Školství

Můžeme si do školního řádu dát větu, že škola nenese odpovědnost za ztrátu cenných věcí žáků – věcí, které nejsou potřeba do výuky (mobil, šperky, soukromé tablety...)?
Vydáno: 13. 06. 2022
Jsme střední škola, zřízená krajem. Nyní ubytováváme na domově mládeže uprchlíky z Ukrajiny. Z kraje budeme dostávat příspěvek na provoz, určený na kompenzaci nákladů na bezplatné zajištění ubytování uprchlíků. Prostředky musí být evidovány odděleně pod UZ 98045 stejně jako náklady. Slyšeli jsme, že kompenzační příspěvek podléhá DPH 10%, které se musí odvést FÚ. V našem případě se domníváme, když máme toto řešeno příspěvkem na provoz z kraje, tento příspěvek na provoz DPH podléhat nebude.
Vydáno: 09. 06. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Víme, že když jednou něco začneme zapisovat na sklad, musíme v tom pokračovat. Jak je to prosím ale v případě, že např. nakoupíme 2 zámky? Jeden je na výměnu za polámaný zámek a druhý si chce dát pan školník na sklad, aby v případě potřeby měl zámek k dispozici. Musíme napsat na sklad oba zámky, nebo jen ten jeden a jeden účtovat jako výměnu? Nebo kdyby si zakoupil jen ten jeden zámek na výměnu a zámky předtím již zapisoval na sklad, musí jej na ten sklad napsat také, i když jde okamžitě do spotřeby?
Vydáno: 30. 05. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Svým zaměstnancům, kteří odpovídají za peněžní hotovost necháme podepisovat dohodu o hmotné odpovědnosti (Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ve smyslu § 252 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce). Máme zaměstnance, který u nás pracuje na pracovní smlouvu jako vychovatel, na další pracovní smlouvu jako bezpečnostní pracovník a ještě má u nás uzavřenu dohodu o pracovní činnosti na dohled při provozování ubytovacích služeb v rámci doplňkové činnosti a dohodu o provedení práce jako správce tělocvičny také v rámci doplňkové činnosti. Můžeme mu napsat nějakou univerzální hmotnou odpovědnost, nebo to musí být z každé činnosti zvlášť? V našem případě zvlášť na ubytovací služby – DPČ, a zvlášť na DPP – správce tělocvičny.
Vydáno: 20. 05. 2022
Jsme škola, PO. Škola má hlavní a ekonomickou činnost- stravování. Míváme často společné faktury na obě činnosti, tedy je potřeba oddělit v rámci DPH EKO činnost a hlavní činnost. Prostudovala jsem si materiály a dotazy Ing. Morávka, ale potřebuji ještě upřesnění na konkrétním příkladu. Mám fakturu na pronájem vozidla, částka s DPH 4 000 Kč, který je využit z 95 % na ekonomickou činnost (rozvoz obědů cizím strávníkům) a 5 % hlavní činnost, tedy osvobozená DPH. Systém zpracování měsíční DPH je nastavený na krátící koeficient 76 %. Náklady účetně rozdělím poměrem 95/5. DPH mám zkrátit také poměrovým koeficientem? Tedy odvedu DPH pouze z těch 95 %, což je plných 798 Kč, tedy už se nebudou ve výsledku krátit koeficientem 76 % a já odvedu celých 798 Kč nebo nemohu vypočítat DPH podle poměru 95/5 a musím odvézt DPH z celé částky, tedy 694 Kč a ty se následně pokrátí koeficientem 76 %, tedy skutečně odvedu 527 Kč?. Podle §75 ZDPH bych měla upřednostnit poměrový koeficient, tedy bych měla odvézt plných 798 Kč a už je nekrátit. Mohu během roku využívat střídavě poměrový a krátící koeficient podle skutečných nákladů, když znám poměr mezi náklady na ekonomickou a hlavní činnost? U některých faktur je výpočet dle poměrového koeficientu přesnější než krátící koeficient. 
