Účtování dlouhodobého majetku

Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem jak výdajů a nákladů, tak i příjmů a výnosů. Vzhledem k akruálnímu principu je nutné za příslušné účetní období zjistit správný výsledek hospodaření, což znamená, že se musí do příslušného účetního období zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které s tímto účetním obdobím časově i věcně souvisí. Časový i věcný nesoulad výdajů a nákladů, příjmů a výnosů je v účetnictví řešen specifickými nástroji, kterými jsou časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
Vydáno: 14. 06. 2022
Jediný jednatel s. r. o. uvažuje o ukončení činnosti firmy. V majetku firmy je osobní vůz Škoda Karoq, který bude odepsaný v r. 2023. Jakým způsobem lze vůz převést do osobního vlastnictví jednatele? Jaká „cesta“ je nejschůdnější a nejméně finančně náročná jak pro jednatele, tak pro firmu? Musí si jednatel vůz odkoupit z firmy a firma zaplatit daně státu?
Vydáno: 02. 06. 2022
Prosím o konzultaci ohledně dlouhodobého hmotného majetku, který je pořízen nákupem na fakturu a forma úhrady bude na splátky dle dohodnutého splátkového kalendáře. Splátky jsou dohodnuty na cca 1 rok s ujednáním ve smlouvě, že přechod vlastnických práv přechází na nás až po uhrazení poslední splátky. Stroj bude naší společností po celou dobu využíván. Prosím o odborný názor, kdy můžeme majetek zařadit do dlouhodobého hmotného majetku a zahájit odpisování, pravděpodobně s přihlédnutím k možnému opotřebení během doby splácení. Je okamžik zařazení majetku až přechodem vlastnických práv po zaplacení poslední splátky? Jak je to prosím s případnými opravami a údržbami stroje? Budou pro nás daňově uznatelné, pokud bychom neměli stroj v majetku během splácení?
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Jsme střední škola, příspěvková organizace, zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme přistupovat k majetku, který nám poskytla Charita pro uprchlíky z Ukrajiny, ubytované na našem dlouhodobém majetku? Jedná se např. o lednici. Nebyl nám dán žádný předávací protokol a bylo nám sděleno, že oni to dostali od lidí, tak teď to dávají nám. Máme to vést jako dar, nebo jim to pak máme vrátit? Jedná se o starší lednici. Nebo to máme vést jen v operativní evidenci?
Vydáno: 30. 05. 2022
Jak postupovat v případě provedeného technického zhodnocení u dlouhodobého hmotného majetku, který není v registru DHM společnosti. V areálu společnosti stojí zařízení, které v současné chvíli se může pohybovat kolem 2 mil Kč. Je to zařízení, které slouží pro rozbití vadných odlitků, kde se může materiál zpět použít a vrátit do výroby. Historicky je toto zařízení součástí společnosti. Nyní se provedlo na daném zařízení TZ, kde byly pořízeny nové řetězy atd. v hodnotě cca 200-300 tis. Kč (investice nebyla opravou, změnily se technické podmínky) a dále se i do budoucna počítá s dalšími investicemi. Jak můžeme s takovým majetkem postupovat. Mohu zařízení do registru majetku zavést s hodnotou ocenění s obvyklou cennou současnou, s tím, že je odepsaný a na něm pak provést TZ? Je potřeba, aby ocenění provedl znalec v oboru nebo stačí zkušeností odhad?
