Účtování dlouhodobého majetku

Společnost v roce 2019 pořídila kancelářský kontejner, který zařadila do majetku na účet evidence 022 jako hmotnou movitou věc v daňové skupině 3, zrychlené odpisy. V roce 2022 pořídila ještě druhý kontejner, následně oba kontejnery propojila kabeláží a vylila pod ně betonovu desku, čímž se z kontejnerů stala stavba, k provedení stavebních prací byl vydán územní souhlas, nyní tedy v daňové skupině 5. Po celou dobu je kontejner využíván pro kancelářské účely. Můžeme původní kontejner vyřadit z evidence a zařadit ho jako novou kartu na 021 Stavby v daňové skupiny 5 a navázat na zrychlené daňové odpisy?  
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost si nechala zhotovit webové stránky v hodnotě 185 000 Kč bez DPH (webové stránky slouží pouze pro prohlížení) - rozhodnutím účetní jednotky budeme tento nehmotný majetek odepisovat 3 roky (účetní odpisy = daňové odpisy). V rámci zařazení nehmotného majetku jde o software (účet 013) nebo jiný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019?)
Vydáno: 13. 01. 2023
V rámci stavebních úprav domu společnost zhodnotila prostor o novou kuchyňskou linku, jejíž součástí je mimo jiné i myčka, sporák, lednice - tyto spotřebiče jsou koupeny jako volně stojící spotřebiče nejde o spotřebiče vestavěné s montáží do nábytku. V rámci montáže kuchyně jsou však vsunuty mezi kuchyňské skříňky. V rámci kategorie dlouhodobého majetku jde tedy o samostatné movité věci (účet 022) nebo jde o součást kuchyně, která je vestavěným nábytkem v rámci budovy, která se rekonstruuje a pak tedy její součástí (účet 021)? A pokud by např. tato myčka byla vsunuta do skříňky v rámci kuchyně pak již nejde o samostatnou movitou věc, ale součást domu, který je v rekonstrukci?
Vydáno: 04. 01. 2023
Společnost s r. o. vyvíjí software určený k opakovanému prodeji. Jak správně zaúčtovat/vykázat k 31. 12. náklady na vývoj pro případ, kdy je software hotov, ale nebyl zahájen prodej, jak v případě, že byl zahájen prodej a jak v případě, že doposud software dokončen nebyl.
Vydáno: 03. 01. 2023
Společnost v 12/2022 chce zařadit technické zhodnocení (v podobě stavebních úprav) domu. V rámci stavebních úprav byli již dodány interiérové prvky v podobě nábytku, které však dodavatel nevyfakturoval a protože je s danou společností ve sporu je možné, že ani faktura nebude vystavena, navíc není ani žádný předávací protokol. Nicméně nábytek, který je dodán je plně funkční a nebrání řádnému užívání daných prostor k podnikání. Proto, aby mohla společnost tyto náklady zařadit do ceny technického zhodnocení a toto zhodnocení zařadit musí určit cenu těchto dodaných interiérových prvků na základě cenového rozpočtu s daných dodavatelem a sepíše nějakého vyjádření v podobě protokolu, čestného prohlášení?? Jak budeme o určení ceny nevyfakturované dodávky účtovat, návrh: 042/389?
Vydáno: 30. 12. 2022
Jsme s.r.o., plátce DPH. Letos jsme přebrali účetnictví a nyní jsme zjistili, že v 6/2020 (dle technického průkazu) jsme se stali vlastníky automobilu (žádná smlouva o pořízení vozu neexistuje). Bývalá účetní automobil nevložila do účetnictví (vůbec se tím pádem neřišily ani odpisy), silniční daň však každoročně platili, doklady za phm jsou taky účtovány. Nejsem si jistá, že je to v pořádku. 
Vydáno: 22. 12. 2022
  • Článek
Dotaz Svatební salon, společnost s ručením omezeným, nakupuje svatební šaty. Tento nákup účtuje jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, do nákladů jde jednorázově při pořízení na účet 501. Nastávají tyto varianty: – šaty jsou jenom půjčeny, – šaty jsou půjčeny a pak se nevěsta rozhodne, že si je i koupí, – šaty si koupí ihned. Pokud se jedná o koupi šatů, tak se stane, že některé šaty byly v minulosti již zapůjčeny. Účtujeme správně nákup šatů jako pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku? Nikdy dopředu nevíme, jestli budou šaty jen půjčeny, půjčeny s odkupem, nebo prodány.
Vydáno: 08. 12. 2022
OSVČ přijala fakturu na nákup investičního majetku z EU, která ke dni přijetí měla jiný kurz než při platbě. Částka na faktuře vychází o 7 000 Kč nižší než při úhradě. Vzniká tedy platbou kurzový rozdíl. Jakou částku zařadit k odpisování investičního majetku a jak proúčtovat zbylý rozdíl?
Vydáno: 01. 11. 2022
  • Článek
Je zcela v pořádku, že orgány Finanční správy ČR mají právo kontrolovat daňové subjekty a plnění jejich povinností. Nicméně jakákoliv tato aktivita by měla být prováděna v souladu s platnou právní úpravou. Není tedy s podivem, že mnohé spory mezi orgány státní správy a daňovými subjekty končí až u příslušných soudů. A právě zajímavým rozsudkům z daňové oblasti je věnován můj dnešní příspěvek. Pojďme se tedy zaměřit na to, co je nového a dle mého názoru zajímavého z dílny našich tuzemských soudů či soudů Evropské unie.
Vydáno: 26. 10. 2022
  • Článek
Předkládáme vám první díl z desetidílného seriálu k otestovaní vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.
