Účtování pohledávek, závazků

Jak správně interpretovat v rozvaze závazky se záporným znaménkem (obvykle jsou závazky vykázány v pasivech v kladných číslech). Konkrétně se jedná o položku ř. 146: C. II Krátkodobé závazky ve výši: - 210 a dále závazky ke společníkům - 180 (ř. C. II. 8.1.) a závazky ke státu (ř. C. II. 8. 5.) - 80 (firma není plátce DPH). O jaké konkrétní věci se může jednat například? Rozvaha je k 31. 12. zpracovaná s těmito zápornými čísly - budou mít nějaký vliv tyto záporná čísla na výsledek hospodaří a základ daně, resp. úpravu základu daně nebo se tyto záporné částky vůbec výsledku hospodaří, resp. základu daně z příjmů právnických osob nedotýkají - neovlivní ho či ho ovlivnily již při samotném výpočtu výsledovky, která je již také zpracována?
Vydáno: 08. 04. 2024
Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec omylem zaplatí svoji osobní kartou náklad (nákup) pro zaměstnavatele? Je nutné doložit jeho bankovní výpis či prohlášení? Máme takový náklad proplatit na účet, nebo raději v hotovosti? Účtovat budeme jako závazek vůči zaměstnanci?
Vydáno: 03. 04. 2024
Jak nastavit a správné účtování zpětné cese postoupených pohledávek factoringové společnosti? Společnost má uzavřenou smlouvu s factoringovou společností a své pohledávky společnosti postupuje. Factor pohledávku přijímá do svého vlastnictví, v případě neuhrazení pohledávky odběratelem po uplynutí regresní lhůty se na základě smluvního ujednání vrací pohledávka zpět do účetnictví postupitele. Vyřazení pohledávky (zaúčtované na 311/601) účtujeme výsledkově, tzn. přes 546/311 a výnos z postoupené pohledávky 315/646. V případě zpětné cese jsme účtovali zpět přes výsledkové účty mínusem, tzn. - 546/611 a -315/646. Auditor se nyní přiklání při zpětné cesi účtovat rozvahově přes 311/315. Jsou možné obě varianty, anebo v případě zpětné cese má společnost zůstat u rozvahového účtování přes účty skupiny 3?
Vydáno: 24. 03. 2024
Společnost má nevymožitelnou pohledávku, která lze již 100% daňově odepsat. Musí se k pohledávce vytvářet a rozpouštět i opravná položka nebo stačí udělat ke konci roku daňový odpis pohledávky a opravné položky vůbec nedělat?
Vydáno: 19. 03. 2024
Česká s. r. o. má pohledávku u podnikatele z Běloruska. Stejná česká s. r. o. má dluh u společnosti z Ruska. Protože bankovní převody jsou dnes mezi EU a těmito zeměmi obtížné, předpokládám, že lze uzavřít třístrannou dohodu o vyrovnání a koncipovat ji tak, že běloruský podnikatel uhradí svůj dluh ruské firmě a tím pokryje dluh české s. r. o. Kromě řádného smluvního ošetření transakce, jsou zde další úskalí, na která je třeba dávat pozor?
Vydáno: 12. 03. 2024
TJ Sokol uzavřela s městem smlouvu o zápůjčce, splatnost 5 let. Na jaký účet v účtové osnově tuto půjčku zaúčtovat? Obec půjčila jednotě. Půjčka je bezúročná. 
Vydáno: 07. 03. 2024
Společnost má závazky vůči jednomu věřiteli po lhůtě splatnosti 3 a více let. Tyto závazky byly postoupeny věřitelem na postupníka – tedy závazky společnosti trvají, ale vůči jinému subjektu. Závazky nejsou věřitelem vymáhány. Společnost by je tedy měla zřejmě „dodanit“, protože byla promlčena lhůta k jejich vymáhání? Nebo se tato lhůta na promlčení závazku/pohledávky počítá znovu ode dne jejího postoupení?
Vydáno: 05. 03. 2024
Jsme státní příspěvková organizace (zřizovatel je OSS). Potřebovala bych prosím vědět, jestli při uzavření smlouvy (Auto na operativní leasing mám účtovat na podrozvahu ve výši předpokládaných splátek nebo ve výši ocenění auta? A jakým způsobem se odúčtovává z podrozvahy? Při ukončení smlouvy a vrácení auta leasingové společnosti? nebo při úhradě splátek leasingové společnosti? Stejný dotaz mám k velkému kávovaru, který máme v nájmu a platíme měsíčně nájem. V jaké výši dát na podrozvahu a jak odúčtovat z podrozvahy? 
Vydáno: 22. 02. 2024
V převzatém účetnictví s. r. o. byla chybně nasazena jistina úvěru na pořízení majetku, místo 500.00 Kč (účet 479) jen 400.000 Kč. Úroky z úvěru za aktuální rok byly vždy účtovány do nákladů. V roce 2023 byl celý úvěr doplacen (jistina 500.000 + úroky). Na účtě 479 nám ale zbyl „přeplatek“ 100.000 Kč, tzn. nezaúčtovaná část jistiny. Jak zlikvidovat zůstatek na účtě 479?
