Majetek, odpisy, rezervy

Pronajímatel má v nájmu 5 let nájemce. Nyní by chtěl nájemce provést na své náklady obložení nemovitosti včetně reklamního banneru. Bude se jednat asi pravděpodobně o opravu, kterou si nájemce nechá ve svých nákladech a pronajímatel mu jí nebude proplácet. Musí v tomto případě daňově něco řešit pronajímatel? Oprava bude stát zhruba 250 000 Kč. Musí mít nájemce souhlas pronajímatele? Kdyby se jednalo o technické zhodnocení nemovitosti jaké by to mělo důsledky pro pronajímatele?
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost v roce 2019 pořídila kancelářský kontejner, který zařadila do majetku na účet evidence 022 jako hmotnou movitou věc v daňové skupině 3, zrychlené odpisy. V roce 2022 pořídila ještě druhý kontejner, následně oba kontejnery propojila kabeláží a vylila pod ně betonovu desku, čímž se z kontejnerů stala stavba, k provedení stavebních prací byl vydán územní souhlas, nyní tedy v daňové skupině 5. Po celou dobu je kontejner využíván pro kancelářské účely. Můžeme původní kontejner vyřadit z evidence a zařadit ho jako novou kartu na 021 Stavby v daňové skupiny 5 a navázat na zrychlené daňové odpisy?  
Vydáno: 25. 01. 2023
Se stavební společností jsme uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení rekonstrukce kotelny. Dodavatel nám předal dílo se značným zpožděním a dle smlouvy jsme vyfakturovali smluvní pokutu ve výši 136 000 Kč s datem splatnosti 14. 5. 2021. Dne 13. 8. 2021 vydal soud usnesení o úpadku dodavatele, v rámci insolvenčního řízení jsme uplatnili naši neuhrazenou pohledávku. V prosinci 2021 jsme od insolvenčního správce obdrželi vyrozumění o uznání pohledávky ve výši 136 000 Kč plus související zákonný úrok z prodlení za období od 15. 5. 2021 do 12. 8. 2021 ve výši 2 766,58 Kč. Tedy za období od prvního dne po splatnosti penalizační faktury do dne předcházejícímu zjištění úpadku dodavatele. Do 31. 12. 2022 se podařilo uspokojit pouze pohledávky jiných věřitelů (leasingová společnost, finanční úřad). Dle insolvenčního rejstříku je dodavatel v konkursu, nepředpokládáme, že dojde k úhradě námi vystavené penalizační faktury. Měli jsme dle § 8a ZoR v listopadu 2022 (18 měsíců po splatnosti) vytvořit opravnou položku ve výši 50 %? Pokud ano, tak z částky 136 000Kč, nebo 138 2766,58 Kč?
Vydáno: 24. 01. 2023
Společnost ALFA s.r.o. pořídila v červnu 2022 plynové zásobníky. Od té doby probíhá také plynofikace provozovny. Ta bude dokončena a dílo bude předáno v březnu 2023. Práce nevyžadují stavební povolení. Od listopadu 2022 probíhá zkušební provoz. Zásobníky byli v roce 2022 dodavateli uhrazeny, práce na plynofikaci budou vyúčtovány až po předání díla, nyní se platí zálohové faktury dle předem stanoveného rozpisu. Lze v roce 2022 již začít odepisování zásobníků? Nebo až v roce 2023, kdy to bude v rámci souboru majetku (zásobníky + plynofikace)?
Vydáno: 20. 01. 2023
Společnost pořídila v roce 2022 hmotný majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině. Zaúčtovala ho a zařadila do majetku během roku 2022. Nyní zvažuje u tohoto majetku uplatnit mimořádné daňové odpisy za rok 2022, ale ve vnitřní směrnici nemá způsob odepisování prostřednictvím mimořádných daňových odpisů dle § 30a zákona o daních z příjmů uveden. Je možné pro takovýto majetek uplatnit mimořádné daňové odpisy, když to není vnitřní směrnicí upraveno?
Vydáno: 20. 01. 2023
Společníci s. r o. (podíl 10 % + 10 %), manželé vlastnící výrobní halu, kterou mají v obchodním majetku FO a pronajímali ji s. r. o., se rozhodli tuto halu převést na společnost. Nevíme, jaký způsob převodu zvolit. V případě že by se rozhodli halu vložit do s. r. o. formou příplatku, je nutné rozhodnutí valné hromady ověřené notářem, je nutný znalecký posudek, nebo je možné určit cenu dohodou, nebo jako zůstatková cena v obchodním majetku FO? Lze takto nabytý majetek v s. r. o. odpisovat? Nebo zvolit formu prodeje za cenu dle znaleckého posudku (popř. lze použít cenu dohodou?)? V případě darování haly dětem (zbývající společníci s. r. o.), které by halu vložily do s. r. o. odpisovat nelze? Je případně jiná možnosti řešení problému?
