Osvobození od daně z příjmů

Matka darovala synovi pozemek, který v roce 2016 vyřadila z obchodního majetku. K datu prodeje byl pozemek zatížen zástavním právem k pozemkovému fondu. Z tohoto důvodu uzavřel syn smlouvu o převzetí nesplaceného dluhu vůči pozemkovému fondu. V jaké hodnotě bude zařazen pozemek do obchodního majetku syna, tzn. bude nabývací cena podle darovací smlouvy snížena o hodnotu dluhu? Musí být vyhotoven znalecký posudek na hodnotu darovaného pozemku? Budou nějaké daňové dopady u matky?
Vydáno: 24. 06. 2024
OSVČ je zaregistrovaná v paušálním režimu. V roce 2024 pronajme svůj automobil, který nemá zahrnutý v OM své společnosti. Pochopila jsem správně, pokud přijatá částka za tento pronájem (předpokládám, že se do tohoto limitu započítávají i veškeré ostatní příjmy, tedy kdyby byl například příjem ze sběru borůvek, musím se s obojím vejít do tohoto limitu) bude činit v roce 2024 méně než 50 000 Kč, nemusí se nic řešit, podávat přiznání DPFO atd. Pokud by tato částka byla překročena, musí OSVČ podat přiznání a vypadne z paušálního režimu. Je to tak prosím? 
Vydáno: 21. 06. 2024
OSVČ, neplátce DPH, uplatňování výdajů stanovené procentem nakoupila před několika lety vozidlo, které využívala k podnikatelské činnosti a které momentálně prodává. Jelikož uplatňuje výdaje stanové procentem, nebyl majetek zařazen do obchodního majetku. Nicméně při pořízení vozidla na kupní smlouvě bylo uvedeno její IČ a stejně tak je vozidlo zapsáno na její IČ v technickém průkazu. Z těchto dvou důvodů nyní kupující požadoval po OSVČ vystavit fakturu na prodej vozidla. Bude se i přes tyto výše uvedené skutečnosti, jednat o osvobození z prodeje vozidla, jelikož uběhl jeden rok od pořízení vozidla? A nebo se bude muset danit podle § 7 ZDP kvůli vystavené faktuře?
Vydáno: 14. 06. 2024
Důchodce, bez jiných příjmů kromě důchod, si založil spořící účet u VUB bank na Slovensku. Banka nabízí, že pokud se dodá potvrzení o daňovém domicilu v ČR, tak nebude strhávána srážková daň z úroků plynoucích ze spořícího účtu. Osoba je pak povinna tyto příjmy zdanit v daňovém přiznání v ČR. Pokud by úroky plynoucí ze spoření nepřevýšily 50 000 Kč, má povinnost i přes to důchodce podávat daňové přiznání v ČR a tyto úroky zdanit?
Vydáno: 14. 06. 2024
  • Článek
Na daních zajímá lidi především, jak se jim vyhnout. Jak na to? Možnosti jsou dvě: legální a nelegální. Druhou tady řešit nebudeme a ta první se může ubírat opět dvěma cestami: minimalizovat zdanitelné (!) příjmy a maximalizovat daňové výdaje. Obojí má svá úskalí. Zvýhodněných – nedaněných příjmů je málo a z podstaty nemůže jít o nic masového; mít stát je holt drahé. Ovšem administrativně je to snazší a bezpečnější než daňové uplatňování výdajů, které je nutno prokazovat, evidovat, dokladovat, bývá sporné, zda jsou uznatelné, atd. Nás bude zajímat první cesta krajinou nedaněných příjmů a i na ní je rozcestí: mimo předmět daně, nebo osvobozeno od daně. My se vydáme tím druhým chodníčkem a prohlédneme si změny, které přinesl „konsolidační balíček“.
Vydáno: 12. 06. 2024
Honební společenstvo má dlouhodobě příjmy pouze z členských poplatků, které nepodléhají zdanění. V roce 2023 ale pořádalo myslivecký hon vč. pohoštění v restauraci. Příjmy z této akce (vstupné a lístky do tomboly) přesáhly náklady na tuto akci (vstupenky, pohoštění, ceny do tomboly, nájem restaurace). Zisk cca 7 000  Kč. Je potřeba prosím podávat daňové přiznání a tento příjem zdanit, když výbor rozhodl o použití tohoto výtěžku na činnost HS (opravy krmelců)? 
Vydáno: 07. 06. 2024
Společnost by chtěla pravidelně pořádat vědomostní a tipovací soutěže pro zaměstnance na svém intranetu. Cílem je zábavnou formou motivovat zaměstnance ke sledování dění ve firmě. Některé ceny by byly udělovány na základě počtu správných odpovědí, jiné pouze náhodným losem ze zúčastněných. Zaměstnanec by mohl vyhrát jak věcnou cenu, tak poukaz na nějaké zboží či službu. Nejednalo by se o zboží ani služby od zaměstnavatele. Jak správně zaměstnanci zdanit? Ceny z kategorie "kultura, zdraví, sport, rekreace" zahrnout do ročního limitu osvobození dle § 6 odst. 9 písm. d) a ostatní ceny rovnou zdanit dle § 6 odst. 1 písm. d)? Lze obecně obdobné ceny pro zaměstnance pojmout jinak, aby byly pro firmu daňově neúčinné, ale pro zaměstnance bez zdanění? 
