Přiznání k dani z příjmů, roční zúčtování

Společnost s r. o. podala poslední DPPO za rok 2020 dne 1. 5. 2021, má tedy čtvrtletní zálohové období. V roce 2021 ji účetní nestihla zpracovat účetnictví v termínu. Zjistilo se, že její práce je nedodělaná a plná chyb a bude muset proběhnout rozsáhlejší rekonstrukce účetnictví. Odhadovaný termín rekonstrukce je do 10/2022. Firma nemá plnou moc daňového poradce, kalkuluje s tím, že pokutu za opožděné tvrzení daně dostane až v max. míře 5%, kterou přefakturuje původnímu zpracovateli, který tyto věci zanedbal. Chtěla se však vyhnout úroku z prodlení placení, který ji nyní hrozí od 2. 5. 2021 do např. 31. 10. 2022. Firma má na účtě dostatečné prostředky, které by mohla zaplatit nyní FU jako odhad DPPO 2021 (pro jistotu s vyšší částkou). Kromě toho bude platit zálohu 15. 6. 2022 a 15. 9. 2022 jako zálohu dle výše poslední odevzdané daně - tj. z DPPO 2020. Máme však obavy pokud zaplatíme FU např. 250 tis. jako odhadovanou daň na účet 7704 DPPO v 6/2022, tak bude brát platbu jako zálohu na rok 2022. Je třeba k tomu nějaké vysvětlení (oznámení nebo dokonce žádost), aby FU pochopil, že se jedná o placení daně DPPO 2021? Tak aby úrok z prodlení byl např. jen za 5-6/2022.
Vydáno: 23. 06. 2022
Dle novely daňového řádu od 1. 1. 2021 se již nemusí doručit plná moc daňového poradce na prodloužení lhůty pro přiznání do termínu 1. 4. S jakým datem musí být plná moc podepsána- stačí plnou moc podepsat např. 15.6. a doručit s daňovým přiznáním na FÚ? Posílá ji daňový poradce nebo ji může doručit i daňový subjekt? Nejsou na ní nutné údaje a podpis daňového poradce?
Vydáno: 20. 06. 2022
Jak zaúčtovat přeplatek na dani z příjmu právnických osob z dodatečného přiznání? Podávali jsme dodatečné přiznání za rok 2019 a vyšel nám přeplatek 16 530 Kč.
Vydáno: 10. 06. 2022
FIrma má úvěr v cizí měně od sesterské společnosti z Německa. Firma nesplnila z důvodu vykázané ztráty podmínky § 25 odst. 1 písm. w) (poměr úvěrových fin. nástrojů k čtyřnásobku vlastního kapitálu), proto v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob vyloučila úroky z úvěru z daňových výdajů. V rámci účetní závěrky byl k rozvahovému dni zaúčtován kurzový zisk z úvěru do daňových výnosů. Může firma v daňovém přiznání kurzový zisk, který souvisí s uvedeným úvěrem, vyloučit z daňových příjmů?
Vydáno: 06. 06. 2022
Do jakého řádku v přiznání k dani z příjmů právnických osob - oddílu B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku, patří odpisy nehmotného majetku pořízeného v roce 2021?
Vydáno: 03. 06. 2022
Poplatník chce přejít ze skutečných výdajů na paušální. V roce 2020 měl dva neuhrazené závazky za službu ve výši celkem 15 000 Kč. Pohledávky měl všechny uhrazené. Zásoby nemá. Musí podat dodatečné daňové přiznání za rok 2020, kde uvede v příloze č. 1 - vykazované příjmy a výdaje (stejné jako v řádném přiznání) + na ř. 106 přidá položku snižující základ daně ve výši 15 000 Kč a tu také uvede do části E - úpravy snižující základ daně? V dodatečném daňovém přiznání se uvádí všechny údaje z řádného + ta úprava? Tj. celková jeho daň se v dodatečném přiznání sníží o 2 250 Kč. Je tedy povinen poplatník toto dodatečné přiznání poplatník podat, pokud se snižuje daňová povinnost? A v případě, že ano, kdy mu tento rozdíl finanční úřad vrátí? Jak to bude s opravnými přehledy pro OSSZ a ZP? Budou se také podávat a vyčíslovat? Bude mít tato úprava ještě nějaké dopad do roku 2021 - do přiznání a přehledů za rok 2021?
