Obrat

Poprosíme o praktické objasnění § 4a odst. 2 ZDPH po novele 2019, kdy „do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani“. Má právnická osoba, neplátce, uskutečňující pouze osvobozené pronájmy vlastních nemovitostí, povinnost registrace k DPH, pokud výnosy za 12 měsíců překročí 1 mil. Kč z důvodu jednorázového prodeje: a) lesního pozemku, který měla několik let v majetku, ale nepronajímala,   b) nemovitosti, kterou měla v majetku a před prodejem několik let pronajímala.
Vydáno: 03. 06. 2022
Lékař- ortoped si založil na vykonávání zdravotnické praxe s.r.o. Toto s.r.o. je neplátce DPH. Kromě ortopedie (úkony mu hradí zdravotní pojišťovny) má i výnosy za jiné služby. Které služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, spadají do počítání obratu pro povinnou registraci k DPH? 1) biorezonance přístrojem BICOM - poměrně stálé výnosy 2) občasné výnosy za výpisy z dokumentace ke komerčnímu pojištění či návrhy pro lázeňskou péči 3) prodej zboží - ortopedická obuv či vložky
Vydáno: 04. 05. 2022
Fyzická osoba realizovala na kryptoměnové burze 40 obchodů (prodejů) za rok 2021 (FO obchoduje sama za sebe, nespravuje peníze cizích lidí), celkové příjmy byly přes 1 mil Kč. Jedná se v zákoně o DPH o osvobozenou činnost bez nároku na odpočet dle par. 54? Tzn. že pokud by uskutečnila jedno další zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, tak by se musela registrovat k DPH?
Vydáno: 24. 02. 2022
OSVČ kvartální plátce DPH uvažuje o zrušení registrace k DPH. Obrat 1 mil Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročil. Poslední nakoupený majetek byl v roce 2013, který je již odepsaný. V posledním roce však fakturuje osvobozené plnění od daně bez nároku na odpočet s koeficientem 100 %, vypořádací koeficient 12/2021 také 100 % - jedná se pouze o jeden měsíční nájem, na vstupu není nic uplatňováno (OSVČ - FO pronajímá kancelář svého bytu svému s.r.o.). Je nutné s tímto osvobozeným plnění při zrušení registrace k DPH, splnit nějaké podmínky/vyrovnání? Pokud by zrušení registrace k DPH proběhlo např. v únoru, poslední přiznání k DPH se podává 25. 4. 2022? Je potřeba udělat i nějaké ukončení k ř. 50?
Vydáno: 16. 02. 2022
  • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
  • Článek
Fotbalový trenér fakturuje své služby sportovnímu klubu. Jednou za rok mu klub vyčíslí nepeněžní příjem – letenky, ubytování apod., které za něho uhradil. Započítává se tento příjem do obratu? Pokud ano a trenér se stane plátcem, jak bude tento příjem vykazovat v přiznání k DPH?
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti (dále jen „osoby povinné k dani“) a které dosud nejsou plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť při překročení stanovené výše obratu se stávají plátci podle ZDPH . U osob povinných k dani, které již plátci podle ZDPH jsou, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období a na výši obratu záleží i v případě zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední.
Vydáno: 25. 06. 2018
  • Článek
Sdružení bylo založeno v roce 1996 a má 3 společníky (A, B, C). Tržby a náklady se dělí dle společenské smlouvy. Veškeré tržby a náklady eviduje společník A. Též vystavuje faktury odběratelům. Stejně pokračuje sdružení i v roce 2018. Do roku 2018 bylo sdružení plátcem DPH. Od roku 2018 již plátcem DPH není. Jakého obratu musí sdružení za rok 2018 dosáhnout, aby bylo plátcem DPH (větší než 1 000 000 Kč)? Posuzuje se obrat za celé sdružení, nebo se dělí dle společenské smlouvy? Pokud by byly tržby za celé sdružení např. 1 200 000 Kč a dělilo by se to na 3 společníky (každý 400 000 Kč). Dle společenské smlouvy se dělí tržby a náklady jednou třetinou, budou společníci plátci DPH? Bude v roce 2019 evidovat společník A tržby a náklady za všechny společníky a čtvrtletně převede fakturované příjmy, výdaje podle výše svého podílu na činnosti provedené na základy společenské smlouvy?
Vydáno: 22. 05. 2018
  • Článek
Společnost, dříve sdružení, není daňovým subjektem ani účetní jednotkou. Společnost se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani. Práva a povinnosti při uskutečňování plnění ve společnosti vznikají jednotlivým společníkům společnosti, nikoliv společnosti jako takové.
Vydáno: 15. 11. 2017
  • Článek
Rozlišení mezi příležitostnou půjčkou a hlavní činností Ing. Jan Rambousek, LL.M. Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 14. prosince 2016, ve věci C-378/15, Mercedes Benz Italia, dosud neuveřejněn...
Vydáno: 03. 02. 2017