Osvobození od daně z příjmů

  • Článek
Vzdělávání zaměstnanců je nedílnou součástí pracovněprávních vztahů a vytváření pracovních a sociálních podmínek ze strany zaměstnavatele. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit daňové souvislosti této oblasti, a to jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatelů. Současně se stručně zmíníme i o daňové úpravě vzdělávání u podnikatelů. Problematika odborného rozvoje zaměstnanců, jehož součástí je také oblast vzdělávání zaměstnanců, je upravena v § 227 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména: zaškolení a zaučení, odbornou praxi absolventů škol, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace.
Vydáno: 16. 06. 2022
Jak je to s daněním cenných papírů při prodeji a jak při výnosu (podílové listy, akcie, dividendy)? Chápu dobře, že prodej CP (pokud není splněn limit 100 000 Kč nebo časový test) se daní podle § 10 ZDP? Jak je to v případě, že z podílovíého listu budu mít zisk 1 mil Kč a z prodeje CP např. ztrátu 0,5 mil. Kč – lze to započíst dohromady a danit jen 0,5 mil. Kč? A jak je to s výnosem s držby CP? 
Vydáno: 06. 06. 2022
  • Článek
Jak již napovídá název tohoto článku, pak jeho obsahem by měl být exkurz do problematiky spojené s možným vymáháním daňových pohledávek v případě úpadku dlužníka, který je řešen oddlužením. Zaměříme se jak na časovou fázi, která se váže k samotnému zjištění úpadku dlužníka, tak i na samotný průběh insolvenčního řízení, včetně povolení a schválení oddlužení i splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek.
Vydáno: 25. 05. 2022
Jak správně ocenit výši příjmu osvobozeného dle § 10 odst. 3 písm. c) - dar od otce - podíl na nemovitosti - do oznámení finančnímu úřadu o osvobozeném příjmu v hodnotě nad 5 mil. Kč? Je nutný znalecký posudek od znalce nebo jen ocenění odhadcem např. Realitní kanceláří, jakým způsobem má být hodnota daru stanovena ( tržní, reprodukční...)? Je možné, aby obdarovaný určil výši daru sám? Jaký vliv by mělo určení ceny na případné sankce za neoznámení osvobozeného příjmu v lim. Nad 5 mil., když se obdarovaný domnívá, že hodnota daru limitu 5 mil. Nedosáhla, případně na oznámení s určenou hodnotou daru, která je vyšší nebo nižší, než měla být stanovena. Jak toto poplatník může prokázat? Je toto někde upraveno v zákoně?
Vydáno: 09. 05. 2022
Podnikatel, OSVČ, měl dopravní nehodu, kde byla viníkem druhá osoba. V důsledku této nehody má invalidní důchod, ale dále podniká. Od pojišťovny viníka dostal náhradu za ušlý zisk z podnikání (ztrátu na výdělku) a bolestné. Je tato náhrada zdanitelným příjmem? Pokud ano, v jakém § bude danit?
Vydáno: 05. 05. 2022
  • Článek
V současné době řada občanů volí investování svých volných finančních prostředků do cenných papírů (akcií společností) a do podílových fondů jednotlivých bank. Souvisí to především s nízkým úročením na spořicích účtech bank, které je výrazně nižší než vývoj inflace v současné době. Další skutečností je, že v důsledku omezení výdajů občanů následkem opatření souvisejících s epidemií covid-19 (nemožnost cestování, uzávěrka restaurací, karanténa apod.) došlo k nárůstu volných peněžních prostředků občanů. V článku se podíváme na problematiku zdanění odkupu akcií a podílových listů a na podmínky osvobození těchto příjmů od daně z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických osob.
Vydáno: 21. 04. 2022
Fyzická osoba, podnikatel, se zavázal, že další společnosti XY poskytne finanční investici ve výši 200 000 Kč. Na základě splnění tohoto závazku bude vystavena směnka se splatností 12 měsíců na částku 210 000 Kč s příslibem, že příslušný obnos bude společností XY za 12 měsíců vrácen. Z celé operace je tedy pro fyzickou osobu zisk 10 000 Kč za 12 měsíců. U fyzické osoby se jedná o příjem osvobozený nebo bude muset zdaňovat v § 10 ZDP? Podnikatelská činnost subjektu je jiná, jedná o nahodilý příjem.
Vydáno: 12. 04. 2022
S. r. o. (neplátce DPH) má v majetku automobil na 1 mil. Kč, který pořídila v roce 2007. Automobil je již zcela odepsaný, ve špatném technickém stavu. Tento automobil chce darovat nepodnikající fyzické osobě. Jak bude o této operaci s. r. o. účtovat? Bude muset fyzická osob dar automobilu zdaňovat?
Vydáno: 30. 03. 2022
Soukromá osoba koupila v roce 2017 pozemek, na kterém provedla hrubou stavbu, v roce 2021 nemovitost prodala a ještě před prodejem koupila již hotový rodinný dům. Je tento prodej pozemku se stavbou osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů? Stačí na FÚ oznámení, nebo je potřeba vyplnit daňové přiznání § 10 zákona o daních z příjmů, kde nebude rozdíl ke zdanění?
