Ostatní příjmy

Jak je to s daněním cenných papírů při prodeji a jak při výnosu (podílové listy, akcie, dividendy)? Chápu dobře, že prodej CP (pokud není splněn limit 100 000 Kč nebo časový test) se daní podle § 10 ZDP? Jak je to v případě, že z podílovíého listu budu mít zisk 1 mil Kč a z prodeje CP např. ztrátu 0,5 mil. Kč – lze to započíst dohromady a danit jen 0,5 mil. Kč? A jak je to s výnosem s držby CP? 
Vydáno: 06. 06. 2022
Společnost A koupila pozemky v průmyslové zóně a příkazní smlouvou zadala společnosti B přípravné práce pro budoucí prodej (zajištění územního rozhodnutí a dalších podkladů). Společnost B zadala fyzické osobě - nepodnikateli ( FO) na základě smlouvy o zprostředkování podle OZ zajištění jednání s potenciálním kupcem a finální přípravu všech podkladů nutných k prodeji. Pro FO se jedná o jednorázovou a nahodilou činnost. FO je daňovým rezidentem ČR. Za tyto služby má FO obdržet provizi ve výši 3 mil. Kč. Může být provize vyplacena na základě uvedené smlouvy o zprostředkování? Platí, že bude provize daněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Platí, že z uvedené provize nebudou odváděny další prostředky, např. pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění?
Vydáno: 24. 05. 2022
Klientka, paní Nová, se stala maminkou a je nyní na peněžité podpoře v mateřství, což by bylo možné označit i jako "nemocenská", která je vyplácena na základě příjmů z období před porodem. Nyní řešíme dvě otázky. 1) Nabízí se jí možnost převzít s. r. o. jako jediný společník s tím, že drobné výkony jsou vykonávány na základě DPP jiného zaměstnance. Paní Nová jako společník práci pro s.r.o. nevykonává a nemá žádný příjem. Není v kolizi s mateřskou? 2) Z diskusí na internetu vyplývá možnost „mít práci a příjmy“ i v době pobírání mateřské. Jen nesmí být u zaměstnavatele a na práci, ze které se vypočítává mateřská. Tedy příjmy od stejného zaměstnavatele jsou možné, ale jen z titulu jiné práce, nebo by mohla mít i placený příjem ze svého nového s. r. o.? Příjmy po skončení mateřské, v době výplaty rodičovského příspěvku nejsou příjmy limitovány.
Vydáno: 24. 05. 2022
OSVČ (stomatolog) vede daňovou evidenci, neplátce DPH. Je možné, aby lékař vyřadil z obchodního majetku v DE některé položky majetku z důvodu stěhování do nové ordinace (kde tyto položky nebude potřebovat) a následně tento již vyřazený majetek prodal a zisk z jeho prodeje zdanil podle § 10 ZDP (a nikoliv podle § 7)? Jedná se např. o rentgen, zubařské křeslo. Lze v roce vyřazení v takovém případě uplatnit do výdajů poloviční výši odpisu?
Vydáno: 13. 05. 2022
  • Článek
Osvobozením příjmů z prodeje hmotné movité věci se zabývá § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “). V článku se budeme zabývat zdaněním příjmů z prodeje hmotné movité věci, které ovlivňuje skutečnost, zda tento majetek je nebo není zařazen v obchodním majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, zda poplatník vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje, a rovněž skutečnost, když dojde k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu po jeho skončení na uživatele finančního leasingu a tento majetek je zařazen do obchodního majetku, případně není zařazen do obchodního majetku poplatníka.
Vydáno: 11. 05. 2022
Valná hromada akciové společnosti rozhodla o vyplacení podílu na zisku-dividendy ve výši 100 000 Kč na akcii. Stanovy akciové společnosti umožňují převést právo na podílu na zisku jiné fyzické osobě. Akcionář vlastnící 30 ks akcií by chtěl převést právo na podíl na zisku v celé výši 3 000 000 Kč jiné fyzické osobě. Toto právo se převede smlouvou o postoupení pohledávky? Nebo jiným právním aktem? Podléhá tento příjem u jiné fyzické osoby než skutečného akcionáře nějakému zdanění, nebo je to příjem osvobozený, protože byl již zdaněn u výplaty? Jak se na tento příjem pohlíží?
Vydáno: 10. 05. 2022
Jak správně ocenit výši příjmu osvobozeného dle § 10 odst. 3 písm. c) - dar od otce - podíl na nemovitosti - do oznámení finančnímu úřadu o osvobozeném příjmu v hodnotě nad 5 mil. Kč? Je nutný znalecký posudek od znalce nebo jen ocenění odhadcem např. Realitní kanceláří, jakým způsobem má být hodnota daru stanovena ( tržní, reprodukční...)? Je možné, aby obdarovaný určil výši daru sám? Jaký vliv by mělo určení ceny na případné sankce za neoznámení osvobozeného příjmu v lim. Nad 5 mil., když se obdarovaný domnívá, že hodnota daru limitu 5 mil. Nedosáhla, případně na oznámení s určenou hodnotou daru, která je vyšší nebo nižší, než měla být stanovena. Jak toto poplatník může prokázat? Je toto někde upraveno v zákoně?