Vydáno: 06. 06. 2024
OSVČ zaplatila sponzorský dar klubu motorkářů na kulturní akci. Byla jí vystavena darovací smlouva o potvrzení finančního daru. Tento klub motorkářů jsme nenašli na ARESu. Není to spolek a pravděpodobně to není ani právnická osoba. Lze tento dar uplatnit v daňovém přiznání jako daňově uznatelný?
Vydáno: 29. 05. 2024
  • Článek
Investor, který umisťuje své přebytečné peníze na finanční trh, očekává jejich zhodnocení. Toho může dosáhnout tím, že se mu podaří prodat za víc, než za kolik pořídil, nebo zvolí takový finanční nástroj, který mu bude generovat zisk při jeho držbě. Zvolí-li jako finanční nástroj akcie, může očekávat v některých případech stálý příjem v podobě dividendy (podílu na zisku akciové společnosti), kterou prostřednictvím držené akcie částečně vlastní. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárůst majetku, podléhá tento příjem zdanění. V následujícím textu se budu zabývat tím, co všechno je potřeba zohlednit při zdaňování:
Vydáno: 29. 05. 2024
OSVČ nevede účetnictví a ani daňovou evidenci, ale využívá výdajový paušál ve výši 60 %. Koupila osobní automobil, při jehož nákupu uplatnila odpočet DPH. Uplatňuje zároveň odpočet DPH z pohonných hmot. Nyní došlo k havárii a totální likvidaci automobilu. Pojišťovna proplatí OSVČ částku. Bude OSVČ tuto částku zahrnovat také do svých příjmů zdanitelných příjmů, ze kterých pak může také uplatnit 60 % výdaje? A v rámci DPH již není potřeba činit nějaké kroky?
Vydáno: 24. 05. 2024
Jak je to se zdaněním, když 13leté dítě přijme sponzorský dar ve výši 250 000 na podporu svého bruslení? Kdo přesně daní, přímo dítě nebo zákonný zástupce? A do zdanění vstupuje celá částka, nebo po odečtení 50 000 Kč osvobozeného limitu?
Vydáno: 24. 05. 2024
Zaměstnanec má pracovní směnu od 6:00 do 14:30. V 15:30 byl vyslán na pracovní cestu trvající déle než 5 hodin. Může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci stravenkový paušál v částce 116,20 a zároveň cestovní náhradu při pracovní cestě? Jsou oba příspěvky u zaměstnance osvobozeny a u zaměstnavatele daňově účinné?
Vydáno: 21. 05. 2024
V s.r.o. zemřel zaměstnanec. Firma by chtěla dobrovolně poskytnout jeho rodině určitou peněžitou částku - např. 100.000,- Kč. Jak by se toto řešilo daňově?
Vydáno: 20. 05. 2024
Podnikající fyzická osoba založila v roce 2019 s. r. o. (na stejnou činnost jako měla FO) s tím, že ukončí podnikání jako FO a začne podnikat v rámci s. r. o. Vinou průtahů ze strany majitele objektu, ve kterém je podnikání provozováno, ukončila FO podnikatelskou činnost a začala podnikat v rámci s. r. o. až v roce 2024. Od roku 2019 se podávala za s. r. o. nulová přiznání, žádné podnikání neprovozovalo. Pokud by FO chtěla v roce 2024 (několik měsíců po zahájení podnikání s. r. o.) svůj 100% podíl ve společnosti prodat a je splněn časový test 5letého držení podílu, bude prodej podílu osvobozen od daně z příjmů FO, i když s. r. o. téměř 5 let nepodnikala (prodejní cena nedosáhne limitu 40 mil.Kč)?
Vydáno: 17. 05. 2024
Syn zdědil cenné papíry (akcie) po otci (zemřel 11/2020 – tento akcie nabyl 10/2020 v rámci dědictví po třetí osobě). Dědické řízení ukončeno 6/2022. K převodu akcií došlo 5/2023. V 6–9/2023 část akcií prodáno. Příjem z prodeje je vyšší než 100 000 Kč, tudíž pro případné osvobození příjmu z prodeje je třeba počítat lhůtu 3 roky od nabytí. V tomto případě zůstavitel nabyl v 10/2020 a tříletá lhůta nebyla splněna. Jaká nabývací cena se má vzít? Vše se jedná o akci obchodované na burze cenných papírů v Praze. Zároveň část cenných papírů jsou akcie, jejichž emitent je firma se sídlem v Rakousku. V roce 2023 z těchto cenných papírů plynul nárok na dividendu. Dle SZDZ s Rakouskem dle čl. 10 by měla být sražena daň max.10 %. Nicméně dle výpisu z majetkového účtu byla vyplacena dividenda 680,5 EUR a daň sražená ve výši 187,06 EUR, což činí 27,5%. Jak provést zdanění příjmů z dividend v přiznání podaném v ČR. Dle čl. 22 by měla být možnost započítat daň zaplacenou v Rakousku, maximálně však do výše daně uplatněné v ČR, tedy 15%. Co se zbývající částkou? Jakým kurzem bude příjem a daň v daňovém přiznání přepočtena – kurzem použitým při příjmu (bankou) nebo jednotný kurz dle pokynu GFŘ D-63. 
