Ostatní příjmy

Fyzická osoba si založila bankovní účet, který používá výhradně pro svoji podnikatelskou činnost zdaňovanou dle § 7 zákona o daních z příjmu (roční příjmy na základě fakturace činí 500 000 Kč). Od banky obdržela odměnu 500 Kč za založení účtu, odměna byla připsána na účet. Dle vyjádření banky nemusí být tato částka zdaňována, protože se jedná o příležitostný příjem, a pokud fyzická osoba nebude mít v roce 2023 příležitostné příjmy vyšší než 30 000 Kč, tak se na ni toto vyjádření vztahuje. Je tomu tak i v tomto případě?
Vydáno: 18. 12. 2023
Fyzická osoba (FO nepodnikající) vlastní ochrannou známku vinařství, kterou vybudovala úplně od začátku, nyní by ji chtěla prodat. Uvažuje 3 možnosti, jak by jednotlivé možnosti vypadaly z hlediska zdanění příjmů z jejího prodeje? 1) Fyzická osoba známku prodá. Souhlasíte s názorem, že v tomto případě je příjem z prodeje zdaňován bez ohledu na to, jak dlouhou dobu jí vlastní (nepodléhá časovému testu pro osvobození op daně z příjmů) v rámci ostatních příjmů dle § 10 ZDP, přičemž od příjmů z prodeje si může odečíst náklady na její zřízení (které ale jsou v daném případě zanedbatelné)? 2) Fyzická osoba ochrannou známku prodá, ale úhrada neproběhne v hotovosti, nebo převodem na účet, ale prodá ji a. s. a jako úhradu kupní ceny dostane akcie v nominální hodnotě dané obchodní korporace. Platí stejný případ, jako v bodě č. 1, tedy že bude podléhat zdanění u FO i když nedostala zaplaceno financemi ale akciemi kupující firmy (čili se bude jednat o nikoliv peněžní, ale nepeněžní příjem, který je taktéž zdaňován)? Co v případě, kdy by skutečná cena akcií se lišila od ceny nominální dané akcie. jak by se počítala prodejní cena? 3) Fyzická osoba vloží ochrannou známku jakožto úhradu základního kapitálu do s. r. o. (bude nutné ocenění ochranné známky znalcem). V tom případě už nebude vlastníkem ochranné známky FO, ale s. r. o. Zdaní při tomto kroku fyzická osoba nějaký příjem? Následně by po splnění časového testu 5 let prodala s. r. o., které vlastní ochrannou známku. Bude muset zdaňovat v tomto případě FO nějaký příjem, pokud obchodní podíl prodá po 5 letech a v hodnotě pod nyní zamýšlenou hranicí 40 mil. Kč?
Vydáno: 30. 11. 2023
Fyzická osoba obdržela darem nemovitost, dárkyní byla družka dědečka. Domníváme se, že v tomto případě není možné uplatnit osvobození a je potřeba v rámci § 10 odst. 1 písm. n) ZDP provést zdanění daní z příjmů fyzických osob, sazba 15 %, resp. 23 %. Fyzická osoba žije dlouhodobě mimo ČR, je daňovým rezidentem Velké Británie – darovaná nemovitost je na území ČR. Jelikož se tedy nejedná o daňového rezidenta ČR, nelze uplatnit ani základní slevu na poplatníka dle § 35ba ZDP. Darovací smlouva / zápis do katastru proběhl v roce 2023, daňové přiznání se bude podávat do 3, resp. 4 měsíců po skončení roku 2023. Je tento postup správný?
Vydáno: 24. 11. 2023
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2023, čj. 7 Afs 33/2023-45
Vydáno: 15. 11. 2023
Manželé koupili byt, ve kterém provedli rekonstrukci. Koupě bytu a rekonstrukce je financována částečně z úvěru. Úroky z úvěru nebyly uplatňovány jako nezdanitelná částka § 15 ZDP. Nyní po rekonstrukci se rozhodli byt prodat. Prodej není osvobozený. Budou úroky zaplacené bance do doby prodeje bytu součástí výdajů uplatňovaných v rámci § 10 ZDP?
Vydáno: 10. 11. 2023
  • Článek
Obchodování na burze je v současné době poměrně jednoduché. Drobný investor (předpokládejme, že se jedná o fyzickou osobu, rezidenta České republiky, nepodnikatele) 1) k tomu potřebuje počítač (nebo chytrý mobilní telefon), do kterého stáhne tzv. obchodní platformu, což je aplikace, která zobrazuje aktuální kurzy a grafy obchodovaných finančních nástrojů. Tento drobný investor by zároveň měl mít alespoň minimální znalosti o tom, jak finanční trh funguje, jaké možnosti investování má, jaká rizika mohou nastat a jakým způsobem se případně daní zisk z realizovaných obchodů. Prostřednictvím obchodní platformy pak umisťuje své obchodní příkazy, které jsou dále poslány na trh, kde dochází k zobchodování, pokud se nabídka s poptávkou bude shodovat.
