Veřejná správa

 • Článek
Mezi největší problémy současnosti patří astronomické schodky státního rozpočtu a celkově hospodaření našeho státu. V tomto ohledu jsou proto municipality spíše ukázkou toho, jak by měl anebo mohl hospodařit stát z hlediska vyrovnaných rozpočtů, nicméně nezaškodí se podívat na to, jak pamatuje platná právní úprava na případné zadlužení obcí a zda poskytuje při řešení tohoto zadlužení nějaká koncepční východiska pro případ, že by v důsledku špatné ekonomické situace docházelo masivně k předlužení obcí a bylo nutno na tento problém smysluplně reagovat.
Vydáno: 12. 12. 2021
 • Článek
Poslanecká sněmovna bude ve druhém čtení projednávat vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (sněmovní tisk č. 1150) (dále jen „návrh zákona“), který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Jedná se o tzv. směrnici o whistleblowingu (dále jen „směrnice“) a členské státy Evropské unie jsou povinny ji implementovat do národních úprav do 17. 12. 2021.
Vydáno: 26. 11. 2021
 • Článek
Dne 11. 3. 2019 vydal Městský soud v Praze rozsudek čj. 14 A 89/2017-47 , v němž konstatoval, že ochrana soukromí dětí (ve formě znepřístupnění jména útočníků i jména oběti šikany) převáží nad právem zastupitelů obce být informován o záležitostech šikany ve škole zřízené danou obcí.
Vydáno: 26. 11. 2021
 • Článek
Zákony upravující volby do zastupitelstev obcí a krajů obsahují ustanovení týkající se neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva s v zákoně vyjmenovanými funkcemi. Zároveň tyto zákony obsahují mechanismy, jak vzniklou neslučitelnost funkcí řešit.
Vydáno: 26. 11. 2021
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání zaměřená na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy. Dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska mají KooV dvě hlavní přednosti: a) závěry potvrzené zástupci Finanční správy ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 .
Vydáno: 25. 11. 2021
 • Článek
Plat zaměstnanců je ze strany obce výdejem veřejných prostředků, na který se vztahují kontrolní mechanismy předvídané platnou právní úpravou. Otázka povinnosti poskytování informace o platech zaměstnanců obce dle zákona o svobodném přístupu k informacím doznala za dobu účinnosti zákona podstatný vývoj. V následujícím článku se vám pokusíme tento vývoj přiblížit a odpovědět na otázky související s povinností obce poskytnout žadateli informaci o výši platu svých zaměstnanců či odměnách jim vyplacených.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
V praxi samozřejmě může nastat situace, že plátce DPH z různých důvodů uvede daň na vstupu či daň na výstupu v jiném zdaňovacím období, než ve kterém má být správně vykázána. Důvody tohoto postupu mohou být různé, ať už např. chybné vyhodnocení postupu, opomenutí plátce nebo třeba i pozdní obdržení dokladu plátcem. Jak uvedenou situaci správně řešit? To je předmětem tohoto příspěvku.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Tento mandát tedy nelze vykonávat jako závislou práci podle zákoníku práce . Člen zastupitelstva není v postavení zaměstnance a obec není v postavení zaměstnavatele, a nelze tak vůbec hovořit o vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jak je tomu v pracovněprávních vztazích. Nicméně i v prostředí obecní samosprávy může dojít k situaci, kdy člen zastupitelstva má mít s obcí, kde tuto funkci vykonává, sjednán pracovněprávní vztah.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Zákon o obcích obsahuje ustanovení o možnosti spolupráce obcí. Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat, přičemž konkrétní podoba a forma spolupráce je ponechána na úvaze obcí. Právě rozličným formám spolupráce se věnuje následující text.
Vydáno: 29. 09. 2021
Spolek pořádá akci, kde se platí vstupné. Vybrané vstupné bude použito jako dar na postižené obce tornádem. Spolek je plátce DPH, v případě normálního vstupného na turnaj odvádí DPH. V tomto případě DPH odvádět nebude? Jak se tato transakce zaúčtuje?
Vydáno: 09. 09. 2021
Obec již má status plátce DPH. Provozuje čističku odpadních vod. V současné době investuje do obecních pozemků a chystá se pozemky prodat. Myslím si, že obec vstoupila do role obchodníka a je povinna odvést DPH z prodeje pozemků a má i nárok uplatnit DPH ze vstupů do této investice. Je moje domněnka správná?
Vydáno: 24. 06. 2021
 • Článek
Pokračujeme v představování ukončených příspěvků řešených v rámci tzv. Koordinačních výborů (dále již jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci Finanční správy ČR – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou ČR lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory zde „nepadají z nebe“, ale jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp .
Vydáno: 19. 01. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v minulém čísle časopisu UNES č. 11/2020. Připravili jsme pro Vás některé vzory usnesení, dále se budeme věnovat například odměňování a náplni práce komisí.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
S ohledem na trvalou aktuálnost problematiky se v tomto článku vrátím k některým otázkám spojeným s odpovědností za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku, kterým jsem se na stránkách tohoto časopisu detailněji věnoval již v roce 2016.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Zastupitelstvo a rada obce mohou dle zákona o obcích zřizovat své orgány, které plní kontrolní, poradní a iniciativní roli. Podobně jako zastupitelstvo obce může zřizovat své výbory, tak i rada obce může zřídit své orgány – komise. Existence komisí rady obce zvyšuje participaci občanů a dalších osob na správě obecních záležitostí a slouží radě obce k získávání znalostí širšího spektra osob pro své rozhodování, ale také pro lepší informovanost občanů obce o činnosti rady obce, respektive obce jako takové.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Obec jako veřejnoprávní korporace má v souvislosti s nakládáním se svým majetkem specifické postavení vyplývající z jejího postavení jako subjektu veřejného práva. Zejména vybrané dispozice s majetkem obce musí být činěny transparentně, hospodárně a ve vztahu k nim musí být umožněna kontrola ze strany veřejnosti. K naplnění těchto cílů slouží záměr obce, povinně zveřejňovaný v zákonem stanovených případech.
Vydáno: 30. 10. 2020
 • Článek
V minulém příspěvku jsme se podrobně zabývali právním postavením tajemníka obecního úřadu coby nejvyššího úředníka vykonávající úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu. V obci však může nastat situace, kdy funkce tajemníka obecního úřadu není vůbec zřízena, nebo není dočasně obsazena. Těmito aspekty se zabývá následující příspěvek.
Vydáno: 30. 10. 2020
+ Zobrazit dalších 20