Školství

Jsme základní škola, příspěvková organizace. V evidenci majetku máme 7 ks lyžařských běžeckých setů pořízených v roce 2014. Pořizovací cena jednoho setu činila 3.720 Kč. V letošním roce jsme se rozhodli opotřebované, ale funkční sety odprodat jiné základní škole za oboustranně dohodnutou cenu 13.020 Kč, což je 50 % z celkové hodnoty setů v době pořízení. Je možné pouze na základě vzájemné dohody stanovit takto cenu již nevyužívaného a opotřebovaného inventáře, sepsat kupní smlouvu a nebo je potřeba k tomu odborný posudek?
Vydáno: 20. 05. 2024
Zaměstnanci jedou na školu v přírodě a je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce. V dubnu 2024 mám 1. svátek a dále budou pracovat i v sobotu a neděli. Jaká bude výše příplatků u dohod o provedení práce za sobotu a neděli? Za svátek předpokládám 100 %. 
Vydáno: 06. 05. 2024
Škola spravuje osobní údaje žáků ve své školní matrice. Součástí školní matriky je i evidence členů spolku Klub přátel a to včetně osobních údajů. Při žádosti Klubu přátel o dotace vyžaduje poskytovatel dotace osobní údaje členů spolku (Jméno, příjmení a rok narození). Musí mít škola speciální souhlas zákonného zástupce o poskytnutí osobních údajů třetí osobě?
Vydáno: 06. 05. 2024
Jsme základní škola a máme projekt Imlementace reformy - Národní plán obnovy. V rámci projektu zaměstnáváme kariérového poradce, který není pedagogickým pracovníkem. Do které platové tabulky a platové třídy ho máme zařadit? Doplnění otázky: kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.
Vydáno: 03. 05. 2024
Je možné hradit vstupné na konferenci Škola jako místo setkávání ze šablon?
Vydáno: 25. 04. 2024
Jsme střední průmyslová škola, PO zřízená JMK. V roce 2023 jsme využili možnost úročení volných peněžních prostředků na spořících a termínovaných vkladech na BÚ. Tím jsme dosáhli výnosů (SU662) ve výši 420 000 Kč. Srážkovou daň z těchto úroků jsme účtovali na SU 591. Jsou dosažené čisté výnosy z těchto kladných úroků ze spořících účtů a termínovaných vkladů předmětem daně z příjmu PO? Setkala jsem se z názorem, že v daňovém přiznání k dani z příjmu PO za rok 2023 mohu tyto čisté výnosy uvádět na ř. 120 a srážkovou daň, kterou jsem účtovali na SU 591 vyloučit na ř. 101. Tímto způsobem by nebyly kladné úroky předmětem daně z příjmu. 
Vydáno: 23. 04. 2024
Jsme škola, která vede FKSP dle zákona č. 250/2000 Sb. Máme nastavenou vnitřní směrnici o FKSP. Je nutné mít určeného správce FKSP, nebo stačí správce rozpočtu, příkazce operace dle zákona o finanční kontrole v organizaci? U nás je to ekonom a ředitelka školy.
Vydáno: 02. 04. 2024
Může základní škola odprodat na základě kupní smlouvy lyžařský běžecký set? Tento set byl zakoupen před 10 lety v pořizovací ceně 3720 Kč a škola ho už nevyužívá. Zahrnuje lyže, boty a hůlky. Pokud ano, je potřeba, aby cena, za kterou by se odprodal, byla stanovena odborníkem, anebo je možno udělat pouze odhad našimi zkušenými učiteli-lyžaři? Z evidence majetku by se odepsal jako odprodaný majetek?
Vydáno: 02. 04. 2024
Jsme soukromá škola poskytující mezinárodní maturitu IB. Firma z UK, která IB zkoušky poskytuje, nám náklad vyfakturuje s nulovou DPH, jelikož v Anglii tyto zkoušky dani nepodléhají. Škola náklad v plné výši přefakturuje studentům. Jak máme prosím naložit s DPH v Čechách? Podléhají tyto zkoušky v ČR DPH? Má probíhat přefakturace s nebo bez DPH? Má být na faktuře DPH vyčísleno? Jen dodám, že tyto zkoušky jsou nezbytné pro dosažení středoškolského vzdělání.
