Dovoz, vývoz zboží a clo

Dodavatel nám dodává zboží, které má umístěné v celním skladu ve Francii a sjednává i přepravu (jsme v přímém vztahu tento dodavatel dodává nám). Po obdržení uvádíme toto zboží do volného oběhu. Jakým způsobem máme toto pořízení vlastně vykazovat? Nejsme v situaci, kdy je to pro nás jako pořízení zboží z JČS, tak dovoz? Můžete uvést více příkladů takového souběhu?
Vydáno: 03. 06. 2022
Na dobu jednoho roku se od zítřka ruší celní kvóty na veškeré zemědělské a potravinářské produkty dovážené z Ukrajiny do Evropské unie. Jeden rok se také nebude uplatňovat systém vstupních cen a cla pro dovoz ukrajinského ovoce, zeleniny a průmyslových produktů. Úpravu pravidel schválili v květnu ministři zemědělství EU.
Vydáno: 03. 06. 2022
Do přiznání k dani z přidané hodnoty na řádek 22 Vývoz zboží dle § 66 se píše hodnota statistická (dle JSD) nebo fakturační (dle daňového dokladu)?
Vydáno: 26. 05. 2022
Máme fakturu na zboží ze zahraničí a následně nám došla faktura od DHL, kde je uvedena položka zajištění platby. Má se u této další faktury - položky také provést reverse charge a přičíst k ceně zboží nebo je toto služba, která se neeviduje na řádku 7 v přiznání k DPH? Jak se má správně postupovat?
Vydáno: 19. 05. 2022
  • Článek
V úvodu se logicky nelze vyhnout obecným legislativním principům upravujícím problematiku běhu lhůt pro stanovení daně. Základní lhůta pro stanovení daně je tříletá a začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo v němž se stala daň splatnou, není-li zde současně povinnost podat daňové přiznání1). Po uplynutí této lhůty již není správce daně oprávněn stanovit daň odchylně od údajů, na základě kterých byla daň stanovena, a to ani v případě, pokud by disponoval silnými důkazními prostředky svědčícími o nesprávnosti stanovené daně (původně vyměřené či doměřené)2). Zahájil-li by správce daně po uplynutí lhůty pro stanovení daně daňovou kontrolu či vyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání, jednalo by se o nezákonný zásah [v takovém případě lze doporučit podání stížnosti dle § 261 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu (dále jen „DŘ “), následně, v případě neúspěchu i zásahové žaloby].
Vydáno: 11. 05. 2022
Dovážíme ze třetích zemí, které nám proclívá spediční firma. Po proclení dostanu doklady v PDF - JSD (kde je napsáno, že není daňovým dokladem), pak celní výměr a xml sestavu, která jsem si myslela, že slouží pro účely DPH. Ale když jsem soubor nahrála do celní správy do tisku rozhodnutí o propuštění do oběhu, tak na dokladu také bylo napsáno, že není daňovým doklad. Tak prosím o info, co tedy je daňovým dokladem pro účely DPH při dovozu. Zákon o DPH § 33 říká, že je to rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, za což já považovala doklad xml souboru. 
Vydáno: 04. 05. 2022
Česká firma bude fakturovat české společnosti ABC supervizi na montáži technologie umístěné v Srbsku – domníváme se správně, že místo plnění je v tomto případě v České republice a faktura bude vystavena s českou DPH? Nebo bude místo plnění v Srbsku? Společnost ABC má v Srbsku provozovnu pro účely DPH a srbská firma bude fakturovat srbskému zákazníkovi.
Vydáno: 02. 05. 2022
Zboží nakupujeme ze třetích zemí a autem dovážíme do ČR. Kamion projede přes hraniční přechod Sviadnov, ČR, kde proběhne celní řízení a po řádném proclení poté bude náklad putovat taky autodopravou ke koncovým zákazníkům v ČR a zemích EU. Dopravu zajišťujeme my jako prodejce. Jaké podmínky musíme splnit pro osvobození od DPH pro prodeje zboží do EU? Pokud doprava bude autem po proclení v ČR kupujícímu v EU - s tím nebude problém?