Vydáno: 10. 11. 2023
Podnikatel, plátce DPH, uplatňuje výdaje paušálem 60 %. Pořídil si v roce 2022 automobil, který v roce 2023 prodal. Bude příjem z tohoto automobilu zdaněn podle § 7 ZDP a budou se na tento příjem vztahovat výdaje paušálem ve výši 60 %? 
Vydáno: 02. 11. 2023
Společnost k výročí společnosti nakoupila pamětní mince pro akcionáře. Na každou akcii 1 minci, celkem 400 akcií, jedná se celkem o částku 650 000 Kč. vč, DPH. Jak je s možností odpočtu DPH, daňovou uznatelnost nákladů společnosti, příjmem u akcionáře, který vlastní 80 akcií, tzn. obdrží mince v hodnotě cca 130 000 Kč? Má tento příjem nějaký daňový dopad? 
Vydáno: 26. 10. 2023
Jak bude probíhat v ČR zdanění příjmu z prodeje akciového podílu v zahraniční společnosti u rezidenta ČR? Jedná o podíl ve společnosti, která má sídlo ve Francii, podíl je do 10 % a prodávající osoba je rezidentem v ČR a podíl je vlastněný více než 5 let?
Vydáno: 13. 10. 2023
  • Článek
V článku se zabýváme zdaněním příjmů získaných prodejem soukromého automobilu ve vlastnictví poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Půjde o případy, kdy tento automobil je, anebo není zařazen v obchodním majetku poplatníka, kdy poplatník vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje a o případy, kdy dojde k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu po jeho skončení na uživatele finančního leasingu a tento majetek je, anebo není zařazen do obchodního majetku poplatníka.
Vydáno: 11. 10. 2023
Výrobní společnost by chtěla finančně odměnit studenta VŠ za výborně zpracovanou diplomovou práci.  Práce byla založena na prostředí společnosti a některé závěry by mohly být v budoucnu využitelné. Se společností student nemá žádný právní vztah. V rámci VŠ byla diplomová práce vyhodnocena jako nejlepší. Společnost proto chtěla kvalitu a závěry práce "ocěnit" i finančně. Bylo by možné uvést jak variatu bez protiplnění, tak i odměnu při poskytnutí práva použít výsledky práce studenta? Jak tuto odměnu uchopit daňově, jak pro firmu, tak především pro oceňovaného studenta? Obáváme se, že takový příjem mu bude zdaněn v § 10 ZDP, kde jsme nenašli důvod pro osvobození. Byl by rozdíl, kdyby byl místo hotovosti předán dárkový poukaz na nákup v nějakém obchodě? 
Vydáno: 23. 08. 2023
Kliet - výstavní galerie - pořádá jednou za rok velkou výstavu, na kterou potřebuje brigádníky na výpomoc (kontrola vstupenek). Vždy s těmito brigádníky uzavře DPP na dobu určitou (trvání výstavy - většinou jeden den nebo dva dny) s výdělkem kolem 1-2 000 Kč. Každý rok přijme jiné brigádníky. Můj dotaz je, zda by bylo by možné tuto jednorázovou, neopakující se brigádu vyplatit jako „příležitostný příjem“ (do 30 000 Kč bez zdanění) jen na základě pokladního dokladu? DPP a prohlášení poplatníka jsou pro tuto malou galerii velká administrativní zátěž, tak zkoušíme hledat cesty, jak jim zátěž zjednodušit. 
Vydáno: 05. 06. 2023
  • Článek
Finanční trh nabízí retailovým (česky drobným) investorům celou řadu možností, kam uložit volné, aktuálně nepotřebné finanční prostředky. Jednou z možností je investování prostřednictvím fondů kolektivního investování, které umožňují investovat úspory snadněji, s poněkud menším rizikem, při zachování reálné naděje na vyšší zhodnocení oproti pouhému uložení peněz např. na spořicí účet u banky. Podstata kolektivního investování spočívá ve shromažďování peněžních prostředků od jednotlivých drobných investorů. Investor svěřuje své finanční prostředky fondu a o jejich investování se za něj stará odborník – portfolio manager (česky správce fondu).
Vydáno: 10. 05. 2023
  • Článek
V následujícím příspěvku bych chtěl navázat na problematiku ostatních příjmů u poplatníků fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), kterou jsme řešili v minulém čísle, a vrátit se k výkladu těch otázek, na které v předchozím příspěvku již nezbyl prostor.
Vydáno: 02. 05. 2023
Fyzická osoba nakoupila Bitcoiny a po cca ročním držení daruje tyto Bitcoiny synovi. Je tento dar osvobozen? Může si syn při následném prodeji kryptoměny uplatnit jako výdaj cenu BTC na burze v době nabytí?
