Insolvence

A) Máme pohledávky přihlášeny do úpadku ve výši 900 000 Kč a jsou i řádně zveřejněny na justici. K těmto pohledávkám jsme vytvořili v roce 2020 zákonné opravné položky dle § 8 ZDP. ) Další pohledávky máme za majetkovou podstatou ve výši 800 000 Kč. K těmto máme vytvořeny jen účetní opravné položky také v roce 2020. Pohledávky jsme zaslali insolvenčním správci. Tyto pohledávky, jak jsem pochopila se nezveřejňují na justici Dne 6. 10. 2023 nám přišlo od insolvenčního správce 500 000 Kč. Dle vyjádření insolvenčního správce se jedná o úhradu pohledávek za majetkovou podstatou. Tedy jak jsem pochopila, tak jsou to pohledávky z bodu B). Mám dotaz. Má se k bodu B) v roce 2023 vytvořit a následně v roce 2023 zrušit zákonná opravná položka a pohledávky ve výši 800 000 Kč daňově odepsat? Odpis pohledávek a zrušení zákonných opravných pohledávek ve výši 900 000 Kč z bodu A) bude možný až skončí konkurz? 
Vydáno: 28. 02. 2024
2.1.2024 nám na účet přišlo vyrovnání od insolvenčního správce za insolvenci vedenou již od roku 2015. K insolvenci jsou v účetnictví vedené opravné položky. Když částka přišla na účet 2.1.2024 avšak na výpise je uvedeno, že datum transakce byl 29.12.23 můžeme insolvenci ukončit k 31.12.2023 a z účetnictví zlikvidovat k tomuto datu opravné položky nebo to můžeme udělat až v roce 2024? Insolvence byla již ukončena na začátku roku 2023, jen se čekalo na vypořádání od insolvenčního správce, které se kvůli různým odvoláním protáhlo.
Vydáno: 26. 01. 2024
  • Článek
Před časem vzbudil v odborné veřejnosti velikou pozornost rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 2023 pod čj. 3 VPSH 610/2023-A-122. Meritem věci bylo posuzování otázky, zda a případně jakým způsobem může být v rámci zahájení insolvenčního řízení nahrazen úředně ověřený vlastnoruční podpis elektronickým podpisem. Soud přitom vycházel z doslovné interpretace ustanovení § 6 zákona č. 12/2020 Sb. , o právu na digitální služby, které nabylo účinnosti relativně nedávno, konkrétně dnem 1. 7. 2022.
Vydáno: 23. 01. 2024
Společnost v roce 2019 vystavila daňový doklad na opravu výše DPH v insolvenčním řízení na základě § 44 zákona o DPH na částku 60.160 Kč a zaúčtovala takto 343/648 (celková výše pohledávky 346.639 Kč). Nyní 3. 1. 2023 obdržela na účet od insolvenčního správce na základě ukončené insolvence a zaslaného návrhu rozvrhového usnesení částku 50.000 Kč. Čímž je insolvence ukončena a vyplacena poměrná část. Věřitel musí do 15 dnů vystavit daňový doklad na DPH k částce přijaté na účet, tj. 50.000 Kč. 1) Jaký bude text daňového dokladu a na jaký paragraf se v něm odkazovat (jelikož §44 na základě něhož byl v roce 2019 vystaven daňový doklad na opravu DPH byl zrušen)? 2) Jaké bude zaúčtování částky: 50.000 Kč a kolik z částky bude vratka DPH? 3) Na jaké řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení a v jaké výši má částka vstoupit?
Vydáno: 08. 01. 2024
...
Vydáno: 31. 12. 2023
...
Vydáno: 31. 12. 2023
Zaměstnankyně nastoupila na HPP, oznámila zaměstnavateli, že má insolvenci, před tím byla na ÚP, jak má nový zaměstnavatel postupovat? Má vyžadovat Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele, kde byla zaměstnaná před ÚP kvůli provedeným srážkám nebo Úřad práce také vystavuje potvrzení o srážkách? Má deponovat částky, než přijde příkaz od insolvenčního správce? Na Justici.cz zaměstnankyni dohledám, je tam strašné množství dokumentů, který je ten na základě čeho by se měl řídit zaměstnavatel, že má začít srážet?