Vydáno: 24. 05. 2022
U dodavatele jsme si nechali vytvořit chatbot podle našich požadavků, kde celková cena vytvoření a úpravy činí cca 400 000 Kč. Chatbot plánujeme užívat déle než jeden rok. Dodavatel nám měsíčně fakturuje licenční poplatky za počet interakcí chatbotu. Můžeme se v daném případě v chatbot považovat za dlouhodobý nehmotný majetek a fakturaci za licenční poplatky dle počtu interakcí jako službu nebo máme brát vše jako službu? (Společnost má stále pravidla pro zařazení dlouhodobého nehmotné majetku dle ZÚ, a to od 10 000 Kč)
Vydáno: 19. 05. 2022
  • Článek
Řadě obcí činí velké problémy správné stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitého majetku. Tato problematika nabyla na významu po 1. 1. 2016, kdy se významně rozšířil rozsah nemovitostí, z jejichž převodu je nezbytné odvést daň z přidané hodnoty. Od roku 2020 také došlo k rozšíření případů tzv. přenechání zboží, což znamená další komplikaci pro práci účetních. Správná klasifikace dané operace a také určení data uskutečnění zdanitelného plnění jsou důležité pro stanovení okamžiku odvodu daně. Pro účetní obcí není ani jednoduché vyrovnat se s tím, že se v těchto případech rozchází okamžik uskutečnění zdanitelného plnění a okamžik uskutečnění účetního případu. V tomto příspěvku se budu snažit ukázat na konkrétních příkladech, jak se s touto problematikou vyrovnat.
Vydáno: 31. 03. 2022
Vlastníme nemovitost – stavbu vedení kabelové trasy telefonních a optických kabelů z roku 1997. Tato stavba je již účetně i daňově odepsána. Nyní dodatečně k této historické stavbě, která vede na cizích pozemcích, zřizujeme služebnost – právo uložení, provozu, údržby atd. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a cena za zřízení služebnosti bude asi 200.000,- Kč. Jak máme postupovat při účtování této služebnosti do majetku a jak majetek následně odepisovat? Děkujeme za Váš názor.
Vydáno: 18. 03. 2022
Společností byl pořízen DHM - kamerový systém v srpnu za cca 150 000 Kč a v prosinci byly pořízeny ještě tři kamery v hodnotě cca 15 000 Kč. Domnívám se, že TZ to není, ale váhám, zda v prvním roce pořízení majetku nenavýšit vstupní cenu majetku. Jak se prosím chovat k tomuto rozšíření souboru majetku, který máme v evidenci DHM. Jak ho zaúčtovat - jako navýšení vstupní ceny?
Vydáno: 02. 02. 2022
Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
Společnost s r. o. pořídila nový účetní SW za 1,5 mil. Kč. Smlouva byla podepsaná k říjnu 2021. Část fakturace za SW proběhne do konce roku 2021 a část až v roce 2022. SW bude ale spuštěn od 1. 1. 2022. K jakému datu budu prvně účtovat o pořízení SW, bude částka 1,5 mil. Kč účtována jako jednorázový náklad?
Vydáno: 05. 01. 2022
Společnost s. r. o. zakoupila vrták na zem v hodnotě 11 100 Kč bez DPH ke stavebnímu stroji a zaúčtováno přímo do spotřeby (501200-Spotřeba evidovaného drobného majetku) a je vedený na evidenční kartě drobného majetku. Ve vnitřní směrnici má stanovenou hranici pro dlouhodobý majetek s cenou vyšší než 40 000Kč účet 022). Nemá ve směrnici žádné další údaje jako např. zaúčtování pro drobný hmotný majetek do 39 999 Kč. Můžeme vrták přímo zaúčtovat do spotřeby (501), nebo by z pohledu finančního úřadu bylo vhodnější doplnit směrnici o informace: drobný majetek např. do 3 000 Kč přímo do spotřeby (mají tam různé hadičky, objímky atd.) a od 3 001 do 39 999 Kč přes účet 111 a pak výdej do spotřeby?