Vydáno: 21. 03. 2024
Jsme základní škola, která má současně i mateřskou školu. Od 1. 3. bude naše paní učitelka z MŠ, vyučovat v mateřské školce, ve které pracuje, holčičku z Vietnamu českému jazyku. Toto rozhodnutí je na základě doporučení PPP a bude činit 1 hodinu týdně. Jaké bude prosím její pracovní zařazení (asistentka pedagoga nebo učitelka) a na jakou dobu máme uzavřít pracovní smlouvu, když návrh na poskytování podpůrných opatření je do 31. 3. 2026 a dítě bude od 1. 9. 2024 již žákem základní školy. Předpokládáme, že učitelka z MŠ nebude již od září docházet do ZŠ učit žákyni českému jazyku. Bude se jednat pravděpodobně o jiného zaměstnance.
Vydáno: 19. 03. 2024
Jsme základní škola (příspěvková organizace). Naši žáci jezdí na lyžařský výcvik s učiteli tělesné výchovy a s externími instruktory do Krkonoš na Benecko. Jedním z učitelů tělesné výchovy je i ředitel školy. On nebo jiný učitel jedou do hor vlastním autem, které je využíváno k případnému rychlému převozu zraněného žáka do tamní nemocnice v Jilemnici. Náhrady za použití osobního automobilu proplácíme na základě předloženého cestovního příkazu. Ve vnitřním předpisu máme zakotveno poskytnutí kráceného stravného za bezplatně poskytnutou stravu. Poskytujeme jej i těm instruktorům, s kterými máme uzavřenou dohodu o provedení práce, v níž uvádíme výši odměny za instruktorskou činnost a že jim budou proplaceny cestovní náhrady. Tím máme na mysli i ostatní výdaje, jako jsou např. permanentky na vleky nebo doklady o parkovném. Je náš postup správný? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Základní škola uzavírá s jednou zaměstnankyní DPP. Vždy je DPP např. na týden či 14 dní za záskok za nemocné kuchařky a uklízečky. Např. od 1.¨1. do 15. 1. 2024 uzavřela ZŠ DPP na úklid. Paní odpracovala 50 hod. Dále od 1. 2. 2024 - 15. 2. 2024 paní odpracuje 40 hod, ale práce v DPP je sjednaná na kuchařku. Jak to bude s dovolenou? DPP byly uzavřené každá na jinou práci a ani jedna DPP nebyla sjednána na delší dobu jak 28 dní, ale dohromady přesáhly DPP 28 dní a 80 hodin. Sčítají se DPP nebo nesčítají? Jak se posuzuje 28 dní pro jednoho zaměstnavatele (v součtu za všechny DPP či zvlášť) a jak se posoudí, že jeden zaměstnanec odpracoval 90 hod, ale na dvě DPP na různé práce. 
Vydáno: 16. 02. 2024
Prosím o vysvětlení tohoto bodu NV č. 75/2005 Sb. § 2 odst. (3): „Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců." Řešíme totiž situaci, kdy učitelé SŠ odjíždí na plánované akce s dětmi (lyžařský výcvik, sportovně turistický kurz, seznamovací pobyt, exkurze, ředitelská volna), a za ně suplují hodiny kolegové. Doteď jsme se opírali o výše zmíněné ustanovení (je také zakotveno i v zákoně o pedagogických pracovnících v § 23 odst. 1, máme jeho i ve vnitřní směrnici) s tím, že jsme používali zmíněných 5 měsíců pro nepravidelné rozvržení hodin přímé vyučovací činnosti. Teď někteří s pedagogů chtějí tyto přespočetní hodiny proplácet. Zjišťovali jsme, jak v takovém to případě postupují jiné školy. Jsou na to dva názory. Jedni přespočetní hodiny proplácí, jiné používají obdobný systém jako my. Potřebovaly bychom tedy vědět, zda postupujeme správně, a zda se můžeme obhájit platnou legislativou. Jde nám mimo jiné i o to, že pokud by se ve výše popsaných případech musely proplácet tyto hodiny, tak učitelé, co jezdí na exkurze, a účastní se jiných plánovaných aktivit s dětmi, mohli by nám tyto aktivity odmítat z důvodu, že pokud oni budou na exkurzi a také tu celou akci naplánují, tak jsou odměňování stejně, jako by byly v hodině, na rozdíl od suplujícího kolegy, který nikam nejezdí, žádných jiných školních aktivit se neúčastní, a jen odsupluje za chybějící kolegy, ale dostane to zaplacené da se říci 200 procenty.
