Účtování pohledávek, závazků

Převzali jsme účetnictví firmy, plátce DPH, které od roku 2015 visí v účetnictví neuhrazené pohledávky cca za 800 000 Kč. Reálně jsou tyto pohledávky uhrazené přes pokladnu. Ostatní účty 211, 365 jsou v pořádku a nijakým způsobem nevybočují. Jakým způsobem lze tyto pohledávky v účetnictví vypořádat?
Vydáno: 13. 06. 2022
Obdrželi jsme od zahraniční firmy fakturu v korunách - na částku 250,- Kč. Firma si srazila částku z našeho EUR účtu prostřednictvím platební karty - 10,11 EUR. Máme úhradu faktury přepočítat naším pevným měsíčním kurzem 24,605 na 248,76 Kč a 1,24 Kč účtovat jako kurzový rozdíl? Nebo použít kurz banky a tím by kurzový rozdíl nevznikl?
Vydáno: 30. 05. 2022
Naše společnost s r. o. uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky. Jako postupník převezmeme postoupené pohledávky. Vzniklé pohledávky z titulu postoupení budou vůči našemu společníkovi – účetní jednotka uplatňující podstatný vliv (50 %). Prosím o informaci, zda účtovat jako při běžném podstoupení pohledávky na účet 315 anebo na účet 352, abychom zachytili pohledávku za účetní jednotkou pod podstatným vlivem. Pohledávka bude dlouhodobého charakteru. 
Vydáno: 04. 05. 2022
Z Garančního systému finančního trhu bychom měli obdržet náhradu pohledávky z vkladů vedených u Sberbank. Jak tuto situaci správně promítnout do účetnictví, abychom neudělali chybu? Náhradu pohledávky bychom měli obdržet na bankovní účet.
Vydáno: 20. 04. 2022
Firma, plátce DPH, obdržela na účet EURa. Po obdržení opisu dokladů firma zjistila, že se jedná o doklady z roku 2018. Jednalo se o vratku zálohy, o které nebylo v roce 2018 účtováno, a o vrácení nespotřebovaného mýta. Při zaúčtování dokladů se použije kurz z jakého dne? Firma používá denní kurz ČNB.
Vydáno: 06. 01. 2022
Firma B (plátce DPH) nájemce nebytových prostor zaplatila 15. 4., 15. 7. a 2. 11. 2021 vždy zálohu ve výši 1 500 Kč na elektrickou energii firmě A (plátce DPH, pronajímatel). Firma A vystavila daňový doklad k přijaté platbě k 15. 4. a 15. 7. (DPH 21 %) a k 2. 11. (DPH 0 %). Firma A dostává měsíčně od energetické společnosti fakturu za elektřinu vždy do 10. dne následujícího měsíce. Firma A bude na základě podepsané nájemní smlouvy přefakturovávat elektřinu firmě B jedenkrát za rok. Faktura bude vystavena např. 11. 1. 2022, DUZP 31.1 2. 2021, za období 1. 4. - 31. 10. 2021 DPH 21 %, za období 1. 11. - 31. 12. 2021 DPH 0 % a odpočet záloh. Je to správně? Je možné přefakturovávat pouze jedenkrát za rok?
Vydáno: 06. 01. 2022
 • Článek
Společnost s r. o., plátce DPH, má v účetnictví vystavené faktury za služby slovenskému plátci. Jedná se o faktury v celkové výši 45 000 Kč (1 700 EUR), tyto faktury (i přes veškerou naši snahu) nakonec zaplaceny již nebudou. Jelikož jsou tyto faktury z roku 2017, tak jsou nyní už i promlčené. Mohu tyto faktury „jen“ účetně odepsat (opravné položky vytvořené nebyly), tzn. že je zaúčtuji nedaňově na MD 546/D 311? Je ještě něco, na co nesmím zapomenout v souvislosti s odpisem těchto faktur?
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Specifické místo mezi dlouhodobými pohledávkami má odložená daňová pohledávka. O této pohledávce se v praxi příliš často neúčtuje. V textu se zaměříme na vyjasnění pojmu odložená daňová pohledávka, na její účtování a také na to, proč se o ní v praxi příliš často neúčtuje.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Všechny tři firmy mají právní formu s. r. o. Firma A = prodala část podniku 1 000 00 Kč (fakturace bez DPH), vlastníci jsou matka a syn. Firma B = koupila část podniku (splatnost na splátky) s tím, že poslední splátka činí 400 000 Kč. Nebyla uhrazena a je po datu splatnosti. Firma C = firma na poskytování služeb (vlastníkem je syn). Firma C uskutečnila služby pro firmu B ve výši 400 000 Kč (fakturace základ 371 880 Kč + 78 120 Kč DPH), dostala zaplaceno. Následně kvalitu služeb firma B rozporuje a žádá vrácení Kč 400 000. Právníci se dohodli na uzavření smíru a vyhotovení dokumentu o vzájemném zápočtu. Lze vyřešit takto? Firma C vystaví pro firmu B dobropis – 371 880 a –78 120 = –400 000, Kč? Zároveň firma A bude kompenzovat dobropis s nedoplatkem faktury o prodeji s firmou B?
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Základní rozdělení pohledávek v rozvaze je členění na dvě velké skupiny – na dlouhodobé a krátkodobé. S účinností od 1. 1. 2018 je dána možnost zahrnout mezi pohledávky v rozvaze ještě třetí skupinu, kterou je časové rozlišení aktiv. V textu se zaměříme nejprve na umístění pohledávek v rozvaze a následně na vybrané pohledávky, tj. pohledávky z obchodních vztahů, jejich účtování a oceňování.
