Obrat

  • Článek
Článek seznamuje s hlavními novinkami roku 2023 a podrobněji se věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.
Vydáno: 16. 01. 2023
  • Článek
Obrat a kontrolní hlášení – hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023 Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Obrat pro registraci osob povinných k...
Vydáno: 16. 01. 2023
Poplatník v r. 2020 upravil základ daně o pohledávky dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a přešel na paušální režim. V prosinci 2022 překročí jeho fakturace limit 1 mil. Kč za posledních dvanáct měsíců, nicméně je možné, že neobdrží příjmy vyšší než 1 mil. Kč z podnikání. 1) Nechce se registrovat a dle mého názoru už nemusí, protože je nový limit 2 mil. Je to tak? 2) Za r. 2022 pokud nebude mít příjmy po odpočtu příjmů zdaněných dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP (dodaněné pohledávky) - bude dál platit paušální daň, ale ve výši pro r. 2023? 3) Pokud příjmy překročí za r. 2022 1 mil. Kč, bude moct zůstat u paušální daně a platit jenom její vyšší výši pro rozmezí 1-1,5 mil. Kč, nebo bude muset podávat přiznání k DPFO (skutečné/paušální výdaje)?
Vydáno: 22. 12. 2022
1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.
Vydáno: 05. 12. 2022
Je již schválen pro rok 2023 obrat pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč nebo schvalovacím procesem zatím neprošel? Započítává se do obratu příspěvkové organizace, základní školy zřízené obcí, příjem za pronájem tělocvičny? ZŠ pronajímá tělocvičnu jak soukromým osobám (fyzickým osobám jednotlivcům či skupinkám), tak i např. T.J. Sokolu (jaké úplaty se do obratu zahrnují, resp. nezahrnují?
Vydáno: 02. 12. 2022
Firma prodává zlato, které je osvobozené od DPH i občanům do ostatních zemí EU. Zároveň prodává stříbro, které je zatíženo DPH. Pro registraci do MOSS se sleduje obrat 10 000 EUR u obou komodit dohromady, nebo jen té, která obsahuje DPH?
Vydáno: 24. 10. 2022
Společnost s r. o., neplátce DPH, nakoupila v r. 2017 pozemky se záměrem je zasíťovat a prodat. Záměr se ale nezdařil a pozemky budou (v nezměněném stavu, případně dojde jen k rozparcelování) v roce 2022 prodány. Společnost má živnostenské oprávnění na „Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí“, reálně však neprovádí žádnou ekonomickou činnost. Bude příjem z těchto prodejů vstupovat do obratu 1 mil. pro registraci k DPH?
Vydáno: 11. 10. 2022
Je možné nezapočítávat příjmy do obratu DPH (budou osvobozeny?) i ve chvíli, kdy je akreditace udělená někomu jinému, ale jiné s.r.o. kurzy realizuje. Např.: příjmy za kurz, akreditovaný MŠMT, ale akreditovaný je na lektorku, ne na společnost s.r.o., která kurz realizuje a fakturuje.
Vydáno: 26. 09. 2022
  • Článek
První část příspěvku čtenáři přiblížila ekonomický jev inflace jako takový, diferencovala mezi jednotlivými typy inflace (mírná, pádívá, hyperinflace), objasnila, jak probíhá měření inflace, nastínila, v čem inflace společnosti škodí (náklady inflace), a to včetně exemplifikace. Autor dále akcentoval, že sepjetí práva a (makro)ekonomie je nejvíce markantní v oblasti finančního práva a obecně v právu tam, kde se vyskytují kvantitativní právní normy, které jsou inflačními impakty nejvíce dotčeny. Gró předchozí části příspěvku spočívalo v osvětlení ekonomického jevu inflace v České republice a zmapovalo dosavadní inflační vývoj ve vazbě na vývoj vybraných totožných, ale českých kvantitativních právních norem, tedy ve vazbě na českou trestní legislativu (škoda nikoliv nepatrná) a daňovou legislativu (výše hranice obligatorního plátcovství DPH).
Vydáno: 26. 07. 2022
Neplátce SRO půjčuje věci dle nájemní smlouvy podepsané předem. Zákazník při podpisu uhradí kauci za rezervaci předem, která se potom při splnění podmínek vrátí. Tuto kauci nezohledňuje do obratu DPH. Standardně neplátce naopak počítá do obratu již samotné půjčení věci a to v den vyzvednutí věci zákazníkem, které je předem sjednáno ve smlouvě. Platba za půjčení bývá právě v den vyzvednutí věci zákazníkem na prodejně. Nyní se stalo, že ve smlouvě bylo sjednáno, že v zákazník si vyzvedne věc 5.7.2022, ale peníze zaplatil předem přes bankovní účet již dne 25.6.2022, protože nechtěl platit hotovostně nebo kartou na při převzetí a radši uhradil peníze "s předstihem". Neplátce nyní přemýšlí, zda se do obratu DPH počítá tento příjem již červen, nebo až v červenci, kdy teprve bylo jasné, že k plnění dojde a zákazník věc dle smlouvy převzal.
