Daňové a nedaňové výdaje

Právnická osoba na základě pachtovním smlouvy jako pachtýř proplácí propachtovatelů pacht navýšený o daň z nemovitých věcí, kterou hradí propachtovatel. Je tato daň pro právnickou osobu daňovým nákladem?
Vydáno: 13. 01. 2022
Podnikatel zaměstnanců proplácí stravenkový paušál a současně zajišťuje zaměstnancům dovoz obědů. Jak tuto situaci správně daňově řešit?
Vydáno: 05. 01. 2022
Klient užívá osobní automobil pronajatý na smlouvu o podnájmu, kterou mu dodavatel služeb prezentuje jako operativní leasing. Lze na takové auto pohlížet jako na OA v nájmu a následně pak za splnění ostatních podmínek dle § 24 odst. 2 písm. zt) použít paušální výdaje na dopravu?
Vydáno: 04. 01. 2022
OSVČ s příjmy podle § 7 ZDP (maloobchod) získala letos darem od rodičů polovinu nemovitosti (druhou polovinu vlastní „cizí s. r. o.“). V dané nemovitosti se nachází jednak provozovna této OSVČ, jednak další 2 provozovny jiných podnikatelů a také několik bytů. Jaké jsou možnosti zdanění příjmů z pronájmu této nemovitosti? 1) Pokud OSVČ nezařadí nemovitost do obchodního majetku a bude příjmy zdaňovat podle § 9 ZDP, pak může výdaje uplatňovat buď procentem z příjmů (30 %) nebo může uplatnit skutečně vynaložené výdaje. Vztahuje se v tomto případě na uplatnění skutečných výdajů § 25 odst. 1, písm. u) ZDP, tzn. že výdaje na opravu, údržbu a technické zhodnocení nelze uplatnit? 2) Pokud OSVČ zařadí nemovitost do obchodního majetku a příjmy bude zdaňovat podle § 7 ZDP, pak výdaje může uplatnit buď procentem z příjmů, nebo ve skutečné výši, a to včetně výdajů na opravy, údržbu a technické zhodnocení?
Vydáno: 04. 01. 2022
Pan X (OSVČ) pořídil automobil do podnikání na úvěr, který splácel v měsíčních splátkách, automobil odepisoval pouze v roce 2019, v roce 2020 byl odpis přerušen, DPH bylo nárokováno v měsíci pořízení. Nyní byl bezúplatně převeden úvěr (na základě smlouvy s úvěrovou společností) na společnost s.r.o. (Pan X je v této společnosti společníkem) a s. r. o. pokračuje ve splácení úvěru. S. r. o. má vozidlo zařazeno v majetku a slouží k podnikatelským účelům. Je možné provést převod úvěrové smlouvy bezúplatně - spojené osoby? Jaké jsou daňové dopady na straně s. r. o. a na straně OSVČ z pohledu daně z příjmu a DPH?
Vydáno: 27. 12. 2021
Firma s. r . o. je plátcem DPH, chce od 1. 1. 2022 poskytnout zaměstnancům Flexi Pas, nevím jak budu o tomto benefitu účtovat v účetnictví. Na jaké účty MD a DAL zanést a bude tento Flexi Pas daňově uznatelný? Jaké ustanovení zákona o dani z příjmů bych mohla použít. Firma prý může poskytnout benefit zaměstnanci až do částky 20 000,- Kč za rok. Zaměstnanec by z tohoto benefitu neplatil ani zálohu na daň ze závislé činnost, neplatil by ani sociální a zdravotní pojištění.
Vydáno: 23. 12. 2021
Společnost předpokládá kladný VH za rok 2021. Může vyplatit zálohu podílu na zisku společníkům již v tomto roce před schválením VH? Možno vytvořit rezervu na výplatu podílu za rok 2021 a byla by tato rezerva nedaňovým výdajem?
Vydáno: 23. 12. 2021
Lze použít paušál na PHM 5 000 Kč u elektroautomobilů?  
Vydáno: 22. 12. 2021
  • Článek
Pomalu se blíží konec roku, čas vánoční a s ním i spojené rozesílání přání a dárků firemním klientům. Připravili jsme proto pro vás shrnutí, jaký daňový režim se u vánočních dárků uplatňuje a jak je to z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 19. 12. 2021
Může živnostník vedoucí daňovou evidenci uplatnit účetní odpis hmotného majetku jako daňový výdaj? Např. koupí počítač v hodnotě 60 000 Kč, který nepodléhá daňovému odpisování, zařadí ho do majetku a do výdajů uplatní v 1. roce používání 30 000 Kč a ve druhém roce používání také 30 000 Kč? Je tento postup možný? 
Vydáno: 15. 12. 2021
  • Článek
Paušálními výdaji jsou výdaje, které jsou určitým způsobem (buď procentem, nebo pevnou částkou) stanoveny ZDP bez ohledu na to, jak vysoké jsou výdaje skutečné. O pevnou částku se jedná v případě paušálního výdaje na dopravu, který však není předmětem tohoto článku. Poplatník se pak může rozhodnout, zda při stanovení základu daně uplatní výdaje skutečné nebo paušální. Výhodou výdajů paušálních je především jejich administrativní nenáročnost.
