Majetek, odpisy, rezervy

Letos přecházíme na hospodářský rok, přechodové období má 13 měsíců. Máme v evidenci drobný majetek s delší životností, který odpisujeme dva roky. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým. Jak je to v tomto případě s daňovými odpisy? Můžu si uplatnit daňové odpisy za 13 měsíců? U ostatního odpisovaného majetku, cenově nad limit, uplatňujeme pouze roční daňové odpisy (za 12 měsíců).
Vydáno: 22. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
Zákonem č. 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, došlo ke „znovuobnovení“ uplatnění tzv. mimořádných odpisů u hmotného majetku novelizací § 30a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a to v určitém časovém omezení pořízení tohoto majetku. Ukážeme si, jak jde tuto kategorii odpisů uplatnit v roce 2022.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
S podnikáním je přirozeně spjata určitá míra nejistoty a potenciálních i docela reálných rizik. Rozumný podnikatel si toho je vědom a v relativně lepších dobách si vytváří finanční i jiné rezervy pro překonání časů méně příznivých. Tak říkajíc pamatuje na „zadní kolečka“ a po osvědčeném vzoru starých hospodářů neprojí celou úrodu a neutratí každou korunu, ale vždy si něco ponechá stranou pro strýčka Příhodu. Tuto ekonomickou logiku převzaly i účetní a daňové systémy. Zatímco účetní cesta je tradičně volnější a méně svázaná předpisy, protože účetnictví má poskytovat věrný obraz skutečné hospodářské situace firmy, daňové možnosti jsou významně regulovány, aby si daňoví poplatníci neučinili z rezerv ryze účelové, daňově optimalizační nástroje.
Vydáno: 16. 06. 2022
Majitel nemovitosti (fyzická osoba - nepodnikající) vlastní apartmán, který chce vložit do své společnosti s r. o., ale vlastníkem (na katastru nemovitostí) by nadále zůstal on a společnost s r. o. by s tímto majetkem nakládala, spravovala jej, pronajímala atd. Je toto vůbec možné? A je možné, aby společnost tento majetek odpisovala? A jak by to bylo při prodeji této nemovitosti, když majitel bude chtít tuto nemovitost prodat?
Vydáno: 13. 06. 2022
Tvoříme rezervu na opravu nemovitosti v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Výše rezervy byla stanovena na základě rozpočtu, který mimo jiné obsahoval vypracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla ale vyfakturována v dřívějším účetním období, než má dojít k dotvoření rezervy, tedy i dříve než dojde k započetí opravy. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace souvisí s jiným účetním obdobím, než s obdobím realizace opravy, tak nevím jak proti sobě postavit daňově náklad (uznatelný/neuznatelný) související s projektovou dokumentací oproti rozpuštění rezervy po započetí opravy. 
Vydáno: 13. 06. 2022
FO podnikající si zakoupila OA a na faktuře není IČO podnikající osoby a v TP je uvedeno RČ. Lze bez těchto náležitostí vložit OA do majetku a nakládat s ním jako s ostatním majetkem podobného druhu, tzn. odpisy, pojištění, opravy, paušální výdaje na PHM, PHM apod., stejně jako když je automobil zapsán v TP s IČO?
Vydáno: 10. 06. 2022
Společnost zabývající se chovem zvířat upravila část svého pozemku tak, aby bylo možné v krajině zadržovat vodu. Provedla terénní úpravy spočívající ve vybagrování části půdy a upevnění geotextilie. Celkové náklady dosáhly částky cca 180 000 Kč. Může společnost tuto akci zaúčtovat rovnou do nákladů nebo je nutné částku odepisovat (pokud ano, tak v jaké odpisové skupině)?