Vydáno: 28. 04. 2022
Náš český klient začal v roce 2015 dovážet z Číny do Holandska zářivky, v Holandsku je proclil a prodal holandské firmě. Zboží zůstává v Holandsku, do Česka se vůbec nedostane. Vše mu tam vyřizuje fiskální zástupce xxx B.V. VAT ID: NLxxx. Ke každé faktuře má od nich MRN doklady a Declaration For vat purposes, které jsme dali správci daně při probíhající kontrole. Českému finančnímu úřadu to pořád nestačí, chtějí od nás prokázat, že byla odvedena daň v Holandsku (kdo a na čí VAT). Zaprvé mne napadá, zda to vůbec mohou chtít, když českému DPH to nepodléhá? Ta holandská firma zas nechápe, co po nás dalšího chtějí. Nemohli byste nám poradit, co tedy máme doložit? Co přesně máme chtít po té holandské firmě? Jak se bránit před správcem daně? 
Vydáno: 19. 04. 2022
Pokud nakoupíme zboží v USA nebo v Anglii a oba tito dodavatelé mají na faktuře uvedeno německé DIČ = Vat Reg. No DE..., bude se jednat o dovoz zboží (v přiznání řádky 7, 8) nebo jde o pořízení zboží z jiného členského státu (v přiznání řádky 3, 4)? 
Vydáno: 24. 03. 2022
Společnost s r. o. (neplátce DPH) doveze ze 3. země zboží v hodnotě 900.000 Kč bez DPH. DPH a clo zaplatí při dovozu místně příslušnému CÚ. Zboží následně za 1.050.000 Kč prodá a dopraví za pomoci externí dopravní firmy zákazníkovi - německé ORD. Firma není ještě k DPH zaregistrovaná, hodlá dovézt zlaté šperky z 3. země, uvést je do volného oběhu (tj zaplatit clo a DPH celnímu úřadu) a následně dodat toto zboží německé ORD v Německu. Překročením zákonného obratu 1 mil Kč se staneme plátcem DPH ze zákona. Budeme mít nárok na odpočet DPH zaplacené celnímu úřadu? Časová osa: dovoz v pondělí, dodání do Německa ve čtvrtek. Bude mít s. r. o. nárok na odpočet z dovezeného zboží při registraci, tj bude toto zboží ke dni, kdy se stala plátcem, součástí jejího obchodního majetku? Naplníme tedy § 79 odst 1 ZDPH?  
Vydáno: 22. 03. 2022
Společnost bude vyvážet do 3. země přístroj k zapůjčení, bez úplaty. Pro celnici bude musí být vystavena faktura. Je možné, že přístroj se klientovi zalíbí a následně si jej koupí. Jak se bude vykazovat vývoz v DPH. Je možné následný prodej, např. až za půl roku osvobodit na ř. 22 přiznání k DPH? Bude se zapůjčení nějak vykazovat v DPH?
Vydáno: 24. 02. 2022
  • Článek
Výkaz zisku a ztráty je nedílnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. Je obvykle sestavován v celých tisících korun. Za předpokladu, že se však jedná o výkaz zisku a ztráty účetní jednotky s bilanční sumou přesahující 10 mld. Kč, potom je třeba, aby se položky vykazovaly v mil. Kč.
Vydáno: 22. 02. 2022
  • Článek
Podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), je dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku obecně předmětem daně. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy Evropské unie (dále jen „EU“) osvobozen od daně. Novelou zákona o DPH , která byla provedena zákonem č. 355/2021 Sb. a nabyla účinnosti od 1. 10. 2021, byly provedeny ve vazbě na změny předpisů EU v daňové a celní oblasti změny v pravidlech pro osvobození od daně při dovozu zboží a byla zavedena nová pravidla pro zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty, kterým se rozumí zboží do vlastní hodnoty 150 EUR.
Vydáno: 22. 02. 2022
Jsme plátci DPH a nakupujeme strojní zařízení od dodavatele z Velké Británie, plátce DPH. Zařízení se nachází ve Francii, odkud nám ho dovezla přepravní společnost. Jedná se dovoz ze třetí země nebo z jiného členského státu. Jak má dodavatel vystavit fakturu? Jako osvobozené plnění? Současně prodáváme stroj také do Velké Británie, ale veze se do Bulharska, kde bude nainstalován.
