Účtování dlouhodobého majetku

Naše společnost si nechala vytvořit nové webové stránky. Webové stránky byly vytvořeny v anglické verzi za 29 000 Kč, za překlad jsme uhradili dalších 15 000 Kč. Dále jsme zaplatili za licenci šablony pro doménu, celkově 45 000 Kč. Předpokládám, že toto by měla být celková vstupní pořizovací cena pro stanovení hranice pro odpisování nehmotného majetku, jestliže máme ve směrnici hranici pro odpisování nehmotného majetku ve výši 80 000 Kč. Pokud ano, pak tento majetek můžeme zaúčtovat do nákladů. Jak to bude v případě, že jsme uhradili za vytvoření webových stránek v českém jazyce ve výši 40 000 Kč, cca o 6 měsíců dříve? Je každá tvorba webových stránek samostatný nehmotný majetek? Nebo se tyto sčítají?
Vydáno: 23. 02. 2024
Pronajímatel ukončil s nájemcem nájemní smlouvu. V rámci ukončení nájmu se strany vzájemně dohodly, že nájemce zaplatí částku 1,2 mil. Kč za to, že zajistí pronajímatel odstranění stavebních úprav, které tam nájemce prostavěl a se souhlasem pronajímatele odpisoval tyto úpravy. Je nutné mít znalecký posudek, pokud tam zůstali nějaké stavební úpravy, které se nebudou odstraňovat a využije je nový nájemce - pak o výši úprav vyčíslených v posudku zvýšit pořizovací cenu budovy, ve které se prostor nachází? Jak je to s účtováním částky 1,2 mil. Kč - 648.xxx? a jak budeme účtovat proti tomu bourací práce za odstranění stavebních úprav - 511.xxx?
Vydáno: 09. 02. 2024
Společnost dokončila "stavbu" betonové zdi, postavené a pevně zakotvené na chodníku atria společnosti, na které je nalepené logo společnosti - PC 500 mil. Kč - jak zařadit v rámci dlouhodobého majetku, stavba - 5.odpisová skupina?
Vydáno: 26. 01. 2024
  • Článek
Předkládáme vám osmý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.
Vydáno: 24. 01. 2024
Jsme NNO vedoucí podvojné účetnictví. Jak správně zaúčtovat pořízení např. notebooku za 40 000 Kč? Jaké částky na jaké MD/D? Dle směrnice je nad hranicí určenou pro zařazení do kategorie DDHM, doba použitelnosti - předpoklad více než 1 rok. Dobu použitelnosti si určuje/odhaduje účetní jednotka dle svého uvážení? 
Vydáno: 15. 01. 2024
Společnost dokončuje budovu pro účely pronájmu nebytových prostor. Během výstavby provedla od dodavatele výměnu zámku na interiérových dveřích za jiný typ (původní zámek se nehodil): účtování 042 x 511? Druhý případ: dodávka: vložky, klíče do interiérových dveří - účtováno od jiného dodavatele, než je nákup interiérových dveří: 042x501?
Vydáno: 15. 01. 2024
V roce 2023 jsme do jedné z našich budov nechali namontovat sítě proti hmyzu (celková částka sítí vč. montáže 12.000,- Kč). Ve stejném roce jsme na té samé budově provedli další investice (výměna dveří za bezpečnostní, montáž nové klimatizační jednotky) v celkové výši cca 100.000,- Kč. Bezpečnostní dveře a klimatizační jednotka předpokládám jsou technickým zhodnocením budovy (dosud tam nebyli a celková investice je nad hranicí pro TZH). Nejsme si ale už tolik jistí, jak se sítěmi proti hmyzu... Dosud tam nebyly, nejsou s budovou pevně spojeny, pouze zaháknuté za okenní rám... Ale nemusíme v tomto případě přihlížet k celkové hodnotě investice do budovy a tudíž se jedná také o TZH?
Vydáno: 15. 01. 2024
Společnost (developer) koupil v roce 2022 pozemek pro následnou výstavbu budovy určené pro budoucí pronájem nebytových prostor. Na tomto koupeném pozemku byly přípojky (kanalizace, voda, plyn) - z kupní smlouvy ani z jiné dokumentace nevyplynulo, že tam přípojky jsou a pozemek se zařadil na účet 031 -neodpisovaný majetek. V roce 2023 si nechala společnost úplatně od dodavatele trvale odstranit tyto přípojky (konkrétně plynovod, vodovod) a kanalizační přípojka se zrušila a následně udělala nová přípojka? Účtujeme jako součást pořízení výstavby nové nemovitosti (u přípojek, které se trvale zrušily a neudělali se nové) - u kanalizační přípojky, která se provedla nově a stará se zrušila - účtování jako o pořízení samostatné stavby - odpisová skupina 4 (součástí pořízení nové jsou i náklady na odstranění staré kanalizační přípojky nebo jsou součástí pořízení nové budovy pro budoucí pronájem?).
