Účtování daní a dotací

Firma s. r. o., plátce DPH, má své sídlo v objektu, na který je zřízeno věcné břemeno k užívání jinou firmou. Na této budově byly tento rok provedeny stavební práce. Firma požádala Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na vynaložené výdaje stavebních prací. Dotace bude činit 50 %. Byla schválena určitá částka dotace, ale musíme nejdříve podat vyúčtování nákladů. Není proinvestováno tolik, kolik je schválená částka dotace. Při zkoumání těchto dokladů je možné, že některé nebudou uznány, tedy nevím, kolik bude přesná částka dotace. To se dozvíme příští rok, kdy by měla být dotace proplacena. Lze tento majetek (technické zhodnocení) zařadit do majetku v tomto roce v součtu všech nákladů a příští rok snížit o dotaci nebo majetek nezařazovat a počkat na výši dotace a zařadit majetek již s cenou sníženou o dotaci příští rok? Jak správně o dotaci účtovat? Má být tento rok účtováno o rozhodnuté částce, i když víme, že bude příští rok poloviční? Budova je již tento rok využívána k podnikání.
Vydáno: 05. 01. 2023
Školka, příspěvková organizace města, přijala dar od podnikatele Pepy ve výši 50 000 Kč. Dar byl poukázán na účet školky a žádná písemná smlouva neexistuje. Podnikatel řekla paní ředitelce, ať dětem udělá radost a nakoupí dárky k Vánocům (ať už ty, které si odnesou domů nebo hračky do školky). Školka má své webové stránky, kde uvádí: Naše sponzoři: Podnikatel Pepa, Kostky s.r.o. atd. Jedná se o uvedení pouze názvu, žádné specifické účely daru zde školka neuvádí. Pouze: Naši sponzoři a jména dárců. Jedná se ze zákona o dar nebo sponzoring či reklamu? Jde o to, zda školka tento příjem zdaní či nikoliv? Víme, že nelze sledovat pouze "dohodu o daru", ale faktický stav. V případě, že by se jednalo o dar (počítat, již 3 roky sloužící podnikateli v nákupní ceně 82 000 Kč) - byla by situace při zdanění stejná? Kde ve svém jmění, resp. v rozvaze by školka počítač vykázala (zda tedy vůbec)?
Vydáno: 08. 12. 2022
  • Článek
Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu nebo příplatek (složku ceny). Takto poplatek definuje wikipedia. I z této definice je zřejmé, že poplatky jsou zejména veřejnoprávní, ale i soukromoprávní. Podle teorie daňového práva je poplatek peněžitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů.
Vydáno: 16. 11. 2022
V roce 2015 jsme pořídili trolejbusy s investiční dotací, trolejbusy jsme zařadili v pořizovací ceně po odečtení dotace. V roce 2021 jsme ukončili daňový odpis trolejbusů. V roce 2022 nám byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně (trvalo to tak dlouho, protože jsme se odvolávali). Máme možnost daňově doodepsat odvod té dotace, anebo to již nelze? Účetně stále odepisujeme, tudíž provedeme navýšení ceny k datu platnosti rozhodnutí o odvodu a účetně odepíše navýšenou zůstatkovou cenu.  
Vydáno: 21. 10. 2022
  • Článek
Následující příspěvek částečně tematicky navazuje na jeden z předchozích příspěvků, který se zabýval poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.1) Příspěvek komplexně analyzoval problematiku poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) z rozpočtu obcí a téma uzavíral rozhodnutím o poskytnutí dotace či sdělením o nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. Aktuální příspěvek se zabývá situacemi, kdy žadatel byl úspěšný, dotace nebo NFV mu byla schválena, nicméně v průběhu jejího čerpání došlo ke sporným situacím a vzniku sporu, případně k porušení rozpočtové kázně.
Vydáno: 29. 06. 2022
  • Článek
Předkládáme sedmou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech s vypořádáním. Závěrem naleznete test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 29. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
Předkládáme šestou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech bez vypořádání. Závěrem naleznete shrnující test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 30. 05. 2022
Společnost přijala ve sledovaném účetním období dotaci na pořízení hmotného majetku, která snižuje vstupní cenu majetku. Hmotný majetek ale pořídí až v následujícím účetním období. Jak správně zaúčtovat tuto přijatou dotaci na nákup majetku, který ale bude pořízen až v následujícím období? Můžeme k datu účetní závěrky ponechat konto účtu 042 v záporné výši?
Vydáno: 11. 04. 2022
  • Článek
1. Jak se určí rozhodný okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci? Dne 1. 11. 2021 byla naší společnosti Úřadem práce schválena Žádost o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání. Dá se tato schválená žádost už posuzovat pro účtování nezpochybnitelného nároku a má se promítnout tato skutečnost už do účetnictví v roce 2021? Anebo se bere v úvahu až okamžik Oznámení o přidělení podpory, který je 20. 1. 2022, tzn. o nezpochybnitelném nároku bych účtovala až v roce 2022? 2. S jakými účty podrozvahové evidence bych v tomto případě pracovala? Pohledávka za Úřadem práce na účet 753? Účtování MD 753/D 799 v roce 2021 a v roce 2022 MD 799/D 753 (zrušení na podrozvaze) a zaúčtování na rozvahový účet?