Vydáno: 07. 05. 2024
S. r. o. prodalo v roce 2022 osobní automobil manželce společníka (manželka je zaměstnaná v s.r.o. na dohodu o provedení práce). Automobil byl zahrnut v obchodním majetku s.r.o. Manželka chce automobil v roce 2024 prodat. Manželka neměla osobní automobil zahrnutý ve svém obchodním majetku, koupila ho jako občan od s. r. o. Bude tento příjem z prodeje automobilu v roce 2024 osvobozen?
Vydáno: 25. 04. 2024
  • Článek
V článku se blíže zaměříme na daňové řešení zdravotních a volnočasových benefitů v roce 2024. Daňové řešení u zaměstnance vyplývá z upraveného znění § 6 odst. 9 písm. d) a z nového písm. g) tohoto ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), na základě novely ZDP s účinností od 1. 1. 2024 obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb. Daňové řešení u zaměstnavatele vyplývá z upraveného znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 a § 25 odst. 1 písm. h) ZDP . Dále si uvedeme daňové řešení sportovního vybavení, které je pro zaměstnance k dispozici na pracovišti ve vazbě na § 6 odst. 7 písm. e) ZDP . K daňovému řešení zaměstnaneckých benefitů vydalo v závěru roku 2023 GFŘ Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. 1. 2024.
Vydáno: 17. 04. 2024
Zaměstnavatel poskytuje v souladu s kolektivní smlouvou lázeňské pobyty zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Pobyt je zaplacen zaměstnavatelem v okamžiku rezervace. Na straně zaměstnavatele se jedná o nedaňový náklad – čerpání sociálního fondu, na straně zaměstnance se jedná o osvobozené nepeněžní plnění dle § 6 odst.9 písm d). V případě, že je pobyt z důvodu nemoci zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka zrušen, jsou ze strany lázeňského zařízení uplatněny storno poplatky ve výši 50% hodnoty pobytu. Jsou storno poplatky také považovány za plnění dle § 6 odst.9 písm. d) a vstupují do limitu osvobozených nepeněžních příjmů na straně zaměstnance?
Vydáno: 15. 04. 2024
Fyzická osoba koupila v roce 2016 pozemek. Tento pozemek byl v tomto roce rozparcelován na menší části - parcely. Druh pozemku i po rozdělení zůstává stále stejný. V roce 2023 došlo k prodeji několika parcel. Bude prodej těchto pozemků od daně z příjmu osvobozen dle § 4 ZDP (lhůta 5 let od nabytí pozemku)? Dle sdělení majitele nebylo od data jeho pořízení s pozemkem (trvalý travní porost) vůbec nijak nakládáno, nebylo provedeno žádné zasíťování, přivedení cesty či jiné dodatečné úpravy. Pozemek byl pouze rozdělen z jedné na několik parcel. Jinak je ve stejném stavu jako při původním pořízení.
Vydáno: 10. 04. 2024
Společnost nakupuje obědy od externího dodavatele, které vydává zaměstnancům ve své jídelně. Do 31. 12. 2023 účtovala 55 % z ceny oběda bez DPH do daňově uznatelných nákladů účet 527, část oběda si hradil zaměstnanec účet 335 a z této částky byla odváděno DPH. Pokud správně chápu změnu od roku 1. 1. 2024, daň uznatelná je částky do výše 70 % horní hranice stravného 5-12 hod., tj. 116,20 Kč, za předpokladu dalších ustanovení mimo jiné odpracování alespoň 3 hodin; tzn. že pokud částka obědy bez DPH, kterou nám fakturuje externí dodavatel nepřevýší tuto hranici (116,20 Kč), je celá daňově uznatelná a pokud společnost zaměstnanci oběd prodává za například 30 Kč ( z této částky samozřejmě odvádí DPH 12%), tak pak bude účtovat: Příklad fa od externího dodavatele 100 Kč za oběd (účet 321) bez DPH 89 Kč(účet 527) DPH 12% vstup tj. 11 Kč(účet 343). Prodej oběda zaměstnanci 30 Kč (335) částka bez DPH 27 Kč (účet -527) DPH 12% výstup 3 Kč (343). Je toto účtování správné? 
Vydáno: 10. 04. 2024