Odpočet DPH a jeho vracení

Společnost BYTY s.r.o. stavěla 3 roky rodinný dům. Uplatňovala sníženou sazbu DPH při výstavbě. Před dokončením v souladu s územním plánem a stavebním úřadem provede úpravu 49 % plochy jako nebytový kancelářský prostor. Bude se zpětně v tomto poměru vypořádávat DPH při výstavbě? Zde ale není asi možné jednat s minulými dodavateli...? Rodinný dům pronajme podnikatelské s. r. o. jako sídlo firmy - celou stavbu jako takovou, 49 % kancelářské prostory, 51 % prostory sloužící bydlení. Bude ve stejném poměru povinen účtovat i DPH, tedy 49 % z pronájmu s 21% DPH a u 51 % z pronájmu vypořádávat odpočet DPH po dobu 10 let, nebo může být i nájem v jiném poměru než 49 % : 51 %?
Vydáno: 23. 12. 2021
Firma LÉKY s.r.o. poskytuje služby v rámci veřejného zdravotního pojištění. Současně provádí " lékařské studie pro nové léky". Z této činnosti je plátce DPH. Léky jsou aplikovány na pacientech v tuzemsku. Lékařské záznamy ze studie jsou včetně léků a přímých nákladů fakturovány jako celek. Studie pro odběratele v CZ = nárok na odpočet DPH z léků a vstupů ANO, fakturace s DPH. Faktury do USA , nárok na odpočet DPH zachován, faktura bez DPH ? Faktury do NSR = nárok na DPH zachován , faktura v reverze charge ?
Vydáno: 23. 12. 2021
Obdrželi jsme fa po schválení dotace na odměnu (provizi) od společnosti, která nám zpracovávala projekt dotace a její výši měla navázanou na schválenou částku. Fakturováno v základní sazbě DPH. Máme nárok na odpočet DPH podle charakteru uskutečněných plnění, která budou poté pořizována (z nich budou také odpočty DPH). Bude se jednat o drobné majetky, které budou sloužit k ekon. činnostem, uskutečněným zdanit. plněním? Nebo se považuje za plnění, které jde k finančnímu plnění dotace a žádný odpočet možný není? Proces vlastního použití dotace (bude se vyhlašovat jako veř. zakázka) nám administrovala jiná společnost. U tohoto plnění byla cena nasmlouvána bez vazby na výši dotace. Jak je to s nároekm na odpočet DPH v tomto případě?
Vydáno: 20. 12. 2021
 • Článek
Smyslem článku je poukázat na některé komplexnější právní problémy související s uplatňováním práva Evropské unie při aplikaci zákona o DPH . Aplikace směrnice se totiž nevyčerpává prostým nahrazením vnitrostátní normy, která není slučitelná s právem EU, normou práva EU jasně vyplývající ze směrnice. Takovýto přímý střet je jevem spíše ojedinělým. Problémy, jimž čelí praxe, bývají nepoměrně složitější. Tyto složitější situace aplikace unijního práva článek demonstruje na příkladech zadržování nesporné části nadměrného odpočtu a úroku z neoprávněně zadržovaného nadměrného odpočtu. V závěru článku poukazuji na důsledky uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, které složitost vztahu vnitrostátního a unijního práva ještě umocní.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2021, čj. 9 Afs 52/2021-42
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci C-182/20 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a další
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Úmyslně jsem vybrala aktuální rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“) ze dne 9. září 2021 ve věci GE Auto Service Leasing GmbH se spisovou značkou C-294/20 . Dle názvu společnosti, která soudní řízení zahájila, jsem předpokládala, že se bude jednat o složitější otázky – ačkoliv, jedná-li se o finance, každá otázka je složitá.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Pomalu se blíží konec roku, čas vánoční a s ním i spojené rozesílání přání a dárků firemním klientům. Připravili jsme proto pro vás shrnutí, jaký daňový režim se u vánočních dárků uplatňuje a jak je to z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Daň z přidané hodnoty je daní, kterou je možné charakterizovat těmito slovy: všestranná, univerzální, globální, nepřímá (není možné dopředu určit daňového poplatníka, tedy osobu, která bude ve skutečnosti daň platit), stěžejní (z pohledu financování státu) a dynamická (reagující na aktuální trendy v ekonomice a ve společnosti). Autor tohoto článku si pro následující řádky vybral k diskusi ty skutečnosti, které spadají pod množinu globální a dynamická.
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
Pokud se plátce DPH rozhodne koupit majetek k těžbě kryptoměn, je možný odpočet DPH z tohoto majetku? Těžba kryptoměn je v DPH podle § 54 Finanční činnosti? Jak je to případně se spotřebovanou elektřinou a ostatními náklady, které se účtují jako zásoby = pořízení kryptoměny, je nárok na odpočet DPH?
