Účtování zásob

Firma vede sklad metodou A. Vznikají ji záměny, protože se prodá ve skutečnosti např. triko červené, ale prodavač se uklikne a udělá výdejku při prodeji na triko bílé. Při pravidelné inventuře se přijde na takovou záměnu. Jakým způsobem účtovat a oceňovat jednotlivé záměny k datu, kdy se na to přišlo. Reálně proběhne narovnání příjemka 1 ks bílého trika (vážená nákupní cena bílého trika je 350 Kč a 380 Kč je poslední hodnota nákupu). V jaké ceně a jakou předkontací zaúčtovat příjemku bílého trika - 132/131 ? Naopak při narovnání se dělá výdejka červeného trika a to 131/132 (vážená nákupní cena červeného trika je však 400 Kč a poslední nákup 420 Kč. V jaké ceně udělat tuto výdejku? Díky tomu, že příjemka výdejka bude v jiné ceně, tak vznikne rozdíl na účtě 131 (či nějakém jiném účtě). Jakým způsobem s tím pracovat? Nemůže se rovnou použít účet 548 (daňově uznatelný namísto účtu 131)?
Vydáno: 17. 01. 2024
Před koncem roku bylo vráceno zboží dodavateli. Čekáme na dobropis, který bude vystaven s datem nového roku. Máme účtování způsobem B. Jak tento případ zaúčtovat?
Vydáno: 09. 01. 2024
Autorizovaný prodejce nových vozů má předváděcí vozy. Slouží pouze k tomu, aby si zákazník mohl vůz prohlédnout a také projet. To znamená, že vozy jsou registrovány na prodejce a také při prodeji mají najeté km (cca 5 tis. km). Tyto vozy negenerují žádný zisk a cca do roku (někdy do dvou let) se prodají. Je v pořádku vést tyto vozy v oběžném majetku jako zboží nebo musí být v dlouhodobém majetku?
Vydáno: 14. 12. 2023
Náš dodavatel zboží nám na faktuře za zboží fakturuje i factoringový poplatek ve výši 1 % dodávky. Jedná se o poplatek za to, že mu za zboží nehradíme zálohově před dodáním zboží (jak obecně u odběratelů vyžaduje), ale máme splatnost faktury je 1 měsíc (s tím, že fakturu hradíme factoringové společnosti, se kterou má dojednaný factoring). Měl by tento factoringový poplatek vstoupit do pořizovací ceny tohoto zboží nebo ho lze účtovat přímo do nákladů (něco jako obdoba úroku z úvěru na financování pořízení zboží, který by také do pořizovací ceny nevstoupil v případě, že bychom museli využívat provozní úvěry na financován pořízení zboží). Děkuji.
Vydáno: 30. 11. 2023
Pokud bude mít fyzická osoba (podnikatel) nebo s. r. o. ve vnitropodnikové směrnici uvedeno, že drobný majetek do 80 000 Kč nebude evidován a půjde do přímo spotřeby, je nutno mít nějakou evidenci tohoto majetku pro účely kontroly z FU, může ji po poplatníkovi FU požadovat? A je při likvidaci takového majetku (zásoby) nutné mít potvrzení ze sběrných dvorů, že byl např. mobil za odevzdán?
Vydáno: 25. 10. 2023
Firma poskytující stavební práce koupí beton na zakázku. Na faktuře je uvedeno Beton, vykládka, nakládka, přistavení čerpadla, výkon čerpadla, použití rozjezdové chemikálie. Je správné účtovat celé plnění na 501? Podle mě jsou vykládka, nakládka a ostatní činnosti vedlejší služby související s pořízením základního materiálu na zakázku.
Vydáno: 13. 07. 2023
  • Článek
V následujícím textu bychom se chtěli věnovat problematice kontrol příspěvkových organizací zřízených krajem a upozornit na současnou praxi kontrolních orgánů, tedy na co se zaměřují a co je aktuálně předmětem kontrol. Ačkoliv samozřejmě nebudeme uvádět konkrétní údaje a informace z kontrolních protokolů budou zobecněné, neodpustím si poznámku, že se jedná o Ústecký kraj.
