Odpočet DPH a jeho vracení

Přijímáme faktury za dopravu od dopravců. Datum vystavení je 3. 3. a DÚZP 29. 2. Na této faktuře je jak české plnění s českou daní (řádek 40-41 v DPH), tak i plnění s nárokem na odpočet (řádek 07-08 v DPH). U české daně je nárok na DPH až v momentě přijetí fakturu, čili nejdříve 3. 3., ale u druhého plněné, které se týká dovozu, je už 29. 2. Uvažuji správně? Samozřejmě, že je zde nárok s odpočtem, takže daň je na vstupu i výstupu. A můj dotaz, když mi přijde faktura, která má datumy na přelomu měsíce a faktura obsahuje tyto dvě plnění. Kdy mám dát fakturu do DPH? V únoru nebo v březnu? Máme 100% koeficient, nic nekrátíme.  Doplnění: Plnění je buď za přepravu anebo clo, celní poplatky. Například Schenker vystaví jednu fakturu, kde má částku za dopravu z Polska do ČR (kde je vyčíslené české DPH), tak to dávám do přiznání DPH na řádek 40 a pak je zde druhé plnění, také doprava, ale nyní z Velké Británie do ČR (kde DPH vyměření není) a tuto dopravu dávám do řádku přiznání DPH č. 7 a 43. A z jakého důvodu dopravce fakturuje na jedné faktuře obě plnění, netuším. Ale sem tam nám taková faktura přijde. Kdo realizuje dovoz: my objednáme přepravce a ten nám zboží doveze k nám do skladu.
Vydáno: 18. 04. 2024
Klient, stavební firma, plátce DPH, koupil v roce 2022 dům, který technicky zhodnocoval až do prosince 2023, uplatňovali jsme si plný odpočet DPH z tech. zhodnocení, protože dům bude využíván k ekonomické činnosti s nárokem na odpočet DPH ze 100 %. V lednu 2024 jsme začali jeden byt pronajímat dlouhodobě a počítáme zálohový koeficient podle § 76. V domě je kancelář a 4 byty, kancelář je využívána pro provoz firmy a 3 byty jsou pronajímány krátkodobě (ubytovací služba) ale 4 byt je pronajímán dlouhodobě (nájem), zabírá 20% podlahové plochy, tudíž plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně § 56a. Chtěli by jsme v roce 2024 opravit střechu za 100 000 Kč, není nám jasné jak postupovat ohledně odpočtu DPH, máme nárok na odpočet z 80% ? Zálohový koeficient nám vychází 100 % a nejspíš to tak bude po celý rok.
Vydáno: 15. 04. 2024
Budeme likvidovat prodejnu se smíšeným zbožím. Jak prodat zboží před koncem doby spotřeby - DPH jen ze zlevněné ceny a odpis zboží ze skladu v celé hodnotě? Je tento odpis daňový? Mohli bychom před dnem uzavření prodat zbytek zboží třeba jen za 50 %? Jak s DPH a jak to půjde do nákladů? 
Vydáno: 15. 04. 2024
Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, bude pro své obchodní partnery pořádat firemní akci pro cca 100 osob. Plánovaný rozpočet je cca 300 000 Kč bez DPH. V této částce je započteno i pěvecké vystoupení nejmenovaného zpěváka. Můžeme si toto vystoupení dát celé do nákladů a uplatnit si DPH? 
Vydáno: 08. 04. 2024
OSVČ si pořídila osobní automobil, který vložila do svého obchodního majetku. Při pořízení automobilu bude uplatněn odpočet DPH. Na automobil budou uplatňovány paušální výdaje ve výši 5 000 Kč měsíčně. DPH z PHM a z parkovného uplatňováno nebude. Z případných faktur za opravy by DPH uplatňováno bylo. Musí OSVČ vést pro potřeby prokázání DPH knihu jízd?
Vydáno: 08. 04. 2024
Společnost s r. o. uplatňovala v roce 2023 paušál na dopravu u automobilů pořízených na úvěr. V technickém průkazu je společnost vedena jako provozovatel, nikoliv vlastník. Předpokládám, že paušál by byl uplatněn nesprávně. V případě automobilu na úvěr toto řešení využít nelze. Paušál na 3 auta je ve výši 150.000 Kč, nedaňové náklady v roce 2023 na PHM 164.000 Kč vč. DPH. DPH nebyla uplatňována. Lze zpětně použít PHM jako daňový náklad – zaúčtovat daňově s tím, že se do nákladů dá celá částka včetně DPH – DPH by se tedy po celý rok u PHM neuplatňovala? Lze použít celou částku do nákladů vč. DPH? 
