Školství

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. Můžeme prosím proplácet poplatek za vystavení výpis z rejstříku trestů, který požadujeme po pedagogických pracovnících.  
Vydáno: 18. 01. 2023
Jsme střední odborná škola, máme dost složitou a specifickou strukturu. Některé zaměstnanci v rámci jednoho pracovního poměru vykonávají práci učitele odborných předmětů (učitel teorie) a také práci učitele odborného výcviku (dříve mistr odborného výcviku). Vypočítáváme celkový úvazek zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele teorie (21 h na celý úvazek) a zvlášť dle hodin přímé pedagogické činnosti u učitele odborného výcviku (35 h na celý úvazek). Následně oba vyčíslené úvazky sečteme do jednoho. Problém ale nastává v momentě, kdy podáváme výkaz P 1c-01, kde musíme oddělit hodiny teorie a OV, tím pádem rozdělit úvazek a ještě to rozdělit na více než dvě zařízení (typy škol dle výkaznictví). Výkaz generuje účetní program Vema. V případě ručního přeúčtování může dojit k chybám (nejedná se pouze o jednoho zaměstnance) a také výše zmiňovaný výkaz je vázán na další výkaz - pak se rozhodí oba. Zjišťovali jsme na jiné škole, jak to dělají. Mají uzavřené s takovým zaměstnancem 2 pracovní poměry: 1. - učitel, 2. - učitel odborného výcviku. Ze strany zřizovatele při kontrole prý nemají problém. Naopak, se jedná o dva druhy činnosti, kde každý zařazen do jiné platové třídy (učitel - 12 platová třída, učitel OV - 10 platová třída), každý mají jinou pracovní náplň a také hodiny přímé pedagogické činnosti se počítají jinak (pro učitele 1h PPČ = 45 min., pro učitele OV 1h PPČ = 60 min.) Pro nás by to bylo také řešení, jen nevím zda by tato varianta nebyla napadnuta třeba inspektorátem práce z důvodu zařazení profese učitele a učitele odborného výcviku v katalogu práce pod stejným číslem (2.16.01). Nebyly by 2 pracovní smlouvy u jednoho zaměstnance na pozici učitele - 1 pracovní smlouva a učitele odborného výcviku - 2 pracovní smlouva v rozporu?
Vydáno: 12. 01. 2023
Příspěvková organizace zřízená obcí - mateřská škola. 1) Jak zaúčtovat čerpání mezd z fondu odměn u příspěvkové organizace. Jedná se o mzdy nad limit. Běžné zaúčtování je: 521 MD plus odvody na účtech 5xx zdravotní, sociální z účtu 331, 336. Bude čerpání z fondu odměn na účtech 414/648? Např. mzdy z fondu: 521/331 200 Kč a fond 414/648 200 Kč. Odvody sociální a zdravotní půjdou klasicky z provozních peněz bez čerpání z fondu, je tomu tak? Pouze částka na účtu 521 bude kryta fondem? 2) Je nutné mít na běžném účtu (máme pouze účet FKSP a běžný bankovní účet) částku, která pokryje fond odměn, tj. musíme disponovat prostředky (peněžními či finančními (pohledávky), abychom případně fond mohli využít? 
Vydáno: 09. 01. 2023
Příspěvková organizace, mateřská školka zřízená obcí, přijala dary, které byly písemně schváleny zřizovatelem a zaúčtovala je následovně. 1) Vánoční sladké balíčky pro děti ve výši nákupu 8 200 Kč - MD 112/D 649 a MD 501/D 112. 2) Dostala 1x kytaru (úplně nová - i se stvrzenou za částku 12 000 Kč) - MD 028/D 649 a MD 558/D 088. 3) Dostala peněžní dar na bankovní účet 6 000 Kč - MD 241/D 414 a následně z něho koupila hračky za 2 000 na fakturu MD 501/D 321 a dar aktivovala ve výši 2 000 - MD 414/D 648 a na účtu, resp. ve fondu 414 zbylo ještě 4 000 Kč. Může tato částka zůstat ještě nevyčerpaná do roku 2023, tj. bude se evidovat stále na účtu 414? Jiné dary PO neobdržela, je ale dále možné, aby v budoucnu přijala i jiné dary s jiným „typem“ zaúčtování, které se právě u PO využívají?
Vydáno: 09. 01. 2023
Jak legislativně správně může škola, příspěvková organizace, organizovat školní jarmark, jestli vůbec může? Žáci by mohli prodávat své výrobky a by se konala např. besídka pro rodiče. Co vše by měla škola mít ošetřeno a jak účtovat příjem z jarmarku?