Vydáno: 17. 05. 2022
1) Podle školského zákona a ustanovení § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od dvou zpravidla do šesti let. Platí tedy pro školky (příspěvková organizace města), že by měli přijímat přednostně všechny spádové děti dvouleté před dětmi např. 3 či 4, které jsou z nespádové oblasti? Pokud školka přijme dítě 4 leté z nespádové oblasti a 2 leté ze spádové oblasti nepřijme je to v rozporu se zákonem či např. s doporučením veřejné ochránkyně práv z rok 2018 - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání?  2) Školka přijme i 2leté děti, ale rodičům sdělí, že jejich děti mohou nastoupit až k datu, kdy jim budou 3 roky (např. až v lednu 2023), ale rodiče mají povinnost platit "školkovné" již od září 2022. Je tomu tak proto, že školka si "drží plnou kapacitu" dětí např. 25 a nemusí odčítat za každé 2 leté dítě - dvakrát "jakoby človíčka" nebo proč tomu to tak je a má na to školka právo dítě přijmou, ale říci, že musí nastoupit až ve věku 3 let a zároveň rodič musí platit již dříve? 
Vydáno: 16. 05. 2022
Pokud přijde zákonný zástupce a žádá o odklad školní docházky, je nutné žáka přijímat (tzn. vydávat Rozhodnutí o přijetí)? Př. Zákonný zástupce přinese vyplněnou žádost o odklad + potvrzení z PPP + odborného lékaře. Může ředitel školy ihned vydat Rozhodnutí o odkladu, nebo se musí žák přijmout (vydá se Rozhodnutí o přijetí) a poté je vydáno Rozhodnutí o odkladu? A jak postupovat, pokud zákonný zástupce čeká na stanovisko PPP či odborného lékaře - tzn. že dokumenty nepřinese v řádném termínu v dubnu? Opět jsem se setkala s více řešeními v rámci praxe.
Vydáno: 13. 05. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená jihomoravským krajem. Svoje investice, stavby, pozemky předměty nad 40 000 Kč vedeme na papírových inventárních kartách. Každý rok na těchto kartách provádím inventarizaci a píši sem např. 31. 12. 2021 a svůj podpis. Je toto stále nutné provádět? Nestačilo by jen datum a podpis na inventurním soupisu všech těchto předmětů, který je založen v inventurách školy? 
Vydáno: 09. 05. 2022
Jaký je správný postup v případě, že dítě mělo již jeden rok odložený začátek školní docházky a nyní nastoupí k základnímu vzdělávání? Je potřeba vydat rozhodnutí o přijetí, nebo se již žádné rozhodnutí nevydává? Příklad: rok 2021 - odklad školní docházky - vydáno rozhodnutí o odkladu, rok 2022 - opět zápisy a vydání nového rozhodnutí? Tentokrát o přijetí? Setkala jsem se se dvěma názory - jeden tvrdí ano, nové rozhodnutí o přijetí, jiný názor tvrdí - již není třeba, dítě mělo odloženou docházku a automaticky nastupuje o jeden rok později. 
Vydáno: 05. 05. 2022
Jako soukromá škola jsme obdrželi dotaci k financování neinvestičních výdajů. Výuku žáků zajišťujeme pedagogy na hlavní pracovní poměr nebo dohodami konanými mimo pracovní poměr. Jeden obor nám vyučují pedagogové tzv. na fakturu. Fakturuje nám zapsaný spolek. Dle „neoficiálního“ názoru osoby, která se pohybuje v kontrolní činnosti, nám bylo sděleno, že hospodaříme se „státními penězi“ a tento způsob není vhodný. Můžeme pro toto tvrzení najít nějakou oporu v zákoně?
Vydáno: 02. 05. 2022
Jsme příspěvková organizace zřizovaná ÚSC, máme paní školnici (školnice vč. uklízeni) na pracovní poměr s úvazkem 40 hod. týdně. Dostali jsme další prostory a ptáme se, je-li možné zvýšit školnici úvazek na 1,2 (48 hod. týdně). Paní školnice by s tím souhlasila.
Vydáno: 19. 04. 2022
Z FKSP lze přispívat na dětské rekreace, pokud nejsou součástí výuky. Škola v přírodě většinou součástí výuky bývá. Jaké podmínky by musely být splněny, aby bylo možné přispívat z FKSP na "školu v přírodě"? Jaké informace je nutné o konkrétní akci zjistit?
