Odpočet DPH a jeho vracení

Klient si od společnosti MXX pronajal nový automobil. MXX jako pronajímatel uzavřel s mým klientem jako nájemcem „smlouvu o opčním leasingu". Je zde stanovený splátkový kalendář na 48 měsíců - pořizovací cena vozidla je 899 000 Kč bez DPH. Souhrn všech budoucích zaplacených splátek je 801 000 Kč bez DPH (cca 98 000 Kč by zbývalo k doplatku a klient by si za tuto cenu mohl následně automobil odkoupit). Dále mám fakturu na samotné vozidlo, kde jako objednavatel je můj klient a zákazník je firma MXX. Jak se k této smlouvě postavit z hlediska DPH? Mám účtovat měsíční splátky a odpočty DPH, nebo se řeší 1× jako nákup majetku na ř. 47 (na faktuře je uveden zákazník MXX). Na helpdesku MXX mi bylo sděleno, že si mám účtovat měsíční splátky s odpočty DPH.
Vydáno: 24. 06. 2022
  • Článek
Možnost vzniku chyb nelze úplně vyloučit v žádné firmě. Nemělo by však jít o standardní či systémové chyby nebo pravidelně se opakující situace. Nastavením vnitřních pravidel a jejich dodržováním lze chybám výrazným způsobem předejít. Základní a nezastupitelnou složkou vnitřního kontrolního systému je účetnictví za předpokladu, že je vedeno správně a v souladu s právními předpisy. Je to zejména proto, že obsahuje vlastní kontrolní mechanismy vycházející z účetních zásad a principů. Zejména jde o zásadu správnosti a úplnosti účetnictví, akruální princip, princip podvojnosti a souvztažnosti, dokladovosti a inventarizace, zákazu kompenzace, stálosti metod, bilanční kontinuitu. Chyby mohou zahrnovat omyly ve výpočtech, nesprávnou aplikaci účetních metod, přehlédnutí nebo chybnou interpretaci faktů a podvody. Při posuzování otázky, zda se jedná, či nejedná o chybu, je třeba především posoudit, zda bylo možno účtovat o dotčené skutečnosti do okamžiku sestavení účetní závěrky za aktuální účetní období nebo zda se jedná o novou skutečnost následujícího účetního období.
Vydáno: 14. 06. 2022
Firma pořádá den otevřených dveří s prohlídkou vlastních prostor a zábavou pro děti. Jak je to s daňovou uznatelností nákladů souvisejících s danou akcí, např. pronájem kolotoče, mzdy zaměstnanců zabezpečujících chod dané akce, ostraha objektů, natáčení firemního videa, prospekty, které budou následně sloužit k prezentaci firmy? Lze uplatnit odpočet DPH? Hlavním cílem akce je zvýšení povědomí o společnosti jako o kvalitním zaměstnavateli.
Vydáno: 13. 06. 2022
Fyzická osoba vlastní bytový dům ve kterém je 10 bytů a tyto byty pronajímá fyzickým osobám neplátcům DPH. Jedná se tedy o osvobozený nájem. Dům byl zkolaudován v roce 2016, uplatněn odpočet DPH z celé částky nákladů na výstavbu, protože celý bytový dům byl pronajat plátci DPH a ten dále byty pronajímal. V roce 2021 se situace změnila a byty jsou pronajímány přímo. Za 4. čtvrtletí 2021 proto musela provést úpravu odpočtu DPH a vrátit poměrnou část uplatněného odpočtu DPH z výstavby domu. Z hlediska DPH je toto v pořádku. Poměrná část vráceného DPH z úpravy odpočtu DPH činí 200 000 Kč - lze toto zahrnout do daňově uznatelných výdajů z hlediska daně z příjmů? Pokud ano, za které období - rok 2021, kdy byla provedena úprava, nebo rok 2022, kdy byla tato DPH z úpravy odpočtu uhrazena?
Vydáno: 09. 06. 2022
Jsme firma a. s., plátci DPH. Náš zaměstnanec nás požádal o zakoupení online kurzu ze třetí země (USA). Avšak v systému nešly nastavit údaje naší firmy, a tak dodavatel vystavil fakturu jmenovitě na našeho zaměstnance, o firmě tu není zmínka (kromě koncové e-mailové adresy zaměstnance). Jak prosím máme postupovat v případě DPH? Můžeme zde uplatnit reverse charge? (řádky 12, 43 přiznání DPH, KH oddíl A.2.) Můžeme si dát tento kurz klasicky do nákladů firmy? Druhá situace - stejný případ, ale neobdržíme klasickou fakturu (invoice), ale pouze "Receipt" (potvrzení o platbě). Jak postupovat v těchto případech ohledně DPH? Lze uplatnit klasický reverse charge (řádky 12, 43 DPH, oddíl KH A.2.) na "Receipt"? Můžeme si kurz zařadit v tomto případě do nákladů?
