Přiznání k dani z příjmů, roční zúčtování

 • Článek
Možnost uplatnění daňového zvýhodnění a slevy za umístění dítěte v případě, kdy dítě nežije s oběma rodiči současně v jedné společně hospodařící domácnosti, je věčné téma, protože zákon o daních z příjmů tyto situace zcela jednoznačně a výslovně neupravuje. Článek poukazuje na to, že ani aplikace definice společně hospodařící domácnosti nemusí být zcela jednoznačná, o čemž svědčí rozsudky NSS čj. 8 Afs 155/2019-46 a Krajského soudu v Praze čj. 51 Af 3/2020-55 . Přesto uvedené rozsudky poskytují určitý návod, jak zmiňované položky snižující daň uplatňovat, protože základní smysl a úmysl zákonodárce je, aby příslušná položka v konkrétním měsíci byla uplatněna vždy jen u jednoho poplatníka, nikoliv u obou rodičů současně.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
Tato závěrečná část našeho seriálu přináší postup lékaře při výpočtu daňového přiznání. Jsou stručně uvedeny i běžné možnosti optimalizace daně z příjmů platné v době tvorby tohoto textu, tj. k 1. 10. 2021, tzn. použitelné pro závěrku roku 2021. Tato část je pojata jako celistvá a není členěna podrobnější strukturou.
Vydáno: 19. 12. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali některým souvislostem společenství vlastníků jednotek (dále „SVJ“) z pohledu daně z příjmů právnických osob.
Vydáno: 19. 12. 2021
U daňového subjektu nyní probíhá kontrola na daň z příjmů a DPH za období roku 2019. V průběhu kontroly zjistil, že nebyl uplatněn paušální výdaj na dopravu na vozidlo zahrnuté v obchodním majetku. Celý rok na vozidlo nevznikaly žádné výdaje. Daňový subjekt je fyzickou osobou vedoucí daňovou evidenci. Je možnost v rámci probíhající kontroly požadovat po správci daně zpětné uplatnění tohoto paušálního výdaje na dopravu? Pokud ano, tak na základě jakého ustanovení zákona?
Vydáno: 08. 12. 2021
 • Článek
Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů . Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob? Pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů , tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2021, čj. 10 Afs 341/2019-38
Vydáno: 28. 10. 2021
 • Článek
Řádné daňové tvrzení je podle § 135 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “ nebo „DŘ “), povinen podat každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon nebo který je k tomu vyzván správcem daně. Podle § 38m odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o daních z příjmů “ nebo „ZDP “), je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Vydáno: 08. 03. 2021
 • Článek
Jak vyplnit přílohu č. 3 přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, především jakou výši daně je možno započíst, když poplatník ještě neobdržel potvrzení od zahraničního finančního úřadu? Poplatník má za rok 2019 penzi v ČR 400 200 Kč a v Belgii 353 000 Kč, celkem 753 200 Kč, osvobozeno 480 600 Kč. Zdanitelná penze činí 272 600 Kč. Od zahraničního finančního úřadu zatím neobdržel doklad o zaplacené dani. Je možné do přílohy č. 3 uvést údaje následovně: – ř. 321: 272 600 Kč (zdanitelná penze ČR + Belgie), – ř. 323: 40 890 Kč (15 % z 272 600 Kč) a následně vypočítat koeficient zápočtu na řádku 324? Jestliže by tento postup byl možný, je pak třeba po obdržení dokladu o zaplacené dani v zahraničí (kdyby byla uvedena jiná daň) podávat dodatečné daňové přiznání?
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Klientka, česká daňová rezidentka, pobírá výplaty z RRSP Registered Retirement Savings Plan z Kanady. jsou tyto výplaty zdanitelné v ČR? Mají se vykazovat v Ostatních příjmech a případně vyjmout ze zdanění čí započíst? (Již byly zdaněny v Kanadě.)
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
Zákonem č. 540/2020 Sb. dochází v zákoně č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), s účinností od 1. 1. 2021 k zavedení paušální daně pro určité skupiny poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti. Zavedením paušální daně dochází ke zrušení tzv. uplatnění daně stanovené paušální částkou dle dosavadního § 7a ZDP . V textu nejdříve seznámíme čtenáře se základními principy a postupy uplatnění paušální daně a následně si ukážeme na příkladech, kdy bude a kdy nebude pro OSVČ výhodný tento nový institut platby daně a pojistného.
Vydáno: 29. 01. 2021
 • Článek
V předchozích číslech časopisu DHK jsme vás informovali o zásadních změnách, které schválila Poslanecká sněmovna prostřednictvím daňového balíčku (sněmovní tisk 910). Daňový balíček byl v průběhu prosince projednán Senátem, který s většinou změn souhlasil, nicméně u některých bodů navrhl úpravy, které byly následně Poslaneckou sněmovnou také schváleny. Zákon byl tedy k 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Balíček je po úspěšném dokončení legislativního procesu účinný od 1. 1. 2021.
