Správa daní

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2022 ze dne 20. ledna 2022, který obsahuje seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a pokyn č. GFŘ-D-53.
Vydáno: 20. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2022 ze dne 11. ledna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem.
Vydáno: 11. 01. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 39/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje daňový kalendář, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí a seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 22. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 40/2021 ze dne 22. prosince 2021, který obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty, a dále informace jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022.
Vydáno: 22. 12. 2021
 • Článek
Smyslem článku je poukázat na některé komplexnější právní problémy související s uplatňováním práva Evropské unie při aplikaci zákona o DPH . Aplikace směrnice se totiž nevyčerpává prostým nahrazením vnitrostátní normy, která není slučitelná s právem EU, normou práva EU jasně vyplývající ze směrnice. Takovýto přímý střet je jevem spíše ojedinělým. Problémy, jimž čelí praxe, bývají nepoměrně složitější. Tyto složitější situace aplikace unijního práva článek demonstruje na příkladech zadržování nesporné části nadměrného odpočtu a úroku z neoprávněně zadržovaného nadměrného odpočtu. V závěru článku poukazuji na důsledky uplatňování Listiny základních práv Evropské unie, které složitost vztahu vnitrostátního a unijního práva ještě umocní.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Následující článek pojednává o vrácení omylem neoprávněně naúčtované DPH daňovému subjektu, který tuto daň bezdůvodně uhradil svému dodavateli a kterému se tuto částku nepodařilo získat zpět, typicky z důvodu platební neschopnosti dodavatele. Tento výjimečný institut nemá oporu v žádném účinném právním předpise, nýbrž byl etablován rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie. Judikatura Soudního dvora Evropské unie přitom stanoví podmínky pro přiznání práva na vrácení daně, které musejí být splněny kumulativně a s jejichž praktickou aplikací souvisejí další otázky, na něž se autoři tohoto příspěvku snaží odpovědět.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 9. 2021, čj. 9 Afs 52/2021-42
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci Titanium
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2021, čj. 10 Afs 163/2021-46
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci C-182/20 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a další
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2021, čj. 2 Afs 286/2019-23
Vydáno: 19. 12. 2021
Společnost v roce 2017 dosáhla daňové ztráty. V březnu 2019 finanční úřad zahájil daňovou kontrolu daně z příjmů právnických osob. Ta trvá dosud. Vzhledem k tomu, že daňový řád lhůtu pro trvání daňové kontroly samotné nestanoví, lze se domnívat, že tuto kontrolu může provádět po dobu trvání lhůty pro vyměření daně, což je v uvedeném případě 5 + 3 roky tj. v podstatě do 31. 3. 2026?
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali několika rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR, která byla přijata v roce 2021 a která se týkají dokazování v daňovém řízení jako klíčové oblasti daňových sporů.
Vydáno: 17. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 38/2021 ze dne 16. prosince 2021, který obsahuje dodatek č. 8 k pokynu GFŘ-D-29, dále úplné znění pokynu GFŘ-D-29 a pokyn č. MF-19 pro orgány finanční správy.
Vydáno: 16. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 36/2021 ze dne 13. prosince 2021, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-51.
Vydáno: 13. 12. 2021
 • Článek
Pečlivá formulace plné moci pro zastupování před správcem daně má velký význam pro bezproblémový styk s finančním úřadem nejen z hlediska osobního styku, ale i z hlediska správného doručování písemností. V dnešním příspěvku se podíváme na některé zajímavé rozsudky z této oblasti.
Vydáno: 12. 12. 2021
 • Článek
Mezi největší problémy současnosti patří astronomické schodky státního rozpočtu a celkově hospodaření našeho státu. V tomto ohledu jsou proto municipality spíše ukázkou toho, jak by měl anebo mohl hospodařit stát z hlediska vyrovnaných rozpočtů, nicméně nezaškodí se podívat na to, jak pamatuje platná právní úprava na případné zadlužení obcí a zda poskytuje při řešení tohoto zadlužení nějaká koncepční východiska pro případ, že by v důsledku špatné ekonomické situace docházelo masivně k předlužení obcí a bylo nutno na tento problém smysluplně reagovat.
Vydáno: 12. 12. 2021
 • Článek
Úrok z neoprávněného vymáhání byl systematicky součástí úroku z neoprávněného jednání správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění do 31. 12. 2020 (dále jen DŘ ). Smyslem tohoto úroku je či bylo daňovému subjektu vyšší sazbou než u běžného úroku z neoprávněného jednání správce daně nahradit větší zásah do jeho práv v podobě nezákonné exekuce. V jednom ze svých rozsudků se Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) zabýval dobou, za niž má být úrok ve vyšší výši daňovému subjektu přiznán. Cílem tohoto článku je upozornit na specifika jednotlivých způsobů provedení daňové exekuce v kontextu závěru z rozsudku NSS zejména stran konce úročené doby.
Vydáno: 12. 12. 2021
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 35/2021 ze dne 9. prosince 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události.
Vydáno: 10. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20