Účetní závěrka, uzávěrka, audit

  • Článek
Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), stanovuje společnostem s ručením omezeným termín pro konání valné hromady schvalující účetní závěrku do 6 měsíců od skončení účetního období. Stejný termín stanovuje zákon o obchodních korporacích také pro konání valné hromady akciové společnosti, resp. členské schůze družstva schvalující účetní závěrku. V polovině roku by tedy měla mít většina s. r. o. schválenou účetní závěrku za loňský rok. Tento článek se věnuje nejen schválení účetní závěrky, ale úzce související povinnosti jejího zveřejnění a jejího využití jako podkladu pro rozhodování o výplatě podílů na zisku s. r. o. Článek se věnuje i důležité novince použitelné poprvé pro účetní závěrku roku 2021, kterou je možnost jejího zveřejnění prostřednictvím přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Vydáno: 15. 06. 2022
Účetní jednotka, s. r. o. v letech 2018 a 2020 nedbalostí nezaúčtovala do účetního deníku několik bankovních výdajů za úhrady faktur přijatých. Měla v dřívějších letech účtovat zápisy MD 321/D 221. Kvůli nepropsání těchto úhrad v minulých letech do účetního deníku měla vykázané neodpovídající zůstatky účtu 221 a 321 v konečných stavech. Účetnictví roku 2018–2020 bylo schváleno s těmito nedostatky, o kterých vedení společnosti nevědělo. Od roku 2022 firma změnila dodavatele účetnictví a firma chce v ještě neuzavřeném roce 2021 opomenuté účetní zápisy a stavy účtů napravit. V publikacích se uvádí, jaký postup má účetní jednotka zvolit, když zapomněla zaúčtovat fakturu přijatou (vystavenou), tj. nezohlednila náklady nebo výnosy minulého roku včetně nutnosti (resp. práva u snížení daně) podat daňové přiznání. V tomto případě ale nechybí v uzavřených letech výnosy ani náklady, ale jedná se zápis MD 321/D 221. Je správný postup zaúčtovat MD 321/D 221 do aktuálního období, kdy došlo ke zjištění chyby v opomenutí úhrady faktur nebo je správnější účtovat MD 321/D 426 a MD 221/D 426 bez dopadu na (dodatečnou) daň z příjmu ve všech zdaňovacích období, případně se to má řešit jinak? Obdobný problém je, že zapomněla účtovat o valných hromadách, které schválily účetní závěrku a převedení výsledků na nerozdělený zisk minulých let. Domnívám se, že tady je možné v aktuálním neuzavřeném období toto napravit zápisem MD 431/D 428, protože do roku 2018 a 2020 již nejde nic propsat. V součtu jsou všechny tyto opomenuté operace významné – cca 0,5 mil. Kč u společnosti s obratem 10 mil. Kč.
Vydáno: 07. 06. 2022
  • Článek
O odložené dani v souladu s platnou českou účetní legislativou povinně účtují ty účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu, a dále ty, které tvoří konsolidační celek. Její účtování plyne z odlišného chápání výsledkových položek v účetnictví a daních (nedaňová položka bude výhledově položkou daňově účinnou).
Vydáno: 02. 06. 2022
Je nějakým zákonem, nařízením dáno přesně na jaký řádek oficiálních výkazů (rozvaha + výkaz zisků a ztrát) musí vstupovat jednotlivé účty? V účetním programu jsou řádky výkazů přednastavené, ale bylo mi sděleno, že si mohu účty přesunout na jaký řádek chci. Opravdu to takto je? Konkrétně by se mi jednalo o smluvní pokuty, které účtujeme na účet 644, tento účet vstupuje na řádek 23 výkazu z a z - jiné provozní výnosy, ale svou podstatou se u nás jedná o vyúčtování smluv (složité, raději nebudu vysvětlovat..) a své opodstatnění z pohledu např. banky by měl tento účet 644(resp. jeho analytická část) na řádku 1 výkazu zisků a ztrát - tržby z prodeje služeb, opravdu si mohu nastavit, aby se účet 644 načítal do řádku 1 výkazu zisků a ztrát?
Vydáno: 26. 05. 2022
Na účtech u Sberbank máme finanční prostředky. Část (do výše 100 000 EUR) jsme obdrželi na účet KB od Garančního systému finančního trhu. Jak účtovat příchozí platbu do výše 100 000 EUR a jak účtovat zbylou částku?
