Přiznání k dani z příjmů, roční zúčtování

Poplatník získal 2 překlenovací úvěry: 1. překlenovací úvěr od Buřinky - stavební spořitelna Česká spořitelna. Úvěr dle smlouvy je na financování koupě pozemku. Poplatník tedy koupil pozemek, na kterém je hospodářská budova, v katastru zapsána jako jiná stavba. Zde by chtěl do 4 let řešit přestavbu na rodinný dům. Za rok 2023 dostal poplatník potvrzení o zaplacených úrocích z tohoto úvěru ve výši 54 375. 2. překlenovací úvěr od Monety ke smlouvě o stavebním spoření. Úvěr dle smlouvy je na financování bytových potřeb - modernizace, rekonstrukce a údržby stavby, která je ve vlastnictví osoby blízké (1/2 vlastní maminka a 1/2 vlastní strýc). Dlužník-poplatník má v této nemovitosti trvalé bydliště a bydlí v ní. Poplatník dostal i z tohoto úvěru potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2023. Úroky z poskytnutého úvěru jsou však za období od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023 a to ve výši 76.111 Kč. Má poplatník nárok na odpočet úroků ze základu daně z obou úvěrů? Pakliže ano, má nárok na odpočet v plné výši tzn. 130.486 Kč, nebo pouze část dle § 15 písm. c) "Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků". To by znamenalo odpočet úroků ve výši cca 110.156 Kč (výpočet: 1-5/23 úroky zaplacené z částky 5/12 z 54.375 a pak zbylé měsíce maximálně 12 500 Kč).
Vydáno: 22. 02. 2024
Buďte letos připraveni včas a podejte bezchybné přiznání k dani z příjmů za rok 2023. Všechny důležité informace k sestavení daňového přiznání jsme pro vás dali dohromady do následujícího přehledu, který budeme dál průběžně aktualizovat. Odborníci v naší expertní poradně jsou navíc připraveni poradit vám ve specifických případech.
Vydáno: Včera
Může uplatnit slevu na studenta za rok 2023 v ročním zúčtování slečna, která nastoupila 1. 9. 2023 do zaměstnání? Zkoušky ukončila v 6/2023, takže by jí náležela sleva 335 Kč za 7 měsíců? 
Vydáno: 19. 02. 2024
Společnost zaměstnává pracovníka - občana SK - s trvalým pobytem na Slovensku, v průběhu roku 2023 byl zaměstnán postupně u 2 zaměstnavatelů (po ukončeni PP u 1. zaměstnavatele byl evidován na Úřadu práce), u 2. zaměstnavatele je zaměstnán k 31. 12.2023, kde žádá o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2023, kdy uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka (Prohlášení k dani u 1. zaměstnavatele bylo podepsáno u 2. zaměstnavatele podepsal dodatečně), roční zúčtování záloh při uplatnění pouze základní slevy zaměstnavatel provede, ale zaměstnanec žádá ještě potvrzení pro podání daňové přiznání na Slovensku, prosíme poradit jaké potvrzení zaměstnanci vystavit a zda v potvrzení musí být zohledněn výsledek ročního zúčtování 2023.
Vydáno: 16. 02. 2024
Je takto správně vyplnění oddílu 2 bod 2 DPFO? Řádek 39 (Příloha 2) - uplatněním skutečných výdajů oproti příjmům z pronájmu dle § 9 ZDP jsem získala ztrátu cca -14.000 Kč, řádek 38 - příjmy ze zahraničních dividend cca 12.000 Kč, ztráta z ř. 39 se mi započetla s příjmy na ř. 38, ř. 42 = 0?
