky vyplývají kromě zákona o daních z příjmů ze zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře “), ze zákona č. 561/2004 Sb. , školského zákona (dále jen „školský zákon “) ve znění zákona č. 284/2020 Sb. , změna školského zákona a ze zákona č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách, ve znění zákona č. 495/2020 Sb. , změna zákona o vysokých školách .
Vydáno: 18. 01. 2021
 • Článek
V uplynulých měsících vydal Nejvyšší správní soud několik zásadních judikátů k otázce vlivu vykázání a možného uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně na běh lhůty pro stanovení daně. Tyto judikáty vyvolaly podstatnou změnu dosavadních výkladových stanovisek Finanční správy k aplikaci § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů . Jednalo se o rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. května 2020, čj. 8 Afs 58/2019-48 , a ze dne 18. června 2020, čj. 2 Afs 388/2019-70 , zakazující tzv. řetězení ztrát, a dále rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. července 2020, čj. 9 Afs 81/2020-40 , a ze dne 17. července 2020, čj. 4 Afs 101/2020-41 , k vlivu úkonů činěných ve smyslu § 148 odst. 2 až 4 daňového řádu na běh lhůty pro stanovení daně a k maximální délce lhůty pro stanovení daně ve smyslu § 148 odst. 5 daňového řádu .
Vydáno: 18. 12. 2020
 • Článek
Podnikající fyzické osoby alias osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) v praxi často využívají nejrůznějších forem výpomoci rodinných příslušníků. Zpravidla se neřeší tištěné podklady a neuzavírají pracovní ani jiné smlouvy, vše stojí na důvěře, ochotě a loajalitě. Společný cíl je totiž nasnadě – podpořit rodinnou firmu, neboť její zisk se přímo či nepřímo promítne do osobní sféry každého člena rodiny. Této obvyklé praxi byl uzpůsoben právní institut spolupracující osoba/osoby. Ten umožňuje rozdělení společně vydělaných peněz mezi podnikatele a jeho rodinné pomocníky. Dnešní soudnička ale vyjeví, že není radno podcenit zákonné podmínky dělení zisku.
Vydáno: 15. 12. 2020
 • Článek
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále jen „odpočet“) byl zaveden do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP “ nebo „zákon o daních z příjmů “) s účinností od roku 2005 a od té doby zaznamenal řadu změn. Podmínky pro uplatnění odpočtu v základu daně jsou pro rok 2020 definovány v ustanovení § 34 odst. 4, 5–34d ZDP . Podle § 34e ZDP může poplatník požádat správce daně o závazné posouzení nákladů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu. Závazné posouzení je zpoplatněno.
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2020, čj. 9 Afs 81/2020-40
Vydáno: 02. 11. 2020
 • Článek
Podnikatel měl ze zákona začít evidovat tržby přes EET v roce 2020. Opatřením kvůli koronaviru byla tato povinnost do 31. 12. 2020 zrušena. Z toho důvodu si podnikatel ani pokladnu EET nepořídil. Ve kterém roce si bude moci od daně z příjmů fyzických osob jednorázově odečíst 5 000 Kč?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Manžel-OSVČ rozděluje část svých příjmů z podnikání na spolupracující děti žijící s ním ve společné domácnosti (studenti VŠ do 26 let). Může manželka uplatnit daňové zvýhodnění na tyto vyživované děti dle § 35c zákona o daních z příjmů , pokud jsou zároveň spolupracující osoby manžela?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2020, čj. 8 Afs 58/2019-48
Vydáno: 24. 08. 2020
+ Zobrazit dalších 20