Vydáno: 21. 02. 2022
Cestovní kancelář odvádí DPH z cestovní služby výpočtem z přirážky k cestovní službě. Za DUZP je dle zákona považován den uskutečnění poslední služby z cestovního balíčku - tzn. obvykle den příletu do ČR. Od r. 2022 jsou u cestovních služeb dvě změny: 1) DPH z přirážky se odvádí i ze záloh, jako DUZP se u nich počítá den přijetí zálohy. 2) U leteckého zájezdu do 3. země se DPH vypočítává pouze z letu uskutečněného přes území EU. V souvislosti se změnami máme dotazy: 1) CK vystaví klientovi doklad s názvem "Faktura-daňový doklad" v 1/2022 na 100% ceny zájezdu. Na faktuře bude informace o tom, cestovní služba podléhá zvláštnímu režimu DPH dle § 89. Úhrada faktury proběhne v 2/2022, nicméně konec zájezdu bude v 3/2022. Bude faktura považována za zálohu, i když bude považována za konečnou, v názvu nebude mít označení "Zálohová faktura" a již nebude ani vystavována vyúčtovací faktura s odečtením přijaté platby? Nebo se může v tomto případě DPH z přirážky odvádět až v 3/2022? 2) Cena letenky je na přijaté faktuře rozepsána na cenu za let + cenu za letištní poplatky (tyto poplatky mohou tvořit i téměř polovinu ceny letu). V případě letu do 3.země by poměrná část ceny letu po EU měla vstupovat do výpočtu přirážky. Vstupuje ale do ní pouze poměrná část ceny za let, nebo i za letištní poplatky, nebo jsou letištní poplatky od DPH osvobozeny? 3) Je rozdíl v posouzení těchto letištních poplatků pro účely výpočtu přirážky v případě, že je let uskutečněn pouze do EU, nebo v případě, že je let do 3. země uskutečněn s mezipřistáním v EU a tudíž jsou k letu vyčísleny dvojí letištní poplatky?
Vydáno: 18. 02. 2022
Klient - s. r. o., český plátce DPH, objednal v lednu 2022 z Velké Británie zboží. Celní odbavení proběhlo v Německu, kde bylo uhrazeno pouze clo. Notebooky byly dále dopraveny odběrateli přímo do Polska. Trasa zboží byla tedy VB - Německo - Polsko. Faktura na nákup zboží byla vystavena z VB na českého plátce DPH a ten pak vystavil fakturu polskému odběrateli. Jak tuto záležitost pojmout v rámci přiznání k DPH a zda se případně český plátce nemá povinnost registrovat v Německu k DPH?
Vydáno: 02. 02. 2022
Jak vyčíslit základ daně při dovozu zboží z Číny? Na faktuře do dodavatele je uvedena dodací podmínka DDP by train za USD 1,037. Bohužel nám neumí/nechce dodat žádné jiné doklady k dopravě či proclení. 
Vydáno: 18. 01. 2022
Český plátce DPH doveze zboží z Číny do ČR s dodací doložkou DDP (s dodáním clo placeno). Český plátce DPH má tedy k dispozici pouze fakturu (commercial invoice), na které jsou uvedeny a oceněny tyto položky: zboží, doprava a položka DDP to Czech Republic. Jedná se o dovoz zboží ve smyslu zákona DPH, který se vykazuje v DP na ř. 7 ,8 a zároveň na řádku 43, 44 pouze na základě této faktury ? Nebo se takto sjednaný dovoz zboží v přiznání k DPH nevykazuje (není předmětem daně)? Jedná se však o dodání zboží ze třetí země na území ES. Jaký je tedy správný postup při sestavení přiznání k DPH a jaké doklady musí mít český plátce DPH k dispozici ?
Vydáno: 12. 01. 2022
Pokud koupíme ojeté vozidlo v Německu, je třeba ho proclít? Vozidlo bylo hrazeno v hotovosti v Německu ve výši 12 000 EUR. Jedná se o porušení vyhlášky, když k platbě došlo v Německu a ne v ČR? Jde o to, že bazar trval na úhradě v hotovosti.
Vydáno: 13. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20