Vydáno: 08. 06. 2022
Dodavatel nám dodává zboží, které má umístěné v celním skladu ve Francii a sjednává i přepravu (jsme v přímém vztahu tento dodavatel dodává nám). Po obdržení uvádíme toto zboží do volného oběhu. Jakým způsobem máme toto pořízení vlastně vykazovat? Nejsme v situaci, kdy je to pro nás jako pořízení zboží z JČS, tak dovoz? Můžete uvést více příkladů takového souběhu?
Vydáno: 03. 06. 2022
Stavební firma, plátce DPH (dále plátce A), fakturuje měsíčně jinému plátci DPH (dále plátce B) pronájem naftového topidla. Na faktuře je základ + DPH 21%. Plátce B staví výrobní halu částečně dodavatelsky a občas i svépomocí. Topení si pronajal, jakmile byly odlity v hale podlahy, aby tam společníkům nebyla zima, když tam občas pracují svépomocí. A také pro další stavební firmy - např. elektrikáře (další plátce). Stavba se tím také vysouší, což je také potřeba. Může si plátce B odečíst DPH z tohoto pronájmu?
Vydáno: 03. 06. 2022
  • Článek
Dnešní soudnička nepotěší asi žádného plátce DPH, resp. jeho interní nebo externí daňaře a účetní. Inu, považte, finanční správě a posléze soudům nestačil pro uznání nároku na odpočet DPH z nákupů zboží obvyklý důkaz fakturou dodavatele, dodacími listy a rámcovou kupní smlouvou. Důvodem bylo pár zdánlivě „drobných“ pochybností, které – což je hlavní – odběratel neodstranil. Přitom nešlo o daňový podvod, do něhož by byl plátce zapojen aktivně nebo pasivně, „pouze“ hodnověrně neprokázal, že k tvrzenému přijetí zboží došlo. Nepomohlo dobrozdání jednatele ani jeho dotyčného dodavatele, ani to, že faktura byla uhrazena. A ruku na srdce, jak jsou na tom vaše firmy, dokážou opravdu hodnověrně prokázat uskutečnění všech přijatých zdanitelných plnění? Pokud ano, nezbývá, než pogratulovat a připlatit personálu, obávám se však, že většina si důkazy až tak jistá nebude…
Vydáno: 02. 06. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 9. 12. 2021 ve věci C-154/20 Kemwater ProChemie
Vydáno: 25. 05. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 9. 2021 ve věci C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Vydáno: 25. 05. 2022
  • Článek
Je to již více jak pět let, co jsem sepsal podrobný článek o prokazování podvodů na DPH. Již při psaní článku jsem byl v přesvědčení, že na tento bude doktrína či judikatura reagovat a myšlenky v něm uvedené podrobí kritice či dále rozvede. Z pro mě neznámého důvodu k tomu však došlo jen ojediněle. Naštěstí k určitému vývoji v této oblasti došlo, a tak tento příspěvek bude pojednávat o změnách, které se za onu dobu několika let udály. Pozornost bude věnována především přetrvávajícím bílým místům a šedým zónám.
Vydáno: 25. 05. 2022
Je možné do daňových nákladů uplatnit nákup piva a čokolády, které je opatřeno logem naší firmy a dáme ho našim obchodním partnerům? A co DPH za tyto reklamní předměty, je možné ji uplatnit na vstupu?
Vydáno: 19. 05. 2022
Osoba identifikovaná k dani odvádí měsíčně DPH z přijatých služeb z EU. Nyní zjistila, že se měla stát plátcem DPH zpětně. Jak je možné získat odvedenou DPH zpět a uplatnit na služby reverse charge? 