Vydáno: 04. 01. 2024
  • Článek
V článku se zaměříme na daňové řešení vzniklé škody na hmotném majetku a zásobách podnikatele, která je způsobena činností podnikatele, v důsledku živelní pohromy anebo odcizením (krádeží) neznámým, resp. zjištěným pachatelem.
Vydáno: 12. 12. 2023
Jak ocenit mobilní telefon, který účetní jednotka získala zdarma od operátora, platila jen dopravu? Jak ocenit klimatizaci, kterou účetní jednotka nehradila, protože ji proplatila účetní jednotce osoba, která původní klimatizaci poškodila?
Vydáno: 06. 12. 2023
Společnost si nechala vybudovat fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s akumulací (baterie). Dodavatel v soupisu stavebních prací zvlášť vyčlenit cenu FVE, baterie a konstrukce FVE, která je pevně spojena se střechou. Prosím o posouzení správného zařazení investice: FVE-konstrukce (stavební část) bude technickým zhodnocením budovy (rovnoměrný odpis, odpis. skupina 5). FVE-technologický část bude samostatným hmotným majetkem v klasifikace produkce CZ-CPA označený kódem 27.11, 27.12 a dále subkategorií 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ve speciálním režimu daň. odpisů § 30b ZDP. Nevím jak v případě baterie pro akumulaci, zde si nejsem jista zda uplatnit speciální režim odpisů § 30b ZDP a nebo zařadit do kategorie Baterie a akumulátory do kódu 27.2 - odpisová skupina 2? Na zhotovení FVE budeme čerpat dotaci, prosím o zodpovězení, okamžiku zařazení investice v případě, že kolaudace proběhne dříve, než budu znát výši dotace o kterou bych měla snížit pořizovací cenu investice. 
Vydáno: 30. 11. 2023
Společnost eviduje v majetku podzemní garáž zařazenou jako nebytovou jednotku v 6. odpisové skupině (dle katastru). Nad touto podzemní garáží je atrium částečně nezastavěné žádnou pevně spojenou stavbou. Jde o plochu částečně zatravněnou a částečně zpevněnou chodníkem. Tento chodník ze zámkové dlažby položené na stěrku se nově zhotovil tento rok - jde o technické zhodnocení podzemní garáže nebo je samostatnou stavbou a pokud ano na jaký majetkový účet zařadit a jak daňově odpisovat?
Vydáno: 28. 11. 2023
Společnost s r. o. se rozhodla pro změnu topného média ve čtyřech svých budovách (změna ze zemního plynu na propan). Za tímto účelem nakoupila 8 zásobníků na plyn a 10 si jich pronajala. Ze stavebního hlediska se jedná o novostavbu objektů úložišť zkapalněného plynu. Nadzemní zásobníky jsou umístěny v určitých vzdálenostech vedle každé budovy tak, že 8 ks nakoupených zásobníků náleží k jedné budově a zbytek pronajatých zásobníků k dalším třem budovám. Zásobníky jsou usazené na volně položených vlastních betonových panelech vyrovnaných štěrkem, k nimž jsou přišroubované a uzemněné. Od nich vede nadzemní plynovod až k přípojce na plyn do budovy. Nosné sloupky plynovodu jsou zakotveny do stávajících panelů nebo založeny do betonových patek. Z 95 % se jedná o vnější plynovod. Po budově jde zbylých 5 %. Pro napojení plynovodu LPG na stávající rozvod plynu je nutné odpojit dané objekty od zemního plynu a přenastavit stávající plynové zářiče na spalování LPG. Dále bude nutné v daných budovách naistalovat detekční systém. Dodavatel, který vykonával práce na výstavbě tohoto projektu, nám byl schopen na faktuře rozdělit, co z fakturovaného se nachází vně a co uvnitř budov. Jak postupovat z hlediska zatřídění majetku? Je možné dát samostatně nakoupené zásobníky (hodnota zásobníků nepřevýší 80 000 Kč, takže by se účtovaly rovnou do nákladů), samostatně vnější plynovod jako stavbu a samostatně jako technické zhodnocení budov vnitřní rozvod a další služby s tím spojené, např. vybourání prostupů na plynovod, přetryskování apod., když se v podstatě jedná o jeden funkční celek? Nebo máme vše kromě pronajatých zásobníků zaúčtovat jako technické zhodnocení jednotlivých budov, případně dát zásobníky samostatně? V tomto postupu vidím velký problém s rozdělením nákladů na jednotlivé budovy, a navíc dle pokynu GFŘ k příloze č. 1 zákona o daních z příjmů jsou nedílnou součástí stavebních děl pouze vnitřní rozvody plynů. A jak zaúčtovat výdaje spojené s umístěním a uzemněním nakoupených/pronajatých zásobníků?
