Nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani z příjmů

Zaměstnanec je z Ukrajiny, má tu dočasné vízum (strpění), od 15. března pobývá v ČR s celou rodinou, středisko životních zájmů má v ČR, byt na Ukrajině mu Rusové zničili. Domnívám se, že má nárok na 9/12 slevy na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b ZDP (od dubna). Bude se pro uplatnění slevy na manželku do příjmů manželky počítat i humanitární dávka poskytnutá § 6 zákona č. 66/2022 Sb., zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace? Pokud ano, jen humanitární dávka na ni nebo i na děti? Daňové zvýhodnění na děti dle § 35c ZDP bude také uplatňovat za 9 měsíců (od dubna)?
Vydáno: 25. 01. 2023
Zaměstnankyně v r. 2022 uzavřela smlouvu o úvěru na bydlení společně se svým přítelem. Vlastníkem bytu jsou oba v poměru 50 % každý. Potvrzení přišlo na celou výši úroků z úvěru pouze jednoho z nich - adresované na naši zaměstnankyni. Kolik si může každý uplatnit?
Vydáno: 13. 01. 2023
Ukončuji životní pojištění s výplatou odkupného na můj účet před dosažením 60 let. Jak s dodaněním odpočtů? Měla jsem od r.2003 tři životní pojištění, které jsem převedla do nové pojistné smlouvy r.2017, Všechny kapitálové hodnoty byly převedeny do této nové pojistky a k výplatě na můj účet nedošlo. Dodaňuji nyní tedy odpočty od r,2017 z nové pojistné smlouvy, které jsem si uplatňovala z daní? Nebo musím všechny od r.2012, přesto, že tady jsem podmínky pro odpočet neporušila.
Vydáno: 22. 12. 2022
Jaký je správný postup zaúčtování, pokud příspěvková organizace zřízená obcí (základní škola), hradí svému zaměstnanci (paní učitelce) z FKSP příspěvky na penzijní připojištění (hradí celou částku - může to tak být?). Jak správně zaúčtovat platbu do penzijního fondu + bankovní poplatek. Z pohledu zaměstnance jak pak tedy příspěvek na penzijní připojištění osvobozen od daně z příjmů v částce 50 000 Kč?
Vydáno: 06. 12. 2022
  • Článek
V článku se blíže zabýváme uplatněním slevy na dani na manželku v roce 2022, především pak z pohledu nepřekročení limitující hranice příjmů manželky ve zdaňovacím období jako podmínky pro uplatnění této slevy manželem.
Vydáno: 27. 11. 2022
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49
Vydáno: 09. 11. 2022
Státní podnik založil nadační fond (dále jen „NF“). V roce 2022 vloží do NF peněžní prostředky, které se považují za nadační (sponzorský) dar. Z těchto peněžních prostředků bude vyplácet příspěvky na podporu v sociální oblasti, podporu v oblasti vzdělávání v roce 2023, popř. další podpora subjektů (FO i PO) v souladu s účely dle usnesení vlády č. 334/1999, což je hlavním účelem zřízení NF. Je přijetí sponzorského daru do NF osvobozený příjem NF bez nutnosti registrace k dani z příjmů právnických osob? Bude pro státní podnik vložení peněžních prostředků do NF daňově neuznatelným nákladem, jedná se o částku v rámci rozdělení zisku? Může si státní podnik uplatnit 10 % resp. 30 % odečet od základu daně dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů?
Vydáno: 01. 11. 2022
Zaměstnanec si chce uplatnit slevu na vyživované dítě. Stačí u dítěte staršího 18 let doložit jen potvrzení o studiu nebo je třeba zároveň i rodný list dítěte? Pokud je zaměstnanec rozvedený a chce uplatnit slevu na vyživované dítě, co potřebuji doložit od druhého rodiče? Stačí, aby zaměstnanec sám vyplnil čestné prohlášení, kde by prohlásil, že má ve své péči vyživované dítě (konkrétně uvedené) a nikdo jiný na něj neuplatňuje daňové zvýhodnění? Od druhého z rodičů by nic nedokládal.
Vydáno: 27. 10. 2022
Zaměstnanec uplatňuje slevu na vyživované dítě starší 18 let připravující se na budoucí povolání. Potvrzení o studiu doložil . To je však zaměstnané a jeho příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Může si uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 10. 2022
  • Článek
V příspěvku se zaměříme na nejbolavější situaci v rodině, a to na úmrtí jednoho z členů rodiny. Ukážeme si, jak je nutno z hlediska daně příjmů postupovat, pokud tento člen rodiny vykonával samostatnou výdělečnou činnost jako podnikatel, popřípadě měl příjmy z pronájmu, a dále pokud tento člen rodiny měl příjmy ze závislé činnosti jako zaměstnanec.
Vydáno: 26. 10. 2022
  • Článek
V článku si s využitím příkladů ukážeme daňové řešení důsledků porušení podmínek pro uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného na soukromé životní pojištění u poplatníka a daňové řešení důsledků porušení podmínek pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů vynaloženého na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnance.
