Daňové a nedaňové výdaje

Společnost spolupracuje s agenturami práce a zaměstnává agenturní pracovníky. V souvislosti se změnami ve výrobě potřebuje proškolit i tyto agenturní pracovníky. Standardně společnost náklady na takové školení přeúčtuje na agenturu práce. Agentura následně navýší fakturaci služeb i o tyto náklady. Společnost by z důvodu snížení administrativní zátěže chtěla s agenturami práce zasmluvnit formou dodatku ke smlouvě, že ponese náklady na školení těchto agenturních zaměstnanců sama. Domníváme se, že tomu nic nebrání. Nicméně obáváme se, zda by v takovém případě byly náklady vynaložené na školení agenturních pracovníků daňově uznatelnými náklady, a to vzhledem k tomu, že zákon o dani z příjmů v § 24 odst. 2 písm. j) hovoří o odborném rozvoji zaměstnanců. Je možné externí náklady vynaložené na školení agenturních pracovníků považovat za daňově uznatelné náklady?
Vydáno: 26. 01. 2023
Dle smlouvy a dohody nárok na obratový bonus za rok 2022 pro našeho odběratele vznikne až po včasné úhradě veškerých faktur tzn. uhrazeno nejpozději v den splatnosti. Takže při 60 denní splatnosti nárok vzniká vždy až v roce následujícím. Účtujeme do nákladů v roce vzniku nároku tedy 2023. Nyní jsme zjistili, že odběratel účtuje bonus do výnosů už v roce 2022 s odůvodněním, že oni jsou si jistí, že nám v roce 2023 doplatí veškeré faktury včas a hodnota faktur/obratu pro výpočet je taky jasná. My sice s nárokem na obratový bonus počítáme, ale do nákladů roku 2022 nezahrnujeme nic, protože může nastat skutečnost, že k úhradě faktur včas nedojde. Myslíme si že postupujeme správně. Nemůžeme se ale dostat do problémů, když každá strana smlouvy účtuje náklady a výnosy související s obratovým bonusem do jiného období? Nemáme třeba začít účtovat o odhadu bonusu za rok 2022 do nákladů roku 2022? 
Vydáno: 26. 01. 2023
Společnost chce přispívat jednateli na penzijní připojištění. Jak to udělat správně, aby byl tento příspěvek pro firmu daňově uznatelným nákladem? Je potřeba uzavřít smlouvu o výkon funkce, kde bude napsáno, že společnost bude jednateli přispívat, a to i v případě, že jednatel nebude za výkon funkce dostávat odměnu?
Vydáno: 26. 01. 2023
V prosinci bylo provedeno samotné měření (ergonomie pracovního místa), v lednu dodavatel vyhotovil a vystavil oficiální protokol. Mám dát ještě do roku, kdy proběhlo samotné měření nebo do roku, kdy byl vystaven protokol se zhodnocením měření?
Vydáno: 26. 01. 2023
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci vykazuje k 31. 12. 2023 ztrátu. Je možné některé evidované výdaje zaplacené z běžného účtu (např. pojistné za zaměstnance) daňově neuplatnit tak, aby byl ke konci roku vykázán zisk?
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost v r. 2022 pořídila nový osobní automobil, který bude zaměstnanec používat i k soukromým účelům. Při pořízení společnost DPH uplatnila pouze v poměrné výši. Na konci roku roku 2022 bylo zjištěno, že podíl soukromých km byl vyšší než bylo původně odhadováno a tato změna činí více než 10 % bodů, a tedy bude muset být provena úprava odpočtu DPH. Jak zaúčtovat výši DPH, kterou nelze uplatnit jako DPH na vstupu (při pořízení vozu) - stane se součástí vstupní ceny? A při následné úpravě odpočtu na konci roku (v roce pořízení vozu) - musí být upravena vstupní cena vozu nebo lze účtovat jako daňový náklad?
Vydáno: 24. 01. 2023
Zaměstnanci se stal pracovní úraz. Má pracovní neschopnost. Prvních 14 dní platila nemocenské firma, po 14 dnech OSSZ. Zprávu o úrazu jsme zaslali na OSSZ, zdravotní pojišťovnu a inspektorát práce. Od bezpečáka mám informaci, že po ukončení pracovní neschopnosti budu zasílat zprávu opět na výše zmíněné instituce, navíc ještě budu zasílat dokument na pojišťovnu Kooperativa. Bude se počítat ušlá náhrada mzdy zaměstnance. Z čeho se prosím tato částka počítá? Bude se jednat o příjmy, které se zdaňují ZP, SP a daní? Bude se jednat o daňově účinný náklad zaměstnavatele?