Vydáno: 09. 05. 2022
Poplatník ve 2/2022 prodal nemovitost, kterou nabyl v 11/2017. V nemovitosti nebydlel, nesplnil pětiletý časový test pro osvobození. Nemovitost bude předmětem daně dle § 10 ZDP. Poplatník po celou dobu nemovitost pronajímal a příjmy z pronájmu zdaňoval v § 9 ZDP. Uplatňoval skutečné výdaje (úroky z úvěru, odpisy, opravy atd..). Proti příjmům z prodeje dle § 10 ZDP lze uplatnit vstupní cenu, za kterou nemovitost koupil, nebo vstupní cenu sníženou o odpisy, které uplatnil jako skutečný výdaj v rámci § 9 ZDP (tj. zůstatkovou cenu nemovitosti)? Nemovitost nikdy neměl v obchodním majetku, ani o ni neúčtoval.
Vydáno: 04. 05. 2022
Jsme nezisková organizace a vedoucí pracovník má auto k soukromým účelům. 1% hodnoty auta je ve mzdě jako naturální požitek . Jaké úhrady jsou povinné z tohoto neppeněžního příjmu? Děkuji za odpověď
Vydáno: 02. 05. 2022
Na účtech u Sberbank máme finanční prostředky. Část (do výše 100 000 EUR) jsme obdrželi na účet KB od Garančního systému finančního trhu. Jak účtovat příchozí platbu do výše 100 000 EUR a jak účtovat zbylou částku?
Vydáno: 25. 04. 2022
V 3/2021 byla občanem provedena směna pozemků mezi 2 občany a z ní vznikl pro nás „nepeněžní příjem“ ve výši 700 000 Kč. Tento je potřeba zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021 v § 10 ZDP. Proti tomuto příjmu budou uplatněny skutečné výdaje spojené s pozemkem ( přípojka, posudky, projekt ...). Je možno uplatnit jako daňový výdaje i pořizovací cenu směněného pozemku ? Pozemek byl zakoupen v roce 2017 za 400 000 Kč, a tudíž je významnou položkou příp. výdajů.
Vydáno: 25. 04. 2022
  • Článek
Důvodů, proč se společnosti s ručením omezeným („s. r. o.“) nedaří, může být řada, jak uvnitř, tak i vně firmy. Třeba špatný podnikatelský záměr, neschopné vedení, nesolventní nebo podvodní odběratelé, nekvalitní produkt, příliš schopná konkurence, neshody společníků, zpřísnění právní regulace, byrokratické komplikace atd. Pestrá je i paleta možných řešení potíží, ovšem jejich společným jmenovatelem bývá nedostatek peněz, které se zdráhá banka poskytnout, nebo je poskytuje za nevýhodných podmínek. Jindy zase firmy sice nemají naznačené potíže, ale chybí jim finance třeba na realizaci smělých projektů, na nový produkt, modernizaci, vstup na nové trhy. Nejde-li o značné částky, mohou vypomoci společníci firmy. A to asi nejčastěji, v pořadí klesající četnosti, formou bezúročné zápůjčky, úročené zápůjčky, peněžitého příplatku mimo základní kapitál a peněžitého vkladu do kapitálu. Jenže společník a jeho s. r. o. to nejsou dvě kapsy téhož kabátu, ale odlišné právní subjekty a věc má i svá daňová úskalí…
Vydáno: 21. 04. 2022
Fyzická osoba (důchodce) vlastní půdu a lesy, na které pobírá dotace z SZIF. Musí podávat daňové přiznání? Výše dotace je 20 008 Kč. Žádné jiné příjmy kromě důchodu nemá. Pokud je povinnost podat daňové přiznání, zdaňuje se dotace v § 10 ZDP a je možné uplatnit výdaj nebo paušální výdaj a v jaké výši? Daňová povinnost bude 0, vzhledem k výši dotace. Jen chce mít jistotu, jestli musí daňové přiznání podávat.
Vydáno: 20. 03. 2022
V roce 2015 jsem zdědila 200 m2 zahrady, v roce 2018 jsem koupila od sestry její podíl z dědictví 200 m2, v roce 2021 jsem celou zahradu prodala, budu platit daň z příjmu ze zahrady nebo z části? 
Vydáno: 16. 03. 2022
Společnost A („nástupnická společnost“) realizuje fúzi se společností B („zanikající společnost“). Fyzické osobě, nepodnikateli, aktuálnímu menšinovému akcionáři zanikající společnosti bude ze strany nástupnické společnosti nabídnuta kombinace peněžního protiplnění („doplatek na dorovnání“) a výměny akcií za akcie v nástupnické společnosti („výměna akcií“). Jak se bude u FO doplatek na dorovnání a výměna akcií zdaňovat? Příjem společníků (FO) z doplatku se osvobozuje dle § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP, vztahuje-li se doplatek k akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny přesáhla dobu 3 let. Pokud není splněna podmínka pro osvobození, bude podléhat zdanění v § 10 ZDP a lze proti tomuto příjmu uplatnit nabývací cenu? V případě výměny nedochází k upsání nových cenných papírů, ale dojde k nabytí akcií v nástupnické společnosti při přeměně výměnou za akcie v zanikající společnosti a doba držení podílu v zanikající společnosti se započte do časového testu získaných akcií v nástupnické společnosti? V případě budoucího prodeje akcií nástupnické společnosti se tak započte i doba držby akcií zanikající společnosti?
