Mezinárodní zdanění, transferové ceny, harmonizace

  • Článek
Financující transakce stejně jako ostatní transakce realizované mezi spojenými osobami podléhají pravidlu cen obvyklých dle § 23 odst. 7 ZDP , přičemž v tomto specifickém případě je v rámci obvyklého tržního rozpětí stanovována cena peněz, resp. finančních prostředků poskytovaných mezi spřízněnými entitami v souvislosti s poskytnutým uvěrovým finančním nástrojem. Mezi úvěrové finanční nástroje lze s ohledem na dikci zákona o daních z příjmů zařadit zejména úvěry či zápůjčky, dluhopisy, vkladní listy/vkladové certifikáty, popř. směnky. V rámci vztahů mezi spojenými osobami se pak lze setkat rovněž s případy poskytovaného ručení ve skupině (např. ručení dceřiné společnosti za závazky mateřské společnosti prostřednictvím vlastněných nemovitostí či cenných papírů), stejně tak nabývá v posledních letech na významu cash poolingové financování. U popisovaného typu financujících transakcí přitom s ohledem na charakter transakce bývá posuzována obvyklá úroková sazba, potažmo sazba ručení.
Vydáno: 20. 01. 2023
Následující příspěvky vás provedou problematikou převodních cen, od základních pojmů až po metodiku analýz a samozřejmě i daňové souvislosti tvorby transferových cen.
Vydáno: 20. 01. 2023
  • Článek
Cílem směrnice DAC VI je zpřístupnění informací daňovým orgánům EU o používaných přeshraničních daňově-optimalizačních schématech s rizikovým prvkem z hlediska obcházení daných daňových povinností. Směrnice zavádí automatickou výměnu, tzv. výměnu informací oznamovaných zprostředkovateli přeshraničních uspořádání. Oznamovací povinnost se týká přeshraničních uspořádání, která mohou být nástrojem agresivního daňového plánování.
Vydáno: 14. 01. 2023
Skokový růst cen základních energetických zdrojů, ke kterému v současné době dochází, ovlivňuje veškeré sféry společenského a hospodářského života a pociťujeme jej všichni bez rozdílu, občané, nezávislé podniky i nadnárodní korporace. V prostředí nadnárodních korporací vyvstávají otázky, jak toto navýšení cen promítnout do vnitroskupinových transakcí. Diskutována je zejména otázka zohlednění či nezohlednění těchto narůstajících nákladů v konstrukci převodní ceny nízkorizikových entit vůči ostatním podnikům ve skupině.
Vydáno: 20. 12. 2022
  • Článek
Implementací směrnice Rady 2016/2258/EU do legislativy získává správce daně přístup k mechanismům, dokumentům, postupům a informacím potřebným pro účely boje proti špinavým penězům. Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v rámci provedené novely daňového řádu je povinná osoba na vyžádání správce daně předložit údaje a dokumenty získané při idenfikaci a kontrole klienta, a také údaje o způsobu jejich získání.
Vydáno: 01. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 14/2022 ze dne 29. listopadu 2022, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění.
Vydáno: 29. 11. 2022
  • Článek
Pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům byla vytvořena směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. 5. 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací na informace oznamované nadnárodními skupinami podniků. Jejím účelem je předcházet agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži, které značně narostly a dostaly se do středu pozornosti jak v Evropské unii, tak ve světě.
Vydáno: 10. 11. 2022
Fyzická osoba (plátce DPH z důvodu pronájmu vozidel) ukončil stávající pronájem s dosavadním nájemcem na území ČR a hledá nájemce nového zase v ČR. Protože prodává svůj majetek v ČR a stěhuje se do Dubaje, kde se stane rezidentem a zároveň má dům ve Španělsku, chce vozidla, které doteď pronajímal jako rezident ČR, převést jen pro účely parkování do domu ve Španělsku, s tím, že na území ČR bude dále hledat potencionálního nájemce, má toto nějaké dopady do DPH a daně z příjmů?
Vydáno: 07. 11. 2022
Ukrajinský podnikatel nám vystaví fakturu za práci na stavbě v ČR, a někteří fakturu za úklid v provozovně naší firmy v České republice, jsme právnická osoba s. r. o., plátci DPH v ČR. Musíme těmto podnikatelům, kteří mají IČ v ČR, srazit srážkovou daň? Teoreticky, když by nám předali, že mají doklad z FÚ, že se jim daň nemusí zadržovat, nemusíme zajišťovat srážkovou daň?
Vydáno: 24. 10. 2022
  • Článek
Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou představují druh transakcí v rámci skupiny podniků zahrnující služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru, pro které se v rámci podnikatelského prostředí vžilo mimo jiné rovněž označení tzv. back office služby.
Vydáno: 20. 10. 2022
Německá společnost s DIČ DExxxxxxxx, nám pronajímá dopravní pás, který používáme v našem výrobním závodě. Nájem pásu nám fakturuje v EUR. Jsme povinni z této faktury srazit srážkovou daň? Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění jsem našla jen to, že je to povinnost ve vztahu k nájmu nemovitého majetku.  
Vydáno: 18. 10. 2022
Jak probíhá případné zdaňování příjmu, když pan XXX měl pracovní smlouvu se zaměstnavatelem v USA, a zároveň pracuje v ČR? Co se děje s daněmi v USA, předpokládám, nám budou muset potvrdit Američani, ale co je ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zda to bude něčemu podléhat u nás (daň, pojištění)? Jak postupovat v případě DPFO?
Vydáno: 17. 10. 2022
  • Článek
Automatická výměna informací, jejíž součástí jsou dle Směrnice Rady 2015/2376/EU ze dne 8. 12. 2015, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, předběžná daňová rozhodnutí a předběžná posouzení převodních cen. Cílem zavedení této automatické výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen je zvýšení transparentnosti a tím i řešení problémů spojených zejména s agresivním daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky.
Vydáno: 11. 10. 2022
V souvislosti s implementací směrnice Rady 2021/514/EU, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC7), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2023 zavádí mj. nový druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem.
Vydáno: 05. 10. 2022
Je v pořádku, když česká mateřská společnost, 100% vlastník, fakturuje každý měsíc své slovenské dceřiné společnosti (obě dvě s. r. o., plátci DPH) služby související se zpracováním smluv, které pro slovenskou dceru zpracovala česká matka? Slovenské s .r. o. uzavírá každý měsíc kupní smlouvy na nákup a prodej zboží, které fakturuje, avšak veškerou agendu s tím spojenou a následnou komunikaci se zákazníkem zpracovávají zaměstnanci české mateřské společnosti. Slovenská dceřiná společnost zaměstnává pouze obchodního manažera, který kontrakty získává. Společnosti se mezi sebou dohodly, že 50% částka z celkové provize, která u smluv vznikne, bude každý měsíc přefakturována českou mateřskou společností s textem: fakturujeme vám za poskytnutí služeb souvisejících se zpracováním a správou kupních smluv uzavřených v měsíci .... Je takováto fakturace mezi společnostmi v pořádku? Na jaký výnosový účet české s. r. o. by bylo nejvhodnější služby zaúčtovat? A z pohledu DHP se jedná o přenesení daňové povinnosti za poskytnuté služby mezi státy EU?
Vydáno: 03. 10. 2022
Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nyní zamíří do Senátu. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.
Vydáno: 30. 09. 2022