Vyměření a doměření daně

 • Článek
Následující článek pojednává o vrácení omylem neoprávněně naúčtované DPH daňovému subjektu, který tuto daň bezdůvodně uhradil svému dodavateli a kterému se tuto částku nepodařilo získat zpět, typicky z důvodu platební neschopnosti dodavatele. Tento výjimečný institut nemá oporu v žádném účinném právním předpise, nýbrž byl etablován rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie. Judikatura Soudního dvora Evropské unie přitom stanoví podmínky pro přiznání práva na vrácení daně, které musejí být splněny kumulativně a s jejichž praktickou aplikací souvisejí další otázky, na něž se autoři tohoto příspěvku snaží odpovědět.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci Titanium
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci C-182/20 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a další
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2021, čj. 8 Afs 114/2019-52
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Článek plynule navazuje na první část, která se věnovala problematice příčinné souvislosti v kontextu tuzemské judikatury. V dokončení článku se zabýváme dvěma okruhy, které úzce souvisí s otázkou chybějící daně, a navazujeme právě na závěry učiněné k příčinné souvislosti. Konkrétně se věnujeme otázkám spojeným s povinností sladit závěry daňových řízení jednotlivých článků řetězce a účelové úhradě chybějící daně. Opět se budeme snažit poukázat na některé judikaturní závěry, které danou oblast rozvíjí.
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. 5. 2021 ve věci C-248/20 Skelleftea Industrihus
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Nejvyšší správní soud nyní nijak nepředjímá, jak bude v dané věci rozhodnuto, nicméně konstatuje, že objektivní okolnosti, na základě kterých správce daně, potažmo žalovaný a následně též krajský soud dospěl k tomu, že stěžovatelka nedostála tzv. vědomostnímu testu a nebyla v dobré víře, jsou velmi významné i ve vztahu k doměření DPPO dle § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů . Důkazní břemeno ohledně prokázání účasti na daňovém podvodu tíží správce daně, a ne jinak je tomu i v případě „krácení daně jiným způsobem“ ve smyslu § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů . Bylo proto na správci daně, aby dostatečně právně prokázal objektivní okolnosti umožňující učinit závěr, že v případě výdajů na reklamu se ze strany stěžovatelky jednalo o účelově vytvářené obchodní vztahy s dodavateli reklamy, jejichž hlavním cílem nebyla propagace, ale získání daňového zvýhodnění. To se správci podařilo, jak konstatoval již žalovaný i krajský soud, jejichž závěrům není co vytknout. Není účelné, aby v tomto směru Nejvyšší správní soud podrobně popisoval všechny relevantní okolnosti, plně postačí, pokud připomene následující.
Vydáno: 30. 09. 2021
 • Článek
Jak uvedl již žalovaný a krajský soud, podání dodatečného daňového přiznání bylo ryze formální; jednalo se o jakýsi pokus stěžovatele vyhnout se povinnosti zaplatit daň, kterou jakožto vystavitel faktur uvedl na daňových dokladech. Možnost opravy daně podle § 43 zákona o DPH však neslouží k tomu, aby se plátci DPH vyhnuli povinnosti zaplatit daň, kterou sami na daňových dokladech uvedli zcela záměrně s cílem získat daňové zvýhodnění. Tato možnost míří primárně na případy neodůvodněně naúčtované daně např. u plnění, které je od této daně osvobozeno, či je DPH uvedena na dokladu v důsledku určité chyby v nesprávné výši. To však rozhodně není případ stěžovatele, který podáním dodatečného daňového přiznání reagoval v podstatě pouze na to, že jeho protiprávní jednání bylo správcem daně odhaleno, jak sám výslovně přiznal. Plnění, která stěžovatel vykazoval, byla zcela fiktivní; doklady, které stěžovatel vystavil původně na společnost JOHAL Trans s. r. o., proto vůbec neměl vystavovat. A učinil-li tak, je povinen nést také následek svého jednání, kterým je vyměření daně v důsledku § 108 odst. 1 písm. j) zákona o DPH , neboť vystavením dokladu umožnil jinému daňovému subjektu (příjemci faktury) nárokovat odpočet daně.
Vydáno: 31. 08. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2021 ze dne 5. března 2021, který obsahuje seznam smluvních států a rozhodných dnů podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 05. 03. 2021
 • Článek
Každá větší novela daňového řádu obsahuje skrytá úskalí, která mohou adresáty této právní normy nepříjemně překvapit. Zvláště pak poté, kdy se mění ustálená praxe a následkem je peněžní sankce. Na jedno takové úskalí chci upozornit tímto článkem. Týká se uplatnění penále při podání dodatečného daňového přiznání na výzvu správce daně, tedy situace, při níž byste penále nečekali. Jestliže však čteme mezi řádky (v tomto případě mezi paragrafy), dočkáme se překvapivého zjištění.
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 10. prosince 2020 ve věci C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. listopadu 2020 ve věci C-734/1, ITH Comercial Timişoara
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. listopadu 2020 ve věci C-42/19 Sonaecom
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2020, čj. 8 Afs 303/2018-52
Vydáno: 22. 02. 2021
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže.
Vydáno: 10. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 10/2021 ze dne 8. února 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 09. 02. 2021
Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji.
Vydáno: 08. 02. 2021
Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně – z pohledu bezpečnosti nezbytný předstupeň ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. 2. 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.
Vydáno: 08. 02. 2021
Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 9/2021 ze dne 3. února 2021, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí dle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a dále seznam států nespolupracujících v daňové oblasti.
Vydáno: 03. 02. 2021
+ Zobrazit dalších 20