Vydáno: 15. 02. 2024
Jednou ročně mě vyplatí zemědělská společnost nájemné za můj pozemek, který obdělávají. Tento příjem podléhá zdanění podle § 9 pokud podávám přiznání k dani z příjmů FO za jinou ekonomickou činnost podle živnosti? Mám příjmy podle § 6 a podle § 7 ZDP a příjem za pole je 2 800 Kč. Pokud budu muset zdanit nájemné v § 9 ZPD, tak mohu uplatnit výdej 30% paušál nebo zvažuji , že nyní když daň z nemovitostí je zvýšená, mohu si uplatnit výdej daň z nemovitostí za to pole? Podle toho co bude výhodnější. Nechápu však, že pokud je někdo jen zaměstnaný a má pouze příjmy podle § 6 ZDP, tak takový příjem nezdaňuje, ale pokud podávám přiznání, že mám příjem podle § 6 a § 7 ZDP, tak nájemné v částce 2 800 Kč musím zdanit. 
Vydáno: 15. 02. 2024
V řádném přiznání - podáno konec ledna - byl uplatněn paušál 30 % dle § 9 odst. 4 ZDP. Lze uplatnit skutečné výdaje v řádném opravném přiznání - podaném v únoru?
Vydáno: 15. 02. 2024
Vždy v lednu mám příjem za pachtovné ve výši 600 Kč/rok. Můžu si u zaměstnavatele požádat o roční zúčtování? 
Vydáno: 12. 02. 2024
  • Článek
Ukážeme si, jak využít k optimalizaci daně z příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období roku 2023 vhodně zvolený postup při uplatnění daňových odpisů hmotného majetku. Půjde jak o hmotný majetek zahrnutý v obchodním majetku a použitý jak k podnikání, tak k jeho nájmu (zdanění dle § 7 ZDP ), tak o hmotný majetek nezahrnutý v obchodním majetku a použitý k dosažení příjmů z nájmu (zdanění dle § 9 ZDP ).
Vydáno: 06. 02. 2024
Jsme firma s. r. o., plátci DPH. Na konci roku má firma účetní hospodářský výsledek např. + 90 000 Kč, po výpočtu v daňovém přiznání vznikne daňová ztráta - 30 000 Kč. Nebudeme tedy účtovat o dani, daňovou ztrátu můžeme uplatnit v následujícím roce? Je správné v novém roce přeúčtovat 431/428 (po schválení valnou hromadou)?
Vydáno: 02. 02. 2024
Máme 4 zaměstnance na DPP (2 x srážková, 2 x zálohová daň), uvádí se všichni čtyři v řádku 05 v tiskopise Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a stejně tak v příloze č. 1 - Počet zaměstnanců? 
Vydáno: 01. 02. 2024
OSVČ od ledna 2023 podniká v režimu paušální daně. Jako soukromá osoba v roce 2022 nakoupila 3 pozemky (nebyly a nejsou v obchodním majetku). V roce 2023 všechny tyto pozemky prodala, a to takto: 1. pozemek - nákup v roce 2022 za 3.600.000 Kč, prodej r. 2023 za 3.900.000 Kč. Provize za prodej 180.000 Kč. 2. pozemek - nákup v roce 2022 za 2.500.000 Kč. 3. pozemek - nákup v roce 2022 za 2.230.000 Kč, prodej společně s pozemkem č. 2 v r. 2023 za 3.800.000 Kč. Provize za prodej pozemků 2 a 3 je 121.000 Kč. 1. Bude mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2023? 2. Bude muset danit příjem z prodeje některého z pozemků nebo se příjmy a výdaje/náklady sčítají za všechny prodané pozemky? Pokud bude muset podávat daňové přiznání, jak toto bude vypadat?
Vydáno: 01. 02. 2024
Nezisková organizace (z. s.) přijala v roce 2022 dary od různých subjektů na svoji hlavní činnost - zaúčtováno na účty 91x, z hlediska daně z příjmů osvobozeno. V roce 2023 konkrétní částku z těchto přijatých darů poskytla jako dar fyzické osobě (osoba v nouzi), tj. pro účely, které nejsou vyjmenované v § 15 odst. 1 ZDP. Jaké bude mít toto poskytnutí daru konsekvence z hlediska daně z příjmů pro neziskovou organizaci, bude nutné zdanit přijatý dar z roku 2022? Pokud ano, zda v DAP DPPO 2023, nebo dodatečným DAP DPPO 2022? 
