Přiznání k dani z příjmů, roční zúčtování

Občan poslal v minulém roce na ukrajinskou ambasádu peněžní dar na nákup zbraní. Pokud od této ambasády neobdrží potvrzení o daru, může tento dar použít ve svém přiznání ke snížení daňové povinnosti? A pokud ano, jakým způsobem prokáže v DPFO odeslání finanční částky?
Vydáno: 25. 01. 2023
Náš zaměstnanec byl v 1-4/2022 zaměstnán u zaměstnavatele, který zanikl (insolvence). Zaměstnanci nevystavil Potvrzení o zdanitelných příjmech a je nekontaktovatelný. Zaměstnanec nicméně stávajícího zaměstnavatele (zaměstnán 5-12/2022) požádal o zpracování ročního zúčtování a za měsíce 1-4/2022 předložil svoje výplatní pásky. Je možné na základě využití údajů z výplatních pásek provést zaměstnanci roční zúčtování? Případně, je možné mu pomoci se zpracováním daňového přiznání? Která z možností je „lepší“? Chceme mu pomoci. Chce uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na děti, které v průběhu roku neuplatňoval.
Vydáno: 25. 01. 2023
Jakým způsobem mají postupovat při podání daňového přiznání Ukrajinci, kteří v ČR pobývají zhruba od března 2022 a během roku 2022 v ČR pracovali? Na finančním úřadě nám bylo řečeno, že si musí daňové přiznání zpracovat sami. Zaměstnavatel jim vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech a občané Ukrajiny si mají najít daňového poradce, aby jim DAP zpracoval. Neumíme si představit, že si při neznalosti českého jazyka budou hledat daňového poradce a ještě k tomu takového, aby mluvil ukrajinsky. Předesíláme, že nemají daňový domicil. Pokud by si o něj nyní zažádali, platil by až od roku 2023 nebo může platit i zpětně za rok 2022 a jak můžou doložit příjmy, které měli zhruba do března na území Ukrajiny? Při vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za organizaci se musí vyplnit příloha č. 2 Vyúčtování "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (daňoví nerezidenti)". Zde se vyžaduje ve sl. 9 číslo daňové identifikace ve státě daňové rezidence a ve sl. 10 typ daňové identifikace. Občané Ukrajiny neví, co po nich požadujeme a nejsme schopni tuto informaci získat. Většinou mají u sebe jen pas a vízum s dočasnou ochranou. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou povinnou náležitostí i mzdového listu, nevíme, jak tuto situaci vyřešit a zda můžeme tento přehled zaslat na FÚ bez těchto údajů aniž by nám hrozil nějaký postih, popř. kde je možné tyto informace získat?
Vydáno: 25. 01. 2023
Od roku 2023 přecházíme na nový mzdový systém. Mzdy za rok 2022 mám paralelně zpracovány ve dvou programech současně. Zaměstnanec má k dispozici auto pro soukromé účely – jedná se o emisní vozidlo dle: novely zákona s účinností od 1. 7. 2022 – za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. Auto má k dispozici od 3/2022, tzn. že za 3–6/2022 má mít částku ve výši 1 %, od 7/2022 ve výši 0,5 %... V jednom z programů mi do řádku č. 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor 30 vstupuje hodnota ponížená o 0,5 % zpětně za měsíce 3–6/2022, a ve druhém programu neponížená o 0,5 %. Která z variant je tedy správně?
Vydáno: 23. 01. 2023
Podnikatel jako soukromá osoba koupil v r. 2017 chatu, v roce 2021 jí zrekonstuoval a v lednu 2022 prodal. Rozdíl mezi kupní cenou a vynaloženými náklady na rekontrukci a mezi prodejní cenou činí cca 4 mil. Kč. Jako fyzická osoba - podnikatel podává ročně daňové přiznání k dani z příjmů. Musí příjem ze soukromého prodeje chaty uvést ve svém daňovém přiznání za rok 2022 v § 10 ZDP, nebo podat oznámení o prodeji na finanční úřad? Jaký je správný postup?
Vydáno: 23. 01. 2023
Od ledna 2023 bude Ministerstvo vnitra dle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů postupně zřizovat datové schránky všem živnostníkům a OSVČ. Pokud bude živnostník podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2022 v lednu 2023 a v té době ještě neobdrží přístupové údaje do datové schránky (datová schránka mu bude zřízena následně, například až v koncem února 2023), může podat přiznání na příslušný finanční úřad v papírové podobě?
