Mezinárodní zdanění, transferové ceny, harmonizace

Společnost zakoupila licenční práva na fotografie z fotobanky od poskytovatele z Německa. Licence se vztahuje na jedno použití v editoriálech ("one time use" na webech, sociálních sítích a newsletterech). Nejedná se o exkluzivní licenční právo, licenci si za malý poplatek (20 EUR) může zakoupit kdokoliv. Je za těchto podmínek licenční právo na fotografie z fotobanky předmětem srážkové daně a řídí se podle mezinárodní daňové smlouvy mezi CZ a DE?
Vydáno: 15. 02. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 2/2024 ze dne 19. ledna 2024, který obsahuje Překlad aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022.
Vydáno: 19. 01. 2024
Smluvní stát Platnost ode dne Sbírka1) Finanční zpravodaj Albánie 10. 9. 1996 270/1996 Sb. 12/1996 Andorra 31. 10. 2023     Arménie 15. 7. 2009 86/2009 Sb. m. s....
Vydáno: 01. 01. 2024
Stát Vznik stálé provozovny u stavebních a montážních projektů Vznik stálé provozovny v ostatních případech1) Albánie > 9 6 (12) Arménie > 6 6 (12) Austrálie > 12 6...
Vydáno: 01. 01. 2024
  Stát Dividendy Úroky Licenční poplatky Způsob ZDZ Albánie 5 % při vlastnictví 25 % podílů, 15 % ostatní 5 %, osvobození – vládní úvěr 10 % zápočet prostý Arménie...
Vydáno: 01. 01. 2024
Jakým způsobem musí být vypracovány dokumenty pro stanovení převodní ceny? Co všechno musí být doloženo? Stačí popsat k porovnání cen za tyto služby obvyklé ceny u dvou dalších společností? Je to vazba mezi českou a zahraniční společností, kde připravují projektové práce. V zahraničí jsou samozřejmě mzdové náklady vyšší než v ČR - nebude to u nás finanční správou rozporováno?
Vydáno: 14. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 15/2023 ze dne 14. prosince 2023, který obsahuje sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. .
Vydáno: 14. 12. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 12/2023 ze dne 24. října 2023, který obsahuje seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. .
Vydáno: 24. 10. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 11/2023 ze dne 4. října 2023, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 06. 10. 2023
1) České organizační složce slovenského zřizovatele je poskytnuta služba plátcem DPH v ČR (nikoliv pronájem nebo poskytnutí licence) – služba je částečně / zcela využitá zřizovatelem, přefakturováno interní fakturou – tzn. pouze z hlediska nákladů na organizační složkou na zřizovatele, bez vlivu na DPH. Je to správně? 2) Této organizační složce je pronajat dlouhodobý majetek (speciální skenery, IT technika) – některý majetek v pronájmu je využit zřizovatelem – je nutné vykázat přemístění majetku z hlediska DPH a v jaké ceně? Pokud by byla smlouva Pronajímatel vs. Zřizovatel podléhala by transakce srážkové dani – platby pronájmu z SK, jak tomu bude ale v tomto případě? Nebo stačí interně přefakturovat náklady org složka - vs. zřizovatel? 3) Pokud by byla v ČR poskytnuta licence této organizační složce a tato licence by byla částečně využitá i zřizovatelem. Jak by to bylo se srážkovou daní? Jak s DPH? 4) Pokud by byla pro tuto organizační složku poskytnuta služba práce na nemovitostech v ČR a částečně i pro zřizovatele na Slovensku – je nutné nechat fakturu rozdělit – a poskytovatel se musí registrovat v SR - místo zdanitelného plnění? 
Vydáno: 05. 10. 2023
Dle smlouvy o výkonu funkce je statutárnímu orgánu (právnické osobě) vyplácena odměna. Při posuzování výše odměny je potřeba pracovat s transferovou cenou?
Vydáno: 02. 10. 2023
  • Článek
Správce daně neprokázal rozdíl mezi úrokovou sazbou sjednanou žalobkyní a řídícím členem cash poolu na straně jedné a sazbou srovnávací na straně druhé. Správce daně neprokázal ani referenční cenu (sazbu) a naopak požadoval po žalobkyni, aby sama tento rozdíl vysvětlila. Stručně řečeno, zisk žalobkyně tvořený úroky z vkladů do cash poolu se snížil, správce daně pro takové snížení neviděl důvod, a proto za sazbu souladnou s principem tržního odstupu považoval tu sazbu, která byla vyšší (sjednanou do 31. 5. 2012). Zcela však rezignoval na zjištění ceny, kterou by mezi sebou sjednaly nezávislé subjekty, a namísto toho po žalobkyni požadoval vysvětlení poklesu sjednané úrokové sazby. Podstatou úpravy základu daně podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů je zjištění toho, že podmínky uplatňované mezi spojenými osobami se liší od podmínek mezi osobami nezávislými. Správce daně, potažmo stěžovatel, se tak měl zaměřit nikoli pouze na skutečnost, že se úroková sazba na vklady poskytované do cash poolu snížila, ale na zjištění toho, jak by byly vklady úročené, pokud by osoby spojené nebyly. Není-li tedy znalecký posudek odmítnut z toho důvodu, že trpí zásadními formálními či kvalitativními nedostatky, je potřeba případné pochybnosti vždy vyvrátit či potvrdit výpovědí znalce.
Vydáno: 30. 09. 2023
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2023, čj. 10 Afs 257/2022-60
Vydáno: 27. 09. 2023
Srdečně vás zveme na třetí ročník online konference k transferovým cenám – již 19. 9. 2023! Program bude opravdu nabitý, máte se na co těšit! Daňová kontrola, aktuální trendy a dokumentace – to budou témata, která budou v rámci konference rezonovat.
Vydáno: 10. 07. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2023 ze dne 17. května 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.
Vydáno: 17. 05. 2023
  • Článek
Členské státy EU se dohodly na zavedení minimální efektivní sazby daně a dne 23. 12. 2022 vstoupila v platnost směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin. Tato směrnice EU, která odpovídá koncepci OECD, musí být proto do konce roku 2023 transponována do vnitrostátního práva jednotlivých členských států.
Vydáno: 26. 04. 2023
  • Článek
Evropská komise představila dne 8. 12. 2022 návrh Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU , o správní spolupráci v oblasti daní. Návrh se týká nových pravidel daňové transparentnosti, která se mají vztahovat na všechny poskytovatele služeb zprostředkovávající transakce s kryptoaktivy pro zákazníky v EU. Tato nová aktualizace (označovaná také jako „DAC 8“) by doplnila Nařízení o trzích s kryptoaktivy, upravující podmínky přístupu na trh EU s kryptoaktivy a pravidla proti praní špinavých peněz.
Vydáno: 11. 04. 2023