Majetek, odpisy, rezervy

Stavíme výrobní halu částečně svépomocí. K tomu používáme bagr, který jsem asi chybně zatřídila do 3. odp. sk. 28.92.26. Dle CZ-CPA jsou tam i stavební stroje, proto jsem takto zvolila. Účtuji aktivaci stavby - kam patří mimo jiné i odpisy tohoto bagru 042/588. Pokud měl být bagr zařazen ve 2. odp. skupině, mohu opravit odpisovou skupinu, doúčtovat odpisy a aktivovat do stavby? Budou odpisy daňově účinné?
Vydáno: 28. 02. 2024
Může fyzická osoba nepodnikající uplatňovat odpisy bytu a dávat je do do nákladů, nebo to lze pouze u podnikatele? 
Vydáno: 28. 02. 2024
Jak mám prosím zařadit projektovou dokumentaci a revizi k FVE?
Vydáno: 26. 02. 2024
FO koupila před 6 lety byt za 4,5 mil Kč. Byt začala pronajímat v rámci §9. Od samého začátku uplatňovala a uplatňuje skutečné výdaje, tedy vč. odpisů z kupní ceny. Nyní si uvědomila, že součástí kupní ceny bytu byla i cena za spoluvlastnictví pozemků náležejících k bytové jednotce, a tedy že částka, ze které jsou vyčíslovány odpisy je nesprávná. Jak nyní postupovat a chybu napravit? V době, kdy FO byt koupila, nebyl zpracován znalecký posudek. Předpokládám, že i kdyby by byl zpracován posudek nyní, nebylo by již možné stanovit znaleckou cenu z období před 6 lety, vycházel by ze současné situace. Bylo by tedy možné vyjít například z cenové mapy pozemků před 6 lety a stanovit přibližnou hodnotu pozemku vycházející z ceny za metr čtvereční a celkové plochy pozemků náležejících k bytové jednotce a ty pak poměrem přepočítat? Nebo existuje nějaká jiná cesta jak situaci, minimálně do budoucna, napravit?
Vydáno: 26. 02. 2024
Naše společnost si nechala vytvořit nové webové stránky. Webové stránky byly vytvořeny v anglické verzi za 29 000 Kč, za překlad jsme uhradili dalších 15 000 Kč. Dále jsme zaplatili za licenci šablony pro doménu, celkově 45 000 Kč. Předpokládám, že toto by měla být celková vstupní pořizovací cena pro stanovení hranice pro odpisování nehmotného majetku, jestliže máme ve směrnici hranici pro odpisování nehmotného majetku ve výši 80 000 Kč. Pokud ano, pak tento majetek můžeme zaúčtovat do nákladů. Jak to bude v případě, že jsme uhradili za vytvoření webových stránek v českém jazyce ve výši 40 000 Kč, cca o 6 měsíců dříve? Je každá tvorba webových stránek samostatný nehmotný majetek? Nebo se tyto sčítají?
Vydáno: 23. 02. 2024
Firma koupila nový klasifikátor. Starý, který má v majetku, si prodávající firma vzala na protiúčet (smlouva není). Na faktuře je napsáno Klasifikátor 150 000 Kč, protiúčet starý klasifikátor - 50 000 Kč, zaplatit 100 000 Kč. Jak správně zaúčtovat samotnou fakturu a hodnotu majetku? Stačí pouze fakturu zaúčtovat za 50 000 Kč, závazek uhradím a hodnota nového klasifikátoru v majetku bude 50 000 Kč a starý pouze vyřadit na základě této faktury? Nebo musím fakturu přijatou rozúčtovat na majetek za 150 000 Kč a dále hodnotu protiúčtu 50. Vyřadit starý majetek prodejem za 50, doúčtovat interním dokladem výnos z prodeje a provést„zápočet“? 
