Ostatní příjmy

Podnikatel, plátce DPH - zrušeno k 30/12/2021, příjmy dle § 8 dividendy a úroky - většina z platforem jako Mintos a § 10 - obchodování s CP, ženatý - doposud danil příjmy dle § 8 a 10 ve svém daňovém přiznání, ale uváděl, že příjmy jsou z majetku v SJM. Výdaje uplatněné paušálem. K podnikání používal osobní vůz - bude tak činit pouze v některých měsících roku 2022. Může v r. 2022 podat žádost o přechod na paušální daň? V přiznání za r. 2021 se dodaňují i nezaplacené faktury za r. 2021? Musí jeho manželka přiznávat příjmy dle § 10 a § 8 již za r. 2021, nebo až od r. 2022? Jak je to se vozidlem a silniční daní - je možné ho používat pro podnikání jen v některých měsících a platit silniční daň jen za ně, nebo je nutné platit silniční daň za celý rok?
Vydáno: 04. 01. 2022
 • Článek
Akcie, kdo by je neznal, nebo si alespoň nemyslel, že ví, o co jde. Přece každý ví, že jde o majetkový podíl na akciové společnosti, většina asi dodá, že se jedná o cenný papír, právní teoretik poznamená, že akcie je i nehmotnou movitou věcí. Nabýt je můžeme nejrůznějšími způsoby, nejčastěji odkoupením od jiného stávajícího akcionáře, jde-li nám o aktivní účastenství, pak třeba coby protiplnění za náš majetkový vklad a jsou i exotičtější způsoby spojené zejména s přeměnami firem. My se ovšem, po velmi stručném právním zasvěcení, zaměříme na daně provázející loučení s akciemi formou úplatného převodu – prodejem jinému (staro)novému akcionáři.
Vydáno: 12. 12. 2021
Otec by chtěl přenechat synovi motorový člun v hodnotě cca 2 000 000 Kč. Je lepší jej darovat nebo prodat? Jaké z tohoto úkonu vyplývají finanční povinnosti na obou stranách? Člun není v majetku firmy, je evidován na jméno otce. 
Vydáno: 04. 11. 2021
 • Článek
Objem peněz, které jsou rozpuštěny v kryptoměnách, neustále roste. Doslova boom zažily kryptoměny v lockdownu doby koronavirové, kdy hodnoty kryptoměn pravidelně atakovaly svá maxima. Kryptoměny mají své principy, své zákonitosti, dá se na nich slušně vydělat, ale i nemálo prodělat. S otázkou snadných zisků, které jsou nezřídka ve stovkách procent, jde ale i ruku v ruce otázka jejich zdanění a celkové regulace, jež neodbytně klepe na dveře všem zemím. Cílem článku je vysvětlit podstatu kryptoměn, zmapovat relevantní souvislosti a v konečné fázi analyzovat zdanění kryptoměn v České republice. V kryptoměnách je dle autorova názoru potenciál co do platebního média. Stále více lidí platí v obchodech platební kartou. Hotovost je na ústupu. Kryptoměna a kryptoplatby jsou další fází. Ruku na srdce – kdo používá více hotovost než platbu kartou? 1)
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
 • Článek
Vlastníte nebo těžíte kryptoměny? Nebo s nimi obchodujete? Pak byste neměli zapomínat na to, že i tyto činnosti podléhají zdanění. Koncem roku 2020 jsme byli svědky masivního zhodnocení bitcoinu a dalších kryptoměn, což s sebou samozřejmě přineslo i otázku daňových povinností souvisejících s dosahováním zisků ze spekulací na tyto komodity. I přesto, že virtuální měny jako takové již nejsou v podmínkách roku 2021 považovány za něco exotického, stále je svět kryptoměn vnímán jako fenomén, který se nejen v oblasti daní doposud v zásadě nedočkal své bližší právní úpravy. Absence speciální legislativy s sebou navzdory faktu, že samotný bitcoin funguje prakticky již od roku 2009, přináší nejen pro investory řadu otázek týkajících se tématiky zdaňování zisků z obchodování s kryptoměnami či z jejich těžby.
Vydáno: 27. 10. 2021
 • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
Rodiče mají dvě dospělé děti. Partneři spolu žijí celý život, a nikdy neuzavřeli manželství. Nemovitosti (3 byty) jsou psány pouze na jednoho z partnerů. Nemovitosti byly pouze v jeho osobním vlastnictví. Nikdy nebyly součástí obchodního majetku. Vzhledem ke zrušení daně z převodu nemovitostí, teď dostali nápad, jak se vyhnout placení daní a odměně notáři. Chtěli by uzavřít kupní smlouvy tak, aby každé dítě mělo jeden byt a rodiče jeden byt napůl. Mohou si nemovitosti prodat za jakoukoliv cenu a nechat na základě těchto smluv zapsat změnu vlastnictví na katastru? Jedná se nemovitosti v Praze, kde je hodnota každého z bytů vyšší než 5.000.000 Kč. Můžou si je prodat za symbolickou částku a vyhnout se i ohlášení nabytí majetku větším než 5.000.000 Kč bezúplatně? Dotaz je hlavně na to, zdali tam opravdu nejsou žádné další daně a poplatky a nevznikají nějaké další povinnosti… A zdali je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá.