Vydáno: 08. 06. 2022
Právnická osoba, neplátce DPH, uskutečňuje jen osvobozené dlouhodobé pronájmy vlastních nemovitostí. Za jakých podmínek může jednu nemovitost, kterou dosud pronajímala (a odepisovala), nechat pro osobní potřebu společníků nebo jako investici, tzn. že už ji nebude používat k podnikání? Musí ji vyloučit z daňového odepisování a všechny související náklady vyloučí jako nedaňové? Jaký to bude mít vliv na případný budoucí prodej této nemovitosti?
Vydáno: 07. 06. 2022
Do jakého řádku v přiznání k dani z příjmů právnických osob - oddílu B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku, patří odpisy nehmotného majetku pořízeného v roce 2021?
Vydáno: 03. 06. 2022
Prosím o konzultaci ohledně dlouhodobého hmotného majetku, který je pořízen nákupem na fakturu a forma úhrady bude na splátky dle dohodnutého splátkového kalendáře. Splátky jsou dohodnuty na cca 1 rok s ujednáním ve smlouvě, že přechod vlastnických práv přechází na nás až po uhrazení poslední splátky. Stroj bude naší společností po celou dobu využíván. Prosím o odborný názor, kdy můžeme majetek zařadit do dlouhodobého hmotného majetku a zahájit odpisování, pravděpodobně s přihlédnutím k možnému opotřebení během doby splácení. Je okamžik zařazení majetku až přechodem vlastnických práv po zaplacení poslední splátky? Jak je to prosím s případnými opravami a údržbami stroje? Budou pro nás daňově uznatelné, pokud bychom neměli stroj v majetku během splácení?
Vydáno: 30. 05. 2022
Jak postupovat v případě provedeného technického zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku, který není v registru DHM společnosti. V areálu společnosti stojí zařízení, které v současné chvíli se může pohybovat kolem 2 mil Kč. Je to zařízení, které slouží pro rozbití vadných odlitků, kde se může materiál zpět použít a vrátit do výroby. Historicky je toto zařízení součástí společnosti. Nyní se provedlo na daném zařízení TZ, kde byly pořízeny nové řetězy atd. v hodnotě cca 200-300 tis. Kč (investice nebyla opravou, změnily se technické podmínky) a dále se i do budoucna počítá s dalšími investicemi. Jak můžeme s takovým majetkem postupovat. Mohu zařízení do registru majetku zavést s hodnotou ocenění s obvyklou cennou současnou, s tím, že je odepsaný a na něm pak provést TZ? Je potřeba, aby ocenění provedl znalec v oboru nebo stačí zkušeností odhad?
Vydáno: 24. 05. 2022
Vůz zakoupen, proběhla registrace, pak byla zakoupena dálniční známka a poté byl vůz polepen firemním polepem, vše v tomto pořadí jak píši a vše během jednoho měsíce. Až je vůz polepen firemním polepem, tak jej zaměstnanec dostane do užívání pro firemní účely. Do pořizovací ceny vozu spadá cena nákupu (z faktury), cena polepu (z faktury), správní poplatek za registraci vozu (doklad z úřadu). Spadá do pořizovací ceny vozu i nákup dálniční známky, když byla zakoupena v jednom a tom samém měsíci jako byl pořízen vůz nebo ne? Dálniční známky účtujeme klasicky do nákladů, ale raději bych si to ověřila.
Vydáno: 19. 05. 2022
OSVČ (stomatolog) vede daňovou evidenci, neplátce DPH. Je možné, aby lékař vyřadil z obchodního majetku v DE některé položky majetku z důvodu stěhování do nové ordinace (kde tyto položky nebude potřebovat) a následně tento již vyřazený majetek prodal a zisk z jeho prodeje zdanil podle § 10 ZDP (a nikoliv podle § 7)? Jedná se např. o rentgen, zubařské křeslo. Lze v roce vyřazení v takovém případě uplatnit do výdajů poloviční výši odpisu?
Vydáno: 13. 05. 2022
Certifikační autorita nakupuje ke své činnosti drahé publikace, tištěné normy a různé tištěné předpisy - patří to mezi (drobný) nehmotný majetek nebo hmotný majetek? Pokud by to výjimečně bylo nakoupeno na CD, tak je (drobný) nehmotný majetek?