Vydáno: 29. 01. 2021
 • Článek
V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b ZDP pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 7a ZDP , týkající se daně stanovené paušální částkou a § 7b ZDP , týkající se daňové evidence. Ke dni zpracování tohoto příspěvku (30.9.2020) je v projednávání vládní návrh zákona, týkající se paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021 – jedná se o sněmovní tisk č. 922. Po schválení tohoto zákona se budeme jeho obsahem zabývat v pokračování výkladu seriálu, kam zahrneme i změny v §4 ZDP , vyplývající ze zákona č. 386/2020 Sb.
Vydáno: 26. 10. 2020
 • Článek
Pokud se podnikatel, který je plátce DPH, rozhodne ukončit své podnikání, znamená to souběžně zrušit registraci plátce DPH, případně registraci identifikované osoby. Obdobně jako na dani z příjmů, i na dani z přidané hodnoty má tento poslední krok plátce DPH na dani z přidané hodnoty určitě dopady. Úkolem článku je se s těmito dopady seznámit.
Vydáno: 26. 10. 2020
 • Článek
V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b ZDP pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 7 ZDP , týkající se zdanění příjmů ze samostatné činnosti.
Vydáno: 15. 09. 2020
 • Článek
Je možné, že události předchozích týdnů přiměly některé podnikatele – fyzické osoby k zamyšlení nad ukončením své podnikatelské činnosti. Nemusí se jednat hned o nejhorší variantu „absolutní nemožností“ pokračování z důvodů koronavirové krize, možná se chystáme ukončit činnost již delší dobu, nebo chceme své aktivity převést na s. r. o. a činnost fyzické osoby tak ukončit.
Vydáno: 15. 09. 2020
 • Článek
Společnost s r. o. podléhá povinnému auditu, tudíž by za rok 2019 – pokud by neexistovala opatření v souvislosti s koronavirem – podávala daňové přiznání 1. 7. 2020. 1. Musí firmy s povinným auditem podávat na FÚ do 1. 4. nějaké oznámení, že jsou povinně auditované, a tudíž se termín prodlužuje? 2. Může být na daňovém přiznání jako podepisující osoba uveden jednatel s. r. o., a podání tudíž může být uskutečněno přes datovou schránku firmy (firma nemá na zpracování žádného daňového poradce)? 3. Pokud povinně auditovaná firma odešle na FÚ přiznání již 28. 2. 2020 a vyvstane jí povinnost platit čtvrtletní zálohy, jaké budou termíny splatnosti těchto záloh?
Vydáno: 12. 06. 2020
 • Článek
Zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % invalidních zaměstnanců. Jeden zaměstnanec měl invalidní důchod III. stupně do 27. 3. 2020. Poté dle posudkového lékaře mu byl invalidní důchod změněn na II. stupeň. Chápeme dobře, že zaměstnavatel bude v daňovém přiznání za rok 2020 uplatňovat slevu na dani za zmíněného zaměstnance do 27. 3. ve výši pro III. stupeň a od 28. 3. již ve výši pro II. stupeň?
Vydáno: 12. 06. 2020
 • Článek
Shrnutí se většinou dělá na závěr článků, my však učiníme opak. Shrneme-li charakter daňových úlev v souvislosti s epidemií koronaviru, vychází nám jako hlavní smyl těchto úprav pomoc osobám zasaženým touto epidemií (a to ať se jedná o fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající nebo o právnické osoby) s cílem co nejvíce zabránit útlumu podnikání nebo i úpadku firem. Jak a zda se to podaří, hodnotit pochopitelně nebudeme, to ukáže jistě čas; v následujícím textu pouze na tyto úlevy upozorníme.
Vydáno: 10. 06. 2020
 • Článek
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob hodlá v rámci ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění provedeného plátcem anebo v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uplatnit nezdanitelné části základu daně specifikované v § 15 zákon o daních z příjmů , č. 586/1992 Sb (dále jen ,,ZDP “) (odpočty od základu daně), je logické, že je musí zaměstnavateli při provádění ročního zúčtování a správci daně při odevzdávání daňového přiznání doložit a prokázat. V následujícím textu se podíváme, co vše je nutno pro možnost uplatnění nezdanitelné části základu daně prokázat. Je nutno si uvědomit, že pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob vytvoří základ daně, ze kterého za zdaňovací období není možno uplatnit plnou výši odpočtů od základu daně dle § 15 ZDP , anebo je možno uplatnit jen dílčí část těchto odpočtů, pak neuplatněný odpočet od základu daně v příslušném zdaňovacím období již nelze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích a výše neuplatněného odpočtu propadá.
Vydáno: 09. 04. 2020
 • Článek
Lze požádat o zpětvzetí přiznání k dani z příjmu fyzických osob prosím? Vysvětlení: manželka s příjmem 65 000 Kč (v roce 2019) podala přiznání k dani z příjmů za rok 2019 již v únoru roku 2020. Manžel zpracovává své daňové přiznání až teď a chtěl by uplatnit plnou slevu na manželku podle § 35 ba odst. 1 písm. b) ZDP, se kterou žije ve společně hospodařící domácnosti.
Vydáno: 01. 04. 2020
+ Zobrazit dalších 20