Vydáno: 25. 04. 2022
S. r. o. A v dubnu 2022 koupila 100% obchodní podíl v s. r. o. B a plánuje fúzi obou společností s rozhodným dnem k 1. 1. 2022. Lze toto provést? Pokud ano, jak bude v zahajovací rozvaze k 1. 1. 2022 zohledněný budoucí dubnový nákup obchodního podílu?
Vydáno: 25. 04. 2022
Z Garančního systému finančního trhu bychom měli obdržet náhradu pohledávky z vkladů vedených u Sberbank. Jak tuto situaci správně promítnout do účetnictví, abychom neudělali chybu? Náhradu pohledávky bychom měli obdržet na bankovní účet.
Vydáno: 20. 04. 2022
  • Článek
Převzali jsme účtování v o. p. s. V předcházejících letech bylo pracováno následně s výsledkem hospodaření. Ten byl zaúčtován: MD 931/D 911 (v případě vykázaného zisku). Každý rok byl proveden zápis MD 911/D 648 v částce 300 000 Kč. Situace je taková, že nevíme a nemáme jak ověřit informaci týkající se tohoto zápisu. Proto jsem chtěl požádat o vysvětlení, v jakých případech se u neziskových společností provádí podobný zápis. Inklinuji buď k situaci, že si tím účetně narovnávají ztrátu, přitom nakonec nakonec stejně výnosy v přiznání vyloučí, nebo to má návaznost na odčitatelnou položku a prostřednictvím tohoto zápisu se sleduje splnění podmínky pro využití následné úspory na dani v dalších letech.
Vydáno: 31. 03. 2022
Jak účtovat uložené peníze ve Sberbank a částečnou náhradu poskytnutou prostřednictvím KB? Firma měla ve Sberbank 4 mil. Kč. Prostřednictvím Komerční banky dostala v březnu náhradu 2,5 mil Kč. Ze Sberbank jsme zatím neobdrželi žádné oficiální vyjádření, naposledy máme výpis z banky z února, na kterém je ještě uvedena celá částka.
Vydáno: 30. 03. 2022
S. r. o. A podává přiznání k dani z příjmů právnických osob v odloženém termínu k 30. 6. 2022. Je 100% vlastníkem s. r. o. B, které podává přiznání k dani z příjmů právnických osob do 31. 3. 2022. K výsledkům hospodaření bude svolána jedna valná hromada. Ke kterému datu to nejpozději musí být?  
Vydáno: 28. 03. 2022
  • Článek
Vybrané subjekty mají zákonnou povinnost zveřejňovat příslušné dokumenty včetně účetních výkazů ve sbírce listin obchodního rejstříku, která je k dispozici online na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Pokud není tato povinnost splněna, může být uložena pokuta, případně mohou nastoupit i jiné nepříjemné konsekvence. Jako jeden z kroků ohledně snížení administrativy byla od roku 2022 zavedena pro některé subjekty možnost zveřejnit účetní výkazy skrze finanční úřad prostřednictvím podání daňového přiznání k dani z příjmů. Článek se zaměřuje na novou možnost, jak splnit povinnost zveřejnění účetních výkazů do sbírky listin skrze daňové přiznání k dani z příjmů.
Vydáno: 25. 03. 2022
Společnost má vypracovaný projekt fúze, rozhodný den je 1. 7. 2021. V 8/21 byla podepsána akviziční smlouva, kdy nastupující společnost kupuje 80 % společnosti zanikající. Tato operace bude zaúčtovaná MD 061/D 361. Zároveň ke stejnému datu dochází k příplatku mimo základní kapitál od mateřské společnosti ve výši zbylých 20 % akcií. Společnost tedy eviduje na 061 100% podíl zanikající společnosti. K 31.12. byla fúze zapsaná do OR. Kam přeúčtuji zůstatek účtu 061 k tomuto datu? Účet 428?
Vydáno: 16. 03. 2022
Obracím se na Vás s řešením následující situace: Společnost v roce 2021 měla běžný účet u Sberbank CZ, a.s., který k 31.12.2021 převyšoval pojištěnou hodnotu. Protože ČNB v této době zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka, měla by být tato skutečnost dle mého názoru promítnuta již v účetní závěrce za rok 2021. Společnost předpokládá, že i v případě insolvence banky obdrží minimálně 70% hodnoty nepojištěného vkladu na běžném účtu. Měla by být opravná položka ve výši 30% nepojištěného zůstatku bankovního účtu zúčtována v roce 2021 a netto zůstatek v bance bude vykázán na řádku aktiv rozvahy „Peněžní prostředky na účtech“.