Vydáno: 20. 01. 2023
Máme v naší firmě od 1. 6. 2022 zaměstnaného Ukrajince. Vyhodnotili jsme si, že se bude jednat v r. 2022 o daňového nerezidenta. Můžeme mu provést roční zúčtování a uplatnit celou základní slevu na poplatníka? Kdyby chtěl uplatnit i daňové zvýhodnění na dítě, tak jako daňový nerezident nelze toto uplatnit v ročním zúčtování ani v daňovém přiznání (nejedná se o EU ani o EHP). Je naše úvaha správná?
Vydáno: 19. 01. 2023
Zjistila jsem nyní chyby v ročním zúčtování za rok 2021. Zaměstancům byly uplatněny slevy, které jim nepatřily. Mohu tato pochybení narovnat ve mzdě zaměstnance např. za 01/2023? Vyúčtování zálohové daně za 2022 jsem již bohužel podala.
Vydáno: 18. 01. 2023
Společnost s r. o. v lednu 2023 (tedy v době, kdy ještě účetní není uzavřen rok 2022) přijala fakturu na opravu nákladního automobilu ve výši 150 000 CZK bez DPH. Je správné na tuto částku vytvořit k 31. 12. 2022 rezervu? Domnívám se, že z důvodu zásady opatrnosti ano, když vím, že ten výdaj skutečně nastane. Byla by rezerva daňově účinná jako rezerva na opravu HIM v případě, že by byla tvořena skutečně jen do výše fakturované částky a faktura by byla ještě v 01/2023 dodavateli uhrazena? Společnost by tedy peníze nepřeváděla na žádný speciální účet? 
Vydáno: 17. 01. 2023
Invalidní důchodce III. stupeň, ZTP/P obdržel dary na el. invalidní vozíček od neblízkých osob. Vozíček nelze hradit z veřejného pojištění. Některé dary jsou nižší než 20 000 Kč, ale jeden tuto částku převyšuje. Vozíček byl pořízen 12/2022 a dary přijal rovněž v 12/2022. Celkem obdržel 40 000 Kč.  1. Jakou výši darů uvede v daňovém přiznání - celých 40 000 Kč? Nebo jen ten dar nad 20 000 Kč?   2. Příjem daru se uvádí do § 10 ZDP a proti němu se dávají do výdajů výdaje na vozíček? Nebo se dává do § 10 ZDP jen příjem daru?   3. Invalidní důchodce má ještě příjem z nájmu § 9 ZDP do 15 000 Kč (invalidní důchod 3. st. a ZTP/P), a tak přiznání nikdy nepodával. Jiné příjmy neměl.   
Vydáno: 16. 01. 2023
Společnost omylem nevykázala údaje za aktuální období v samostatné příloze k položce 12 I oddílu - Přehled transakcí se spojenými osobami. Je nutné podávat dodatečné daňové přiznání k DPPO a pokud ano, má společnost vyplnit jenom tuto samostatnou přílohu a zbylé daňové přiznání nechat nevyplněné?
Vydáno: 13. 01. 2023
Dotaz se týká výkladu ZDP § 18a odst. 1 písm. a). Počítají se do příjmů z hlavní činnosti i osvobozené příjmy jako členské příspěvky dle statusu spolku nebo dary na činnost spolku? A dále zda se do nákladů na tuto hlavní činnost počítají kromě daňově uznatelných nákladů i daňově neuznatelné náklady (reprezentace či náklady na osvobozené příjmy jako příspěvky, dary apod.)? A ještě doplňující dotaz, jak se zaokrouhluje v této části přiznání k dani z příjmu právnických osob?
Vydáno: 05. 01. 2023
Když má nepodnikající FO příjem z pronájmu osobního auta za 6 měsíců 2 500 Kč za měsíc, celkem 22 500 Kč za rok, musí podávat daňové přiznání?
Vydáno: 05. 01. 2023
Invalidní důchodkyně pronajímá osobní automobil po dobu 10 měsíců za 2 500, tj. 25 000 Kč. Musí za rok 2022 podávat daňové přiznání?