Vydáno: 31. 10. 2021
 • Článek
„Repetitio est mater studiorum“ – Opakování je matkou moudrosti. Tímto příslovím by se dalo charakterizovat rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie (dále jen „SD EU“), když se po krátké době od zveřejnění rozsudku C-235/18 Vega Internacional musel znovu zabývat tankovacími kartami. Stejně jako u sporu „Vega Internacional“ předběžnou otázku položil Nejvyšší správní soud v Polsku. Jde o rozsudek c-48/20 ze dne 18. března 2021 ve věci společnosti UAB „P“.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Článek plynule navazuje na první část, která se věnovala problematice příčinné souvislosti v kontextu tuzemské judikatury. V dokončení článku se zabýváme dvěma okruhy, které úzce souvisí s otázkou chybějící daně, a navazujeme právě na závěry učiněné k příčinné souvislosti. Konkrétně se věnujeme otázkám spojeným s povinností sladit závěry daňových řízení jednotlivých článků řetězce a účelové úhradě chybějící daně. Opět se budeme snažit poukázat na některé judikaturní závěry, které danou oblast rozvíjí.
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. 5. 2021 ve věci C-248/20 Skelleftea Industrihus
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. 5. 2021 ve věci C-844/19 INSS
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
„Duo cum faciunt idem, non est idem“ – když dva dělají totéž, není to totéž. To samé bude platit i pro tankovací karty, kterými se v poslední době Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SD EU“) již podruhé v krátké době zabýval, a to z pohledu nároku na odpočet daně z přidané hodnoty Tankovací karty jsou velice často a s oblibou využívané. Proto je vhodné se seznámit s judikátem, který upozorňuje na situaci, kdy plátce DPH nebude mít nárok na odpočet daně na vstupu. Předpokládám, že Generální finanční ředitelství připraví informace k tankovacím kartám. V tomto příspěvku seznámím čtenáře s prvním rozsudkem SD EU ve věci C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH (dále jen Vega International), ze dne 15. 5. 2019.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Dnešní soudnička nepotěší pracovníky finančních úřadů. Vrcholoví funkcionáři firem – typicky členové představenstva a. s. a jednatelé s. r. o. – i když nepodnikají, totiž mohou být plátci DPH a nárokovat si odpočet daně z nákupů souvisejících se závislou činností. Náš zákon o DPH sice výslovně uvádí (zjednodušeně), že zaměstnanci v širokém pojetí daní z příjmů nemohou být plátci DPH, ale to je podle soudu v rozporu s nadřazenou unijní směrnicí o DPH . Proto tak široké vyloučení zaměstnanců ze systému DPH neplatí. Rozhodně nejde o malé částky, které takto mohou funkcionáři ušetřit za DPH, a možná to ani nejsou jediní zaměstnanci, jichž se to týká.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Firma uskutečňuje převážně zdanitelná plnění a také má příjmy osvobozené, plynoucí z pronájmů několika nebytových jednotek neplátcům. Koeficient je 78 % a krátíme jím náklady, u nichž nelze přesně určit, ke kterému plnění se vztahují. U nákladů týkajících se čistě pronájmu DPH nenárokujeme. V prosinci 2019 firma odkoupila DHM: služební automobil za 300 tis. Kč, soubor drobného majetku v celkové hodnotě 200 tis. Kč od jiné zanikající firmy. Auto bylo přihlášeno 30. 12. 2020, v roce 2020 se nepoužilo. Nicméně v roce 2019 byl uplatněn plný nárok na odpočet DPH jak z pořízení automobilu, tak i souboru majetku. Firma v roce 2020 zhodnotila, že jak automobil, tak soubor drobného majetku spadá pod správu a neměl se u něj uplatňovat plný nárok na odpočet DPH. V roce 2020 byl rovněž uplatněn plný nárok na odpočet daně u dvou faktur za opravu auta. DPH z PHM neuplatňujeme, chceme uplatnit až paušál v daňovém přiznání. a) Můžeme provést úpravu odpočtu DPH z pořízení auta a souboru drobného majetku (podle § 78) až v prosinci 2020? Je možné pokrátit plně nárokované DPH vypořádacím koeficientem vypočítaným za rok 2019 a rozdíl v nároku odvést až v DPH za 12/2020, nebo to nelze? b) Stejným způsobem byl v roce 2020 nárokován plný odpočet DPH asi u dvou faktur za opravu auta, rovněž nebylo DPH pokráceno, je také možné provést úpravu odpočtu najednou ve 12/2020?
Vydáno: 08. 03. 2021
 • Článek
Zprostředkování prodeje akcií – částka 2 mil. Kč. Jedná se o obchodní společnost (s. r. o.), podvojné účetnictví. Je tam odvod DPH 21 % nebo to spadá do § 51 – osvobození od DPH? Společnost provozuje obchodní činnost, nákup a prodej. Budu tuto službu dávat na řádek 50 daňového přiznání?
Vydáno: 08. 03. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. listopadu 2020 ve věci C-734/1, ITH Comercial Timişoara
Vydáno: 22. 02. 2021
+ Zobrazit dalších 20