Vydáno: 19. 01. 2023
Společnost s r. o. v lednu 2023 (tedy v době, kdy ještě účetní není uzavřen rok 2022) přijala fakturu na opravu nákladního automobilu ve výši 150 000 CZK bez DPH. Je správné na tuto částku vytvořit k 31. 12. 2022 rezervu? Domnívám se, že z důvodu zásady opatrnosti ano, když vím, že ten výdaj skutečně nastane. Byla by rezerva daňově účinná jako rezerva na opravu HIM v případě, že by byla tvořena skutečně jen do výše fakturované částky a faktura by byla ještě v 01/2023 dodavateli uhrazena? Společnost by tedy peníze nepřeváděla na žádný speciální účet? 
Vydáno: 17. 01. 2023
Společnost si nechala zhotovit webové stránky v hodnotě 185 000 Kč bez DPH (webové stránky slouží pouze pro prohlížení) - rozhodnutím účetní jednotky budeme tento nehmotný majetek odepisovat 3 roky (účetní odpisy = daňové odpisy). V rámci zařazení nehmotného majetku jde o software (účet 013) nebo jiný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019?)
Vydáno: 13. 01. 2023
V rámci převodu části obchodního závodu došlo k převodu osobního automobilu, 2 tahače (kategorie N3 s kódem BC) a návěsu (kategorie O4 s kódem DA). Smlouva o převodu obchodního závodu ze dne 29. 9. 2022 nabyla účinnosti k 1. 10. 2022. Fyzické předání vozidel k užívání novému nabyvateli proběhlo 5. 10. 2022. Změna v registru vozidel proběhla 18. 10.2022. Jeden tahač nabyvatel nechal opatřit registrační značkou na vývoz s platností do 2. 11. 2022 a do tohoto termínu bylo vydáno ORV se zápisem osoby užívající toto vozidlo (v ORV zapsán vlastník česká s.r.o. a místo povoleného pobytu/sídlo: Litevská republika). Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel ukončeno k 25. 10. 2022. Dotazy: 1) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 1. 10. 2022: Účetní jednotka zaúčtovala účetní odpisy na účty 551/082 ve výši součtu odpisů připadajících na měsíce leden až září 2022. Účetní zůstat. cenu odúčtovala účetním zápisem na účtech 547/082. Vyřazení vozidel provedla v pořizovacích cenách účetním zápisem na účtech 082/022. Pozn.: Bude uplatněna 1/2 daňového odpisu připadajícího na rok 2022. 2) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 25. 10. 2022 bylo ukončeno a vyčísleno pojišťovnou spotřebované pojistné (povinné ručení a havarijní pojištění). Účetní jednotka vyčíslila daňově účinné pojistné připadající na období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 a daňově neúčinné pojistné připadající na období od 1. 10. 2022 do 25. 10. 2022. 3) Osobní automobil a návěs předmětem daně silniční nejsou. Protože není dle akt. platné právní úpravy k dani silniční předmětné, zda je vozidlo užíváno, ale je klíčové, kdo je a v jakém měsíci zapsán jako provozovatel vozidla do RV (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDS), bude platit ÚJ daň silniční přinejmenším u jednoho tahače s kategorií vozidla N3 s kódem druhu karoserie BC a to za měsíce leden až září, tj. 13 800,- Kč (nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy tohoto tahače v tunách činí 45, tomu odpovídá daňová sazba 18 400,- Kč za rok). Slevu dle § 6 odst. 6 ZDS již uplatňovat nelze – zrušeno novelou ZDS, lze uplatňovat pouze slevu dle § 12, pokud by byla pro ni náplň. Je tento postup správný? U druhého tahače prosím o odpověď, zda bude z titulu přidělení registrační značky pro vývoz toto vozidlo v říjnu předmětem daně silniční a zda za něj zaplatí ÚJ silniční daň také za období leden až září.