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
V minulém čísle časopisu jsme se zamýšleli nad ekonomickou podstatou kursových přepočtů cizoměnových pohledávek k rozvahovému dni (interpretace NÚR I-42). Interpretace NÚR I-43 je volným pokračováním, které se odvíjí z velmi podobné ekonomické podstaty. Pojednává o zálohách, které účetní jednotka vede v cizí měně. Obvykle se jedná o zálohy, které byly v cizí měně přímo poskytnuty, případně byly zaplaceny v české měně, ale na cizoměnovou hodnotu budoucího plnění. Pro zjednodušení je budeme dále nazývat „cizoměnové zálohy“.
Vydáno: 16. 03. 2021
 • Článek
Součástí účetních operací, které souvisí s účetní závěrkou, je také výpočet kursových rozdílů k rozvahovému dni. Přepočet hodnot korunového vyjádření se týká nejen zůstatku valutových pokladen a devizových kont, ale také pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně.
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Kurzový přepočet je běžnou uzávěrkovou operací. Jedná o rutinní operaci, obzvláště pro účetní jednotky operující v cizí měně. Jednoduše řečeno, aktuálním kurzem se přepočtou všechny cizoměnové zůstatky – odborněji řečeno – otevřené položky peněžního charakteru v jiné než české měně. To, že tomu tak zcela není, je nasnadě.
Vydáno: 19. 01. 2021
 • Článek
Na fakturách od telefonních operátorů jsou také platby třetím stranám, bývají to např. jízdenky, parkovné apod. Není k nim ale doloženo žádné podrobné vyúčtování, co konkrétně to bylo, ani příp. daňový doklad na DPH. Jak správně účtovat tyto platby?
Vydáno: 12. 11. 2020
 • Článek
Firma provádí opravy a instalace strojů a účtuje o zásobách způsobem B. Odběratel reklamoval jeden vadný díl stroje, reklamace byla uznána naším japonským dodavatelem/výrobcem a tento výrobce nám zaslal náhradní díl zdarma. Díl došel z Japonska a nám bylo dopravcem vyfakturováno clo, poplatky a skladné. Na náš dotaz, zda nemohou i toto vyfakturovat odesílateli, bylo odpovězeno dopravcem záporně. Tyto faktury jsme tedy akceptovali, zaúčtovali na účet 504 a uhradili. Díl jsme naskladnili v pořizovací ceně pouze v hodnotě těchto poplatků (cca 4 000 Kč) a za pár dní vyskladnili pro výměnu u odběratele. Následně ale japonský výrobce dodatečně uhradil dopravci i naše clo, poplatky a skladné a na základě toho jsme od dopravce obdrželi dobropisy v plné částce k daným poplatkům. Jak postupovat dál, když náhradní díl už na skladě nemáme? Stačí, když „mimo sklad“ zaúčtujeme dobropisy minusem na 504?
Vydáno: 15. 10. 2020
 • Článek
Společnost v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 využila možnosti prodloužení leasingové smlouvy o 6 měsíců, tj. z původních 60 měsíců na 66 měsíců. Do konce leasingu zbývalo 11 měsíců. Po ukončení leasingu má společnost právo odkupu předmětu leasingu za částku 1 000 Kč bez DPH. Původní splátkový kalendář (zároveň daňový doklad) měl splátky ve stejné výši. Po uzavření dodatku k leasingové smlouvě byly splátky po dobu 6 měsíců sníženy na minimální hodnotu. Jak postupovat při účtování do nákladů? Je možné, že bychom zbývající splátky, tj. 17 splátek, rovnoměrně rozpouštěli do nákladů 17 měsíců nebo můžeme 6 měsíců účtovat snížené splátky a zbývajících 11 splátek už v původní výši?
Vydáno: 15. 10. 2020
 • Článek
V účetnictví evidujeme přijaté a zaplacené zálohy za vratné obaly, o nichž víme, že nám je nikdy nikdo nevrátí a my je také nevrátíme, protože je už na skladě nemáme (zákazník nám je nevrátil). Můžeme tyto zálohy rozpustit do účetnictví MD 324/D 648 a MD 548/D 314 daňově?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Nedobytná pohledávka není zrovna lehké ani příjemné téma, ale plátce daně z přidané hodnoty (dále jen plátce DPH), coby dobrý hospodář se snaží průběžně sledovat úhrady svých pohledávek. Neuhrazená pohledávka je problém, ale když se bude dlužný odběratel nacházet v exekučním nebo v konkurzním řízení, může dodavatel – plátce DPH po splnění zákonných podmínek provést opravu základu daně ze své nedobytné pohledávky, a tak uplatnit nárok na DPH, která při uskutečnění zdanitelného plnění byla odvedená státu.
Vydáno: 15. 09. 2020
 • Článek
Společnost dala pohledávku vymáhat advokátovi. Prodlužuje se tím doba promlčení? Pokud ano, mohu pohledávku i přesto daňově odepsat, pokud k ní nejdříve vytvořím opravnou položku? Pokud by později došlo k vymožení pohledávky, dali bychom ji do daňových výnosů. Odepsanou pohledávku bychom vedli v podrozvahové evidenci.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Firma A dluží firmě B 600 000 Kč z titulu peněžité zápůjčky. Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že tato půjčka bude vrácena, tak firma B postoupí pohledávku firmě C. Cena za postoupenou pohledávku je 5 000 Kč. Tato cena je uhrazena. Následně dojde k dohodě o narovnání, kde je uvedeno, že se strany dohodly na narovnání a společnost A uhradí společnosti C částku ve výši 30 000 Kč. Jak zaúčtovat dohodu o narovnání ve všech třech firmách?
Vydáno: 21. 08. 2020
+ Zobrazit dalších 20