Vydáno: 22. 07. 2021
Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?
Vydáno: 27. 06. 2021
Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen? Doplňující otázka: Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?
Vydáno: 29. 04. 2021
 • Článek
Klientka – fyzická osoba (nepodnikatel) – prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před dvěma lety darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v lednu 2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od července 2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: – 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, – zbylé 4 mil. Kč na dvě části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V únoru 2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2 mil. Kč, který bude rekonstruovat. 1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro fyzickou osobu vyplývají? 2. Za jaké období má fyzická osoba podat daňové přiznání – bude podávat přiznání i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit, resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Mohou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem části platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v katastru byl proveden v lednu 2021?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Pokud fyzická osoba podnikatel přijme dar (pro osobní užití) od právnické osoby v hodnotě 20 000 Kč, musí ho danit ve svém přiznání k dani?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Zemřel otec rodiny, jehož přátelé a známí se dobrovolně rozhodli poskytovat pozůstalé rodině (manželce a malé dceři) finanční příspěvky na transparentní účet zřízený u jedné z bank, která tyto účty zřizuje. Jakým způsobem, vyplývá-li tato povinnost ze zákona, se tyto příspěvky zdaňují? Účet je zřízen na fyzickou osobu (kamaráda zemřelého), který tyto finanční prostředky předá rodině v hotovosti.
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Klientka, česká daňová rezidentka, pobírá výplaty z RRSP Registered Retirement Savings Plan z Kanady. jsou tyto výplaty zdanitelné v ČR? Mají se vykazovat v Ostatních příjmech a případně vyjmout ze zdanění čí započíst? (Již byly zdaněny v Kanadě.)
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Darovací smlouvou na mne vzdálený příbuzný (nespadá do osvobození dle zákona) přepsal pozemky v hodnotě 2 mil. Kč dle znaleckého posudku. Příjem musím zahrnout do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (mám příjmy ze závislé činnosti a z pronájmu). Existuje nějaká možnost k příjmu 2 mil. Kč z darovací smlouvy přiřadit i nějaké výdaje? Nebo zdaňuji celou částku 15 %? Druhá otázka je k prodeji domu, který jsem zdědil po svých rodičích. Je nutné i zděděnou nemovitost držet nejméně 5 let, aby při prodeji byl příjem osvobozen?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
V časopisu DHK č. 14/2020 na s. 7 jsme se zabývali příjmy z prodeje nemovité věci zejména z pohledu podmínek osvobození, v následujícím textu se soustředíme na samotné zdanění tohoto příjmu.
Vydáno: 29. 01. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali změnám v právních předpisech, které se mohou týkat praxe neziskových subjektů. Připravili jsme pro Vás přehled změn v daňové oblasti, který volně navazuje na příspěvek , který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 7-8/2020 na s. 3.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
V praxi častým případem dosaženého příjmu, který poměrně často nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, je příjem z prodeje nemovité věci. Cílem následujícího příspěvku je rekapitulace pravidel, kterými se řídí zdanění tohoto příjmu daní z příjmů fyzických osob se zaměřením na podmínky, za kterých je tento příjem osvobozen od daně.
Vydáno: 25. 11. 2020
 • Článek
V krátkém seznámení s novými vládními opatřeními týkajícími se daňové oblasti v důsledku přijatých mimořádných opatření k dalšímu šíření pandemie COVID-19 si uvedeme tři oblasti: – vládní návrh zákona ke kompenzačnímu bonusu – sněmovní tisk č. 1055, – vládní návrh zákona k EET – sněmovní tisk č. 1056, – rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – Finanční zpravodaj č. 22/2020.
Vydáno: 25. 11. 2020
Jste spoluvlastníkem několika pozemků, vy i druhý spoluvlastník máte každý na pozemcích ideální podíl ve výši ½. Vztahy k pozemkům jste se nyní rozhodli přeuspořádat, a to směnou. Po směně vlastníte některé pozemky každý sám a zbylé zůstávají ve vašem podílovém spoluvlastnictví. Směna proběhla tak, aby velikost směňovaných podílů byla ve výsledku stejná a aby ani jeden z vás neplatil žádný doplatek.
Vydáno: 08. 10. 2020
+ Zobrazit dalších 20