Vydáno: 21. 02. 2024
Firma koupila nový klasifikátor. Starý, který má v majetku, si prodávající firma vzala na protiúčet (smlouva není). Na faktuře je napsáno Klasifikátor 150 000 Kč, protiúčet starý klasifikátor - 50 000 Kč, zaplatit 100 000 Kč. Jak správně zaúčtovat samotnou fakturu a hodnotu majetku? Stačí pouze fakturu zaúčtovat za 50 000 Kč, závazek uhradím a hodnota nového klasifikátoru v majetku bude 50 000 Kč a starý pouze vyřadit na základě této faktury? Nebo musím fakturu přijatou rozúčtovat na majetek za 150 000 Kč a dále hodnotu protiúčtu 50. Vyřadit starý majetek prodejem za 50, doúčtovat interním dokladem výnos z prodeje a provést„zápočet“? 
Vydáno: 19. 02. 2024
OSVČ - plátce DPH - vedoucí daňovou evidenci vystavil v roce 2022 daňový doklad na stavební práce v přenesené daňové povinnosti - na odběratele A. Odběratel A - tuzemský plátce DPH fakturu nezaplatil a je víceméně pro tuto OSVČ nedohledatelný. Tuto činnost už nevykonává, nahradil ho odběratel B, který nadále používá tuto zmíněnou OSVČ jako svého subdodavatele a spolupráce pokračuje bez problému. Nicméně nezaplacená faktura zůstává v účetní evidenci, z hlediska OSVČ je nevymahatelná (m.j. i vzhledem k výši částky nemají smysl žádné právní kroky). Jakým způsobem se dá v daňové evidenci naložit s takovou fakturou? 
Vydáno: 16. 02. 2024
  • Článek
U velkých nebo dlouhodobých obchodních zakázek, stejně jako u průběžných dodávek elektřiny, tepla a plynu, kdy se celková spotřeba (a tedy konečná cena) určuje až za poměrně dlouhé časové (zúčtovací) období, je dodavatel v riskantní pozici. Průběžně vznikající výlohy platí ze svého, přičemž si není jistý, zda odběratel cenu skutečně plně uhradí. Proto bývá v praxi sjednáno poskytnutí zálohy (záloh) placené před dodáním zboží nebo poskytnutím služby. Příjemce zálohy (dodavatel) tak má záruku, že neodejde s prázdnou, a navíc nemusí výlohy spojené s realizací zakázky hradit ze svého. A systém záloh je výhodný i pro odběratele, který průběžně v delším čase platí poměrně nízké částky, které jej finančně nezatěžují, a konečná částka, resp. doplatek, pak již nevypadá tak hrozivě. S novým občanským zákoníkem přibyla od roku 2014 i poněkud archaicky znějící, právně silnější alternativa tzv. závdavku. Věnovat se tedy budeme jen soukromoprávním zálohám/závdavkům, nikoli daňovým.
Vydáno: 01. 02. 2024
Měli jsme pohledávku za odběratele ve výši např. 2 mil. Kč na tuto pohledávku byla vytvořena opravná položka v roce 2022 a v roce 2023 došlo k dohodě o narovnání závazkového vztahu, kde dostaneme uhrazeno 1,5 mil. Neuhrazenou část pohledávky odepisujeme? Nebo jak s touto části nakládáme?
Vydáno: 16. 01. 2024
Plátce DPH s.r.o. eviduje ve vystavených fakturách opravný daňový doklad ve výši 5 000 Kč vč. DPH, který svému odebrali neuhradil. ODD byl splatný ke dni 14.4.2020, neočekává se uhrazení. Lze k tomuto ODD vytvořit opravnou položku? Jak zaúčtovat? Případně jak lze odepsat?
Vydáno: 12. 01. 2024
Společnost má možnost koupit pohledávku na dodavatele materiálu s výrazným skontem - 60 %. Pokud u toho dodavatele objedná materiál a provede zápočet bude muset do výnosů zahrnout skonto poskytnuté od postupitele pohledávky ? Je správně, že společnost po započtení dá do nákladů částku za materiál, částku za nákup pohledávky - 40 % dle smlouvy o postoupení pohledávky a do výnosů zahrne celou pohledávku, kterou tím zápočtem uplatní v celé 100 % výši.