Vydáno: 12. 04. 2022
S. r. o., plátce DPH, nakoupila od Střední vinařské školy (taky plátce DPH) víno a destiláty, které jsou určené k dalšímu prodeji. Na přijaté faktuře je celková cena bez DPH, resp. DPH = 0% a poznámka, že plnění je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně dle § 57 zákona o DPH. Je to tak, že fakturu zadám do programu jako od neplátce a dále s ní už nepracuji nebo jsou s tím spojené ještě nějaké další povinnosti. Mám na mysli, např. zda se uvádí v přiznání k DPH, kontrolní hlášení nebo někde jinde? Když budeme zboží (víno a destiláty) prodávat, tak fakturu vystavíme normálně s 21 % DPH a uvedeme v přiznání k DPH řádek 1 a v kontrolní hlášení. Jiné povinnosti z toho asi nevyplývají?
Vydáno: 11. 04. 2022
V 1. ročníku máme od září 2021 žákyni, která se vzdělává v souladu s par. 41 - individuální vzdělávání. Nyní maminka projevila zájem vyslat toto dítě společně s jednou první třídou na školu v přírodě, která se bude konat v květnu. Jak doporučujete k této situaci přistoupit? Brání tomuto vyslání nějaké právní aspekty, nebo záleží pouze na naší dobré vůli? Jak je to s pojištěním vzhledem k možnému úrazu? 
Vydáno: 16. 03. 2022
Jsme střední škola, zřízená krajem. Na jaký účet správně účtovat předpis silniční daně? Účtujeme na účet 342. Dle našeho zřizovatele to není správně má se prý účtovat na účet 345. Viz jeho vyjádření: Organizace je podle ustanovení § 4 zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, poplatníkem silniční daně. K účtování o této dani používá chybně SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, správně měl být podle ustanovení § 32 odst. 5) písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb., použit syntetický účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, položka „D.III.18. Jak tedy správně účtovat?
Vydáno: 07. 03. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Zatím máme zása čerpání FKSP upraveny tak, že zde máme příspěvek na obědy zaměstnanců, penzijní připojištění, kulturní akce atd. Někteří zaměstnanci volají po tom, že na jiných školách to mají tak, že každý zaměstnanec si může vyčerpat např. prostředky za Kč 8.000. Třeba na nákup brýlí, kulturu atd. Prosím, můžete mi říct, jestli je toto řešení správné? Případně jak se to dá správně provést?    
Vydáno: 21. 02. 2022
Vyučuji na gymnáziu a ředitel školy mne chce vyslat s mou třídou na lyžařský kurz jako vychovatele pro období, kdy děti nelyžují. Ze zdravotních důvodů se kurzu zúčastnit nemohu (nemám na to lékařské potvrzení). Ředitel mi oponuje, že se jedná o vyslání na služební cestu a jsem povinna se zúčastnit. Musím opravdu vyjet? 
Vydáno: 17. 02. 2022
Školská právnická osoba je majitelem osobního automobilu. Nestátní nezisková organizace nemá žádnou vedlejší činnost, vykonává pouze hlavní činnost. V roce 2021 přijala dotaci ze státního rozpočtu. Hlavní činnost vykazuje zisk, který bude snížen na základě § 20 odst. 7 ZDP. Musí se organizace registrovat jako plátce silniční daně za rok 2021?
Vydáno: 03. 02. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Z fondu FKSP bychom chtěli přispět na vybavení pracoviště pořízením majetku ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Plánujeme do každého kabinetu nebo kanceláře zakoupit filtrační konvice na úpravu kohoutkové vody. Lze na pořízení tohoto majetku přispět z fondu FKSP? Pokud ano, jednalo by se o čerpání z fondu dle § 5 vyhlášky o FKSP (účet 412.0299)? Jak zaúčtovat pořízení konvic do podrozvahové evidence prostřednictvím nákupu na fakturu (cena do 800 Kč za kus)? Náhradní patrony do konvic by si zaměstnanci hradili z vlastních prostředků.
Vydáno: 31. 01. 2022
Mohu zaměstnat na DPP nepedagogického pracovníka - člověka, který se nám stará o správu online systému školy, a platit ho z OON, tedy ze státního rozpočtu?
Vydáno: 18. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20