Vydáno: 22. 09. 2022
Zaměstnanec chce uplatnit na daňové zvýhodnění na dítě (19 let), které se stalo od září studentem SŠ - kombinované studium. Student žádné stálé zaměstnání nemá, vykonává jen příležitostné brigády. Může tedy otec daňové zvýhodnění uplatnit? Pokud by student pracoval a jeho výdělečná činnost zakládala účast na nemocenském pojištění, tak by si otec daňové zvýhodnění na dítě asi uplatnit nemohl, ale když nebude pracovat (resp. pravděpodobně jen na DPP bez účasti na nemocenském pojištění), tak předpokládám, že si daňové zvýhodnění na dítě uplatnit může. Musí otec ještě nějak dokládat to, že dítě opravdu nemá příjem zakládající účast na nem. pojištění nebo stačí jen podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO za závislé činnosti? Pokud by se jednalo o studium na VŠ, tak je kombinovaná forma studia posuzována jako soustavná příprava na budoucí povolání a daň. zvýhodnění si může rodič uplatnit. Jen to studium na SŠ je v tomto ohledu trochu složitější... .
Vydáno: 19. 09. 2022
Společník s.r.o. vlastní rodinný dům, na který čerpá hypotéku a uplatňuje si úroky z hypotéky jako položku snižující základ daně. Na adrese rodinného domu je umístněno i sídlo společnosti, ve které je společníkem. Nyní společnost společníkovi 1x ročně vyplácí částku za umístění sídla společnosti v jeho rodinném romě. Je správné, že společník zdaňuje příjem za umístění sídla jako příjem z pronájmu dle § 9? Může si ale uplatňovat 100 % úroků z hypotéky na rodinný dům? Pokud ne, jakým způsobem máme stanovit podíl úroků z hypotéky, které si může uplatnit jako položku snižující základ daně?
Vydáno: 19. 09. 2022
Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč.
Vydáno: 02. 09. 2022
Zaměstnancova dcera přerušila studium na SŠ od 17. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Dne 9. 5. 2004 dovršila 18 let. Má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění za 5/2022? Druhý zaměstnanec má syna, nar. 30.7.2004, který ukončil studium na SŠ v dubnu 2022. Má tento zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění za 7/2022?
Vydáno: 16. 08. 2022
Máme zaměstnance na dohodu o provedení práce od 1.5.2022 do 5.8.2022. Zaměstnanec podepsal prohlášení poplatníka. Od 15.8.2022 má u stejného zaměstnavatele hlavní pracovní poměr. Pokud si v měsíci srpnu vydělá na DPP 10 000,- Kč a na HPP 20 000,- Kč hrubého, jak je to s možností uplatnění slevy na poplatníka? Může si slevu na poplatníka uplatnit jen u jednoho příjmu? Nebo se příjmy sčítají a následně odečte sleva na poplatníka?
Vydáno: 16. 08. 2022
Student střední školy (denní studium) vykonal úspěšně maturitní zkoušku v 5/2022. Od 1/2022 je výdělečně činný, nemocensky pojištěn, zaměstnán na HPP. Za které měsíce r. 2022 bude náležet daňové zvýhodnění v těchto případech? 1) Student nebude pokračovat ve studiu. 2) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na jiné SŠ (denní studium). 3) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VOŠ (dálkové studium). 4) Student bude pokračovat od 9/2022 ve studiu na VŠ.
Vydáno: 08. 07. 2022
Náš invalidní zaměstnanec byl v práci celý rok a odpracoval všechny směny. Všechny odpracované hodiny se podělí počtem hodin celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zamce pracujícího na plnou pracovní dobu. Náš zaměstnanec má 7,5 hodinovou pracovní dobu při počtu 252 pracovních dní v roce 2021 to dělá 1890 hodin. Dělíme tedy touto částkou a poté nám vyjde 1. Předpokládáme, že se nedělí vždy částkou 2016 (8hod. pracovní doba). Je náš výpočet správný?
Vydáno: 13. 06. 2022
Můj klient uplatňoval ve svých přiznáních k DPFO za předcházející roky odpočet na úroky z hypotéky na koupi pozemku, na kterém bude stavět ke svému bydlení nemovitost. V roce 2022 uplyně 4letá lhůta pro zahájení vystavby na uvedeném pozemku stanovená v § 4b odst. 1 písm. b) – (dříve § 15 odst.3 písm. b) ZDP a zřejmě nestihne do konce roku 2022 mít schválené stavební povolení, podle odhadu by mohl dostat stavební povolení v únoru 2023. Jak se formulace „zahájení výstavby do 4 let“ posuzuje? Stačí mít např. do konce roku 2022 podanou žádost o stavební povolení nebo nakoupený stavební materiál? 
Vydáno: 02. 06. 2022
Společnost s r. o. měla v roce 2021 na hlavní pracovní poměr zaměstnance, kterému byla přiznána od 1. 10. 2021 invalidita 1. stupně. Od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 byl nemocen a od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 odpracoval všechny směny (40 hod. týdenní úvazek). Má s. r. o. nárok na slevu na invaliditu dle § 35 ZDP za rok 2021 ve výši 4 500 Kč (18 000 /12 ms × 3 ms)?
Vydáno: 01. 06. 2022