Vydáno: 01. 02. 2024
Zaměstnanec obdržel za rok 2023 potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte ve školce, tzv. školkovné. Zařízení se stalo akreditovaným od 1. 9. 2023. Jde o náklady vynaložené na dítě, které je předškolákem. Může si zaměstnanec uplatnit uvedenou částku, když jsme se dočetli, že předškolák je z tohoto poplatku osvobozen? Jde o soukromé zařízení. Pokud ano, může si uplatnit celou částku uvedenou na potvrzení (uvedeno: celková částka prokazatelně vynaložených výdajů, kterou za dítě na dané zdaňovací období zástupce uhradil), nebo ji má krátit podle počtu měsíců,k dy se teprve stali akreditovaným zařízením?
Vydáno: 01. 02. 2024
Manželé jsou spoluvlastníky nemovitosti (každý vlastní 1/2, nemovitost užívají k vlastnímu bydlení). Nemovitost je financována třemi hypotečními úvěry. Oba manželé jsou účastníky ve všech třech smlouvách o hypotečním úvěru. Obdrželi 3 potvrzení o zaplacených úrocích. Může úroky z úvěru ze dvou potvrzení uplatnit manželka a úroky ze třetího potvrzení manžel?
Vydáno: 18. 01. 2024
OSVČ se stala od roku 2022 plátcem DPH. Za rok 2022 použil skutečné výdaje. Pohledávky byly všechny uhrazené v roce 2022, závazky ne. V roce 2023 je pro něj výhodnější uplatnit paušální výdaje. Musí udělat dodatečné DPFO za rok 2022, kdyby snižoval základ daně jen o neuhrazené závazky?
Vydáno: 18. 01. 2024
Od roku 2015 mám na hypotéku byt, ve kterém žiji se svou rodinou. V 11/2021 jsem pořídila rodinný dům, opět na hypotéku, který jsme do 8/2023 rekonstruovali (drobné opravy, nebylo třeba stavební povolení). Od 9/2023 bydlíme v rodinném domě a byt pronajímáme. Vykládám si zákon správně, když tvrdím, že: a) bydlení v bytě 1–8/2023 = můžu uplatnit 8/12 úroků a zbylé 4/12 úroků si můžu uplatnit jako výdaje k příjmům z nájmu b) bydlení v RD 9–12/2023 = sice je splněna podmínka vlastnictví po celé zdaňovací období, ale není splněna podmínka, že dům po celé zdaňovací období užívám k vlastnímu trvalém bydlení, nemohu tedy uplatnit žádné úroky. Nebo se podmínka celoročnosti uplatňuje pouze u vlastnictví? A pak bych mohla uplatnit úroky z hypotéky na dům za 9–12/2023 nebo za celý rok 2023? 
Vydáno: 15. 01. 2024
OSVČ bude od 1/2024 na vedlejší činnosti. Ráda by uplatňovala výdaje procentem z příjmů - jedná se o řemeslníky (nástrojaře) - tak jsou registrovaní na živnostenském úřadě. Ale fakticky celý rok 2023 jen pronajímala stroje. Jaké procento použít?
Vydáno: 11. 01. 2024
Kolik procent mohu odečíst z příjmu, když chci za rok 2023 uplatnit výdaje paušálem? Živnostenský list mám na Předmět podnikání ,,Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona. Obory činnosti Velkoobchod a maloobchod?
Vydáno: 08. 01. 2024
Občan pořídil rodinný dům v 2/2021 za 1,5 mil. Kč (platba převodem také v 2/2021). V 11/2022 RD prodal za 5,5 mil. Kč. Provize realitní kanceláři za prodej byla ve výši 150 000 Kč. Na FÚ bylo včas podáno oznámení o použití příjmu z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby. Do konce roku 2023 proinvestoval 3,8 mil. Kč. Jaký bude výpočet základu daně podle § 10 ZDP za těchto okolností? Může použít jako výdaj i celou kupní cenu rodinného domu a provizi realitní kanceláře?
Vydáno: 08. 01. 2024