Vydáno: 08. 03. 2022
V roce 2019 jsem koupila byt, který jsem pronajímala. Byt nebyl vložen do obchodního majetku. Příjem jsem zdaňovala v § 9 ZDP a uplatňovala jsem skutečné výdaje i jsem uplatňovala odpisy bytu. Byt jsem v roce 2021 prodala. Budu příjem zdaňovat v § 9 nebo v § 10 ZDP? Mohu uplatnit daňově 1/2 odpis roku 2021 a zůstatkovou cenu bytu? Prodej bytu byl v katastru zapsán v prosinci 2021, ale část kupní ceny byla byla zaplacena v roce 2021 a část v roce 2022. Ve kterém roce mám příjem zdanit a kdy uplatnit zůstatkovou cenu bytu?
Vydáno: 03. 03. 2022
Fyzická osoba vlastní 100% obchodní podíl v s.r.o., a to méně než 5 let. Tato fyzická osoba hodlá celý svůj obchodní podíl prodat a za tímto účelem byla sepsána Smlouva o budoucí smlouvě o převodu obchodních podílů s tím, že Smlouva o převodu OP bude podepsána až v případě naplnění konkrétních podmínek. Ve Smlouvě o budoucí smlouvě je mj. uvedeno, že budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu zálohu na kupní cenu OP. Podle našeho názoru je záloha zdanitelným příjmem fyzické osoby (v daném případě neosvobozeným) a bude tak zdaněna v dílčím základu daně jako ostatní příjem (§ 10 ZDP). Záloha se má podle smlouvy započítat na budoucí kupní cenu, jakmile bude Smlouva o převodu obchodních podílů uzavřena. Současně je také ale stanoveno, jak se naloží se zálohou v situaci, kdy k uzavření Smlouvy o převodu obchodních podílů nedojde, a to následovně: 1/ Záloha bude použita na úhradu smluvní sankce, která je stanovena ve stejné výši jako samotná záloha, a to v případě, kdy k uzavření Smlouvy o převodu obchodních podílů nedojde z důvodů na straně kupujícího - povinnost uhradit smluvní sankci vyplývá ze Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 2/ Zálohu je povinen budoucí prodávající budoucímu kupujícímu vrátit, a to v situaci, kdy k uzavření Smlouvy o převodu obchodního podílu nedojde z důvodů na straně prodávajícího. V případě ad 1/ máme za to, že pokud záloha bude zdaněna v roce jejího přijetí (2022) a nárok na smluvní sankci vznikne v roce 2023 (tj. v roce, kdy má dojít k uzavření Smlouvy o převodu OP, ale z důvodů na straně kupujícího se tak nestane), nevznikne u prodávajícího žádný zdanitelný příjem, resp. dojde k úhradě smluvní sankce zápočtem se zálohou, která jako příjem už zdaněna byla. V případě ad 2/ si nejsme jisti, zda v situaci, kdy prodávající bude zálohu vracet kupujícímu (záloha přijatá a zdaněná v roce 2022, vráceno v roce 2023) je správnou cestou podat dodatečné daňové přiznání na rok 2022. Pokud by časové rozpětí bylo mezi přijatou zálohou a jejím vrácení bylo např. 5 let, nebylo zřejmě z důvodu prekluze dodatečné daňové přiznání podat. Jaký je správný postup v obou popsaných případech? 
Vydáno: 01. 03. 2022
Fyzická osoba prodala v 12/2021 pozemek, který nebyl nikdy v OM, časový test není splněn. Jedná se o ostatní příjem dle § 10 ZDP. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán 13. 12. 2021. Zapsáno do katastru nemovitostí dne 4. 1. 2022, příjem peněz z prodeje 5. 1. 2022. Ve kterém roce bude příjem zdaňovat?
Vydáno: 01. 03. 2022
Poplatník má propachtovaný les. Provedl kůrovcovou těžbu. Může příjem zdanit podle § 10 ZDP a uplatnit paušál na výdaje ve výši 80 %?
Vydáno: 24. 02. 2022
Fyzická osoba realizovala na kryptoměnové burze 40 obchodů (prodejů) za rok 2021 (FO obchoduje sama za sebe, nespravuje peníze cizích lidí), celkové příjmy byly přes 1 mil Kč. Jiné zaměstnání fyzická osoba nemá a je to její hlavní zdroj obživy, na druhou stranu nejedná se o trading. Je v tomto případě možné danit podle par. 7 jako podnikání? A pokud ano je na tyto obchody nová živnost - Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem?
Vydáno: 24. 02. 2022
+ Zobrazit dalších 20