Účetní závěrka, uzávěrka, audit

Společnost účtuje náklady na zpracování daňového přiznání do toho roku, kdy je daňové přiznání zpracováno (tj. náklady na zpracování DPPO za r. 2021, zpracované v r. 2022 jsou v nákladech roku 2022). Za rok 2022 společnosti vznikla povinnost auditu. Jak zaúčtovat z hlediska časového náklady na audit ? V r. 2022 byla zaplacena záloha, faktura za předaudit nebyla vystavena. Jak by měly být správně zaúčtovány tyto dva druhy nákladů ? Předpokládám, že způsob by měl být asi u obou shodný ?
Vydáno: 20. 01. 2023
S. r. o. koupila část obchodního závodu. Cena byla sjednána v EUR a bude postupně splácena. S koupí byl vypočten oceňovací rozdíl, který se bude 180 měsíců odpisovat. K 31. 12. 2022 je evidován neuhrazený závazek za koupi části závodu v EUR. Jak se bude účtovat kurzový rozdíl při přepočtu závazku kurzem k 31. 12. 2022?
Vydáno: 16. 01. 2023
V minulých letech s.r.o. splňovala kritéria pro povinný audit ÚZ. K 31.12.2022 už je nesplňuje. Chápu správně, že za rok 2022 audit ÚZ již provádět nemusí? Není tam žádná podmínka, že je nesmí splňovat také min. 2 roky, aby audit už nebyl povinný? 
Vydáno: 22. 12. 2022
Faktura vydaná 19. 12. 2019 na Kč 8 700 včetně DPH splatná 2.1.2020, klient neuhradil a nereagoval na upomínky. V loňském roce vytvořena opravná položkaMD 558/D 391. Kdy je možné odepsat pohledávku a jak zaúčtovat odpis? Je nutné evidovat na podrozvahových účtech, a pokud ano jakým způsobem se eviduje? Uvádí se v příloze k účetní uzávěrce?
Vydáno: 22. 12. 2022
Účetní závěrka mikro společnosti za rok 2021 nebyla VH schválena ani do 31. 12. 2022. Společnost zašle rozvahu a přílohu k účetní závěrce k založení do sbírky listin do 31. 12. 2022. Na jakou listinu (rozvaha, příloha k účetní závěrce) má společnost zapsat, že účetní závěrka nebyla schválena? A stačí uvést v textu, „účetní závěrka nebyla schválena“? Nebo je potřeba uvést jiný text, pokud ano, jaký?
Vydáno: 14. 12. 2022
  • Článek
Každá účetní jednotka, která je zapsána ve veřejném rejstříku, má podle zákona o účetnictví povinnost zveřejnit svou účetní závěrku ve sbírce listin. Pojďme si blíže připomenout skutečnosti související s vyhotovením takové účetní závěrky a dále také osvětlit možnosti, jakým způsobem lze splnit výše uvedenou povinnost jejího zveřejnění ve sbírce listin.
Vydáno: 14. 12. 2022
  • Článek
Vnitřní předpis je písemně vyjádřené pravidlo, které řadíme mezi vnitřní organizační normy. Tyto normy předepisují chování určitého okruhu osob, které mají společné cíle a motivaci, a to v rámci konkrétní organizace. Obecně je úkolem těchto předpisů rozpracovat jednotlivé činnosti a vztahy uvnitř organizace, nastavit jednotný postup při řešení určitých situací, a tím zajistit, aby organizační procesy fungovaly pružně a efektivně. S vnitřními směrnicemi se setkáváme v organizacích nejrůznějšího typu a zpravidla v nich upravují celou řadu činností, které v organizaci probíhají.
Vydáno: 08. 12. 2022
  • Článek
Dotaz Společnost s r. o. asi 10 let nevykazuje žádnou činnost, zůstatky v účetnictví jsou pouze peníze na pokladně (211 AKTIVA) oproti účtu 411 a 429 (PASIVA), na obou stranách je celkem 25 000 Kč. Likvidátorem je ustanoven jednatel, ale neví, jak firmu zlikvidovat. Jaký je postup při likvidaci firmy a vymazání z obchodního rejstříku?
Vydáno: 08. 12. 2022
Česká s.r.o., 1 společník, plátce DPH. Mám dotaz ohledně kritérií pro povinný audit, konkrétně dotaz ohledně čistého obratu 80 mil. Do tohoto obratu se zahrnují všechny účty třídy 6? Jsou některé, ke kterým se nepřihlíží? Konkrétně se mi jedná o účet 663 - kursové zisky. Do konce roku 2021 s.r.o. nepřekročila 2 kritéria, za rok 2022 překročí aktiva 40 mil., čistý obrat 80 mil. možná ano, možná ne. Ale nemůžu se dopátrat, zda se účet 663 do čistého obratu zahrnuje. 