Vydáno: 29. 04. 2022
Žalobce, zastoupený advokátem (oba plátci DPH), měl v občanskoprávním sporu plný úspěch ve věci (§ 142 o. s. ř.). Soud proto rozsudkem mimo jiné uložil žalovanému, aby nahradil žalobci k rukám advokáta náklady řízení sestávající z odměny advokáta 9 000 Kč, náhrady hotových výdajů 1 000 Kč a DPH 210 Kč (§ 149, § 151 odst. 2 o. s. ř.), celkem tedy 10 210 Kč. Žalovaný celou částku 10 210 Kč uhradil na účet advokáta žalobce a ten ji obratem přeposlal žalobci (protože je to nárok žalobce a ne jeho advokáta, advokát je pouze platebním místem). Vzniká někomu povinnost vystavit fakturu, na jakou částku a s jakým DUZP? Vzniká žalobci povinnost z takto přijaté částky odvést DPH a v jaké výši, popř. daň z příjmu? Může si žalovaný, který částku uhradil, uplatnit odpočet DPH (za předpokladu, že je plátcem DPH) a v jaké výši, popř. uplatnit jako daňově uznatelný výdaj?
Vydáno: 22. 04. 2022
Mám platební kalendář na zálohy elektřiny od 01 do 12/2022. Pokud v 03 uhradím celý rok, můžu si za celý rok v březnu nárokovat DPH, nebo jen za 01-03 a potom postupně každý měsíc dle předpisu?
Vydáno: 22. 04. 2022
  • Článek
V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu po úpravách provedených s účinností od 1. 1. 2022.
Vydáno: 19. 04. 2022
Společnost (neplátce DPH) má výnosy pouze z dlouhodobého pronájmu bytů. Tyto výnosy překračují hranic 1 mil. Kč / rok i 1 mil. Kč / předcházejících 12 měsíců. V minulém roce navíc prodala automobil - tržba z prodeje investičního majetku. Ovlivní tento prodej povinnost k registraci k DPH? Prozatím jsme vycházeli z následujícího předpokladu: Nájem nemovitých věcí dle § 56a ZDPH je osvobozen od DPH bez nároku na odpočet. Bude-li osoba povinná k dani uskutečňovat pouze nájmy osvobozené od DPH dle § 56a (popřípadě i další plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet), plátcem se nestane bez ohledu na výši obratu.
Vydáno: 07. 04. 2022
Plátce pronajímá prostory osvobozeně a zároveň má mimo to v rámci jedné s. r. o. prozovnu pro nákup a prodej zboží, kde má plný nárok na DPH. Pořídil si vozidlo, které používá čistě pro nákup a prodej zboží. Tzn. uplatnil si plný odpočet. Pokud vozidlo prodá, vylučuje se z koeficientu nebo nikoliv?
Vydáno: 01. 04. 2022
OSVČ plátce DPH má zálohový koeficient pro r. 2022 - 90%. Pronajal si nebytový prostor o 3 místnostech (cena měsíčně 14.520 Kč včetně DPH). V jedné místnosti má kancelář pro svou ekonomickou činnost, druhou místnost podnajal plátci DPH (cena 4.840 Kč včetně DPH) a třetí místnost podnajal neplátci DPH (cena 4.000 Kč bez uplatnění DPH). Na vstupu má DPH z pronájmu 2.520 Kč. Vstupuje tato celá částka do koeficientu, takže by nárokoval 2.268 Kč nebo má nárok na odpočet 1.680 Kč (pouze z jeho kanceláře a kanceláře kterou podnajal plátci DPH)? Jestliže bude opravovat kancelář, kterou podnajal neplátci bez DPH, tak nemá nárok na odpočet DPH z oprav vůbec nebo tyto opravy vstupují do koeficientu? Přikláním se spíše k tomu, že bych to do koeficientu nedávala (myslím, že na to byl i judikát). Je moje úvaha správná?
Vydáno: 30. 03. 2022
Jedná se o developerskou společnost, která dostavuje RD. Nyní má dle smlouvy bezúplatně předat infrastrukturu obci. Předpokládám tedy, že jde o vyvolanou investici. Z hlediska daně z příjmů zůstane vyvolaná investice v hodnotě zásoby a do nákladů přejde prodejem konečným zákazníkům řadových domků.  1) Jak by se postupovalo, kdyby například jeden domek zůstal v daném účetním období neprodán a prodal by se až například následující zdaňovací období?  2) Jak je to z hlediska DPH, protože DPH byla uplatněna na vstupu při výstavbě vyvolané investice? 3) A jak by se postupovalo, kdyby přistoupili na kupní smlouvu za symbolickou cenu např. 1 Kč?
Vydáno: 28. 03. 2022
+ Zobrazit dalších 20