Vydáno: 30. 11. 2023
  • Článek
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2023, čj. 8 Afs 167/2023-64
Vydáno: 15. 11. 2023
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2023, čj. 7 Afs 321/2021-23
Vydáno: 15. 11. 2023
Firma, plátce DPH, odvedla DPH na výstupu z plnění vůči dlužníkovi, který poté nezaplatil pohledávky a byla na něho vyhlášena insolvence. Proti dlužníkovi běží insolvenční řízení, aktuálně je prohlášený konkurz dva roky a nic se neděje. Naše pohledávky se blíží stářím 3 let. Chceme vrátit DPH pomocí opravných dokladů a neradili bychom to promeškali, na druhou stranu si nechceme zpětně upravovat OPD dle § 46 zákona o DPH potom, co dostaneme z insolvence částečné úhrady pohledávek. Chápeme správně, že lhůta pro opravu základu daně 3 roky podle odstavce 4 neběží - b) po dobu insolvenčního řízení, ve kterém se věřitel domáhá uspokojení pohledávky? To znamená, že nemusíme tuto záležitost nutně a bez ztráty DPH řešit dalších např. 5 let, pokud nebude insolvenční řízení ukončeno?
Vydáno: 30. 10. 2023
Společnosti byla povolena reorganizace a splnila reorganizační plán. Nyní odpisuje zbytek závazků. Jedná se mj. i o cizoměnové závazky. Musí se tyto závazky ke dni odpisu závazku přecenit aktuálním kurzem (čímž vzniknou buď nákladové, nebo výnosové kurzové rozdíly) a poté odepsat část závazků do nedaňových výnosů? K jakému dni dojde k odpisu závazků při splnění reorganizačního plánu? 
Vydáno: 26. 10. 2023
Zaměstnankyně je v insolvenci a měsíčně je jí ze mzdy sráženo cca 1 500 Kč (víc srazit nelze, má nízký příjem). Insolvenční správce po ní požaduje minimální měsíční splátku ve výši 2 200 Kč. Zaměstnankyně by chtěla podepsat se zaměstnavatelem dohodu o srážce ze mzdy, kde by jí každý měsíc byl kromě srážky na insolvenci sražen i rozdíl mezi vypočtenou srážkou na insolvenci a minimální splátkou na insolvenci, tj. v tomto případě by šlo o 700 Kč, aby nemusela myslet na to, že má insolvenčnímu správci ještě něco doplácet. Je možné tuto dohodu se zaměstnankyní uzavřít? 
Vydáno: 05. 10. 2023
Je právnická osoba povinna podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob po splnění reorganizačního plánu? V § 244 DŘ je v § 3 uvedeno, že ke dni předložení konečné zprávy je daňový subjekt povinen zpracovat řádné daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, a tvrzenou daň zahrnout do příslušného dokumentu. Nejedná se však pouze o případ, kdy jde o konkurz? Dle § 17 zákona o účetnictví je zřejmé, že je potřeba ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu uzavřít knihy. Ale jde mi o daňové přiznání, když subjekt bude v podnikání pokračovat dále. 
Vydáno: 07. 09. 2023
Jestliže má zaměstnanec podepsanou dohodu o srážkách ze mzdy za obědy, lze v těchto srážkách pokračovat, pokud je zaměstnanci nařízena exekuce (popř. insolvence) ?
Vydáno: 08. 08. 2023
Nastoupil k nám zaměstnanec, který má několik exekucí. Bohužel k nám donesl „pouze několik papírů“, kde vidíme, že nějaké exekuce má. Zápočtový list nám nepředal, nevidíme tedy, kdy a jak exekuce postupně dorazily k jeho předchozím zaměstnavatelům. Jak v této situaci postupovat – je možné kontaktovat nějakou „Komoru“ nebo samotného zaměstnance požádat o to, aby nám předal jeho kompletní exekuce? On nám říkal, že tady na papíře, co nám předává, není určitě všechno. Zatím u nás pracuje pouze na dohodu o pracovní činnosti a jeho příjem nebude dosahovat ani 10 000 Kč, tj. žádné exekuce strhávat nebudeme (má přednostní i nepřednostní), ale jsem domluveni, že bychom s ním chtěli uzavřít pracovní poměr s hrubou mzdou 32 000 Kč, a pak tedy budeme muset exekuce strhávat. Chtěli bychom to udělat dle zákona, a tak jak se má, jen nevíme, jak najít správnou cestu, s exekucemi jsem doposud nepracovali. 