Vydáno: 19. 02. 2024
Firma s.r.o. koupila dodávku za 700 tis. Kč. Dne 05.11.2023 koupila, dne 08.11.2023 zařadila do používání, a začala odepisovat. Dne 25.11.2023 koupila desku cca za 15 tis. Kč a připevnila k podlaze automobilu, aby se materiál v korbě vozu nepřesouval. Je dobře, když jsem materiál zaúčtovala do spotřeby? Nejedná se o zvýšení vstupní ceny automobilu?
Vydáno: 16. 02. 2024
Firma vedoucí účetnictví si nechala ve výrobní hale zhotovit místnost (kancelář) z PUR panelů. Bude tato místnost součástí technického zhodnocení stávající budovy, nebo se bude odepisovat jako samostatný majetek? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Jak zatřídit z hlediska majetku stojanový datový rozvaděč při výstavbě výrobní haly, do kterého je napojen kamerový systém a wifi síť? DPH byla fakturována v rámci přenesení daňové povinnosti.
Vydáno: 16. 02. 2024
Nepodnikající osoba od roku 2019 pronajímá byt koupený v roce 2018, po celou dobu pronájmu uplatňuje skutečné výdaje, ale byt dosud neodepisovala. Za rok 2023 by chtěla v rámci skutečných výdajů uplatnit i odpisy. Bude v roce 2023 uplatněn odpis ve výši prvního roku nebo to bude odpis ve výši pátého roku, když celou dobu uplatňovala skutečné výdaje? A jaká cena bude použita pro odepisování nemovitého majetku?
Vydáno: 16. 02. 2024
Klient (SRO) koupil licenci na soubor kontaktů (zaplatil za tento soubor kontaktů 600 000 Kč). Kontakty může volně používat i přeprodávat. Je toto nehmotný majetek, který bude odpisovat po dobu použitelnosti? Dále pokud prodá pod-licenci , jak se tento prodej zaúčtuje? Je to prodej nehmotného majetku? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Společnost pořídila velkokapacitní bateriové úložiště kontejnerového typu. Systém byl dodán na základě smlouvy o dílo a dle technické specifikace je tvořen: bateriovou bankou o instalované kapacitě 1150 kWh a jmenovitém nabíjecím výkonu 300 kVA, bateriovými měniči o celkovém výkonu 300 kW, NN rozvaděčem, hasícím systémem a EMS (Energy Management System) systémem, který je odpovědný za funkčnost, komunikaci a řízení bateriového systému. Vše je uloženo v ocelovém kontejneru. Lze zařadit tento bateriový systém jako soubor hmotných movitých věcí, jehož hlavní funkční předmět jsou baterie? Dle klasifikace CZ-CPA jsou baterie a akumulátory označeny kódem 27.2., což odpovídá 2. odpisové skupině.
Vydáno: 13. 02. 2024
Podnikatel pořídil automobil na podnikatelský úvěr (poskytovatel úvěru je prodejce vozidla). Předmětem úvěru je financování vozidla. Jedná se o 2 splátky v rozmezí 12 měsíců, což je doba trvání úvěru. V technickém průkazu je uvedený jako vlastník podnikatel (ne úvěrová společnost). Může tedy podnikatel zahájit odepisování ačkoliv nemá s úvěrovou společností sepsanou smlouvu o vypůjčce? 
Vydáno: 13. 02. 2024
Pronajímatel ukončil s nájemcem nájemní smlouvu. V rámci ukončení nájmu se strany vzájemně dohodly, že nájemce zaplatí částku 1,2 mil. Kč za to, že zajistí pronajímatel odstranění stavebních úprav, které tam nájemce prostavěl a se souhlasem pronajímatele odpisoval tyto úpravy. Je nutné mít znalecký posudek, pokud tam zůstali nějaké stavební úpravy, které se nebudou odstraňovat a využije je nový nájemce - pak o výši úprav vyčíslených v posudku zvýšit pořizovací cenu budovy, ve které se prostor nachází? Jak je to s účtováním částky 1,2 mil. Kč - 648.xxx? a jak budeme účtovat proti tomu bourací práce za odstranění stavebních úprav - 511.xxx?