Vydáno: 12. 01. 2023
Občan vlastní dvě nemovitosti v panelových domech (SVJ), od samého začátku je pronajímá s tím, že v DPFO uplatňoval výdaje procentem. Jednu nemovitost zakoupil v r. 2015, druhou nemovitost zakoupil v r. 2020. V DPFO za r. 2022 by rád uplatnil skutečné výdaje včetně odpisů nemovitostí. Nemovitost zakoupenou v r. 2020 začne odepisovat 1. rokem z pořizovací ceny, neboť byla zakoupena před méně než 5 lety. U druhé nemovitosti by byl rád, kdyby nemusel nechat vyhotovit odhad pro cenu platnou v době zahájení nájmu. 1) Je možné, že by začal odepisovat z pořizovací ceny s tím, že by dobrovolně přišel o odpisy za roky 2015-2021 - tedy by použil v r. 2022 odpisy pro 8. rok odepisování? 2) Pozemek se neodepisuje. Jak vyřešit spoluvlastnický podíl členů SVJ na malém travnatém pozemku před domem, když je tento pozemek v kupní ceně pouze vyjádřen vlastnickou tisícinou bez udání ceny? Cena by byla pravděpodobně zanedbatelná. 3) Pokud nájemníkům ze 100% vždy v následujícím roce (tj. v r. 2023) vyúčtuje zálohy na služby za r. 2022, nemusí tyto příjmy (a ani nebude výdaje za služby) uvádět do příjmů ke zdanění v žádném roce?
Vydáno: 11. 01. 2023
Na základě licenční smlouvy jsme koupili licenci specifického programu, který bude zpracovávat podklady pro naše účetnictví. Zároveň jsou nám fakturovány náklady na implementaci. Bude se jednat o jeden nehmotný majetek zahrnující obě položky, nebo by měla být každá účtována zvlášť? Jsou zde nějaké otázky, které bychom si měli před správným zařazením položit?
Vydáno: 11. 01. 2023
Převzali jsme letos účetnictví (jednočlenná s. r. o. – společník = jednatel) a zjistili, že jedna ze dvou činností je od roku 2020 pronájem licence na pořádání sportovní soutěže (cena, za kterou licenci pronajímá, je cca 1 mil. ročně). Tuto licenci má zaúčtovanou v dlouhodobém nehmotném majetku ze září 2020 takto: na základě znaleckého posudku ocenil licenci (cca 5 mil Kč) a tuto cenu zaúčtoval MD 014/D 414 a začal takto tuto cenu daňově odpisovat a nastavil dobu odpisování 5 let - doba, na jakou je uzavřena smlouva o pronájmu licence. Licenci vytvořila společnost vlastní činností, respektive jednatel/společník, a nelze tak zjistit reálně vlastní náklady na vytvoření licence, a proto mu byl doporučen tento postup viz výše s tím, že odpisy jsou daňově uznatelné. Zvyšování hodnoty licence v průběhu letošního roku (propagace apod.) již účtujeme standardně přes aktivaci MD 014/D 587. Zajímal by mě Váš názor na následující dotazy: 1. Zda je to z Vašeho pohledu takto možné udělat a odpisy jsou opravdu daňově uznatelné, jak dostal klient potvrzeno od svého bývalého daňového poradce? 2. Pokud ano, tak můžeme nechat zaúčtování licence trvale na účtu 414 nebo někam přeúčtovat? 3. Pokud to je takto špatně, tak jak bychom měli dle Vás vyřešit, přeúčtovat (jak navrhujete?)/podat opravné daňové přiznání za rok 2020, případně 2021?
Vydáno: 09. 01. 2023
Firma s. r. o., plátce DPH, má své sídlo v objektu, na který je zřízeno věcné břemeno k užívání jinou firmou. Na této budově byly tento rok provedeny stavební práce. Firma požádala Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na vynaložené výdaje stavebních prací. Dotace bude činit 50 %. Byla schválena určitá částka dotace, ale musíme nejdříve podat vyúčtování nákladů. Není proinvestováno tolik, kolik je schválená částka dotace. Při zkoumání těchto dokladů je možné, že některé nebudou uznány, tedy nevím, kolik bude přesná částka dotace. To se dozvíme příští rok, kdy by měla být dotace proplacena. Lze tento majetek (technické zhodnocení) zařadit do majetku v tomto roce v součtu všech nákladů a příští rok snížit o dotaci nebo majetek nezařazovat a počkat na výši dotace a zařadit majetek již s cenou sníženou o dotaci příští rok? Jak správně o dotaci účtovat? Má být tento rok účtováno o rozhodnuté částce, i když víme, že bude příští rok poloviční? Budova je již tento rok využívána k podnikání.