Vydáno: 22. 12. 2023
Provozujeme a máme v pronájmu areál s chatkami a hlavní budovou. Dohodli jsme se s dodavatelem klimatizací, že do všech chat a do hlavní budovy vymyslí a nainstalují systém klimatizací, který by umožnil celoroční provoz areálu. V průběhu instalací jsme se dohodli, že nám dodavatel ještě dodá FVE systém pro ohřev vody v areálu a zaplatili jsme zálohovou fakturu na FVE. Klimatizace byly sice dodány – pomíjíme chybné výpočty z pohledu výhřevnosti a to, že závěrečná faktura za poslední jednotku už vůbec neměla být vystavena. Z důvodu špatného výpočtu výhřevnosti a špatného rozmístění předchozích klimatizací totiž pro funkčnost hlavní budovy (nezamrznutí vody v potrubí) potřebovali nainstalovat ještě jednu, velkou a výrazně dražší, venkovní i vnitřní klimatizační jednotku, o čemž nás ale informovali až posléze. Kdyby ale vše fungovalo, tak bychom ji uhradili stejně jako předchozí faktury. Jenže dodané klimatizace po třech dnech přestaly fungovat a opravy trvaly opravdu velmi dlouhou dobu – vždy slíbili, že dorazí a nedorazili nebo jednotku neuměli na místě opravit, případně po dlouhých domluvách konečně dorazili, ale za pár desítek minut museli odjet na jinou montáž a naše klimatizace nechali rozložené nebo složené, ale nefunkční. V současné době s námi nekomunikují a není možné sjednat žádné narovnání stavu. Paralelně nám už ani nedodali zálohově uhrazené FVE. Takže na jedné straně my jim dlužíme poslední fakturu za klimatizace, na druhé straně oni nám dluží plnění za námi zaplacené FVE. Částky jsou přibližně stejné (záloha byla vyšší než poslední faktura za klimatizace). Jak toto máme prosím vyřešit účetně/daňově? Správně bychom měli časem dodanit přijatou fakturu, která nám visí v účetnictví, ale upřímně se nám to nelíbí, když na druhé straně máme asi nedaňově odepsat zaplacenou zálohu?
Vydáno: 21. 12. 2023
Jak mám zaúčtovat fakturu od pojišťovny: mám od ní vystavený daň. doklad, ale nemám ho platit, mám ho jen kvůli uplatnění DPH? Zaslali mi dva doklady jeden je s DPH, kde je napsáno neplatit a druhý s částkou k úhradě ve výši DPH z první faktury. Nevím, jak zaúčtovat základ na daň. dokladu a částka by mi visela v saldu jako nezaplacená.
Vydáno: 18. 12. 2023
Účetní jednotka (s. r. o.) má v evidenci 1) neuhrazenou pohledávku, která byla splatná 10. 1. 2021 ve výši 35 000 Kč. Dlužník na upomínky nereaguje. Byly tvořeny zákonné OP dle § 8a zákona o rezervách. Ke kterému datu má účetní jednotka zákonné OP zrušit a daňově odepsat pohledávku? Ke dni 9. 1. 2024? 2) účetní jednotka během roku tvoří a ruší několik účetních OP k dalším nedobytným pohledávkám. Jaká je vazba účtu 559 na daňové přiznání k DPPO? Pokud je na konci roku saldo účtu 559 na MD, pak se zůstatek vykazuje na ř. 40 a pokud je saldo účtu 559 na D, pak se zůstatek vykazuje na ř. 112? Nebo se obrat MD 559 vykazuje zvlášť na ř. 40 a obrat D 559 zvlášť na ř. 112? 3) účetní jednotka má 3 pohledávky vůči stejnému věřiteli. Celkem za 70 000 Kč. Dvě pohledávky celkem jsou ve výši nižší než 30 000 Kč. Může účetní jednotka ke dvěma těmto pohledávkám tvořit zákonnou OP dle § 8c zákona o rezervách a ke zbývající pohledávce pak dle § 8a?
Vydáno: 14. 12. 2023
Přebírám účetnictví, ve kterém jsou pohledávky z let 2005–2013 a nebyly na ně tvořené opravné položky, nebyly zažalovány, prostě jsou v evidenci a nic s nimi nebylo v minulosti děláno. Jedná se o pohledávky: na nespřízněné osoby, faktury jsou vystaveny s DPH, jsou výnosové, v 1 případě jde o odběratele, u kterého jsou 3 faktury v celkové částce 120.000 Kč, v 1 případě jde o odběratele, u kterého jsou 2 faktury po 50.000 Kč v celkové částce 100.000 Kč, v ostatních případech jde o různé odběratele a dlužné částky nedosahují  20.000 Kč. Jak mám postupovat po účetní i daňové stránce, abych je mohl letos vyřadit z evidence? Jak to mám správně v tomto případě zaúčtovat a jaký to bude mít daňový dopad a na kterých řádcích v DP se to bude vykazovat? 
Vydáno: 01. 12. 2023
Věřitel (s. r. o.) koupil dluhopisy s úrokem 10 % p. a., dlužník (a. s.) se ocitl z důvodu předlužení v úpadku a vyhlásil na sebe insolvenci. Věřitel přihlásil pohledávku (jistinu + úroky) ve lhůtě u insolvenčního soudu, a vytvořil tak na úroky 100 % daňovou OP. Věřitel však nechce po datu vstupu dlužníka do insolvence účtovat další úroky do výnosů, ale chce využít § 1995 ObčZ o prominutí úroků ode dne vstupu do insolvence do budoucna. Znamená toto prominutí úroků, že již nemusíme účtovat úroky do výnosů?
Vydáno: 14. 11. 2023