Vydáno: 09. 02. 2024
  • Článek
Ukážeme si, jak využít k optimalizaci daně z příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období roku 2023 vhodně zvolený postup při uplatnění daňových odpisů hmotného majetku. Půjde jak o hmotný majetek zahrnutý v obchodním majetku a použitý jak k podnikání, tak k jeho nájmu (zdanění dle § 7 ZDP ), tak o hmotný majetek nezahrnutý v obchodním majetku a použitý k dosažení příjmů z nájmu (zdanění dle § 9 ZDP ).
Vydáno: 06. 02. 2024
1. Fyzická osoba koupila nemovitost na hypotéku část je určena k bydlení část jako sklad. Podniká jako OSVČ vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. Teď chce nemovitost vložit do obchodního majetku (bude bydlení pronajímat a sklad využije pro obchod). Na základě čeho může vklad provést? Musí být nějaký zápis, nebo si nemovitost vloží do obchod. majetku a začne odepisovat? Cena majetku bude rovna pořizovací ceně? Co se týká hypotéky, když není na IČO, může si dát splátky do nákladů? 2. Pokud by se rozhodla např. po 6 letech dům z obchodního majetku vyřadit. Na základě čeho nemovitost vyřadí – musí být nějaký zápis či smlouva? Jak je to s DPH, když je OSVČ plátcem DPH, ale nemovitost koupila do osobního vlastnictví a pak až zařadila do obchodního majetku? Jak je to s odpisy, když dojde k vyřazení z obchodního majetku, může si je za daný rok uplanit, pokud vyřazení provede k 31. 12. daného roku? 3. Má převod nebo vyřazení nemovitosti do nebo z obchodního majetku vliv na daň z příjmu? Jedná se o zdanitelný příjem?
Vydáno: 02. 02. 2024
Fyzická osoba, vede daňovou evidenci, je plátce DPH, zakoupila 29. 9. 2023 do podnikání automobil. Cena bez DPH 297 520,66 + DPH 62 479,34, celkem 360 000 Kč. Uplatněn odpočet DPH. Automobil byl zaveden do majetku. Dne 30. 12. 2023 se rozhodla, že automobil prodá. Faktura vystavena dne 30. 12. 2023 na částku 380 000 + DPH 79 800, celkem 459 800 Kč. Faktura byla uhrazena až v lednu 2024. Odpisy za rok 2023 se neuplatňují. Je možné zahrnout do nákladů zůstatkovou cenu vozidla 297 520,66 v roce 2023, když faktura byla uhrazena až v lednu 2024? 
Vydáno: 01. 02. 2024
  • Článek
Komplexní pojetí leasingu je z účetního a daňového hlediska velmi pestré a zajímavé, proto je vhodné zaměřit se na ucelený pohled leasingu a podrobně rozebrat jeho důležité aspekty. V této části se zaměříme na charakteristiku druhů leasingu a na obsah a náležitosti leasingové smlouvy.
Vydáno: 01. 02. 2024
  • Článek
Zákonem č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, dochází v zákonu zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmůs účinností od 1. 1. 2024 k podstatným změnám v uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP , které se nově mohou uplatnit pouze u silničních motorových vozidel, která jsou bezemisními vozidly pořízenými v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028. Dle bodu 9 přechodných ustanovení novely ZDP se na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 a odpisovaný podle § 30a ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku použije § 30a ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Vydáno: 01. 02. 2024
Fyzická osoba koupila nemovitost na hypotéku do osobního vlastnictví. Zároveň podniká jako OSVČ. Když by chtěla využívat nemovitost k podnikání a nechtěla by je vložit do obchodního majetku, může si udělat nájemní smlouvu mezi sebou? Nebo může vlastní majetek využít k podnikání, aniž by ho měla vložený do obchodního majetku? Jak je to pak s náklady na opravu nemovitosti, může si je jako OSVČ uplatnit?
Vydáno: 31. 01. 2024