Pracovní právo, mzdy a platy

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Od 1. 9. 2021 jsme uzavřeli pracovní poměr s asistentem pedagoga na povinných 12 měsíců, tzn. do 31. 8. 2022. Jedná se o pedagogického pracovníka. Zaměstnanec však již nechce od zaří 2022 v zaměstnání pokračovat. Můžeme s ním uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru dnem 30. 6. 2022 rezpektive 31. 7. 2022? Pokud by mu trval pracovní poměr celý školní rok, tj. do 31. 8. 2022, neměl by dostatek dovolené na pokrytí července a srpna 2022 a žák, ke kterému je přidělen také do školy v červenci a srpnu nedochází, má prázdniny. 
Vydáno: 24. 06. 2022
Zavádíme do provozu progresivní úkolovou mzdu, tj. při plnění norem mají všichni stejné podmínky. Norma splněna na: 80 %, 100 %, 120 %, Úkolová sazba: 80, 100, 120. Nejsme si jisti ve dvou oblastech: 1. Přesčasy Zaměstnanci mají nárok na proplácení přesčasů stejně jako u časové mzdy? 2. Hrubá mzda za normominutu - proplacení případných víceprací či prostojů. Na začátku tj. při zavedení úkolové mzdy - musí mít nastaveno všichni stejně nebo můžeme nastavit dle stávajících tarifů a osobního ohodnocení? Na toto navazuje otázka, zda se tyto náhrady v průběhu tj. po zavedení úkolové mzdy odvíjí se od skutečně vyplacených mezd podle norem (nebo pokud lze na začátku nastavit rozdílně, z takto nastavených tarifů a osobního ohodnocení?).
Vydáno: 24. 06. 2022
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak rozvrhnout směny při 37,5 hod /týdně. Bude se pracovat na 12 hod. směny. Kolik 12 hod směn za sebou může být maximálně?
Vydáno: 24. 06. 2022
Na kolik dnů pracovního volna (s náhradou nebo bez náhrady mzdy) má zaměstnanec v případě, že zařizuje a následně se účastní pohřbu nevlastního otce? Zaměstnanec již několik let žije s manželkou a dítětem, nežil tedy v poslední době s nevlastním otcem ve společné domácnosti. 
Vydáno: 20. 06. 2022
Nejvyšší soud sjednotil výklad pojmu „nezabavitelná částka“: Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona). Výše uvedený odstavec jsem opsala ze stránek Nejvyššího soudu. Při srážkách ze mzdy v rámci insolvenčního řízení tedy budeme uplatňovat nezabavitelnou částku na osobu povinného 9138,75 Kč? Ve vyjádření Nejvyššího soudu jsem nenašla zmínku o běžných exekucích – jaká u nich bude platit výše nezabavitelné částky?
Vydáno: 17. 06. 2022
  • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Současně se stručně zmíníme i o daňové úpravě vzdělávání u podnikatelů. Problematika odborného rozvoje zaměstnanců, jehož součástí je také oblast vzdělávání zaměstnanců, je upravena v § 227 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Vydáno: 16. 06. 2022
Společnost vyplatila zaměstnancům mimořádnou odměnu ve výši 30 000 Kč k 30. výročí trvání společnosti. Bude se tato částka započítávat do průměru na dovolenou apod.?
Vydáno: 15. 06. 2022
Nezabavitelné minimum na dlužníka od 1. 4. 2022 je v jaké výši? Je správné počítat s částkou 9 138,75 Kč?
Vydáno: 09. 06. 2022
Zaměstnankyni končí mateřská dovolená 31. 5. 2022 a k tomuto datu jí končí i pracovní smlouva na dobu určitou (k 31. 5. 2022). Má nárok za dobu do 31. 5. 2022 na dovolenou 65 hod. a její proplacení?