Vydáno: 13. 12. 2021
  • Článek
Zaměstnavatel podle § 236 zákoníku práce je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Povinnost umožnit stravování je zpravidla naplněna zákonnou přestávkou na oběd. Drtivá většina zaměstnavatelů jde však dále a s vědomím, že „nejen láska prochází žaludkem“, provozují na základě ujednání v kolektivní smlouvě nebo stanovením ve vnitřním předpisu, vlastní jídelny, případě kantýny nebo zajišťují stravování prostřednictvím jiných subjektů.
Vydáno: 10. 12. 2021
  • Článek
Existují dva druhy motivací, jak nasměrovat lidi nebo firmy žádoucím směrem – cukr a bič. První motivace je pozitivní. Odměňuje žádoucí chování, a to například daňovými slevami na děti nebo finanční podporou čistších technologií, čímž říká: „Ano, tak to dělej!“. Druhá motivace je negativní. Trestá nežádoucí chování, a to např. vyššími daněmi nebo emisními poplatky, a tím nabádá: „Ne, tak to nedělej!“. Psychologové se vesměs shodují, že efektivnější je první způsob. Tam patří také odpočty od základu daně z příjmů na podporu výzkumu a vývoje i na podporu odborného vzdělávání.
Vydáno: 21. 11. 2021
  • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
Paušálními výdaji jsou výdaje, které jsou určitým způsobem (buď procentem nebo pevnou částkou) stanoveny ZDP bez ohledu na to, jak vysoké jsou výdaje skutečné. O pevnou částku se jedná v případě paušálního výdaje na dopravu, který však není předmětem tohoto článku. Poplatník se pak může rozhodnout, zda při stanovení základu daně uplatní výdaje skutečné nebo paušální. Výhodou výdajů paušálních je především jejich administrativní nenáročnost.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
Spolek při výročí založení uspořádá oslavu. V účetnictví má fakturu za pronájem vinného sklepa s pohoštěním, za raut, za ubytování pozvaných hostů. Všechny tyto náklady budou daňově neuznatelné?
Vydáno: 29. 10. 2021
Tornádo, které v červnu letošního roku zasáhlo několik obcí na pomezí Břeclavska a Hodonínska, vyvolalo velkou míru solidarity. Na pomoc regionům zasaženým touto mimořádnou událostí se rozhodli přispět jak jednotlivci, tak celá řada právnických osob. Kdo musí být příjemcem daru a jaké další podmínky musí být splněny, aby bylo možné poskytnutý dar uplatnit u dárce jako položku odčitatelnou od základu daně z příjmů?
Vydáno: 13. 10. 2021
  • Článek
Spolek založí transparentní účet na pomoc postiženým tornádem, je zveřejněn jako veřejná sbírka. Přijímají dary a následně dary darují postiženým. Sám spolek na tento účet daruje také peníze. Jak se tento jeho dar zaúčtuje u spolku? Jako dar na účet 543 a pak se vyloučí na řádku 40 z nákladů?
Vydáno: 29. 09. 2021
  • Článek
V této části našeho seriálu se zabýváme vedením daňové evidence privátního lékaře. Každý zápis musí být podložen účetním dokladem dokumentujícím provedenou platbu. Tyto účetní doklady, stejně tak jako zápisy v daňové evidenci, je třeba archivovat. Daňová evidence slouží k výpočtům daně z příjmů fyzické osoby z nezávislé činnosti. Je třeba uzavřít účetní období (tj. kalendářní nebo hospodářský rok), provést závěrkové operace a vypočítat základ daně. Hlavním účelem daňové evidence je správný výpočet daně z příjmů fyzických osob a také možnost kontroly povinné archivace i po určité době.
Vydáno: 17. 09. 2021
  • Článek
1) OSVČ vede daňovou evidenci, měla schválený splátkový kalendář od okresní správy sociálního zabezpečení k úhradám záloh. Po splacení dluhu po třech letech jí přišlo vyúčtování penále za toto období asi 10 000 Kč. Bude toto penále daňovým výdajem či nedaňovým? 2) Zubní lékařka, vede daňovou evidenci, pořídila si přístroj skener za 400 000 Kč a materiál na zhotovení implantátů za 160 000 Kč. Za materiál na implantáty zaplatila zálohu 120 000 Kč, zbytek za obě věci dohromady, bude využívat úvěr ve splátkách na 5 let. Chápu dobře, že ta částka materiálu bude ihned daňovým výdajem po zaplacení a ostatní splátky až při úhradě po dobu 5 let? Doplňující otázka: Doplnění otázka se týká bodu 2 majetku a bodu 3 zásob, ale úvěr s úroky se týká obou bodů. Majetek, jehož je OSVČ vlastníkem, bude odpisovat. Zásoby hrazeny z účtu vůbec nebyly, pouze celé byly placeny z úvěru, proto přijatou fakturu zlikviduji např. v interních dokladech a bude to daňový výdaj snižující základ daně? Ale co s úroky, které dle splátkového kalendáře jsou vyčíslené přesně na haléře (jistina a úrok)? Jak se budou rozpočítávat, aby jedna část byla součástí odpisovaného majetku a druhá část byla výdajem snižujícím základ daně s likvidací faktury za zásoby? Je tento postup správný?
Vydáno: 10. 09. 2021
+ Zobrazit dalších 20