Vydáno: 26. 10. 2022
  • Článek
Podle zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je pozemek nemovitou věcí. Podle uvedeného zákona je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných (tj. staveb, u kterých stavební úřad předem omezil dobu jejich trvání), včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je i rostlinstvo na něm vzešlé (tj. tráva, keře, stromy).
Vydáno: 20. 10. 2022
Společnost provozuje ERP systém (software) a odepisuje ho ještě dle § 32 ZDP. V letošním roce ho měla zcela odepsat 2022, poslední odpis byl za 12/2022. Protože dodavatel ERP systému přestal současnou verzi podporovat musela společnost přejít od září 2022 na nový systém od stejného dodavatele. 1) S ohledem na to, že se starý systém ještě v září 2022 používal, za září uplatní společnost ještě jak daňové, tak účetní odpisy tohoto software. Je to v pořádku? 2) V říjnu proběhne vyřazení starého software - nepoužitelnost - ukončení podpory. Zároveň, pokud ještě nebude podepsaný akceptační protokol na nový ERP systém, tak se u něj nemohou uplatnit odpisy(?) U tohoto software budou účetní odpisy = daňovým, dle aktuálního znění zákona o daních z příjmů. 3) Do pořizovací ceny nového software se nezahrne zůstatková cena předchozího software, to je pouze u staveb(?), náklady na migraci dat, náklady na propojení se mzdovým systémem, systémem pro HEG mobile, a dalšími systémy společnosti?
Vydáno: 06. 10. 2022
  • Článek
Článek navazuje na příspěvek zveřejněný v předchozím čísle časopisu, který byl zaměřený na účetnictví v rostlinné výrobě podle českých předpisů. Věnoval se problematice oceňování, účetního zachycení a vykazování rostlin, které jsou předmětem či prostředkem zemědělské výroby. Nyní se podíváme na rostlinnou výrobu v účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.
Vydáno: 22. 09. 2022
  • Článek
Rostlinná výroba představuje specifickou oblast zemědělské činnosti. Specifika charakteru rostlinné výroby se odráží i v přístupech k jejímu účetnímu zachycení. První část článku je věnována problematice účetnictví v rostlinné výrobě podle českých předpisů. Příspěvek se zabývá oceňováním, účetním zachycením a vykazováním rostlin, které jsou předmětem či prostředkem zemědělské výroby.
Vydáno: 30. 08. 2022
Příspěvková organizace města, plátce DPH. Koeficient 4%. Nákup SW používaný jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak bez nároku, za 100 000 Kč bez DPH. Je správně úvaha, že vstupní cena zahrnuje cenu bez DPH + neuplatněné DPH, tedy vstupní cena bude 121 000 - 840 Kč (4% koef.)? Investiční fond pak bude čerpaný ve výši vstupní ceny tedy 120160. Co se stane s cenou majetku v případě, že se změní vypořádací koeficient na konci roku? A jaký to bude mít vliv na investiční fond? Pokud změna koeficientu bude znamenat změnu pořizovací ceny, pak pravděpodobně by mělo dojít buď k dočerpání IF nebo naopak jeho tvorbě při navýšení koeficientu. Jak v takovém případě řešit hraniční situaci, kdy majetek bude vč.neuplatněné DPH v blízkosti hranice 40 000 a bude reálně hrozit, že buď majetek nezařadíme a na konci roku díky změně koeficientu hodnota vzroste na 40 000 Kč+, nebo naopak se bude jednak o majetek za 40 001 Kč a zvýšením koeficientu pořizovací cena majetku klesne pod hranici 40 000 Kč?
Vydáno: 28. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem jak výdajů a nákladů, tak i příjmů a výnosů. Vzhledem k akruálnímu principu je nutné za příslušné účetní období zjistit správný výsledek hospodaření, což znamená, že se musí do příslušného účetního období zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které s tímto účetním obdobím časově i věcně souvisí. Časový i věcný nesoulad výdajů a nákladů, příjmů a výnosů je v účetnictví řešen specifickými nástroji, kterými jsou časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
Vydáno: 14. 06. 2022
Jediný jednatel s. r. o. uvažuje o ukončení činnosti firmy. V majetku firmy je osobní vůz Škoda Karoq, který bude odepsaný v r. 2023. Jakým způsobem lze vůz převést do osobního vlastnictví jednatele? Jaká „cesta“ je nejschůdnější a nejméně finančně náročná jak pro jednatele, tak pro firmu? Musí si jednatel vůz odkoupit z firmy a firma zaplatit daně státu?
Vydáno: 02. 06. 2022
Prosím o konzultaci ohledně dlouhodobého hmotného majetku, který je pořízen nákupem na fakturu a forma úhrady bude na splátky dle dohodnutého splátkového kalendáře. Splátky jsou dohodnuty na cca 1 rok s ujednáním ve smlouvě, že přechod vlastnických práv přechází na nás až po uhrazení poslední splátky. Stroj bude naší společností po celou dobu využíván. Prosím o odborný názor, kdy můžeme majetek zařadit do dlouhodobého hmotného majetku a zahájit odpisování, pravděpodobně s přihlédnutím k možnému opotřebení během doby splácení. Je okamžik zařazení majetku až přechodem vlastnických práv po zaplacení poslední splátky? Jak je to prosím s případnými opravami a údržbami stroje? Budou pro nás daňově uznatelné, pokud bychom neměli stroj v majetku během splácení?
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme přistupovat k majetku, který nám poskytla Charita pro uprchlíky z Ukrajiny, ubytované na našem dlouhodobém majetku? Jedná se např. o lednici. Nebyl nám dán žádný předávací protokol a bylo nám sděleno, že oni to dostali od lidí, tak teď to dávají nám. Máme to vést jako dar, nebo jim to pak máme vrátit? Jedná se o starší lednici. Nebo to máme vést jen v operativní evidenci?
Vydáno: 30. 05. 2022