Vydáno: 09. 06. 2022
Překročí-li zaměstnanec měsíční limit přesčasové práce (cca 32 – 35 hodin), zbytek mu evidujeme jako hodiny, které si vybere v náhradním volnu. Časem se tyto hodiny nashromáždí a zaměstnanec nemá šanci si je vyčerpat. Proto jsem se s ním dohodla, že mu každý měsíc několik hodin proplatíme (jsou to hodiny již z loňského roku). Ale když sečtu tyto jeho proplacené hodiny z loňska a letošní hodiny (v rámci 150 neplacených), překračuje tím povolený měsíční limit. Jak máme postupovat v tomto případě?
Vydáno: 02. 06. 2022
  • Článek
V článku si uvedeme souvislosti podnikání manželů z hlediska vymezení společného jmění manželů a dále ve vazbě na občanský zákoník, zákoník práce , živnostenský zákon a insolvenční zákon a blíže se zaměříme na podnikání manželů z hlediska zákona o daních z příjmů .
Vydáno: 02. 06. 2022
Zaměstnankyni byla povolena insolvence a nám jako zaměstnavateli vznikla povinnost provádění srážek ze mzdy pro insolvenci, kterou musíme vypočítat dle metodiky. Insolvenci má naše zaměstnankyně společně s manželem (společné oddlužení manželů). Společně mají 2 děti. U zaměstnankyně budeme teda odečítat: Základní nezabavitelnou částku + částku za manžela. Jak to prosím bude se dvěma dětmi? Tu si odečte pouze jeden z manželů nebo máme odečíst zaměstnankyni také částku za 2 další vyživovací osoby? Zaměstnankyně pobírá inv. důchod, pracuje u nás na zkrácený úvazek a průměrná čistá mzda činí cca 11 200 Kč. Pokud bychom odečetli nezabavitelnou částku + částku za manžela a k tomu 2 děti, tak nám vychází nulová částka ke stržení. Daňový bonus na obě děti je vyplácen manželovi. Je postup správný, tj. odečíst zákl. nezabavitelnou částku + částku za manžela + částku za další 2 vyživované osoby – děti?
Vydáno: 01. 06. 2022
Jeden z našich zaměstnanců byl u nás zaměstnán (v pracovním poměru) od 01.03.2019 do 28.02.2020, od 01.03.2020 do 28.01.2021, od 01.03.2021 do 28.02.2022. Tzn. že řetězení pracovních poměrů 3x a dost bylo dodrženo. Pracovní poměr s ním nebyl uzavřen, protože tento zaměstnanec dělal občas problémy, a jeden z majitelů ho už ve firmě nechtěl. Jeden z vedoucích by si ho ale chtěl vzít pod svá křídla a mít ho na svých zakázkách. Kdy je možnost tohoto zaměstnance zaměstnat v dalším pracovním poměru na dobu určitou? Je možné aktuálně tohoto zaměstnance zaměstnat na dohodu o pracovní činnosti?
Vydáno: 01. 06. 2022
Zaměstnankyni končila mateřská dovolená 24. 4. 2022 a dne 24. 5. 2022 zaslala zaměstnavateli žádost o čerpání rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte s tím, že žádá o čerpání řádné dovolené, na kterou ji vznikl nárok v roce 2022. Nárok má na celou výši dovolené, tj. 20 dní při 8 hod. pracovní době. Mzdy a odvody za duben jsou uzavřeny a vyplaceny, tudíž musí zaměstnankyně čekat na čerpání a proplacení dovolené až 3 roky? Doplnění dotazu: Zaměstnankyně hned při nástupu na MD oznámila, že bude čerpat RD s tím, že po ní upřesní na jak dlouho (3 nebo 4 roky). Zaměstnavatel ji tudíž vedl od 25. 4. 2022 na RD, ale rád by zaměstnankyni vyšel vstříc se žádostí o čerpání řádné dovolené. Může RD přerušit od 2. 5. do 20. 5. 2022 čerpáním řádné dovolené, na kterou ji vznikl nárok za rok 2022? Řádnou dovolenou za rok 2021 zaměstnankyně vyčerpala v roce 2021.
