Příjmy z podnikání

Podnikatel podniká v chovu ryb a vede daňovou evidenci. Náklady uplatňuje ve skutečné výši. V roce 2021 mu byla přiznána neinvestiční dotace z operačního programu Rybářství. Na tuto dotaci vynaložil výdaje, které zaúčtoval jako daňově účinné, a příjem dotace zaúčtoval jako příjem daňový. Výdaje byly menší než příjmy. Je to takto daňově správně? V roce 2021 mu ministerstvo zemědělství přiznalo a vyplatilo náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami na rybách. Výdaje na likvidaci ryb a sanace rybníku byly menší než příjem od ministerstva zemědělství. Výdaje i příjem peněz byly zaúčtovány jako daňově uznatelné. Je to takto daňově správně?
Vydáno: 18. 01. 2022
Firma, plátce DPH si nechala vyrobit kancelářské stoly, 4 ks v hodnotě cca 30 000 Kč/ks. Truhlářská firma je vyfakturovala s přenesenou daňovou povinností. Jak je správně zařadit stoly do nákladů? Musejí být jako technické zhodnocení nemovitosti, nebo jdou zařadit každý samostatně do drobného majetku?
Vydáno: 18. 01. 2022
Je možné čerpat kompenzaci nákladů z programu Antivirus A v listopadu a prosinci 2021 za dobu nařízeného uzavření provozu v restauracích od 22 hodin do 5,00 hodin, které bylo nařízeno při vyhlášení nouzového stavu a kdy je zaměstnancům vyplácena náhrada mzdy ve výši 100 % z důvodu překážek práce? Nebo je tento program Antivirus A, který je prodloužen do 28. 2. 2022, určen jen na kompenzaci nákladů za vyplacené náhrady zaměstnanců za dobu izolace, karantény, případně uzavření provozu hygienickou stanicí z důvodu karantény zaměstnanců a nevztahuje se na nařízené uzavření provozu v listopadu a prosinci v době trvání nouzového stavu?
Vydáno: 18. 01. 2022
Společnost s. r. o má jediného jednatele, který je zároveň jediným společníkem. Vede podvojné účetnictví. Za rok 2020 byla hospodářským výsledkem společnosti ztráta. Měl by tento jako jediný společník a zároveň jednatel tento výsledek ještě potvrdit v nějakém dokumentu? Lze prosím někde dohledat nějaký vzor dokumentu, jak by obsahově měl vypadat?
Vydáno: 12. 01. 2022
1) Může OSVČ koupit ojeté auto od svého kamaráda, který mu vystaví fakturu na papír v ruce? Kamarád je zaměstnanec, neprovozuje žádnou výdělečnou činnost. Auto cca za 160 000 Kč. Pokud ano, může ho OSVČ odpisovat a využívat pro své podnikání? Lze na toto auto případně uplatnit paušální výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč, bude-li ho OSVČ využít z části pro své podnikání a z části pro své soukromé rodinné jízdy? 2) OSVČ koupí auto za 160 000 Kč od autobazaru - je možné ho odpisovat z nákupní ceny, resp. využít paušální výdaje na dopravu ve výši 4 000 Kč?
Vydáno: 11. 01. 2022
Podnikatel FO chce v roce 2021 uplatnit výdaje paušálem. To znamená, že musí za rok 2020 podat dodatečné DPFO a dodanit pohledávky (zásoby nemá). V roce 2020 ale měl spolupracující osobu. Musí podat dodatečné DPFO podnikatel i spolupracující osoba anebo se úprava zvyšující výsledek hospodaření (dodanění pohledávek) nepovažuje za příjem, a tím pádem se nerozděluje na spolupracující osobu, takže dodatečné DPFO bude podávat jen podnikatel?
Vydáno: 22. 12. 2021
OSVČ ukončila činnost k 30. 6. 2021. V minulosti jako podnikatel koupil movité věci, vedl je v obchodním majetku firmy (počítač, osobní automobil, atd.), a movitý majetek po dobu podnikání daňově odepisoval.Některý majetek ke dni ukončení podnikání nebyl ale odepsán zcela. Pokud ukončil podnikatelskou činnost jako OSVČ v půlce roku 2021, uplatní si v § 7 ZDP odpisy ve výši 1/2. Podnikatel během roku 2021 založil s. r. o. Od 1. 7. 2021 si pronajal svůj osobní automobil do svého s. r. o. za cenu obvyklou. Vdaňovém přiznání za rok 2021 bude danit příjem dle § 7 (příjmy z podnikání) a zároveň příjmy z pronájmu v § 9 ZDP. V daňovém přiznání v § 9 by chtěl uplatnit skutečné náklady. Mohly by být výdajem § 9 odpisy výše zmiňovaného auta? A v jaké výši? Lze v tomto případě pokračovat v odpisování? Jak by to bylo tedy v praxi u osobního automobilu? Osobní automobil koupil podnikatel ve výši 525 000 Kč v roce 2019, uplatnil zrychlené daňové odpisy v roce 2019, 2020. Pro rok 2021 je nastaven daňový odpis 126 000 Kč. Uplatní v roce 2021 v § 7 odpis ve výši ½, tedy 63 000 Kč? Jaká výše odpisu připadá v roce 2021 při použití skutečných nákladů v § 9? Lze tedy pokračovat v odpisování a v § 9 uplatnit druhou polovinu odpisu (63 000 Kč) a v následných letech 2022 a 2023 doodepsat zbytek odpisu dle původního odpisového plánu?