Vydáno: 28. 12. 2022
Škola (příspěvková organizace zřízení obcí) přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění částku 1 500 Kč. Jaká dohoda musí být se zaměstnanci uzavřena - dohoda k zajištění závazku zaměstnance nebo dohoda k uspokojení závazku zaměstnance? Jaké jsou povinné náležitosti dohody či dle jakého zákona jí sepsat? Jaké je správné zaúčtování poskytnutí příspěvku + zaúčtování poplatku, který chce škola po zaměstnancích (celkově jsou poplatky např. 1 000 Kč měsíčně - mohou se zaúčtovat jedním dokladem všechny poplatky pro všechny zaměstnance)?
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená jihomoravským krajem. Výhradně pro hlavní činnost ( vzdělávání, osvobozené dle § 57 od DPH) jsme používali osobní vozidlo pořízené v roce 2005. V říjnu letošního roku došlo k havárii vozu a ten byl následně vydražen v aukci za cenu 33 250,- Kč včetně DPH. JMK jako vlastník vozidla ( z hlediska PO se jedná o majetek svěřený ) vystavil pro kupujícího fakturu v částce bez DPH, tj. ve výši 27 479,34 Kč s tím, že případné DPH má s kupujícím vypořádat naše PO. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že vozidlo bylo pořízeno před účinností novely zákona o DPH, tj. před 1. 4. 2009 (přesně 18.2.2009), nemá kupující nárok na odpočet DPH a my DPH odvádět nebudeme. Prosím Vás o vyjádření, zda je tento náš názor správný. Dále bych chtěla vědět, jaký postup by byl správný v případě, že by vozidlo bylo pořízeno až po 1.4.2009. JMK by opět vystavil fakturu kupujícímu bez DPH. Dle metodického pokynu bychom my ( příspěvková organizace ) měli k datu převzetí majetek posoudit z hlediska DPH. Jednalo by se v tomto případě o zdanitelné plnění podle ZDPH, přesto, že vozidlo nebylo používáno k ekonomické činnosti? Pokud ano, jakým způsobem vypořádáme DPH? Dle metodického pokynu bychom měli vystavit doklad o použití a na jeho základě odvést DPH. V tomto případě nebude mít kupující doklad pro odpočet DPH. Nebo máme vystavit kupujícímu fakturu pouze na DPH a na jejím základě DPH odvést? 
Vydáno: 22. 12. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Je nějak omezen limit pro pohoštění (občerstvení) zaměstnanců při kulturních akcích? Dříve jsme měli v zásadách FKSP, že můžeme v rámci kulturních, vzdělávacích a tělovýchovných aktivit poskytnout zaměstnancům pohoštění do výše Kč 300 na osobu a akci a že se toto vztahuje i na nepracující důchodce. Můžeme vzhledem k velkému nárůstu cen zvýšit tuto částku např. na Kč 500? 
Vydáno: 20. 12. 2022
Školka, příspěvková organizace města, přijala dar od podnikatele Pepy ve výši 50 000 Kč. Dar byl poukázán na účet školky a žádná písemná smlouva neexistuje. Podnikatel řekla paní ředitelce, ať dětem udělá radost a nakoupí dárky k Vánocům (ať už ty, které si odnesou domů nebo hračky do školky). Školka má své webové stránky, kde uvádí: Naše sponzoři: Podnikatel Pepa, Kostky s.r.o. atd. Jedná se o uvedení pouze názvu, žádné specifické účely daru zde školka neuvádí. Pouze: Naši sponzoři a jména dárců. Jedná se ze zákona o dar nebo sponzoring či reklamu? Jde o to, zda školka tento příjem zdaní či nikoliv? Víme, že nelze sledovat pouze "dohodu o daru", ale faktický stav. V případě, že by se jednalo o dar (počítat, již 3 roky sloužící podnikateli v nákupní ceně 82 000 Kč) - byla by situace při zdanění stejná? Kde ve svém jmění, resp. v rozvaze by školka počítač vykázala (zda tedy vůbec)?
Vydáno: 08. 12. 2022
Jaká má ředitel oprávnění, když: 1. jede na pracovní cestu – schvaluje si cestovní příkaz sám? 2. má např. z nějakého projektu uzavřenou dohodu o provedení práce – může si ji podepsat sám, a pokud ne, tak kdo mu ji podepisuje? 3. vede v organizaci pokladnu - může si uzavřít sám se sebou dohodu o hmotné odpovědnosti (dohoda o odpovědnosti za hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování)? 
