Účtování dlouhodobého majetku

Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
Společnost s r. o. pořídila nový účetní SW za 1,5 mil. Kč. Smlouva byla podepsaná k říjnu 2021. Část fakturace za SW proběhne do konce roku 2021 a část až v roce 2022. SW bude ale spuštěn od 1. 1. 2022. K jakému datu budu prvně účtovat o pořízení SW, bude částka 1,5 mil. Kč účtována jako jednorázový náklad?
Vydáno: 05. 01. 2022
Společnost s. r. o. zakoupila vrták na zem v hodnotě 11 100 Kč bez DPH ke stavebnímu stroji a zaúčtováno přímo do spotřeby (501200-Spotřeba evidovaného drobného majetku) a je vedený na evidenční kartě drobného majetku. Ve vnitřní směrnici má stanovenou hranici pro dlouhodobý majetek s cenou vyšší než 40 000Kč účet 022). Nemá ve směrnici žádné další údaje jako např. zaúčtování pro drobný hmotný majetek do 39 999 Kč. Můžeme vrták přímo zaúčtovat do spotřeby (501), nebo by z pohledu finančního úřadu bylo vhodnější doplnit směrnici o informace: drobný majetek např. do 3 000 Kč přímo do spotřeby (mají tam různé hadičky, objímky atd.) a od 3 001 do 39 999 Kč přes účet 111 a pak výdej do spotřeby?
Vydáno: 23. 12. 2021
 • Článek
Podnikající účetní jednotky musejí dbát pravidel stanovených právními předpisy účetními i daňovými. Co si však mají počít v případě, když se jejich pokyny liší? Budou postupovat dle rady známého filozofa života pana Murphyho: „Pokud dostanete dva protichůdné příkazy, splňte oba!“. Ano, skutečně to lze a v praxi je to docela běžné. Zkrátka se konkrétní skutečnost promítne do účetního výsledku hospodaření jinak než do základu daně z příjmů. Ostatně firmy jsou zvyklé, že kupříkladu odpis pohledávky je plně účetním nákladem, ale daňově je uznán jen za určitých podmínek, případně zčásti či vůbec. Ovšem málo už pamatují na to, že účetně daňový nesoulad se netýká pouze nákladů – lišit se může i pojetí dlouhodobých hmotných investic, a to hned ve třech směrech. Zde si můžeme položit následující otázky. Co se považuje za investici? Jak se investice ocení? Jaký je způsob odpisování investice?
Vydáno: 22. 10. 2021
 • Článek
Problematika oceňování nemovitých věcí (pozemků a staveb spojených se zemí pevným základem) je složitým oborem s bohatou historií i terminologií. Každá nemovitá věc je výjimečná svou povahou a podstatou (sui generis), které jsou dány její polohou, velikostí, příslušenstvím, sítěmi, stavem, údržbou, vzhledem, okolím atd. Správně každou takovou věc ocenit vyžaduje vedle dobrých znalostí a zkušeností i jistý talent, cit a vlohy – asi jako hra na housle.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Téma, které je uvedeno v nadpisu tohoto příspěvku je nejen rozsáhlé, ale také zajímavé a v mnoha případech nejednoznačné a možná i neprobádané. Kdybychom se chtěli tomuto tématu věnovat vyčerpávajícím způsobem, bylo by to na docela objemnou knihu. Tolik prostoru zde však nemáme, a proto si zejména připomeneme vše, na co bychom neměli u tohoto tématu zapomínat, a podrobněji se budeme věnovat jen některým, vybraným skutečnostem, které považuji za důležité a zajímavé.
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy zdaleka nejsou zanedbatelné, nejedná se o nijak jednoduchou záležitost. Navíc související právní úprava je poměrně nejasná a není vůbec jednoduché se v ní orientovat. Na pomoc je nutné nastudovat také související soudní judikaturu, což řešení také neulehčuje.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Pro oblast vykazování výzkumu a vývoje chybí pevné účetní a daňové opěrné body zejména co do jejich přesného vymezení, stanovení odhadů při oceňování a následném odepisování. Proto již na podzim roku 2015 zahájila Národní účetní rada práci na vytvoření příslušné interpretace účetních postupů. Aktivita ve směru tvorby interpretace byla následně doplněna o novely vyhlášky 500/2002 Sb. 1) , která s účinností od 1. 1. 2018 zapracovala vypuštění položky výzkumu z dlouhodobého nehmotného majetku. V konečné verzi spatřilo světlo světa Interpretace NUR I-40 „Vykazování výzkumu a vývoje“ se schválením 20. 1. 2020.