Vydáno: 31. 05. 2022
Vím, že se může čerpat řádná dovolená po skončení mateřské dovolené, nebo po skončení rodičovské dovolené. Může se čerpat i v průběhu rodičovské dovolené? Např. žena skončila 30. 4. 2022 mateřskou dovolenou. Nepožádala si o čerpání řádné dovolené a hned nastoupila na rodičovskou dovolenou. Po měsíci čerpání rodičovské dovolené, tj. od 1. 6. 2022 by si chtěla vyčerpat řádnou dovolenou a pak zase pokračovat v čerpání rodičovské dovolené. Je toto řešení možné?
Vydáno: 26. 05. 2022
Zaměstnankyně je v pracovním poměru od 1. 11. 2021. Od 25. 11. 2021 dosud je v pracovní neschopnosti. K 31. 5. 2022 s ní bude ukončen pracovní poměr na její žádost. Prosím, jaký má nárok na dovolenou vzhledem k tomu, že za období od 1. 11. 2021 do dnešního dne fakticky odpracovala jenom 18 dní? Má nárok na 3 dny za rok 2021 a 8 za rok 2022? Můžu využít krácení nároku na dovolenou z důvodu dlouhodobé nemoci, za 100 dni 1/12 a pak ještě o 1/12?
Vydáno: 26. 05. 2022
Zaměstnankyně skončí PPM 31. 5. 2022. Před nástupem na rodičovskou dovolenou si chce vybrat dovolenou. Pracuje na 30 hodin týdně a z roku 2021 jí zbylo 108 hodin dovolené. Předpokládám, že za rok 2022 bude mít nárok na dovolenou celých 150 hodin, tudíž bychom jí v měsíci červnu tuto dovolenou vyplatili a zaměstnankyně by si požádala o rodičovský příspěvek od 1. 7. 2022. Je naše úvaha správná?
Vydáno: 24. 05. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Svým zaměstnancům, kteří odpovídají za peněžní hotovost necháme podepisovat dohodu o hmotné odpovědnosti (Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ve smyslu § 252 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce). Máme zaměstnance, který u nás pracuje na pracovní smlouvu jako vychovatel, na další pracovní smlouvu jako bezpečnostní pracovník a ještě má u nás uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na dohled při provozování ubytovacích služeb v rámci doplňkové činnosti a dohodu o provedení práce jako správce tělocvičny také v rámci doplňkové činnosti. Můžeme mu napsat nějakou univerzální hmotnou odpovědnost, nebo to musí být z každé činnosti zvlášť? V našem případě zvlášť na ubytovací služby – DPČ, a zvlášť na DPP – správce tělocvičny.
Vydáno: 20. 05. 2022
V případě, že je zaměstnankyně v roce 2022 podruhé těhotná a nastupuje ihned po ukončení první rodičovské dovolené na druhou mateřskou dovolenou, vzniká jí nárok na dovolenou? Mateřská se počítá jako výkon práce pro účely výpočtu nároku na dovolenou a pokud by byla celá čerpána v roce 2022, tak vznikl by jí nárok na dovolenou za dobu mateřské 28 týdnů + 20 týdnů za rodičovskou dovolenou? A pokud by trvala mateřská dovolená v roce 2022 méně než 12 týdnů, ale 4 týdny a více, tak by jí vznikl nárok pouze za dobu čerpání mateřské dovolené? Je to pouze teoretická otázka, žádný konkrétní příklad.
Vydáno: 20. 05. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Nyní nás požádala naše zaměstnankyně učitelka - žena na mateřské dovolené, o výplatu řádné dovolené. Kterou dovolenou jí máme proplatit? Určitě loňskou a dále tu, na kterou jí doposud vznikl nárok, tzn. do 15. 5. 2022, kdy jí končí mateřská dovolená, nebo i tu dovolenou, která jí teprve do konce roku vznikne? Protože podle nových pravidel jí vzniká i dovolená za rodičovskou dovolenou. Velmi Vám děkuji za odpověď.
Vydáno: 16. 05. 2022
+ Zobrazit dalších 20