Vydáno: 24. 11. 2023
Budeme uzavírat smlouvu za pojištění strojů při přepravě od dodavatele. Smlouva bude na 12 měsíců - např. od 1. 11. 2023 – 31. 10. 2024. Smlouva bude stanovena dle odhadovaného objemu přepravovaných strojů za 12 měsíců – podle hodnoty strojů. Bude nutné tento náklad poměrem zohledňovat jako dodatečný náklad ke zboží do hodnoty skladu? Nebo může být v účetnictví zahrnuto do nákladů (časové rozlišení), aniž by bylo zohledněno v hodnotě skladu?
Vydáno: 24. 11. 2023
Technické zhodnocení ve výši 2 × 25 000 Kč provedeno ve stejném roce jako pořízení majetku (pracovní stroj odpisová sk. 2). Vstupuje částka technického zhodnocení do pořizovací ceny?
Vydáno: 24. 11. 2023
Nájemce se souhlasem pronajímatele 5 let odpisuje stavební úpravy (technické zhodnocení), které zaplatil v rámci svého nájemního prostoru. V rámci ukončení nájmu k 30.9.2023 nedojde k uvedení tohoto prostoru do původního stavu, ale strany (pronajímatel x nájemce) se vzájemně dodatkem k nájemní smlouvě dohodly, že nájemce namísto odstranění tohoto technického zhodnocení zaplatí jednorázovou částku 1,2 mil. Kč + 21% DPH pronajímateli (pronajímatel po čase toto technické zhodnocení odstraní na vlastní náklady). K okamžiku ukončení nájemního vztahu tedy vzniká nepeněžní příjem podléhající sazbě DPH 21 % pro pronajímatele ve výši ceny oceněné znalcem? Navíc musí pronajímatel zdanit peněžní vyrovnání v podobě 1,2 mil. + 21 % DPH? Musí pronajímatel zařadit toto technické zhodnocení do svého majetku, v případě, že ho nebude používat (zhodnocené prostory totiž nebudou využívány do té doby, dokud nedojde nový nájemník, který je stejně bude chtít odstranit a odstranění provede pronajímatel)? Při odstranění tedy půjde do nákladů pronajímatele celý nepeněžní příjem z oceněného nabytého technického zhodnocení a také náhrady za odstranění ve výši 1,2 mil. Kč od původního nájemce plus náklady na samotnou likvidaci? Jak zaúčtujeme celou tuto transakci - faktura za peněžní příjem 1,2 mil. Kč - účet 648? Náklady na likvidaci technického zhodnocení 518?
Vydáno: 23. 11. 2023
Jak správně zařadit mobilní zimního kluziště o rozměrech 24 × 7 m v pořizovací ceně cca 1.400.000 Kč do odpisové skupiny? Kontaktovali jsem prodávajícího, ale bez úspěchu. Sdělil nám, že kluziště se skládá z více částí od různých výrobců a on není schopen toto zařazení provést. 
Vydáno: 23. 11. 2023
Jsme příspěvková organizace a řešíme aktivaci úroků z úvěru do hodnoty stavby. Stavba není zařazená a částka úroků je nemalá, tak řešíme tuto variantu. Můžeme postupovat stejně jako u podnikatelů?
Vydáno: 16. 11. 2023
Příspěvková organizace, neplátce DPH, pořídila v 6/2021 hygienický zvedák, který byl fakturován se sníženou sazbou DPH 15 %. Vzhledem k ceně přesahující hranici pro DHM byl zvedák zařazen do DHM a je účetně odepisován. Nyní přišel dopis, že dodavatel na základě vnitřního auditu došel k závěru, že zvedák patří do základní sazby a zaslal fakturu na doplatek DPH. Pořízení DHM podléhá schválení zřizovatele a je radou schválena částka čerpání fondu investic. Je organizace vůbec povinna doplatek akceptovat, když není plátce DPH a uplynuly dva roky? Pokud ano, jak naložit s doplatkem, když se vztahuje k DHM, ale není schváleno čerpání FI a majetek je již částečně odepsán?
Vydáno: 14. 11. 2023
Pronajímatel technicky zhodnotil před 5 lety prostory, které pronajímá nájemci. V rámci těchto prostor byly provedeny různé úpravy vč. položení nových koberců v kancelářích nájemce (koberce jsou součástí technické zhodnocení budovy, kterou vlastní pronajímatel). V tomto roce se písemně domluvil s tímto nájemcem na výměně koberců za nové, které však již zaplatí nájemce (hodnota nových koberců zaplacených nájemcem je 60 tis. Kč bez DPH). Celá transakce proběhla přes fakturaci pronajímatele, kdy dodavatel koberců vyfakturoval demontáž starých a položení nových koberců na pronajímatele a ten to přefakturoval se ziskem na nájemce. Jak zaúčtovat celou tuto transakci? Musí pronajímatel provést částečné vyřazení koberců z hodnoty budovy a v jaké ceně? Musí dát pronajímatel souhlas s odpisováním nových koberců nájemci, protože jde o technické zhodnocení na cizím majetku?
Vydáno: 02. 11. 2023