Vydáno: 20. 01. 2023
Společnost s r. o. založila v bance následující úvěry: Účelový úvěr SD anuita DME čerpání (jedná se o anuitní splátky, kdy splátky jsou každý měsíc stejné , alee poměr jistiny je každý měsíc jiný k úrokům. splátkama se hodnota úroků snižuje a jistina zvyšuje), účel: výpočetní technika a zařízení stroje. U tohoto úvěru se měsíčně splácí jistina + úroky + poplatek za vedení účtu. Kontokorent, kde se měsíčně platí úroky + poplatek za vedení účtu. Smlouva o úvěru na nákup firemního automobilu, kde je splátkový kalendář s měsíční splátkou jistiny + úrok. Jsou v těchto případech úroky a poplatky pro firmu daňové uznatelné?
Vydáno: 19. 01. 2023
V s. r. o. byla provedena kontrola dodržování povinností, na základě které byly společnosti fakturovány náklady rozboru (bylo zjištěno že potravina nesplňuje požadavky). Kontrola byla provedena 30. 9. 2022, výzva k úhradě nákladů je z 4. 1. 2023. Do kterého účetního období náklad správně zaúčtovat a bude se jednat o daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 16. 01. 2023
Fyzická osoba pronajímá nemovitosti dle § 9 a je plátcem DPH. Uzavřela Smlouvu o služebnosti s majitelem sousední nemovitosti o jediném přístupu na svůj pozemek, na kterém má vybudované garáže, které pronajímá (zdaňuje DPH). Tento přístup je vlastně průjezd s vraty sousedního domu, který majitel používá pouze k vývozu odpadu. Ve smlouvě o služebnosti (je zapsaná v katastru nemovitostí) je uvedeno, že opravy průjezdu včetně jeho povrchu a vrat bude provádět osoba oprávněná - fyzická osoba. Tyto opravy budou nyní významné, protože průjezd je ve špatném stavu. Je to vlastně vjezd a výjezd ze zmiňovaných garáží. Tato smlouva o služebnosti je sjednána bezúplatně. Osoba povinná je v nepřímé příbuzenské linii. Jsou tyto opravy (cizího majetku) daňovým výdajem s nárokem na odpočet DPH fyzické osoby?
Vydáno: 16. 01. 2023
Občan vlastní dvě nemovitosti v panelových domech (SVJ), od samého začátku je pronajímá s tím, že v DPFO uplatňoval výdaje procentem. Jednu nemovitost zakoupil v r. 2015, druhou nemovitost zakoupil v r. 2020. V DPFO za r. 2022 by rád uplatnil skutečné výdaje včetně odpisů nemovitostí. Nemovitost zakoupenou v r. 2020 začne odepisovat 1. rokem z pořizovací ceny, neboť byla zakoupena před méně než 5 lety. U druhé nemovitosti by byl rád, kdyby nemusel nechat vyhotovit odhad pro cenu platnou v době zahájení nájmu. 1) Je možné, že by začal odepisovat z pořizovací ceny s tím, že by dobrovolně přišel o odpisy za roky 2015-2021 - tedy by použil v r. 2022 odpisy pro 8. rok odepisování? 2) Pozemek se neodepisuje. Jak vyřešit spoluvlastnický podíl členů SVJ na malém travnatém pozemku před domem, když je tento pozemek v kupní ceně pouze vyjádřen vlastnickou tisícinou bez udání ceny? Cena by byla pravděpodobně zanedbatelná. 3) Pokud nájemníkům ze 100% vždy v následujícím roce (tj. v r. 2023) vyúčtuje zálohy na služby za r. 2022, nemusí tyto příjmy (a ani nebude výdaje za služby) uvádět do příjmů ke zdanění v žádném roce?
Vydáno: 11. 01. 2023
Jednatel s. r. o. neustále posílá dárcovské SMS, a dává dary prostřednictvím svých dodavatelů kteří umožňují k nákupu zboží přidat ještě dar např. na potravinovou banku, obědy pro děti, svobodné matky a tak podobně. Dary se pohybují od 30 do 250 Kč na jeden dar. A z faktur dodavatele ani z účtů za telefon se nedá přesně zjistit kdo je příjemce daru a ani to že jej skutečně obdržel. Můžeme je nechat v účetnictví s. r. o. jako nedaňový výdaj nebo je máme přeúčtovat jednateli k úhradě, když dary nesplňují minimální hranici daru a není úplně jisté kam ty peníze došly?
Vydáno: 06. 01. 2023
OSVČ, plátce DPH, využívá k podnikání bezplatně zapůjčený automobil od svého tchána. Automobil využívá pouze v rámci své ekonomické činnost. Tchán auto nepoužívá, ale je zapsaný jako majitel a provozovatel vozidla. OSVČ si chce do nákladů dávat náklady na PHM a opravy automobilu a uplatňovat DPH z těchto nákupů. Je takový postup z daňového hlediska možný - smlouva o zapůjčení vozidla, která bude bezplatná?
Vydáno: 05. 01. 2023
Může FO, když podniká v obchodní činnosti, uplatnit v daňovém přiznání paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc tj. 48 000 Kč za rok, když se nemusí podávat přiznání k silniční dani?
