Osoby povinné a identifikované, registrace, zdaňovací období

Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají jiné činnosti nebo příjmy, které by jim zakládaly (zachovávaly) registrační povinnost k dani z příjmů, je namístě požádat místně příslušný finanční úřad o zrušení jejich registrace k dani z příjmů.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Obrat a kontrolní hlášení – hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023 Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Obrat pro registraci osob povinných k...
Vydáno: 16. 01. 2023
V návaznosti na Informaci k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022), zveřejněnou dne 1. 12. 2022, a s ohledem na smysl a cíl předmětné novely zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále také jen „zákon o DPH“) komunikované s Ministerstvem financí, Finanční správa sděluje,
Vydáno: 09. 01. 2023
Česká fyzická osoba povinná k dani, neplátce DPH má živnost nákup,prodej zboží. Nakupuje zboží z EU od plátců DPH, dále ze třetích zemí. Musí si hlídat limit 10 000 EUR v EU za kalendářní rok? Pokud limit překročí v daném roce stane se identifikovanou osobou , ale nejdřív se musí registrovat na OSS ? Jestli že by kupoval zboží z EU od osoby povinné k dani ale neplátce DPH, byl by postup stejný jako u plátce DPH ? Jak je to s nákupem zboží ze třetích zemí, hlídá se taky nějaký limit ?
Vydáno: 29. 12. 2022
 • Článek
Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty , která mimo jiné navyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2. mil. Kč. Díky této změně může řada subjektů zažádat o zrušení registrace k DPH. V České republice je nyní zhruba 550 000 plátců DPH a Ministerstvo financí předpokládá, že by s ohledem na navýšení limitu obratu mohlo zrušit svou registraci k této dani zhruba 80 000 subjektů. V tomto článku bych chtěl poskytnout praktický návod na zrušení registrace se zaměřením na činnost územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).
Vydáno: 29. 12. 2022
 • Článek
V článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná pravidla podle zákona o DPH pro registraci osoby povinné k dani při překročení limitu obratu a pro zrušení registrace plátce v roce 2022 a upozorněno na změny očekávané s účinností od 1. 1. 2023. Návazně jsou vysvětlena s využitím příkladů pravidla pro snížení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace plátce na jeho žádost.
Vydáno: 27. 12. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. 8. 2022 ve věci C-267/21 Uniqa Asigurări
Vydáno: 21. 12. 2022
 • Článek
Problematika skutečného sídla si u každého plátce DPH zaslouží pozornost, protože se jedná o povinný registrační údaj, jehož neoznámení může způsobit závažné problémy a může vést až k prohlášení za nespolehlivého plátce. Tento článek upozorňuje na povinnost oznamovat skutečné sídlo a obsahuje také správní judikát k této problematice.
Vydáno: 14. 12. 2022
 • Článek
Od 1. 1. 2023 by měl být zvýšen dosavadní limit obratu pro povinnou registraci osoby povinné k dani jako plátce daně. V souvislosti s tím se zvýší také odpovídajícím způsobem výše obratu pro možnost zrušení registrace na žádost plátce daně. S těmito legislativními změnami bude zřejmě spojeno častější podávání žádostí o zrušení registrace plátce, který splní novelizované podmínky pro zrušení registrace. V souvislosti se zrušením registrace je přitom plátce povinen podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), snížit odpočet daně, který uplatnil u majetku, jenž je součástí jeho obchodního majetku ke dni zrušení registrace. V článku jsou nejprve stručně shrnuta aktuálně platná pravidla podle zákona o DPH pro registraci osoby povinné k dani při překročení limitu obratu a pro zrušení registrace plátce v roce 2022 a upozorněno na očekávané změny, které by měly být provedeny s účinností od 1. 1. 2023. Návazně jsou vysvětlena s využitím příkladů pravidla pro snížení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace plátce na jeho žádost, která by se novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 měnit neměla.
Vydáno: 08. 12. 2022
 • Článek
V létě letošního roku vláda předložila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 ZDPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Změna by měla platit od 1. 1. 2023, nicméně novela zákona prošla prozatím druhým čtením v Poslanecké sněmovně, a tak není stále zcela jisté, jak bude tato novela finálně vypadat.
Vydáno: 27. 11. 2022
Správce daně zaregistruje z moci úřední osobu povinnou k DPH a zveřejní údaje z registru plátců a identifikovaných osob. V informačním systému MF je jak datum, od kdy je osoba povinná k dani plátcem, tak i datum zveřejnění. Podle jakého předpisu je stanovena lhůta a podmínky zveřejnění. Mám za to, že zveřejněno by mělo být až pravomocné rozhodnutí o zpětné registraci, protože to má vliv na postup podle podle § 92a odst. 5 zákona o DPH a zveřejnění nepravomocného rozhodnutí postrádá smysl. Kdy a a na základě čeho správce daně v dané věci postupuje?
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Registrace k dani z přidané hodnoty Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Podání přihlášky k registraci je procesní povinnost, její nepodání nemá vliv na vznik...