Vydáno: 25. 03. 2022
FO podávající přiznání k dani z příjmů FO má za rok 2021 v rámci obchodů s cennými papíry příjmy osvobozené od daně z příjmů ve výši 63.045.916 Kč, k tomu jsou však výdaje v částce 63.443.791 Kč - rozdíl tedy pod hranicí 5 mil. Kč, dokonce výdaje převyšují příjmy z těchto obchodů - je nutné takovéto příjmy oznamovat?
Vydáno: 23. 03. 2022
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na jeho žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost...
Vydáno: 22. 03. 2022
Prosím o upřesnění odpovědi ID 30590 k dotazu o prodeji bytu, který byl koupený v roce 2019 a prodaný v roce 2022. Byt byl koupen v roce 2019, nevztahuje se na tento prodej zákon platný do konce roku 2020, z důvodu pořízení bytu do konce roku 2020? Pokud by tomu tak bylo, domnívám se, že tento prodej by nemohl být od daně osvobozen, protože nebyla tehdy v zákoně možnost osvobození prodeje, v případě využití peněz na bytové potřeby, když v bytě nebydlel. (Jinak je tomu již při lhůtě 10leté a použití získaných prostředků na bydlení). Prosím o upřesnění odpovědi.
Vydáno: 16. 03. 2022
Společnost A („nástupnická společnost“) realizuje fúzi se společností B („zanikající společnost“). Fyzické osobě, nepodnikateli, aktuálnímu menšinovému akcionáři zanikající společnosti bude ze strany nástupnické společnosti nabídnuta kombinace peněžního protiplnění („doplatek na dorovnání“) a výměny akcií za akcie v nástupnické společnosti („výměna akcií“). Jak se bude u FO doplatek na dorovnání a výměna akcií zdaňovat? Příjem společníků (FO) z doplatku se osvobozuje dle § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP, vztahuje-li se doplatek k akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny přesáhla dobu 3 let. Pokud není splněna podmínka pro osvobození, bude podléhat zdanění v § 10 ZDP a lze proti tomuto příjmu uplatnit nabývací cenu? V případě výměny nedochází k upsání nových cenných papírů, ale dojde k nabytí akcií v nástupnické společnosti při přeměně výměnou za akcie v zanikající společnosti a doba držení podílu v zanikající společnosti se započte do časového testu získaných akcií v nástupnické společnosti? V případě budoucího prodeje akcií nástupnické společnosti se tak započte i doba držby akcií zanikající společnosti?
Vydáno: 08. 03. 2022
Podnikatel, OSVČ, má uzavřenou smlouvu na životní pojištění. V této smlouvě má také sjednanou denní dávku pro případ pracovní neschopnosti Kč 500/den.Vstupuje tento příjem z pojistného plnění ze smlouvy na životní pojištění do daňového základu v § 7 nebo § 10 ZDP? 
Vydáno: 08. 03. 2022
Llient vlastní akcie a. s. od roku 1997, v roce 2021 je prodal za 18 000 Kč. Musí příjem zdanit?
Vydáno: 07. 03. 2022
Při poskytnutí daru fyzické osobě do zahraničí do hodnoty 15 000 Kč se postupuje stejně jako u příjemce daru – rezidenta ČR, tzn. tento dar je od daně osvobozen. Jak ale postupovat, pokud se jedná o věcný dar v hodnotě např. 60 000 Kč? Podléhá dar zvláštní sazbě daně v ČR, kterou sráží poskytovatel daru (právnická osoba)? A jakým způsobem je nutné doložit, do jakého státu byl dar poskytnut?
Vydáno: 07. 03. 2022
Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu. Fyzickým osobám může totiž ze zákona vzniknout povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech. Nejpravděpodobněji může za minulý rok tato situace nastat u lidí, kteří byli v červnu 2021 zasaženi tornádem.
Vydáno: 03. 02. 2022
Syn daruje rodičům na základě dvou darovacích smluv uzavřených ve stejný den dva pozemky, jeden s hodnotou 2 mil. Kč, druhý s hodnotou 3,5 mil. Kč. Podléhá tento osvobozený příjem u rodičů oznamovací povinnosti FÚ (v součtu více než 5 mil. Kč), nebo se posuzuje darování každého pozemku samostatně, a tedy oznámení není třeba? 
Vydáno: 06. 01. 2022
Podnikatel zaměstnanců proplácí stravenkový paušál a současně zajišťuje zaměstnancům dovoz obědů. Jak tuto situaci správně daňově řešit?
Vydáno: 05. 01. 2022
Firma s. r . o. je plátcem DPH, chce od 1. 1. 2022 poskytnout zaměstnancům Flexi Pas, nevím jak budu o tomto benefitu účtovat v účetnictví. Na jaké účty MD a DAL zanést a bude tento Flexi Pas daňově uznatelný? Jaké ustanovení zákona o dani z příjmů bych mohla použít. Firma prý může poskytnout benefit zaměstnanci až do částky 20 000,- Kč za rok. Zaměstnanec by z tohoto benefitu neplatil ani zálohu na daň ze závislé činnost, neplatil by ani sociální a zdravotní pojištění.
Vydáno: 23. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20