Vydáno: 05. 01. 2023
Podnikatel OSVČ má sídlo firmy v místě bydliště. Provozovnu má ale v jiném městě a denní dojíždění z místa bydliště do místa provozovny není možné. Může si tato OSVČ uplatnit do nákladů (tj. daňový výdaj) k podnikání nájemné za pronajatý byt v místě provozovny, případně za jiné ubytování?
Vydáno: 05. 01. 2023
S.r.o. plátce DPH si v 04/2021 pořídila automobil na leasing. Leasingová společnost vystavila fakturu na celou částku hodnoty vozu (600 tis. + DPH) a tato faktura byla postupně hrazena měsíčními splátkami (odpočet DPH byl uplatněn již na začátku, měsíční splátky DPH neobsahovaly, vedle ještě bylo hrazeno pojistné). Vůz byl v 04/2022 zničen (shořel) a leasing. společnost vystavila v 11/2022 s.r.o. opravný daňový doklad na zbytek neuhrazené faktury (270 tis. + DPH). Leasing. společnost uplatnila náhradu své škody (270 tis. Kč) u pojišťovny (pojišťovna jim proplatila 260 tis. Kč) a zároveń leas. spol. prodala vrak vozu za 275 tis. Kč. Leas. společnost rozdíl mezi škodou a výnosem z prodeje vraku (5 tis. Kč) a přijatou náhradu škody od pojišťovny (260 tis. Kč) přefakturovala s.r.o. formou dobropisu - dobropis je na celkovou částku 265 tis. Kč (DPH tam není) a bude s.r.o. proplacen. Předpokládám, že do daň. nákladů mohu dát pouze poměrnou část splátek přidajících na období mezi začátkem leasing. smlouvy a vystavením ODD, zároveň ODD započtu s přijatou fakturou na předmět leasingu a ta tím pádem bude celá uhrazená. Zbytek zaplacené částky půjde do nedaňových nákladů. Jak mám ale naložit s přijatým dobropisem na to pojistné plnění a rozdíl mezi škodou a výnosem z prodeje vraku? Bude to pro s.r.o. zdanitelný příjem? 
Vydáno: 02. 01. 2023
Podnikatel vede DE. Občasně potřebuje dotovat svoji podnikatelskou činnost, tzn. půjčuje do svého podnikání finance ze svého soukromého, již dříve zdaněného příjmu (do pokladny či na podnikatelský b.ú.). Jak vést tuto půjčku v daňové evidenci? Prozatím evidován tento typ půjčky jako nedaňový příjem a při vratce půjčky jako nedaňový výdaj. Úročit tuto půčku není nutné? Tzn. tatáž soukromá osoba nemusí účtovat úrok sama sobě jakožto podnikteli? Jak případný úrok v DE zaevidovat, pokud se pro úrok uváděná osoba rozhodne? Je povinen podnikatel tento vklad vrátit sobě jakožto soukromé osobě, popř. je nějaká časová, zákonná lhůta na vrácení takové půjčky? Pokud lze evidovat finance do podnikání také jako vklad do podnikání s tím, že by nebyl podnikateli jakožto FO vrácen, evidovat následně v DE by se měl pak takový vklad jako nedaňový příjem? Jedná se totiž o příjem z již zdaněných příjmů.
Vydáno: 02. 01. 2023
Platí stále paušál na palivo 5000 Kč, resp. 4000 Kč, na automobil, nebo se s ohledem na zdražení benzinu a nafty v roce 2022 tento paušál zvýšil?  
Vydáno: 28. 12. 2022
Fyzická osoba, OSVČ koupila dům. V přízemí plánuje kanceláře, v prvním patře byt k pronájmu. Je možné vložit do obchodního majetku pouze ideální polovinu nemovitosti, tak aby bylo možné příjmy z pronájmu danit podle § 9 s poměrnou částí odpisů a z části nemovitosti určené k podnikání uplatnit odpisy k příjmům podle § 7?
Vydáno: 28. 12. 2022
  • Článek
Dnešní soudnička je smutná hned ze tří důvodů. Nechtěné zničení stavby požárem je pro vlastníka vždy tragédie, i když jde „jen“ o dobře pojištěný firemní majetek. Tato škoda sice bývá daňově uznatelná, ale obnova poškozené věci zabere dlouhý čas, vyžádá si hodně peněz a vážně naruší firemní provoz. Aby toho nebylo málo, přibudou někdy nečekaně i daňové potíže. Odstranění poškození a uvedení do předchozího či provozuschopného stavu je sice definičně opravou – tj. okamžitým provozním daňovým výdajem – někdy však může mít charakter pořízení nové stavby, kterou lze daňově uplatnit jen postupně skrze odpisy. A je nasnadě, že jde o velké částky…
Vydáno: 27. 12. 2022