Vydáno: 03. 04. 2024
Společnost s ručením omezeným v dřívějších letech zakoupila bytovou jednotku a uplatnila si plný nárok na odpočet. Na majetkových kartách vyčlenila zvlášť bytovou jednotku a pozemek vztahující se k bytu. Společnost uzavřela smlouvu na pronájem bytové jednotky, jedná se tedy o osvobozené plnění. Je tedy třeba provádět úpravu odpočtu uplatněného nároku DPH z bytu. Provádí se též úprava odpočtu ze souvisejícího pozemku k bytu, který není předmětem smlouvy?
Vydáno: 03. 04. 2024
Firma vyslala zaměstnance dělníky na vícedenní pracovní cestu - montážní zakázku v jiném městě. Zajistila zaměstnancům hromadné ubytování v tamním ubytovacím zařízení včetně „polopenze“ (2 bezplatné chody za den od restaurace, která je součástí ubytovacího zařízení). Zaměstnanci si napsali cestovní příkazy, které byly kráceny o poskytnuté bezplatné stravování. Firmě došla hromadná faktura za ubytování, kde je zvlášť i položka za polopenzi - kuchyň 12 % a zvlášť nealkoholické nápoje - sazba 21 %. Je možné dát i náklady za polopenzi (kuchyň a nápoje) jako daňově uznatelné a odečíst z faktury i DPH?
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost s r. o. poskytující IT služby, plátce DPH, pořídila pro své zaměstnance ultrazvukový inhalátor. Jedná se o daňový náklad s možností odpočtu DPH a byl by tento benefit pro zaměstnance osvobozen? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH. V roce 4/2019 si koupil automobil s DPH, kterou si uplatnil. Auto 5 let používal k podnikání a také je odpisoval. Pořizovací cena auta byla bez DPH 631.785 Kč. Poslední odpis byl v roce 2023. V roce 2024 chce automobil prodat a pořídit nové. Musí podnikatel prodat původní auto s DPH, nebo může toto auto prodat již bez DPH, nebo musí prvně auto vyřadit z majetku a po jak dlouhé době může prodat bez DPH? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost nakupuje v tuzemsku i v zahraničí zboží, které dále v tuzemsku nebo do EU a mimo EU prodává. Zboží je nakupováno od partnerských distributorů výrobce Western Digital, který má sídlo ve Velké Británii. Partnerský distributor veškeré prodeje eviduje pro výrobce a výrobce na základě těchto obchodů společnosti vyplácí na účet z partnerského programu odměny. Výrobce, který vyplácí tyto odměny, je z Velké Británie. Jedná se o nákup služeb mimo EU? Má společnost, které takto přijdou peníze, povinnost přiznat daň na výstupu s nárokem odpočtu na vstup?
Vydáno: 28. 03. 2024
Společnost má zálohový koeficient na DPH z důvodu osvobozených plnění bez nároku na odpočet. Osvobozené plnění bez nároku na odpočet jsou úroky z poskytnutých půjček. Nyní společnost pořizuje vozidlo, které bude používat pro svoji ekonomickou činnost. Musí DPH z nákupu vozidla krátit zálohovým koeficientem? 
Vydáno: 26. 03. 2024
Máme majetek na účtu 042 - ke dni registrace není zařazen ani nemůže. Máme možnost při registraci DPH odpočet z přijatých plnění na tuto nemovitost? 
Vydáno: 24. 03. 2024
Vznik společnosti s r. o. dne 1. 11. 2023, plátce DPH od 20. 2. 2024. 1) Společnost zaplatila zálohu v prosinci 2023 ve výši 100 000,- na nákup automobilu, který bude dodán během roku 2024. Musím uplatnit DPH ze zálohy v prvním přiznání k DPH za únor, nebo lze uplatnit celé DPH z konečné faktury? 2) Společnost nakoupila v roce 2023 drobný majetek > 10.000,-, na dokladu samozřejmě neuvedené DIČ. Mohu uplatnit DPH z těchto dokladů > 10.000,- v prvním přiznání k DPH? Nebude problém v kontrolním hlášení? Popř. je potřeba žádat o opravné doklady, kde bude již uvedené DIČ? 