Vydáno: 03. 01. 2023
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání na DPP v 7/2022. Neučinil prohlášení, tak firma začala každý měsíc strhávat ze mzdy srážkovou daň. V 12/22 se zaměstnanec ozval, že by chtěl slevy uplatnit zpětně za celý rok (slevu na poplatníka za celý rok a jiné slevy od 7/22), že nikde jinde nepracoval a neučinil nikde ani prohlášení poplatníka. Jsou technicky přípustné obě popsané varianty nebo jen některá z nich? Varianta 1) Poplatník za 12/2022 nepodepíše prohlášení a ve mzdě za 12/22 mu bude dále sražena srážková daň. Vyplní však žádost o roční zúčtování 2022 do 15.2.2023 a současně zažádá v souladu s § 38k odst. 7 zákona o dodatečné uplatnění slev na dani. Přiloží zaměstnavateli tedy k ročnímu zúčtování dodatečné prohlášení poplatníka za období 7-12/2022 s příslušnými slevy. (nejsme si jistí z důvodu, zda může zaměstnanec požádat o RZ s dodatečným prohlášením pokud během roku 2022 žádné prohlášení vůbec u zaměstnavatele neučinil) Varianta 2) Zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka za období od 12/2022, aby mohl uplatnit slevy v prosincových mzdách. Dále však zaměstnanec učiní ještě dodatečné prohlášení poplatníka za 7-11/22 společně se žádostí o roční zúčtování za rok 2022, které podá zaměstnavateli do 15.2.2023.
Vydáno: 27. 12. 2022
Fyzická osoba, zaměstnanec a neplátce DPH. Přivydělává si jako realitní makléř. Pokud zprostředkuje prodej nemovitosti, vystaví fakturu bez DPH za zprostředkování prodeje nemovitosti a na konci roku tento příjem zanese do daňového přiznání, podá přehledy na zdravotní pojišťovnu a na OSSZ. Tímto jeho povinnosti končí?
Vydáno: 22. 12. 2022
Na který řádek v daňovém přiznání k daním z příjmů právnických osob uvést rozdíl mezi zůstatkovou cenou účetní a daňovou při prodeji HM?
Vydáno: 20. 12. 2022
Fyzická osoba od 1. 1. 2022 do 5. 7. 2022 byla vedena na Úřadě práce. Od 6. 7. 2022 do 31. 8. 2022 byla vedena jako OSVČ. Příjmy i výdaje ze samostatné činnosti však byly 0. Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 byla zaměstnána na hlavní pracovní poměr, kde učinila prohlášení. Bylo by lepší podat daňové přiznání na FÚ než pouze čestné prohlášení, že příjmy byly nulové? Předpokládáme, že v DAP uvedeme i příjmy ze závislé činnosti. Asi žádat o roční zúčtování u svého zaměstnavatele, když byla v roce 2022 i OSVČ není dobré? Přehled na OSSZ a VZP musí být podán. Zálohy zůstanou jako platby na důchodové a zdravotní pojištění – jednalo se o hlavní činnost? Zaplaceno v minimální výši dvakrát – 2 841 Kč OSSZ, 2 627 Kč VZP.
Vydáno: 28. 11. 2022
  • Článek
Od nového roku čekají daňové poplatníky poměrně velké změny (pokud navrhovaná novela zákona o daních z příjmů , která je aktuálně projednávána Poslaneckou sněmovnou ČR, úspěšně projde legislativním procesem), přičemž jednou z těchto změn je stanovení nových pravidel a pásem pro vstup a uplatňování paušálního režimu. Tato změna nebyla vyvolána potřebou předešlá pravidla měnit, ale souvisí s jinou projednávanou daňovou změnou, a to konkrétně navýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stávající i budoucí pravidla pro vstup do paušálního režimu nepovolují poplatníkům, aby byli plátci DPH, chtěl zákonodárce udržet logiku této spojitosti a bylo navrženo navýšení nejen limitu pro povinnou registraci k DPH, ale souvztažně i maximální povolený limit příjmů pro vstup do paušálního režimu.
Vydáno: 27. 11. 2022
Občan ČR, zaměstnaný na HPP v ČR má jako přivýdělek dohodu, která je zdaněna srážkovou daní v Rakousku. Musí příjmy z Rakouska uvádět v daňovém přiznání v ČR? 
Vydáno: 11. 11. 2022