Vydáno: 24. 05. 2023
S. r. o. zrušila k 31. 12. 2022 plátcovství DPH. Odvedla DPH ze zásob na skladě. Jaké jsou možnosti účtování a daňové dopady z této transakce ohledně daně z příjmů? Účtovat k 31. 12. 2022 MD 538/D 343 a nenavýšit hodnotu zásob k 31. 12. 2022, nebo účtovat MD 501/D 343 k 31. 12. 2022 a následně navýšit hodnotu zásob na skladě o zaplacenou daň MD 112/D 501 (metoda B)? Jsou oba postupy správné?
Vydáno: 10. 05. 2023
Prodáváme sportovní potřeby a občas se stane, že klient vrátí poškozené zboží, které je jako takové neprodejné (je vyskladněno jako zlikvidované poškozené zboží), ale některé díly se dají použít - buď na opravu jiného reklamovaného zboží, nebo k dalšímu prodeji (jako samostatný díl). Jak správně tyto "náhradní" díly ocenit? Můžeme navézt na sklad s nulovou pořizovací cenou?
Vydáno: 13. 03. 2023
Firma s.r.o., plátci DPH - Jak máme zaúčtovat zboží, které jsme odeslali do komisního prodeje 20. 12. 2022 (vystavili jsme jen dodací list, kde je uvedeno toto datum, zboží a že se jedná o komisní prodej). S prodejcem jsem domluvení, že fakturu mu vystavíme až zboží prodá. Jak máme se zbožím počítat do závěrečné inventury, když ho fyzicky nemáme?
Vydáno: 23. 02. 2023
Z důvodu výrazného zvýšení hladiny cen výrobních vstupů dojde k výpočtu odchylky od stávajícího ocenění k 31. 12. 2022. Budu účtovat MD 121/D 581 a MD 123/D 581 v případě navýšení ocenění a jak dále budu s tou odchylkou pracovat v roce následujícím 2023? Mám ji rozpouštět průběžně, anebo na konci roku 2023 rozpustit celkem do nákladů a opět k rozhodnému dni 31. 12. 2023 přehodnotit výsledné ocenění se skutečnými náklady a případně účtovat o další odchylce? 
Vydáno: 22. 02. 2023
Jsme s. r. o., plátce DPH a obdrželi jsme fakturu za zboží. Datum vystavení 30. 12. 2022. Přiznání k DPH za 12/2022 již máme odeslané. Sklady účtujeme zp. B. Můžu tuto fakturu zaúčtovat následujícím způsobem:  1) FAP zaúčtuji letos na účty 383, 343/321.  2) V interních dokladech v roce 2022 proúčtuji 504/383.  3) Zboží přijmu na sklad v roce 2022 (o tom neúčtuji).
Vydáno: 06. 02. 2023
Dřevozpracující firma nakupuje kulatinu, na pile zpracuje na prkna. Část prodá v nezměněném stavu, část usuší a ohobluje. V inventuře je řezivo jak nesušené, tak i sušené a ohoblované. Jak ocenit zásoby k 31. 12. 2022?  
Vydáno: 02. 02. 2023
Byla zaplacena záloha ve výši 100 % na pořízení zboží z EU - 500 EUR, aktuální kurz 24,360 dne 10.11. Dne 17.11 firma obdržela doklad od EU dodavatele vystavený dne 16.11 . Firma používá aktuální denní kurz. Dnem uskutečnění účetního případu je dle směrnice dojití faktury do firmy , tj. 17.11. Je správné účtování 131/321-500 EUR x kurz ze dne 16.11 24,355 tj. 12177,50 Kč 321/151- 500 EUR x 24,360 , tj. 12160 Kč 321/663 -17,50 Kč či je nutné přijatý doklad zaúčtovat stejným kurzem , jakým byla zaplacena záloha ? Jakým kurzem pak vykázat oněch 500 EUR pro účely DPH ( kontrolního hlášení ) ?