Vydáno: 20. 07. 2022
  • Článek
Strašákem č. 1 v roce 2022 je inflace – redukuje reálnou hodnotu úspor a úroky věřitelů stírá. Inflace neoddiskutovatelně působí též na kvantitativní právní normy, tj. právní normy vyjádřené absolutní (číselnou) hodnotou. Nejsou-li kvantitativní právní normy pravidelně novelizovány o inflaci, s narůstající mírou (kumulativní) inflace se právní norma více či méně vzdaluje svému původnímu účelu a smyslu. Již Abraham Lincoln pravil, že (reprezentativní) demokracie je vláda lidu, lidem a pro lidi. Právo je nástroj mající zajistit blahobyt lidské společnosti a její reprodukci. Řadu let nenovelizovaná kvantitativní právní norma se však pomalu, ale jistě stává nástrojem absurdity a odcizení. Nebylo by lépe, kdyby zákonodárce věnoval inflaci větší pozornost?
Vydáno: 28. 06. 2022
Poprosíme o praktické objasnění § 4a odst. 2 ZDPH po novele 2019, kdy „do obratu se nezahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku, není-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani“. Má právnická osoba, neplátce, uskutečňující pouze osvobozené pronájmy vlastních nemovitostí, povinnost registrace k DPH, pokud výnosy za 12 měsíců překročí 1 mil. Kč z důvodu jednorázového prodeje: a) lesního pozemku, který měla několik let v majetku, ale nepronajímala,   b) nemovitosti, kterou měla v majetku a před prodejem několik let pronajímala.
Vydáno: 03. 06. 2022
Lékař- ortoped si založil na vykonávání zdravotnické praxe s.r.o. Toto s.r.o. je neplátce DPH. Kromě ortopedie (úkony mu hradí zdravotní pojišťovny) má i výnosy za jiné služby. Které služby, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, spadají do počítání obratu pro povinnou registraci k DPH? 1) biorezonance přístrojem BICOM - poměrně stálé výnosy 2) občasné výnosy za výpisy z dokumentace ke komerčnímu pojištění či návrhy pro lázeňskou péči 3) prodej zboží - ortopedická obuv či vložky
Vydáno: 04. 05. 2022
Fyzická osoba realizovala na kryptoměnové burze 40 obchodů (prodejů) za rok 2021 (FO obchoduje sama za sebe, nespravuje peníze cizích lidí), celkové příjmy byly přes 1 mil Kč. Jedná se v zákoně o DPH o osvobozenou činnost bez nároku na odpočet dle par. 54? Tzn. že pokud by uskutečnila jedno další zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, tak by se musela registrovat k DPH?
Vydáno: 24. 02. 2022
OSVČ kvartální plátce DPH uvažuje o zrušení registrace k DPH. Obrat 1 mil Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročil. Poslední nakoupený majetek byl v roce 2013, který je již odepsaný. V posledním roce však fakturuje osvobozené plnění od daně bez nároku na odpočet s koeficientem 100 %, vypořádací koeficient 12/2021 také 100 % - jedná se pouze o jeden měsíční nájem, na vstupu není nic uplatňováno (OSVČ - FO pronajímá kancelář svého bytu svému s.r.o.). Je nutné s tímto osvobozeným plnění při zrušení registrace k DPH, splnit nějaké podmínky/vyrovnání? Pokud by zrušení registrace k DPH proběhlo např. v únoru, poslední přiznání k DPH se podává 25. 4. 2022? Je potřeba udělat i nějaké ukončení k ř. 50?
Vydáno: 16. 02. 2022
  • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
  • Článek
Fotbalový trenér fakturuje své služby sportovnímu klubu. Jednou za rok mu klub vyčíslí nepeněžní příjem – letenky, ubytování apod., které za něho uhradil. Započítává se tento příjem do obratu? Pokud ano a trenér se stane plátcem, jak bude tento příjem vykazovat v přiznání k DPH?
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti (dále jen „osoby povinné k dani“) a které dosud nejsou plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť při překročení stanovené výše obratu se stávají plátci podle ZDPH . U osob povinných k dani, které již plátci podle ZDPH jsou, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období a na výši obratu záleží i v případě zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední.
Vydáno: 25. 06. 2018
  • Článek
Sdružení bylo založeno v roce 1996 a má 3 společníky (A, B, C). Tržby a náklady se dělí dle společenské smlouvy. Veškeré tržby a náklady eviduje společník A. Též vystavuje faktury odběratelům. Stejně pokračuje sdružení i v roce 2018. Do roku 2018 bylo sdružení plátcem DPH. Od roku 2018 již plátcem DPH není. Jakého obratu musí sdružení za rok 2018 dosáhnout, aby bylo plátcem DPH (větší než 1 000 000 Kč)? Posuzuje se obrat za celé sdružení, nebo se dělí dle společenské smlouvy? Pokud by byly tržby za celé sdružení např. 1 200 000 Kč a dělilo by se to na 3 společníky (každý 400 000 Kč). Dle společenské smlouvy se dělí tržby a náklady jednou třetinou, budou společníci plátci DPH? Bude v roce 2019 evidovat společník A tržby a náklady za všechny společníky a čtvrtletně převede fakturované příjmy, výdaje podle výše svého podílu na činnosti provedené na základy společenské smlouvy?
Vydáno: 22. 05. 2018