Vydáno: 16. 02. 2024
Na naší základní škole pracuje na II. stupni paní učitelka, která vedle magisterského studia absolvovala program Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologickýcvh jevů v rozsahu 250 hodin a získala osvědčení. Na základě této skutečnosti jí byl přiznán specializační příplatek ve výši 2.000 Kč (je součástí platového výměru) za to, že vykonává na naší škole funkci koordinátora - metodika prevence. Je nutno tímto úkolem jmenovat nebo písemně pověřit uvedenou učitelku? Paní učitelka nyní nastoupila na mateřskou dovolenou a při ní by nadále metodika prevence podle potřeb školy vykonávala. Jakým způsobem ji za tuto činnost odměnit? Máme sepsat dohodu o provedení práce? Pokud ano, může tuto činnost vykonávat souběžně s MD, když byla vlastně tato činnost odměňována specializačním příplatkem? 
Vydáno: 01. 02. 2024
Základní škola, příspěvková organizace obce. Ke konci roku chce ředitel ZŠ rozdělit nevyčerpaný rozpočet (MŠMT UZ 33353) mezi pedagogy a nepedagogy. 1) Může ředitel dát odměnu přesahující hrubý plat, resp. je nějakou částkou omezen? Např. učitel učí se 100 % úvazkem s platem 32 000 Kč. Je možné dát tomuto učiteli odměnu vyšší než 100 ٪ jeho platového výměru, tj. např. 45 000 Kč? 2) Ta stejná odpověď platí i pro učitele s častecným úvazkem např. s platovým výmerěm 20 000 Kč - jakou maximální odměnu může dle zákona tento učitel se zkráceným úvazkem dostat? 3) Platí stejná pravidla i pro nepedagogy, např. pana školníka, který ma platový výměr 23 000 Kč - jakou může dostat nejvyšší odměnu v jednom měsíci? 4) Pokud jsou stanoveny maximální limity měsíčních odměn dle zákona a ředitel v minulosti dal odměny vyšší, pak k jakému porušení pravidel mohlo dojít? 
Vydáno: 05. 01. 2024
Jsme základní škola a zřizovatelem je město. Musíme mít dohody o provedení práce na zájmové kroužky, nebo stačí odměna do výplaty? Rodiče dětí tyto kroužky hradí.
Vydáno: 08. 11. 2023
Lze zařadit ekonomku základní školy do 11. platové třídy na základě následujících činností, které prokazatelně vykonává: - zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, - zpracování analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření? Zaměstnankyně má střední vzdělání s maturitní zkouškou, práci vykonává svědomitě a kvalitně již řadu let, proto je zařazena momentálně v 10. platové třídě, pro kterou nesplňuje vzdělání.
Vydáno: 26. 10. 2023
Soukromá školská právnická osoba, neplátce DPH, pořádá v průběhu roku akce pro děti, např. adaptační pobyt na začátku školního roku. Součástí akce je i přespání dětí ve škole. V průběhu této akce si děti připravují společně stravu (večeři, snídani) - suroviny jsou zakoupené školou, škola hradila dětem např. i zmrzlinu. Jsou tyto náklady daňově uznatelné? Rodiče hradí měsíční školné.
Vydáno: 09. 10. 2023
Jak máme zaúčtovat malování tříd v základní škole –  na účet 518 nebo 511? 
Vydáno: 27. 09. 2023
Ředitel školy je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zastupuje ho zástupce statutárního orgánu, který má sjednanou pracovní smlouvu jako „Organizační a koordinační pracovník“ z roku 2018 a v roce 2023 bylo ředitelem školy vytvořené0jJmenování zástupcem statutárního orgánu. Měli bychom v této situaci aplikovat § 124 odst. 2 písm. b) zákoníku práce a statutárnímu zástupci zvýšit jeho současný příplatek za vedení do stejné výše, jako ho má ředitel školy?
Vydáno: 21. 09. 2023