Vydáno: 08. 08. 2023
Firmě byla vystavena faktura za služby, splatnost 5/22 + zádržné splatné 12/22 + 12/25. Firma je od 5/22 v konkurzu. Faktura po splatnosti přihlášena u soudu, vytvořena opravná položka. Jak postupovat u opravných položek zádržného (nebylo přihlášeno), které nebylo po splatnosti?
Vydáno: 16. 07. 2023
Zaměstnavatel se rozhodl, že zaměstnancům poskytne stravenkový paušál ve výši 107,10 Kč za jednu směnu, při odpracování nejméně 3 hodin v rámci jedné směny. Bude stravenkový paušál podléhat exekuci a insolvenci?
Vydáno: 16. 06. 2023
  • Článek
V tomto článku se zaměříme na problematiku, kdy na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 2011 došlo k prodeji nemovitých věcí právnickou osobou, která tyto nemovité věci prodala fyzické osobě v postavení předsedy představenstva. O rok později zřídil k těmto nemovitým věcem správce daně zástavní právo k zajištění daňových pohledávek na dani z nemovitostí, které byly evidovány za dlužníkem – kupujícím. V roce 2013 podal prodávající určovací žalobu, ve které se domáhal určení vlastnictví ke shora uvedeným nemovitostem. Soud tomuto návrhu svým rozsudkem posléze vyhověl s odkazem na porušení § 196a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, přičemž v tomto svém rozsudku nekonstatoval, že kupní smlouva byla absolutně neplatná, nýbrž pouze rozhodl o tom, kdo je vlastníkem zmíněných nemovitostí. Podaným odvoláním do výroku prvoinstančního soudu se soudní řízení protáhlo o několik let. Na základě odvolacím soudem potvrzeného rozsudku prvoinstančního soudu bylo určeno, že vlastníkem nemovitostí je původní prodávající, který je pro účely tohoto článku též v procesním postavení daňového dlužníka správce daně. Nedoplatky, které jsou zajištěny zástavním právem správce daně, nebyly do té doby vymoženy, avšak proti osobě kupujícího následně banka, jež si již dříve zřídila zástavu k nemovitostem za účelem zajištění úvěru, který poskytla již dříve na koupi zastavených nemovitostí, podala návrh na zahájení insolvenčního řízení. O tomto návrhu nebylo v rozhodné době insolvenčním soudem rozhodnuto.
Vydáno: 31. 05. 2023
Společnost s. r. o. přihlásí pohledávky v Insolvenčním řízení. Pohledávky splatné 3–9/2022. Všechny jsou výnosové v r. 2022. Časová osa: 10/2022 rozhodnutí o úpadku dlužníka, v termínu 12/2022 přihlášeno, 1/2023 přezkumné jednání, zde pohledávka zjištěna a uvedena v seznamu nezajištěných pohledávek – zároveň povolena reorganizace dlužníka. V 6/2023 bude přezkum. jednání se schválením reorganizačního plánu, kde by měl být stanoven i plán plnění – předběžné uspokojení 40 % u nezajištěných. Mohu vytvořit již za rok 2022 opravné položky k pohledávce ve výši 60 %, a pokud by bylo uspokojení nižší tak v roce 2023 pak dotvořit zbytek? Nebo je nutno proúčtovat Insolvenční opravné položky v roce 2022 na celých 100 % přihlášené jistiny? Tímto bychom se ale v základu daně za rok 2022 dostali do ztráty. Je pak nutno finančnímu úřadu toto zdůvodňovat, když jsme za celých 20 let nikdy nebyli ve ztrátě a platili celkem vysoké zálohy na DPPO? K DPH budeme provádět opravu základu daně až schválením reorganizačního plánu, což by mělo být v 6/2023 – pak tedy doručíme dlužníku Opravný daňový doklad na % snížení pohledávky, tedy asi –60 %, pokud bude plnění 40 %. Jaký by byl tedy nejlépe postup z pozice věřitele u opravné položky?
Vydáno: 17. 04. 2023