Vydáno: 07. 12. 2022
Je možné sestavit mezitímní účetní závěrku za část aktuálního účetního období, pokud nebyla dosud schválena účetní závěrka za předchozí účetní období (např. pro účely výplaty zálohy na podíl na zisku, sestavení mezitímní účetní závěrky za období 1. 1. - 31. 3. aktuálního roku, pokud nebyla dosud schválena řádná účetní závěrka předchozího roku)?
Vydáno: 01. 12. 2022
Nezisková organizace (církevní právnická osoba) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932. Dá s tímto ziskem v neziskové organizaci nějak naložit? Musí se použít na činnost? A jak se případně toto použití na činnost řeší účetně? Musí vůbec být do nějakého data rozhodnuto, jak se se ziskem naloží?
Vydáno: 29. 11. 2022
Česká s. r. o. je 100% vlastníkem slovenské s. r. o. Má účetní jednotka (mateřská společnost) povinnost konsolidované účetní závěrky? Pokud ne, kdy tato povinnost vzniká?
Vydáno: 22. 11. 2022
V § 33 odst. 3 zákona o účetnictví je uvedeno, že je možné provést převod účetního záznamu z jedné formy do jiné formy s tím, že je pro splnění průkaznosti je třeba, aby účetní jednotka předložila účetní záznam v původní a v nové formě. Zároveň k tomuto je v tomto odstavci uvedeno, že splnění této povinnosti však účetní jednotka může prokázat i jiným způsobem, který nezpochybní žádná z osob, které s převedeným záznamem pracují. Můžete prosím objasnit, jak je možné splnit povinnost jiným způsobem a co znamená nezpochybnění žádné z osob, které s převedeným záznamem pracují?  
Vydáno: 14. 10. 2022
Společnost s ručením omezeným v letech 2019–2020 chybně vytvářela rezervy MD 552/D 451, v roce 2021 již rezervu netvořila a dodatečným daňovým přiznáním provedla opravu základu daně a daň doměřila. Jak v roce 2022 tuto skutečnost zohlednit rozvahově (B.I.3. řádek=0) a při roční závěrce?  
Vydáno: 10. 10. 2022
Letos, jako každý rok, budeme na našich skladech provádět fyzickou inventuru zboží. Přepočítáváme celý sklad. Máme celkem na jednotlivých skladech 15 000 položek zboží. Tento způsob inventury nám trvá na jednotlivch skladech i několik dní. Na hlavním skladu budeme vždy přepočítávat celý sklad, ale na našich pobočkách je to problém (chybí zaměstnanci). Bylo by možné udělat inventuru na pobočkách pouze u některých položek? Náš software umí náhodně vybrat např. 20 % položek z celého skladu. A každý třetí rok by byla udělána inventura celého skladu. Je tento způsob obhajitelný? Jsme s. r. o., vedeme podvojné účetnictví, bez auditu.
Vydáno: 14. 09. 2022
Společnosti s.r.o. plátce DPH bude v roce 2023 otevírat novou pobočku výrobny/prodejny. Nyní se rozhoduje, zda bude nová provozovna v podnájmu či si nemá postavit svou vlastní. Do konce roku 2022 tedy vynaloží náklady na vyhotovení projektové dokumentace na novou výstavbu provozovny. Jak účtovat v roce 2022, pokud: 1) na základě zaplacené projektové dokumentace se rozhodne pro výstavbu - účet 042? 2) na základě zaplacené projektové dokumentace se nerozhodne pro výstavbu - účet 518?
Vydáno: 13. 09. 2022
Dobrý den, společnost s.r.o. byla založena 2016 se rozhodla zrušit tuto společnost (ukončit dobrovolně činnost). Ve společnosti jsou 2 společníci. Jak celkově postupovat ? Jaké bude vypořádání z pohledu daní. Děkuji
Vydáno: 12. 09. 2022
  • Článek
Daň z příjmů je náklad, který si většina podnikatelů nepřeje zveřejnit. A když ano, tak jen jako jedno absolutní číslo, které se vyskytuje ve výkazu zisků a ztráty. Jak byla tato choulostivá položka vypočítána, je ukryto v daňovém přiznání právnických osob dané obchodní korporace a je utajeno v informačním daňovém systému. Až dosud bylo chráněno před očima třetích osob. Komise EU dospěla k závěru, že „nyní není doba pro obvyklá řešení“ a je potřeba „reagovat na volání občanů Unie po spravedlnosti a transparentnosti.“
Vydáno: 30. 08. 2022
Má obchodní společnost povinnost zveřejňovat v obchodním rejstříku Zápis z valné hromady, kde je uvedeno, že je účetní závěrka daného roku schválená a dále rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření? Je dostačující, když účetní jednotka (společnost) zveřejní, vloží listiny ověřené auditorem účetní závěrky společnosti spolu s Výroční zprávou?
Vydáno: 08. 08. 2022