Vydáno: 05. 01. 2023
Fyzická podnikající osoba - účetní evidence. V roce 2022 jsem koupila soustruh na kov a letos (2023) mám v úmyslu koupit vysokozdvižný vozík (ještěrku) poháněnou bateriemi. Do které odpisové skupiny prosím patří soustruh na kov a vysokozdvižný vozík? Jak se mohou tyto věci odpisovat? Mohu odpisovat i zrychleně? Slyšela jsem něco i o mimořádných odpisech - vztahuje se to i na tyto případy? A po případě, jak dlouho se v těchto případech mimořádně odepisuje?
Vydáno: 05. 01. 2023
V rámci stavebních úprav domu společnost zhodnotila prostor o novou kuchyňskou linku, jejíž součástí je mimo jiné i myčka, sporák, lednice - tyto spotřebiče jsou koupeny jako volně stojící spotřebiče nejde o spotřebiče vestavěné s montáží do nábytku. V rámci montáže kuchyně jsou však vsunuty mezi kuchyňské skříňky. V rámci kategorie dlouhodobého majetku jde tedy o samostatné movité věci (účet 022) nebo jde o součást kuchyně, která je vestavěným nábytkem v rámci budovy, která se rekonstruuje a pak tedy její součástí (účet 021)? A pokud by např. tato myčka byla vsunuta do skříňky v rámci kuchyně pak již nejde o samostatnou movitou věc, ale součást domu, který je v rekonstrukci?
Vydáno: 04. 01. 2023
Společnost s r. o. vyvíjí software určený k opakovanému prodeji. Jak správně zaúčtovat/vykázat k 31. 12. náklady na vývoj pro případ, kdy je software hotov, ale nebyl zahájen prodej, jak v případě, že byl zahájen prodej a jak v případě, že doposud software dokončen nebyl.
Vydáno: 03. 01. 2023
Do jaké odpisové skupiny prosím patří přenosný mobilní přístřešek pro zvířata montovaný z kovových dílů, není pevně spojen se zemí. Střecha je z plachty.
Vydáno: 03. 01. 2023
Společnost pořídila minerálkovod, který se skládá z již existujících a)vrtů, přičemž na vrtech provedla hydrogeologické a instalaterské práce. Z vrtů se vede surová voda b)minerálkovodem - trubním vedením do c)úpravny minerální vody a po úpravě do d)akumulační nádrže odkud je část vody odváděna do e)mixéru, kde dochází k mísení vody se sirupem a poté je minerálka převáděna do f)plničky, v případe neochucené vody je vedena přímo z akumulační nádrže do f)plničky, kterou předchází g)vyplachovačka lahví a navazuje na ní h)etiketovačka. Je možné zařadit jednotlivé prvky a)-h) jako samostatné karty? A do jakých daňových skupin? Všechny prvky mají delší životnost jak 1 rok a pořizovací cenu vyšší jak 80 tisíc Kč.
Vydáno: 02. 01. 2023
OSVČ vlastní byt v bytovém domě. Má v úmyslu v tomto bytě provozovat vlastní podnikatelskou činnost znalectví, odhady a pod.. Byt bude využíván pouze pro podnikání a plánovaná činnost nijak neomezí využití bytů ostatních majitelů v bytovém domě. Může OSČ byt zařadit do obchodního majetku a uplatňovat odpisy i když byt je podle zápisu v katastru určen k bydlení, nebo je pro zařazení bytu do obchodního majetku nezbytné změnit účel využití bytu - zápis v katastru a pokud ano, jak má OSVČ postupovat, aby dosáhla této změny.
Vydáno: 02. 01. 2023
Společnost má jako hlavní činnost nákup a prodej nemovitostí, o kterých účtuje jako o dlouhodobém majetku, nikoliv jako o zboží (neprodává většinou hned, obvykle je i rekonstruuje nebo v období mezi nákupem a prodejem také pronajímá). Primárně předem neví, kdy jakou nemovitost a za jakou cenu prodá, proto je problematické nastavení odpisů do zůstatkové hodnoty a reálně nemovitosti spíše stoupají na hodnotě, než že by jejich hodnota klesala. Jak byste doporučoval(a) nastavit v tomto případě účetní odepisování tohoto dlouhodobého hmotného majetku, aby byla dodržena zásada poctivého zobrazení? 
Vydáno: 31. 12. 2022