Vydáno: 23. 12. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Víme, že na sklad se má zapisovat materiál v pořizovací ceně, ale předpokládáme, že určité zaokrouhlení z důvodu odepisování jen ve 2 desetinných místech je možné. Uvedu příklad. Nakoupíme např. xerografický papír, 50 balíků za Kč 5.989,45 = 119,709 za balík. Prosím můžeme zaúčtovat následujícím způsobem. 50 balíků x 120 = 6.000 Dáme na sklad (rozdíl Kč -10,55 dáme do spotřeby materiálu.) Je tento způsob možný? Nebo je lepší varianta zaúčtovat např. 49 balíků za Kč 120 a jeden balík za Kč 109,45? 
Vydáno: 09. 12. 2022
  • Článek
Dotaz Svatební salon, společnost s ručením omezeným, nakupuje svatební šaty. Tento nákup účtuje jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, do nákladů jde jednorázově při pořízení na účet 501. Nastávají tyto varianty: – šaty jsou jenom půjčeny, – šaty jsou půjčeny a pak se nevěsta rozhodne, že si je i koupí, – šaty si koupí ihned. Pokud se jedná o koupi šatů, tak se stane, že některé šaty byly v minulosti již zapůjčeny. Účtujeme správně nákup šatů jako pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku? Nikdy dopředu nevíme, jestli budou šaty jen půjčeny, půjčeny s odkupem, nebo prodány.
Vydáno: 08. 12. 2022
Firma vede skladovou evidenci metodou B. Pokud vykoupí díl ve stavu, kdy není schopna posoudit funkčnost, tak díl eviduje na speciálním skladu materiálu a účtuje 501xxx/321. Poté proběhne diagnostika dílu a pokud je díl v pořádku. Tak díl přesune na sklad zboží k prodeji. Tento prodej zboží účtuje MD 311/D 604 ve stejném roce. Sklad materiálu je na začátku roku i na konci roku 0 Kč. Díky metodě B při této skladové převodce vzniká disproporce mezi náklady a výnosy (501 vs 604). Je tedy nutné účtovat o převodce ze skladu materiálu na sklad zboží MD 504/ 501, i přesto, že se při metodě B nemá o skladových výdejkách a příjemkách účtovat? 
Vydáno: 28. 11. 2022
  • Článek
V minulém vydání jsme si přiblížili problematiku účetního oceňování přírůstků zásob, kde je patrně nejtěžším úkolem identifikace všech relevantních cenotvorných položek. Člověku, který se v praxi nesetkal s realitou účtování o zásobách, by se mohlo zdát „nošením dříví do lesa“ otevírat nyní téma oceňování úbytků zásob, když je přece „zcela logické“, že ta či ona spotřeba zásob se přece musí proúčtovat v úplně stejné účetní hodnotě jako přírůstky těchto zásob. To je sice pravda, ale platí to pouze při globálním pohledu za celý sklad zásob. Při postupném odebírání zásob ze skladu takto jednoduše často postupovat nelze a účetním tak nastávají problémy…
Vydáno: 16. 11. 2022
  • Článek
Vklady majetku zakladatelů, posléze společníků do obchodních korporací jsou nezbytné prakticky vždy. Ze zákona sice jen u kapitálových společností a družstva, ale reálně se bez nich neobejde ani osobní společnost, už jen kvůli úvěrovým podmínkám bank. V dnešní době vysokých úroků, tedy drahých úvěrů i emisí dluhopisů, se vklady stávají relativně výhodnější a četnější. A protože s penězi se nikdo neloučí rád, „vymýšlejí se“ i méně běžné vklady nepeněžité. Sice v praxi převažuje daňově odpisovaný hmotný majetek (auta, stroje, stavby atd.), ovšem přibývá i vkladů zásob a dlouhodobého majetku odpisovaného pouze účetně – dále „účetní investice“. Jak to bývá, méně časté předměty vkladů mají za následek častější dotazy na jejich správné účetní a daňové řešení…
Vydáno: 10. 11. 2022
  • Článek
Oceňování zásob při jejich pořízení Příklad 1 Ing. Martin Děrgel Shrnutí - Úplatně pořízené zásoby se oceňují pořizovací cenou, za niž byly pořízeny, a náklady s pořízením souvisící. -...
Vydáno: 20. 10. 2022