Vydáno: 31. 03. 2022
Jsme soukromá škola (s.r.o.). V prosinci 2020 proběhla kontrola z KÚ a byli jsem vyzváni k vrácení části dotace z důvodu nedodržení § 16 odst. 1 ZP. Bylo nám sděleno, že pokud výzvě vyhovíme, nedojde k porušení rozpočtové kázně. Vypočtenou částku jsme vrátili na účet KÚ 1.2.2021. Jak vrácenou sumu proúčtovat? V roce 2019 jsme vyúčtovali dotaci... 648xx oproti nákladům 521xx a 524xx (kterých se týkala výše zmíněná vratka).
Vydáno: 20. 03. 2022
Dostali jsme dotaci HUF na auto 300 tisíc, auto stálo 320 tisíc, budeme vracet 12 tisíc zpět (dávají nám 90 % a 10 % naše spoluúčast). Na konci roku mi nevycházelo finanční krytí, neboť jsem měla 300 tisíc zaúčtováno na 416 a na 374 (záloha nebyla do 31. 12. vypořádána, auto v roce 2021 zakoupeno nebylo, protože auto nebylo skladem a máme nový posunutý termín na vypořádání do 31. 5. 2022). Pan auditor mi tvrdí, že jsem neměla účtovat při úhradě 300 tisíc na 401 (tvorba fondu), neboť jsme auto nekoupili, a místo 401 bych tam měla mít účet 374 neboť nám již nic nedluží, je to správně? Účtovala jsem takto: úhrada dotace: 241/374 300 tisíc; tvorba fondu: 401/416 300 tisíc; faktura za nákup auta: 042/321 320 tisíc; čerpání fondu: 416/401 320 tisíc; do užívání: 022/042 320 tisíc; dohad na transfer: 388/403 288 tisíc; předpis dotace: 346/388 288 tisíc; vyúčtování zálohy: 374/346 300 tisíc; vratka: 346/241 12 tisíc; zároveň: 416/401.
Vydáno: 16. 03. 2022
Jak se určí rozhodný okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci? Dne 1. 11. 2021 byla naší společnosti schválena Úřadem práce Žádost o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání. Dá se tato schválená žádost už posuzovat pro účtování nezpochybnitelného nároku a promítnout tuto skutečnost už do účetnictví v roce 2021, anebo se bere v úvahu až okamžik Oznámení o přidělení podpory, který je 20. 1. 2022, tzn. o nezpochybnitelném nároku bych účtovala až v roce 2022?
Vydáno: 04. 02. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, v roce 2020 pořídila hmotný majetek. V roce 2021 na něj dostala dotaci. V roce 2021 bylo o dotaci účtováno s datem oznámení o výši dotace interním dokladem MD 378/D 346, poté přijetí platby na účet MD 221/D 378 a v kartě majetku zadáno snížení vstupní ceny MD 346/D 022. Jsou takto splněny všechny kroky související s dotací a jsou správně?
Vydáno: 31. 01. 2022
Společnost čerpala v roce 2018 dotaci na nákup majetku. Tato dotace snižovala pořizovala cenu majetku pro odepisování. V roce 2021 jsme nesplnili jednu z podmínek dotace. Dne 10. 12. 2021 nám přišlo rozhodnutí, že máme 500 000 z dotace vrátit do 30 dnů. Je rozdíl, zda peníze vrátíme do konce roku 2021, nebo až v lednu 2022? Zvedá se o 500 000 Kč cenu majetku pro odpisování a bude odpis účetní nebo daňový? 
Vydáno: 20. 12. 2021
  • Článek
U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Čtvrtá část série nabízí otestování znalostí konkrétních postupů účtování o přijatých transferech bez vypořádání.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
V třetí části série k účtování o transferech u ÚSC si ukážeme konkrétní účetní postupy účtování o průtokových transferech. Závěrem naleznete shrnující test k výkladu.
Vydáno: 29. 09. 2021
  • Článek
Jedním ze základních principů účetnictví je vzájemná nezávislost účetních období a věcná a časová souměřitelnost nákladů a výnosů (akruální princip, viz § 3 odst. 1 zákona o účetnictví ). V souvislosti s poskytováním provozních dotací bychom se potřebovali ujistit o správném postupu účtování v následujících případech: – náklady v roce 1, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2, – náklady v roce 1, 2 a 3, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2, – náklady v roce 1 a 2, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 3, – náklady v roce 1, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 3 (např. dotační program v roce 1 nebyl ani vypsán).
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
Čtvrté obchodovací období s emisními povolenkami je za dveřmi. Je naplánované na roky 2021–2030. Cílem Pařížské dohody, která navázala na Kjótský protokol je snížit emise proti roku 1990 zhruba o 43 %. Jako nástroj si politici a ekologičtí odborníci vybrali emisní povolenky, jejichž množství by se mělo postupně snižovat. Tím by mělo dojít k tlaku na státy, které ratifikovaly Pařížskou dohodu. Jak funguje tento nástroj? Je vhodný? Jak ovlivňuje finanční pozici účetních jednotek?
Vydáno: 17. 09. 2020
  • Článek
Jednou z nejméně oblíbených oblastí spjatých s uzávěrkovými operacemi je bezesporu stanovení a vykázání odložené daňové povinnosti. V následujícím textu vymezíme subjekty, které jsou povinny o odložené dani účtovat, a dále na praktických příkladech naznačíme, jak postupovat u typických oblastí účtování o odložené dani, tzn. u odpisovaného majetku, ztráty minulých let, opravných položek a kapitálového přecenění majetkových cenných papírů.
Vydáno: 18. 12. 2019