Vydáno: 31. 05. 2022
V letech 2019 až 2021 manželka zdaňovala nájem z bytu, který je v SJM. Je možné podat teď dodatečná přiznání na všechny tyto roky za ní a za manžela a přehodit tyto příjmy do manželova přiznání (manželce se to sebere, manželovi přidaní)? Je to kvůli tomu, že manžel bude žádat o půjčku.
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Tak zase již před několika měsíci uplynul termín, kdy měli poplatníci řešit, zda by pro ně bylo zajímavé vstoupit do paušálního režimu. A ti, co v něm byli v roce 2021, zvažovali, zda je pro ně tento režim skutečně zajímavý, či by bylo lepší z tohoto režimu vystoupit. Zkusila jsem se v článku zamyslet nad některými úskalími i nesprávným pochopením tohoto paušálního režimu. Oním datem, do kdy nejpozději se musí všichni stávající podnikatelé rozhodnout ohledně paušálního režimu pro příslušné zdaňovací období, je vždy 10. leden. Po tomto datu již pro dané zdaňovací období nemůže poplatník vykonávající činnost k 1. lednu do paušálního režimu vstoupit, ani z něho vystoupit (pokud v podnikatelské činnosti stále pokračuje).
Vydáno: 25. 05. 2022
Právnická osoba (s. r. o.) s povinným auditem podala řádné daňové přiznání za rok 2017 ve lhůtě do 1. 7. 2018. Protože neměla v roce 2017 ani v letech předchozích daňovou ztrátu, není pro ni ustanovení § 38r ZDP relevantní a lhůta pro stanovení daně uplyne 1. 7. 2021 (§ 148 odst. 1 DŘ). V listopadu 2020 podala dodatečné daňové přiznání ("DODAP") na nižší daň (§ 141 odst. 2 DŘ). Protože k podání DODAP došlo v posledních 12 měsících, mělo by dojít k prodlužení dosavadní lhůty o 1 rok, tj. do 1. 7. 2022 (§ 148 odst. 2 písm. a) DŘ). Správce daně však rozhodnutím řízení o DODAP zastavil a to z důvodu nedodržení lhůty pro podání DODAP - do konce měsíce následujícího od zjištění důvodu. Zůstává v tomto případě lhůta pro stanovení daně 1. 7. 2022 nebo se v důsledku zastaveného řízení DODAP "anuluje" a lhůta se navrací na původní 1. 7. 2021?
Vydáno: 19. 05. 2022
Jsme s.r.o. Daňové přiznání za nás zpracovává a podává daňový poradce. Našla jsem chybu v uzavřeném roce, může podat dodatečné danové přiznání jednatel společnosti anebo musí podat dodatečné přiznání danový poradce, který příslušné období zpracoval a podal?
Vydáno: 05. 05. 2022
Poplatník má několik příjmů ze závislé činnosti. Jde o hlavní příjem ze zaměstnání a odměny člena statutárního orgánu od více firem, ze kterých je vždy sražena srážková daň. Dále má přijem - odměnu člena statutárního orgánu ze Slovenska, ze kterého byla zaplacena zálohová dan. Myslím si dobře, že poplatník má povinnost podat daňové přiznání k DPFO a musí tam zahrnout příjem ze zaměstnání, ze kterého byla placena zálohová daň, a příjem ze Slovenska? A odměny člena statutárního orgánu z ČR, ze kterých byla sražena srážková daň, se do daňového přiznání k dani z příjmů FO uvádět nemusí?