Vydáno: 14. 03. 2024
Firma s r. o. chce ukončit registraci k DPH. Splňuje podmínky pro ukončení registrace jen chci ověřit nákup pozemků. Pozemky byly nakoupeny v roce 2017 od občana a při nákupu nebyla uplatněna DPH, tím pádem se DPH ani nebude odvádět. Důvodem nákupu pozemků bylo na těchto pozemcích vybudovat bytový komplex. K tomuto záměru ovšem nedošlo a již nedojde. V souvislosti s tímto záměrem vynaložila spoustu nákladů, které jsou zaúčtovány na účtě 042 a byl u nich uplatněn odpočet DPH. Má uplatněný odpočet DPH u těchto nákladů nějaký dopad při ukončení registrace plátcovství DPH?
Vydáno: 14. 03. 2024
  • Článek
Článek 183 první pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty má být vykládán v tom smyslu, že: osoba povinná k dani má nárok na to, aby její vnitrostátní daňový úřad zaplatil úroky z prodlení při nadměrném odpočtu daně z přidané hodnoty, pokud tento daňový úřad tento nadměrný odpočet nevrátil v přiměřené lhůtě. Způsoby uplatnění těchto úroků patří do procesní autonomie členských států, která je vymezena zásadami ekvivalence a efektivity, přičemž vnitrostátní pravidla týkající se zejména okamžiku, od kterého se mají počítat případně dlužené úroky, nesmí vést k tomu, aby osoba povinná k dani byla zbavena přiměřené náhrady za ztrátu. způsobenou opožděným vrácením uvedeného nadměrného odpočtu.
Vydáno: 14. 03. 2024
Pronajímám nemovitosti dle § 9 ZDP a příjmy z pronájmu jsou přes 2 mil. Kč a proto jsem se zaregistroval k DPH. Obdržel jsem jednorázovou fakturu od plátce DPH. Musím tuto fakturu dodanit a odvést DPH? Částka 2 mil. byla inkasována výlučně za nájem nemovitých věci. Faktura byla vystavena za pronájem pozemku platci DPH na zařízení staveniště
Vydáno: 11. 03. 2024
Jsme s.r.o., měsíční plátci DPH a v 01/2024 jsme přispěli obci na ples věcným darem v hodnotě 20000,- včetně DPH. Nakoupili jsme 2 ks zboží a máme vystavenou fakturu na tento nákup. Zároveň obec s námi sepsala smlouvu o poskytnutém věcném daru. Poté nám od obce přišel i daňový doklad na věcný příspěvěk na Ples dle smlouvy v hodnotě 20000,- s rozepsaným základem daně a daň 21%. Na fa je uvedeno neplatit!, nepeněžní plnění. Jak máme zaúčtovat obě faktury? Od dodavatele zboží a i od obce za poskytnutý věcný příspěvek?
Vydáno: 08. 03. 2024
Dodavatel z EU (osoba registrovaná k dani v Polsku) nám (plátci DPH v ČR) fakturuje na základě smlouvy každý měsíc marketingové služby. Kromě toho nám na stejné faktuře fakturuje i další dodatečná plnění dohodnuté ve smlouvě, jako např. občerstvení. Ráda bych se zeptala, zda je možné provést z celé částky samovyměření DPH a uplatnit i nárok na odpočet DPH v plné výši? Nebo u položky za občerstvení není nárok na odpočet DPH na vstupu a tedy při samovyměření bude částka odpočtu DPH na vstupu nižší a na výstupu vyšší? Předem moc děkuji za odpověď.
Vydáno: 08. 03. 2024
OSVČ-zedník, dosud uplatňuje paušální výdaje, tudíž nemá žádný obchodní majetek, je neplátce DPH. V letošním roce plánuje nákup dodávky, chtěl by se stát plátcem DPH kvůli odpočtu DPH z tohoto auta. Požádá o dobrovolnou registraci, jestli jej FÚ zaregistruje, je otázka. Zajímalo by mě však, pokud auto pořídí před datem případné registrace, má nárok na odpočet DPH při změně režimu, pokud toto auto zařadí do obchodního majetku - jak ale postupovat, když uplatňuje paušální výdaje, a majetek tedy nemá? Případně co řešit při nákupu auta, aby byl nárok na odpočet DPH možný, když ještě není plátce, a zda bude moci nárokovat celých 100 % DPH (bude používat pouze k podnikatelské činnosti). 
Vydáno: 08. 03. 2024