Vydáno: 23. 12. 2021
  • Článek
Podnikající účetní jednotky musejí dbát pravidel stanovených právními předpisy účetními i daňovými. Co si však mají počít v případě, když se jejich pokyny liší? Budou postupovat dle rady známého filozofa života pana Murphyho: „Pokud dostanete dva protichůdné příkazy, splňte oba!“. Ano, skutečně to lze a v praxi je to docela běžné. Zkrátka se konkrétní skutečnost promítne do účetního výsledku hospodaření jinak než do základu daně z příjmů. Ostatně firmy jsou zvyklé, že kupříkladu odpis pohledávky je plně účetním nákladem, ale daňově je uznán jen za určitých podmínek, případně zčásti či vůbec. Ovšem málo už pamatují na to, že účetně daňový nesoulad se netýká pouze nákladů – lišit se může i pojetí dlouhodobých hmotných investic, a to hned ve třech směrech. Zde si můžeme položit následující otázky. Co se považuje za investici? Jak se investice ocení? Jaký je způsob odpisování investice?
Vydáno: 22. 10. 2021
  • Článek
Problematika oceňování nemovitých věcí (pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem) je složitým oborem s bohatou historií i terminologií. Každá nemovitá věc je výjimečná svou povahou a podstatou (sui generis), které jsou dány její polohou, velikostí, příslušenstvím, sítěmi, stavem, údržbou, vzhledem, okolím atd. Správně každou takovou věc ocenit vyžaduje vedle dobrých znalostí a zkušeností i jistý talent, cit a vlohy – asi jako hra na housle.
Vydáno: 22. 09. 2021
  • Článek
Téma, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku je nejen rozsáhlé, ale také zajímavé a v mnoha případech nejednoznačné a možná i neprobádané. Kdybychom se chtěli tomuto tématu věnovat vyčerpávajícím způsobem, bylo by to na docela objemnou knihu. Tolik prostoru zde však nemáme, a proto si zejména připomeneme vše, na co bychom neměli u tohoto tématu zapomínat, a podrobněji se budeme věnovat jen některým, vybraným skutečnostem, které považuji za důležité a zajímavé.
Vydáno: 10. 09. 2021
  • Článek
Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy zdaleka nejsou zanedbatelné, nejedná se o nijak jednoduchou záležitost. Navíc související právní úprava je poměrně nejasná a není vůbec jednoduché se v ní orientovat. Na pomoc je nutné nastudovat také související soudní judikaturu, což řešení také neulehčuje.
Vydáno: 27. 11. 2020
  • Článek
Pro oblast vykazování výzkumu a vývoje chybí pevné účetní a daňové opěrné body zejména co do jejich přesného vymezení, stanovení odhadů při oceňování a následném odepisování. Proto již na podzim roku 2015 zahájila Národní účetní rada práci na vytvoření příslušné interpretace účetních postupů. Aktivita ve směru tvorby interpretace byla následně doplněna o novely vyhlášky 500/2002 Sb. 1) , která s účinností od 1. 1. 2018 zapracovala vypuštění položky výzkumu z dlouhodobého nehmotného majetku. V konečné verzi spatřilo světlo světa Interpretace NUR I-40 „Vykazování výzkumu a vývoje“ se schválením 20. 1. 2020.
Vydáno: 26. 10. 2020
  • Článek
Právnická osoba (PO) pořídila nemovitost, cena dle smlouvy 1 500 000 Kč. Tuto nemovitost zařadila do užívání v pořizovací hodnotě dle smlouvy o prodeji 1 500 000 Kč (s prodejcem nejsou propojené osoby). Pro daň z nabytí nemovitých věcí si nechala PO vypracovat znalecký posudek, cena nemovitosti dle znaleckého posudku cca 4 500 000 Kč. Jak účtovat o rozdílné ceně – oceňovací rozdíl k nabytému majetku v částce 3 000 000 Kč (021/097)? Účetně odepisovat 180 měsíců (559/098)?
Vydáno: 17. 09. 2020
  • Článek
Účetní společnost používá pro svou práci účetní program. K tomuto programu si přikoupila modul pro snadnější zpracování mezd. Hodnota modulu je 65 000 kč bez DPH. Je uvedený modul technickým zhodnocením účetního programu nebo jde o samostatný nehmotný majetek?
Vydáno: 22. 05. 2020
+ Zobrazit dalších 20