Vydáno: 28. 04. 2022
Pod jakým ustanovením a kdy se daní zhodnocení investice? Investiční společnost mi poslala soupis měsíčního zhodnocení, v sumě to činí za rok 2021 35 916 Kč, peníze jsem ale nevybrala a nepřevedla na svůj účet, nechala jsem je na investičním účtu.
Vydáno: 25. 04. 2022
  • Článek
V úvodu textu si připomeneme termíny řádného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Následně si uvedeme sankce vyplývající jednak z pozdě podaného daňového přiznání a jednak z pozdě zaplacené daně. Budeme se zabývat i otázkou opravy řádného daňového přiznání při zjištění chyby po termínu pro jeho podání formou dodatečného daňového přiznání a otázkou daňového řešení posečkání daně.
Vydáno: 19. 04. 2022
Máme pronajatý osobní automobil formou operativního leasingu od 12. 10. 2021. Kolik měsíců můžeme uplatnit paušální výdaj? Zákon uvádí ve výši 5 000, Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý měsíc. Takže pouze dva měsíce, nebo lze za říjen nějakou poměrnou část?
Vydáno: 13. 04. 2022
V dubnu 2022 nám bylo schváleno poskytnutí krajské neinvestiční dotace (1. výzva pro rok 2022) na mzdové náklady roku 2021. Účetní závěrku za rok 2021 již máme zauditovanou, ale přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 máme povinnost podat až do 1. července 2022. Máme v tomto daňovém přiznání schválenou dotaci vztahující se k nákladům roku 2021 zdanit? Přes jaký řádek daňového přiznání? Dotaci budeme účtovat do roku 2022. Jak budeme postupovat v daňovém přiznání za rok 2022?   
Vydáno: 08. 04. 2022
Fyzická osoba - podnikatel vedoucí daňovou evidenci ukončil k 31. 12. 2021 podnikatelskou činnost a svou provozovnu - prodejnu barvy laky, převedl bezúplatně na svého synovce. Podnikatel k 31.12. neměl žádné závazky a pohledávky, ale na skladu byly zásoby. Jakým způsobem bude probíhat zdanění u končícího podnikatele a jaký daňový dopad bude mít bezúplatné převedení podnikání na synovce?
Vydáno: 07. 04. 2022
Prosím u přílohy 12 k daňovému přiznání právnických osob - když společnost překračuje kriterium 2) vykazuje daňovou ztrátu je povinna do přílohy uvádět vklady (půjčky) společníka? A když obchodují dvě společnosti se stejným společníkem - jsou to spojené osoby?
Vydáno: 04. 04. 2022
V roce 2021 jsem uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí kupní na bytovou jednotku pro účely vlastní bytové potřeby. Tuto koupi budu financovat prostřednictvím hypotečního úvěru formou záloh developerovi dle probíhajících etap výstavby. Podmínku vlastnictví tak splním až po dokončení výstavby v r. 2023. Mohu si odečíst úroky ze základu daně v letech 2021 a 2022?
Vydáno: 01. 04. 2022
1) Student zapomněl podat daňové přiznání k dani z příjmů FO do 1. 4. 2022 - podá až 5. 5. 2022. Jeho daň je výši 0 Kč a žádá o přeplatek na dani. Hrozí mu minimální pokuta ve výši 1 000 Kč nebo je na správci daně, zda pokutu uloží? 2) OSVČ podá daňové přiznání k dani z příjmů FO pozdě a to 1. 8. 2022 a měl podat přiznání papírově do 1. 4. 2022. Daň vypočtená v přiznání je ve výši 15 000 Kč - jaká mu hrozí pokuta, resp. penále či všechny možné sankce?
Vydáno: 01. 04. 2022
OSVČ uplatňuje u své činnosti (projektování) výdaje v %. V roce 2021 si zažádal o dotaci na včelstvo a byla mu schválena a vyplacena. Včely má jako koníček, nemá na to živnost, med neprodává. Můžu v přiznání dát dotaci do § 10 ZDP a uplatnit 80% výdaje?
Vydáno: 01. 04. 2022
+ Zobrazit dalších 20