Vydáno: 13. 05. 2022
Firma má drobný nehmotný majetek (webovky) v evidenci, který v minulosti účtovala rovnou do spotřeby na účet 518.ae. Od roku 2021 má stanovenou hranici pro dlouhodobý nehmotný majetek na 120 000 Kč. V roce 2022 budou probíhat dvě technické zhodnocení tohoto majetku po 70 000 Kč. Musí se tyto dvě technické zhodnocení sečíst a zařadit do dlouhodobého nehmotného majetku? Pokud ano, tak zařazením do dlouhodobého NM vznikne karta, která bude odpovídat účtu 019 jako „TZH starého drobného NM“, nebo to bude přímo účet 013 „nový DNM“?
Vydáno: 09. 05. 2022
OSVČ si stanovila hranici odkdy bude evidovat drobný hmotný majetek - od 5.000,- Kč do 80.000,- Kč. Na tento majetek je vedena zvláštní evidence a je každoročně inventarizován. Majetek pod 5.000,- v této evidenci není evidován a jde do výdajů např. jako provozní režie (do okamžité spotřeby). Příklad - koupíme tiskárnu za 4.500,- Kč. Uvádíme ji v daňové evidenci, ale samostatně ji neevidujeme. Můžeme poté uplatňovat papíry do tiskárny a případné opravy tiskárny? Myslíme si, že se nás netýká §25/1/u ZDP, protože definice obchodního majetku dle § 4 odst. 4 ZDP stanoví, že se jedná o část majetku o kterém je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Je naše úvaha správná? Nebo bychom měli i tento majetek vést ve zvláštní evidenci, abychom si následné výdaje týkající se tohoto majetku obhájili?
Vydáno: 04. 05. 2022
Lze zahrnout náklady na cestovné (letenky, stravné, ubytování) našich zaměstnanců do pořizovací ceny dlouhodobého majetku? Jedná se o inspekční cestu do zahraničí za účelem kontroly výroby zařízení. Paragraf 47 PVZÚ tyto náklady neuvádí.
Vydáno: 02. 05. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená Jihomoravským krajem. Do některých tříd jsme zakoupili na 1 z oken rolety, i když tam jsou již žaluzie, protože ty nedostatečně stíní a když se promítá dataprojektorem, tak to vadí. Jak máme prosím tyto rolety zapsat? Jsou sice přidělány ke stěně, ale v případě potřeby by bylo možné je odmontovat a přidělat na jiné okno. Mohli bychom je zapsat jako DDDM s inventárním číslem? Nebo je musíme zapsat jako opravu nebo dokonce jako technické zhodnocení budovy? Jedna roleta stála asi Kč 4 400 Kč bez DPH.  
Vydáno: 02. 05. 2022
Občan v roce 2020 koupil automobil za 180 000 Kč, od té doby na něm byly provedeny opravy za 100 000 Kč. Občan podniká jako OSVČ. V roce 2021 využíval paušální daň, v letošním roce přesáhl obrat 1 mil., tudíž se bude muset registrovat k DPH a bude vést daňovou evidenci. Protože auto využívá výhradně pro podnikání, chce toto auto zařadit do majetku OSVČ. 1) Pokud by auto do OSVČ prodával, lze auto prodat za kupní cenu z r. 2020 + náklady na opravy? Nebo je možno cenu obvyklou určit dle nabídky v autobazarech na obdobně vybavený stejně starý vůz, stejného typu? 2) Pokud by auto do podnikání neprodával a chtěl ho do majetku pouze vložit, bylo by možno do majetku vložit a daňově odepisovat z ceny zodpovězené na dotaz č. 1)? 3) Je nutné se v OSVČ registrovat na silniční daň, když se uvažuje o jejím zrušení?
Vydáno: 02. 05. 2022
+ Zobrazit dalších 20