Vydáno: 20. 12. 2021
Podnikatel má svou živnost dle § 7 ZDP a je plátcem DPH. Nyní bude jako soukromá osoba pronajímat byt a zdaňovat v přiznání dle § 9 ZDP. Vstupuje měsíční částka za pronájem do kráticího koeficientu DPH, respektive musí najednou krátit DPH na vstupu?
Vydáno: 13. 12. 2021
Byla založena nová s. r. o., základní kapitál byl složen na bankovní účet a činil 100 000 Kč. Podnikatel si myslí, že tyto peníze může normálně používat, platit z nich náklady včetně mezd. Je to možné a jak se o tom bude účtovat? Nebude se tím základní kapitál snižovat?
Vydáno: 08. 12. 2021
Vláda dnes schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který přináší první nové bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1 000 Kč denně. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.
Vydáno: 22. 11. 2021
Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu.
Vydáno: 04. 03. 2021
  • Článek
Cílem tohoto příspěvku je představit nový institut paušální daně, který byl doplněn do zákona o daních z příjmů novelou č. 540/2020 Sb. , a porovnat tento nový institut s dřívější nepříliš úspěšnou předchůdkyní, jíž v zákoně přímo nahradil, daní stanovenou paušální částkou. Můžeme si tak uvědomit, že zdánlivě podobné názvy dvou institutů a úprava ve stejném ustanovení zákona mohou být zcela odlišné.
Vydáno: 22. 02. 2021
Připravili jsme pro vás přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí.
Vydáno: 02. 02. 2021
  • Článek
Novelou zákona o daních z příjmů provedenou zákonem č. 540/2020 Sb. , dochází k nahrazení stávajícího institutu stanovení daně paušální částkou v § 7a ZDP novým zněním § 7a obsahující zavedení paušálního režimu pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021. Současně dochází v této souvislosti k doplnění a úpravě dalších ustanovení ZDP a dalších souvisejících zákonů.
Vydáno: 19. 01. 2021
  • Článek
S podzimní vlnou pandemie přicházejí ruku v ruce také „podzimní“ kompenzace v podobě zákona č. 461/2020 Sb. – zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru (účinnost od 14. 11. 2020). Pokud očekáváme obdobný rozsah a obsah zákona, který vyšel na jaře (zákon č. 159/2020 Sb. , ve znění dalších tří novelizací), budeme v tomto článku poprvé, nikoliv však naposledy, překvapeni. Nový zákon je kompenzačním bonusem „II. generace“. V porovnání s jarním zákonem vykazuje značné odlišnosti jak formální, tak i (a to především) obsahové.
Vydáno: 07. 01. 2021
  • Článek
OSVČ, neplátce, podnikání v oblasti fitness – volná živnost. Roční příjmy činí pravidelně okolo 500 000 Kč ročně a OSVČ se vyplatí uplatňovat výdaje paušálem 60 % z příjmů. V roce 2020 proběhly nad rámec běžné činnosti tyto operace a náš dotaz zní, zda jsou součástí příjmů ke zdanění, a pokud ano, zda je možné i z těchto příjmů uplatnit výdaje paušálem: 1. kompenzační bonus 44 500 Kč, 2. provozní dotace (v rámci podnikatelské činnosti byly v létě realizovány školní fitness tábory pro děti). Na tyto tábory obdržela OSVČ dotaci z fondů EU ve výši cca 150 000 Kč, 3. OSVČ získala dotaci na vybavení fitness centra z fondů EU cca 100 000 Kč – předmětem je vybavení drobným majetkem v ceně za kus do 20 000 Kč, 4. OSVČ získala dotaci na technické zhodnocení fitness prostor (stavební práce typu podklady, podhledy, okna) v celkové výši 500 000 Kč. Vstupují příjmy z dotací do obratu pro účely DPH?
Vydáno: 10. 12. 2020
  • Článek
Fyzická osoba dobrovolně vede účetnictví, ale vyplatilo by se jí uplatnit výdajový paušál, jelikož má nízké prokazatelné náklady. Jak na konci účetního období postupovat, pokud výdajový paušál lze použít? Obrat má do 2 mil. Kč a paušál by použila ve výši 60 %.
Vydáno: 10. 12. 2020
  • Článek
Tímto článkem zahajujeme seriál textů určených na pomoc zejména začínajícím lékařům a zdravotníkům v právní formě FO – OSVČ, tedy privátních poskytovatelů zdravotní péče. Dílčím cílem této části je seznámit čtenáře především s podmínkami pro možnost zahájení samostatné existence, dále definovat majetkovou skladbu vybavení standardní ordinace, určit funkci odpisů a jejich druhy, určit hlavní zásady odpisování a charakterizovat způsoby nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku. Příspěvek se tedy zabývá ekonomickou stránkou činnosti lékařů a zdravotníků s odkazem na příslušné právní normy regulující činnost lékařů a zdravotníků v této kategorii osob vykonávajících samostatnou činnost ve svých ordinacích.
Vydáno: 12. 11. 2020
Senát schválil návrh novely zákona o státní záruce připravený Ministerstvem financí, která umožní prodloužení programu COVID III. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka. Za její dluhy plynoucí z tohoto ručení pak poskytuje záruku stát.
Vydáno: 30. 10. 2020
Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s. r. o. a lidi pracující na dohody navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel bude moci požádat místně příslušný finanční úřad, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a podepsaným čestným prohlášením.
Vydáno: 28. 10. 2020
+ Zobrazit dalších 20