Vydáno: 16. 11. 2022
 • Článek
Velmi diskutovaným tématem posledních pár měsíců je snaha zákonodárců o navýšení limitu, který zakládá povinnost pro registraci k dani z přidané hodnoty. Je však nutné si uvědomit, že novela, která má měnit nejen limit pro registraci k DPH, ale i například paušální daň, je prozatím ve stavu projednávání, není tedy zatím účinná. Vzhledem k blížícímu se termínu (1. 1. 2023), od kterého se změny promítnou v případě přijetí novely v navrhovaném znění, je příhodné sledovat aktuální vývoj. Není důvod předpokládat velké změny v novele oproti současné navrhované verzi, která je po prvním čtení v poslanecké sněmovně. Konkrétně se jedná o Sněmovní tisk č. 254/0. Nepochybně hlavní změnou, která se dotkne velkého množství podnikatelů, je navýšení výše zmíněného limitu pro registraci k dani z přidané hodnoty. Důvodová zpráva k novele zákona uvádí u navýšení maximálních příjmů u paušální daně na 2 000 000 Kč možnost se nově registrovat pro cca 60 000 živnostníků. Lze tedy předpokládat, že navýšení limitu registrace k dani z přidané hodnoty bude mít ještě větší vliv z důvodu ovlivnění i obchodních korporací (paušální daň je uzpůsobena pouze pro OSVČ). Vzhledem k celkovému vývoji ekonomiky a v posledním roce i vysoké inflaci se jedná o vcelku pochopitelný krok. Současný limit 1 000 000 Kč, což odpovídá cca 35 000 eur, byl stanoven v roce 2004 a od té doby neprošel tento limit žádným vývojem.
Vydáno: 10. 11. 2022
Firma pořídila v červenci 2022 sportovní zboží (pod limit pro identifikovanou osobu) z Holandska. Faktura z Holandska obsahovala holandské DPH. Firma se dobrovolně stala plátcem DPH v říjnu 2022. Existuje nějaká možnost, v ČR nebo v rámci evropských mechanismů, jak by firma mohla nárokovat DPH, když zboží má v okamžiku registrace na skladě a bude tedy prodávat s DPH?
Vydáno: 07. 11. 2022
Společnost je registrována k DPH od 7. 9. 2022. Před tímto datem (v srpnu) uhradila zálohu na stroj a obdržela daňový doklad k uhrazené záloze. Dne 3. 10. 2022 byl stroj dodán a obdrželi jsme doklad, na kterém je záloha odečtena a k úhradě nula, rekapitulace DPH 0. Stroj jsme dosud nezařadili do majetku, protože je nutné na něm ještě provést další úpravy, aby byl vhodný k užívání. Účtujeme na účet 042. Jak se v tomto případě postupuje u nároku na odpočet DPH? Musíme nárok uplatnit v přiznání za září, i když se jedná o DPH ze zálohy? Nebo mohu uplatnit DPH až po dodání stroje v říjnu 2022, popř. v období dalších tří let, jako může uplatňovat nárok na DPH již registrovaný plátce?
Vydáno: 02. 11. 2022
 • Článek
V následujícím článku je nejprve vymezeno, za jakých podmínek se stane osoba povinná k dani, případně právnická osoba nepovinná k dani identifikovanou osobou, a za jakých podmínek může požádat o zrušení registrace. Návazně jsou vymezeny základní povinnosti identifikovaných osob při přiznávání daně a přiznávaní plnění. V závěrečné části textu jsou shrnuty povinnosti identifikovaných osob v oblasti správy DPH.
Vydáno: 26. 10. 2022
Firma dnes překročila obrat 10 000 EUR prodeje do EU neplátcům. Od jakého data musí uvádět cizí DPH na vystavených fakturách a do kdy by se měla přihlásit do režimu OSS?
Vydáno: 25. 10. 2022
Společnost se sídlem v ČR (CZ DIČ) nakoupila v letech 2015 a 2016 formy (pro výrobu komponentů do výroby) od slovenského dodavatele (SK DIČ). Protože formy, které jsou sice majetkem české společnosti, byly dodány na Slovensku a na Slovensku také zůstaly (u dodavatele, který pro českou firmu dále vyráběl materiál do výroby), byly fakturovány se slovenskou DPH a česká společnost si požádala na Slovensku o vrácení DPH. V současné době česká společnost uvažuje o prodeji těchto forem do třetí země. Je možné tento prodej uskutečnit tak, aby se nemusela registrovat k DPH na Slovensku? Nabízí se nějaké řešení?
Vydáno: 24. 10. 2022
Subjekt s IČ, se sídlem v ČR, neplátce DPH, provozuje přepravu osob, taxi, na území ČR pro společnost se sídlem v JČS EU, plátce DPH. Je správný postup, že se subjekt zaregistruje jako identifikovaná osoba a bude podávat měsíční souhrnné hlášení s kódem 3, místo plnění této služby dle § 9 odst. 1 zákona o DPH? Nebo se na tuto službu vztahuje § 10a zákona o DPH, potom by tedy nemusel být identifikovanou osobou? Zahrnuje se přeprava taxi mezi tyto služby přepravy?
Vydáno: 10. 10. 2022
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko
Vydáno: 21. 09. 2022