Vydáno: 27. 04. 2023
Když člověk, fyzická nepodnikající osoba, prodá jednorázově šrot za více než 30 tis. Kč, musí tento příjem zdanit? 
Vydáno: 20. 04. 2023
Klient fyzická osoba prodal nemovitost, kterou vlastnil pouze rok, takže žádné osvobození zde není možné, ani nepoužije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby. Jedná se o OSVČ, který platil celý rok 2022 paušální daň, ale vzhledem k tomuto příjmu z prodeje nemovitosti je nutné podávat daňové přiznání. Otázka je, zda je to jeho příjem v roce 2022 nebo až 2023, protože podle LV je kupní smlouva z 31. 10. 2022, právní účinky 30. 11. 2022 a zápis 22. 12. 2022. Peníze do advokátní úschovy byly zaslány kupujícím 30. 11. 2022, ale našemu klientovi z úschovy přišly až 3. 1. 2023. Je tedy nutné přiznávat do roku 2022 a podávat tak přiznání nebo až do roku 2023 a rok 2022 má klient „vyřešen“ platbou paušální daně? 
Vydáno: 17. 04. 2023
Pokud jako fyzická osoba nepodnikatel koupím dům a následně ho prodám, kolikrát to můžu udělat za život, aby se to nepovažovalo za podnikání? 
Vydáno: 11. 04. 2023
Fyzická osoba mající příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP si na střeše rodinného domu, který v plné míře slouží k příjmům z pronájmu, nechala postavit v roce 2022 FVE. Fyzická osoba má nemovitost v obchodním majetku již léta a uplatňuje z ní roční odpisy. Současně uplatňuje u příjmů z pronájmu skutečné výdaje. Solární elektrárna slouží primárně ke snížení spotřeby elektřiny v domě (nájemníci platí pronajímateli nájem i výdaje na energie paušálem, a tak je snížení spotřeby elektřiny v zájmu pronajímatele). Současně ale vznikají při provozu FVE přebytky elektřiny, které jsou prodávány dál. Pronajímatel za prodeje přebytků inkasuje příjmy.  Dotazy vzniklé v této souvislostí zní: - Rozdělí se pořízení FVE rozdělí na technologickou část, která se bude odpisovat samostatně 240 měsíců (panely, střídač) a konstrukce, rozvaděč, elektromateriál bude součástí technického zhodnocení budovy vložené do obchodního majetku? - Baterie (pořizovací hodnota baterie je cca 113 000 Kč) je součástí technologie FVE (tedy odpis 240 měsíců), nebo zařízení budovy, nebo se odpisuje samostatně v jiné odpisová skupině? - V případě, kdy následně dostane FO dotaci 205 000 Kč na vytvořenou FVE, sníží se o poskytnutou dotaci cena celkové FVE? Jak zaúčtovat výdaje na pořízení FVE, když poplatník dokončil FVE v roce 2022 (zprovozněná do sítě) ale dotace mu fyzicky došla až v roce 2023? Ve kterém roce snížím hodnotu majetku, tedy jednotlivých částí FVE? Následně vzniká zajímavá situace při prodeji přebytků, na kterou bych se chtěl zeptat: FO na prodej elektřiny nemá licenci (výkon FVE je 10 KWp). Podle mě dostupných informací by tedy příjmy z prodeje elektřiny měl zdaňovat v rámci příjmů dle § 10 ZDP – Ostatní příjmy. Je tomu tak i v tomto případě, kdy primárně FVE je v obchodním majetku dle § 9 ZDP a sloužila ke snížení výdajů FO dle § 9 ZDP. Neměl by tedy i příjem z prodeje přebytků být součástí příjmů dle § 9 ZDP? Pokud ne, tak jak prakticky nebude FO ošizena o část výdajů v případě, kdy příjmy z prodeje přebytků by zdanila v rámci § 10 ZDP, ale k těmto nelze uznat odpisy? Tedy výdaje na odpisy FVE by nemohla uplatnit vůbec, nebo by všechny výdaje na odpis FVE uplatnila v rámci skutečných výdajů dle § 9 ZDP (přeci jen mu FVE snižuje náklady dle § 9 ZDP) a v rámci § 10 ZDP by tedy zdanil příjmy z prodej přebytků, ale neuplatnil žádné výdaje? Koneckonců stejně pak dílčí základ daně dle § 9 i dle § 10 ZDP se pak sčítají v celkovém základu daně v daňovém přiznání. Jak je to v současnosti s tím, že dle původních starších článků šlo odpisovat FVE až 6 rokem (5 + 1) – platí to pořád, nebo už mohu začat odepisovat FVE hned po uvedení do provozu (připojení k síti)?
Vydáno: 06. 04. 2023
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže podívali na problematiku ostatních příjmů u poplatníků daně fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a to i v souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání za rok 2022.
Vydáno: 05. 04. 2023