Vydáno: 26. 10. 2020
 • Článek
Právnická osoba (PO) pořídila nemovitost, cena dle smlouvy 1 500 000 Kč. Tuto nemovitost zařadila do užívání v pořizovací hodnotě dle smlouvy o prodeji 1 500 000 Kč (s prodejcem nejsou propojené osoby). Pro daň z nabytí nemovitých věcí si nechala PO vypracovat znalecký posudek, cena nemovitosti dle znaleckého posudku cca 4 500 000 Kč. Jak účtovat o rozdílné ceně – oceňovací rozdíl k nabytému majetku v částce 3 000 000 Kč (021/097)? Účetně odepisovat 180 měsíců (559/098)?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Účetní společnost používá pro svou práci účetní program. K tomuto programu si přikoupila modul pro snadnější zpracování mezd. Hodnota modulu je 65 000 kč bez DPH. Je uvedený modul technickým zhodnocením účetního programu nebo jde o samostatný nehmotný majetek?
Vydáno: 22. 05. 2020
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2019, čj. 7 Afs 365/2018-62
Vydáno: 21. 10. 2019
 • Článek
Aktiva jsou nezbytnou výbavou podnikání. Jsou výsledkem předchozí činnosti firmy. Od majetku, který účetní jednotka vlastní, se očekává, že přinese ekonomický užitek v budoucnu. Zatímco oběžná aktiva jsou přímým nositelem tržeb, stálá aktiva jsou méně likvidní a slouží k zajištění připravenosti firmy k činnosti v dlouhém horizontu. Účtování o jejich pořízení a technickém zhodnocení, způsoby oceňování a vyřazování stálých aktiv ovlivňují výpověď účetnictví o ekonomickém úspěchu podnikání.
Vydáno: 14. 10. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku je dlouhodobý hmotný majetek (první v dlouhodobém majetku je dlouhodobý nehmotný majetek). Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje značné množství majetku; rozumí se jím zejména takový majetek, kde doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok. U konkrétních položek majetku je však třeba zpřesnit ještě další podmínky pro jeho zařazení mezi dlouhodobý, například účel jeho pořízení nebo jeho cenu. V dalším textu se z položek hmotného majetku zaměříme na pozemky a stavby – jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.
Vydáno: 19. 06. 2019
 • Článek
V rámci položky „Stálá aktiva“ je v rozvaze zařazen „Dlouhodobý nehmotný majetek“. Následující příspěvek se věnuje správnému vymezení a účtování závěrečných položek tohoto majetku.
Vydáno: 06. 05. 2019
 • Článek
Goodwill je specifickou položkou dlouhodobého nehmotného majetku. Následující příspěvek si klade za cíl pomocí příkladů vymezit, co se rozumí pojmem goodwill. Podíváme se, jak upravuje tento pojem zákon o daních z příjmů a jak rozdílně se dívají na goodwill účetní a daňové předpisy.
Vydáno: 12. 04. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný a finanční. Software je součástí položky „Dlouhodobý nehmotný majetek“. V rozvaze v plném rozsahu je software v rámci ocenitelných práv zobrazen následovně:
Vydáno: 13. 03. 2019
 • Článek
Druhou rozvahovou položkou na straně aktiv (následující po Pohledávkách za upsaný základní kapitál) jsou Stálá aktiva, která zahrnují dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční. Nehmotné výsledky vývoje jsou první položkou v rámci „Dlouhodobého nehmotného majetku“ v rozvaze.
Vydáno: 11. 01. 2019
 • Článek
V sérii navazujících příspěvků se budeme zabývat významnými rozdíly věrného a poctivého obrazu vymezeného českými účetními předpisy (dále jen „ČÚP“) a pohledem věrného zobrazení v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“). Záměrem je prezentovat významné rozdíly ve vypovídací schopnosti těchto dvou účetních systémů, které mohou představovat pro různé široké skupiny uživatelů účetních výkazů a reportovaných účetní informací důležité informace směrem ke zvýšení kvality jejich rozhodování na podkladě reportovaných dat společností.
Vydáno: 01. 11. 2018
 • Článek
V následujícím příspěvku se zaměříme na účetnictví v rostlinné výrobě, které má oproti účetnictví v jiných výrobních odvětvích řadu zvláštností, které plynou ze specifik rostlinné výroby. Ta má sezonní charakter, rozložení práce v rámci zemědělské výroby je nerovnoměrné. Hospodářský rok se navíc nekryje s rokem kalendářním. Rostlinná výroba je vysoce závislá na přírodním prostředí a je vystavena řadě rizik (například klimatickým nebo nákazovým rizikům).
Vydáno: 15. 10. 2018
 • Článek
OSVČ, plátce DPH, účtující v podvojném účetnictví, zakoupila v prosinci 2017 osobní automobil. Uplatnila na vstupu DPH. Osobní automobil neuvedla do používání, je stále veden na účtu 042, v pořizovací ceně bez DPH. Neprovedla ani změnu registrace, takže ve velkém technickém průkazu je stále uveden vlastník vozu, který osobní automobil prodal. Nyní v červnu 2018 osobní automobil prodává do s. r. o., kde je zároveň společníkem. Jak se účetně a daňově vypořádat s tímto prodejem?
Vydáno: 03. 07. 2018
+ Zobrazit dalších 20