Vydáno: 16. 03. 2022
  • Článek
Uzavírání, otevírání účetních knih a podíly na zisku u podnikatelů Ing. Alena Kochová Uzavírání účtů Účetní závěrka a účetní uzávěrka Jedná se o dvě zcela rozdílné činnosti v oblasti...
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Převzala jsem účetnictví a invetarizací účtů jsem zjistila nesoulad mezi hlavní knihou a daňovou kanceláří DPH u DPH na vstupu o cca 1 262 Kč (v hlavní knize je na účtu 343 100 o tuto částku více než v daňové kanceláři v sestavě DPH na vstupu). Zjistila jsem, že tento rozdíl se „táhne“ historicky už několik zdaňovacích období. Ráda bych tuto skutečnost narovnala, i vzhledem ke každoměsíčně nastaveným kontrolám DPH daňové kanceláře na hlavní knihu v účetnictví. Nyní během ročních uzávěrkových prací to vidím jako ideální přes vnitřní účetní doklad. Váhám nad zaúčtováním a zvolením správného účtu, zda účet 549 nebo 548? Je prosím takový postup možný?
Vydáno: 22. 02. 2022
Společnost podléhající povinnému auditu má majetkové podíly na dceřiných firmách – akciových společnostech: 75 % podíl na české a. s. a 100 % podíl na a. s. v jiném členském státě EU, oboje účtované na 061. Jak se tyto podíly přeceňují ke konci účetního období? 
Vydáno: 18. 02. 2022
Na konci účetního období, doklady, které jsou doručeny v lednu, ale DUZP je do 31. 12. Musím přeúčtovat na účet 349-Vyrovnávací účet nebo nechám na účtu 343? Při inventarizaci účtu 343, by vykazoval zůstatek dle částky za přiznání za prosinec a doklady doručené v lednu, ale s DUZP do 31. 12.
Vydáno: 01. 02. 2022
Převzala jsem účetnictví a invetarizací účtů zjistila nesoulad mezi hlavní knihou a daňovou kanceláří DPH u DPH na vstupu o cca 1 262 Kč (v hlavní knize je na účtu 343.100 o tuto částku více než v daňové kanceláři v sestavě DPH na vstupu)´. Zjistila jsem, že tento rozdíl se „táhne“ historicky už několik zdaňovacích období. Ráda bych tuto skutečnost narovnala, i vzhledem ke každoměsíčně nastaveným kontrolám DPH daňové kanceláře na hlavní knihu v účetnictví. Nyní během ročních uzávěrkových prací to vidím jako ideální přes vnitřní účetní doklad. Váhám nad zaúčtováním a zvolením správného účtu, zda 549 nebo 548 ? Je prosím takový postup možný?
Vydáno: 01. 02. 2022
Společnost s. r. o má jediného jednatele, který je zároveň jediným společníkem. Vede podvojné účetnictví. Za rok 2020 byla hospodářským výsledkem společnosti ztráta. Měl by tento jako jediný společník a zároveň jednatel tento výsledek ještě potvrdit v nějakém dokumentu? Lze prosím někde dohledat nějaký vzor dokumentu, jak by obsahově měl vypadat?
Vydáno: 12. 01. 2022
Ze zákona o účetnictví platí, že pokud není závěrka schválená, tak má být zveřejněna jako neschválená do konce kalendářního roku. Jak toto provedu, tedy aby bylo zřejmé, že je neschválená a toto bylo i v OR zapsáno? A pokud dojde časem k odstranění chyb, v důsledku nichž nebyla původně schválena Valnou hromadou, má být zveřejněna tato původní účetní závěrka jako dodatečně schválená?, když k opravě chyb dojde zaúčtováním v následujícím účetním období s tím, že v tomto následujícím období dojde k úpravě minulého stavu (bude okomentováno v příoze ÚZ)? Pozn. chyby nemění základ daně z příjmů, tedy není zapotřebí podávat dodatečné DP.
Vydáno: 21. 12. 2021
+ Zobrazit dalších 20