Vydáno: 07. 12. 2022
Příspěvková organizace (základní škola) v roce 2021 skončila se ztrátovým hospodářským výsledkem (i po použití rezervního fondu). Musí v roce 2022 skončit se ziskovým hospodařením minimálně v hodnotě předchozí ztráty a to pak zaúčovat (např. po schválení zřizovatele převedením do rezervního fondu a pak úhradou ztráty z předchozích let)? Nebo je to jinak? Nebo lze tuto ztrátu účtovat už přímo v průběhu roku 2022? V případě, že škola vytvoří zisk a překročí hodnotu 300 000 Kč musí platit daň (zisk nebude z povolené doplňkové činnosti)?
Vydáno: 06. 12. 2022
Jsme základní škola, příspěvková organizace zřízená obcí. Učitel základní školy je převeden na funkci zástupce ředitele. Stačí tuto změnu provést pouze na základě dohody o změně pracovní smlouvy nebo bude dotyčný do funkce jmenován ředitelem školy?
Vydáno: 30. 11. 2022
Jsme příspěvková organizace, základn škola. Musíme vyžadovat od externích zaměstnanců, které přijímáme na dohodu o provedení práce a na pedagogickou činnost (instruktoři na lyžařském výcviku, apod.), výpis z rejstříku trestů?
Vydáno: 28. 11. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Můžeme pro své zaměstnance, kteří jsou v zaměstnání i v sobotu při dni otevřených dveří, zakoupit malé občerstvení, např. bagety a zaúčtovat toto do nákladů na účtu 528 0304-Jiné sociální náklady? 
Vydáno: 03. 11. 2022
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jeden z našich učitelů byl od roku 2006 uvolněn pro funkci starosty obce. 24. 10. 2022 byl zvolen starostou někdo jiný, takže se dne 25. 10. 2022 opět vrací do práce. Má však hned od toho 25. 10. 2022 pracovní neschopenku. Prosím, z jaké částky mu bude počítána nemocenská? Můžeme mu dobu starostování plně započítat do praxe učitele, nebo ji musíme krátit? Jak to prosím bude s odstupným? V současné době nemáme pro „uvolněného starostu“ místo učitele na plný úvazek, snad jen na částečný a on sám již nemá o práci učitele zájem. Předpokládá však, že by měl dostat pěti měsíční odstupné (3 měsíce odstupné, 2 měsíce výpovědní doba). Je možná i jiná varianta, např., že bychom pracovní poměr ukončili dohodou s 3 měsíčním odstupným? Nechceme poškodit ani zaměstnance ani školu a hlavně, aby to bylo v souladu se zákonem.
Vydáno: 03. 11. 2022
Jsme škola a poskytujeme půjčky na bytové vybavení z FKSP. Patří faktura např. na postel do účetnictví školy? Je vystavená na jméno zaměstnance a ten ji bude splácet na základě smlouvy o půjčce.  
Vydáno: 20. 10. 2022
Je někde v legislativě ukotveno, že uvádějícímu učiteli je možno snížit počet hodin přímé pedagogické práce a přiznat specializační příplatek vyplývající z této činnosti? Pokud ano prosím, kde. Víme, že se o této problematice jednalo, ale nedaří se nám dohledat závěry. Vidíme pouze v zákoně o pedagogických pracovních stanovenou tuto pozici.
Vydáno: 05. 10. 2022
Jsme soukromá základní umělecká škola. Máme zaměstnankyni, která má ve smlouvě uvedeno "mentor pěveckého oddělení, správce školského systému a kontrolor pedagogické činnosti". Samotnou výuku žáků neprovádí. Může být zařazena jako pedagogický zaměstnanec s nárokem na ŘD ve výši 320 hodin/ročně?
Vydáno: 16. 09. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V současné době chceme zařadit výchovnou poradkyni do 13. platové třídy, protože bude splňovat předpoklady pro toto zařazení. Ptáme se, jakou platovou třídu má mít pan zástupce ředitele, který tuto zaměstnankyni vede jako učitelku? Jako výchovnou poradkyni ji prý povede pan ředitel, který již 13. platovou třídu má. Ale jako pedagogického pracovníka ji řídí i pan zástupce, a protože se v podstatě jedná o jeden pracovní poměr, měl by podle našeho názoru mít 13. platovou třídu i pan zástupce ředitele, ale nejsme si zcela jistí. 
Vydáno: 08. 09. 2022
Je možno podmínit odměnu z FKSP při příležitosti životních jubilejích délkou trvání pracovního poměru? jedná se o zaměstnance, který nastoupil do základní školy 1. 7. 2022 a již v září bude mít živ. jubileu. Mohla by se podmínka nastavit (pokud je možná) i u odměny k 50. narozeninám z mezd? děkuji.
Vydáno: 05. 09. 2022