Rozpočtové právo

  • Článek
V českém právním prostředí nepředstavuje institut svěřenského fondu již žádnou novinku, přesto se však praxe spojená s jeho využíváním a jakási tradice vytváří velmi pomalu. Inspiraci k nalezení odpovědí na otázky, které český právní řád jednoznačně zodpovědět prozatím nedokáže, lze však hledat v zahraničí, kde se institut trustu těší značné oblibě. V první řadě je vždy záhodno nahlédnout do trustové úpravy obsažené v občanském zákoníku kanadské provincie Quebec, která českým zákonodárcům posloužila jako inspirační vzor. Quebecká právní úprava prošla mnohými změnami, než v devadesátých letech minulého století ustálila institut trustu do současné podoby. Jedním z důvodů byla potřeba vhodné a dostatečné modifikace tradičního common law trustu tak, aby mohl být implementován do prostředí kontinentálního práva. Ačkoliv trust, jak je upraven v anglosaských zemí, se vzhledem k rozdílnosti samotného právního systému vyznačuje odlišným koncepčním pojetím vlastnictví k majetku vyčleněného do trustu, lze se i touto úpravou do jisté míry inspirovat. Konec konců původem quebecké trustové úpravy, a tedy i české úpravy svěřenských fondů je právě původní common law trust. V evropských zemích dochází k pozvolnému zavádění trustů a trust-like struktur do právních řádů, čemuž měla napomoci i Haagská úmluva o právu uplatnitelném na trusty a jejich uznávání z roku 1985. Vedle Velké Británie jsou evropskými průkopníky trustů zejména Lichtenštejnsko a Francie.
Vydáno: 10. 11. 2022
  • Článek
Následující příspěvek částečně tematicky navazuje na jeden z předchozích příspěvků, který se zabýval poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.1) Příspěvek komplexně analyzoval problematiku poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) z rozpočtu obcí a téma uzavíral rozhodnutím o poskytnutí dotace či sdělením o nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. Aktuální příspěvek se zabývá situacemi, kdy žadatel byl úspěšný, dotace nebo NFV mu byla schválena, nicméně v průběhu jejího čerpání došlo ke sporným situacím a vzniku sporu, případně k porušení rozpočtové kázně.
Vydáno: 29. 06. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali některým vybraným aspektům dlouhodobého majetku v případě příspěvkových organizací jako účetních jednotek účtujících v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“). Zaměřili bychom se na aspekty, které jsou v běžné praxi méně diskutované a někdy opomíjené.
Vydáno: 29. 06. 2022
  • Článek
V době nedávno minulé budily v některých krajích či městech zájem spory, který orgán územního samosprávného celku je oprávněn měnit zakladatelské dokumenty obchodních společností, v nichž má daný územní samosprávný celek majetkovou účast (je jejím společníkem či akcionářem). Tyto spory pak zaměstnávaly kromě daných municipalit Ministerstvo vnitra, správní soudy či protikorupční organizace. Právě problematikou změn zakladatelských dokumentů obecních (krajských) obchodních společností a rozhodovacích pravomocí orgánů územních samosprávných celků se zabývá následující příspěvek.
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Postavení úředníků územních samosprávných celků je upraveno zákonem o úřednících územních samosprávných celků , jejich postavení je však v mnoha ohledech specifické. Jako na subjekty vykonávající specifickou činnost ve veřejné správě jsou na ně kladeny vyšší nároky týkající se vzniku pracovního poměru, vzdělávání i povinností.
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Lze vykázat čerpání daňové úspory u spolku na odpisy majetku?
Vydáno: 31. 03. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 5/2022 ze dne 14. března 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-55 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně, včetně přílohy.
Vydáno: 14. 03. 2022
Jaká je přesná nebo nejbližší zákonná úprava pro přeúčtování a rozúčtování nákladů za vytápění vlastním plynovým kotlem při nájmu průmyslových hal? Jak nejlépe postupovat? Klient má 2 průmyslové haly, v nich jsou 3 nájemci, haly se temperují na nájemci požadované teploty 15C-18C, klient odebírá plyn od Innogy, ale vlastním kotlem vyrábí teplo a haly dále temperuje, nezbytný topič je také zaměstnanec klienta, všechny tyto náklady ( např. mzda, revize, opravy kotle) platí klient, nájemci souhlasí s placením těchto nákladů, ale nechtějí je mít přímo skryté v nájmu, a chtějí znát přesnou zákonnou úpravu. Jak nejlépe postupovat? Elektřinu a vodu jim klient přeúčtovává podle spotřeby ve stejné výši jakou platí dodavatelům. 
Vydáno: 07. 03. 2022
Ministerstvo financí zveřejňuje postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.
Vydáno: 02. 03. 2022
Je možné, aby veřejná výzkumná instituce (zřízená dle zákona č. 341/2005) z důvodu nedostatku finančních prostředků na začátku roku převedla z fondu reprodukce majetku finanční prostředky do rezervního fondu a ty následně použila na krytí dočasného nedostatku finančních prostředků? Po obdržení dotací by byly prostředky znovu vráceny do FRM. Pokud tato možnost není, o jak závažné porušení by se jednalo a s jakými důsledky?
Vydáno: 25. 01. 2022
Publikovali jsme články pro neziskový sektor na téma uplatnění nároku na odpočet DPH u příspěvkových organizací, dále zaměstnání malého rozsahu ve zdravotním pojištění a nechybí závěrečná část týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.
Vydáno: 08. 04. 2021
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na některé změny v zákoníku práce, dále vás provedli novým zákonem o evidenci skutečných majitelů či se podívali na závěrečnou část týkající se účetnictví společenství vlastníků jednotek.
Vydáno: 18. 03. 2021
Publikovali jsme nejnovější články, ve kterých vás upozorňujeme na některé změny v daňové oblasti, které se mohou týkat neziskového sektoru, probíráme změny v zákoníku práce a chystanou novelu zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 01. 02. 2021
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých se podíváme na novinky v právních předpisech, které se mohou týkat neziskových subjektů, dále se podíváme na možnosti řešení složité problematiky hřišť a sportovišť u příspěvkových organizací.
Vydáno: 30. 11. 2020
Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády návrh na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna.
Vydáno: 19. 10. 2020
Brno, 19. října 2020 – Koncem minulého týdne se naši zástupci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmu právnických osob, a Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků, podíleli na přípravě zákona zaměřeného na daňový bonus pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními.
Vydáno: 19. 10. 2020
Pro všechny naše uživatele jsme právě zpřístupnili zdarma výběr článků a odpovědí z poradny na aktuální daňová a účetní témata, která se týkají nejen zákonných opravných položek u pohledávek a likvidace technického zhodnocení, ale také prodloužení leasingu v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 či dobropisu obdrženého po vyskladnění.
Vydáno: 15. 10. 2020
V článcích se podíváme na změny přijaté v průběhu května a června, které mohou mít dopad i na neziskové subjekty, dále se věnujeme vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, i možným dopadům novelizace zákona o DPH u přenechání zboží k užití.
Vydáno: 06. 08. 2020
  • Článek
Jednou ze základních a povinných náležitostí zřizovací listiny příspěvkové organizace je vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – tzv. svěřeného majetku. Bližší obsah tohoto pojmu zákon přímo nedefinuje, lze ho odvodit z dalších ustanovení zákona a vyplývá také z celkového účelu právní úpravy příspěvkových organizací. Prostřednictvím zřizovatelem stanovených majetkových práv ve vztahu ke svěřenému majetku pak zřizovatel ovlivňuje a vhodně koriguje právní jednání příspěvkové organizace.
Vydáno: 03. 08. 2020