Účtování daní a dotací

Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
Předkládáme šestou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech bez vypořádání. Závěrem naleznete shrnující test k ověření vašich znalostí.
Vydáno: 30. 05. 2022
Společnost přijala ve sledovaném účetním období dotaci na pořízení hmotného majetku, která snižuje vstupní cenu majetku. Hmotný majetek ale pořídí až v následujícím účetním období. Jak správně zaúčtovat tuto přijatou dotaci na nákup majetku, který ale bude pořízen až v následujícím období? Můžeme k datu účetní závěrky ponechat konto účtu 042 v záporné výši?
Vydáno: 11. 04. 2022
 • Článek
1. Jak se určí rozhodný okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci? Dne 1. 11. 2021 byla naší společnosti Úřadem práce schválena Žádost o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání. Dá se tato schválená žádost už posuzovat pro účtování nezpochybnitelného nároku a má se promítnout tato skutečnost už do účetnictví v roce 2021? Anebo se bere v úvahu až okamžik Oznámení o přidělení podpory, který je 20. 1. 2022, tzn. o nezpochybnitelném nároku bych účtovala až v roce 2022? 2. S jakými účty podrozvahové evidence bych v tomto případě pracovala? Pohledávka za Úřadem práce na účet 753? Účtování MD 753/D 799 v roce 2021 a v roce 2022 MD 799/D 753 (zrušení na podrozvaze) a zaúčtování na rozvahový účet?
Vydáno: 31. 03. 2022
Jsme soukromá škola (s.r.o.). V prosinci 2020 proběhla kontrola z KÚ a byli jsem vyzváni k vrácení části dotace z důvodu nedodržení § 16 odst. 1 ZP. Bylo nám sděleno, že pokud výzvě vyhovíme, nedojde k porušení rozpočtové kázně. Vypočtenou částku jsme vrátili na účet KÚ 1.2.2021. Jak vrácenou sumu proúčtovat? V roce 2019 jsme vyúčtovali dotaci... 648xx oproti nákladům 521xx a 524xx (kterých se týkala výše zmíněná vratka).
Vydáno: 20. 03. 2022
Dostali jsme dotaci HUF na auto 300 tisíc, auto stálo 320 tisíc, budeme vracet 12 tisíc zpět (dávají nám 90 % a 10 % naše spoluúčast). Na konci roku mi nevycházelo finanční krytí, neboť jsem měla 300 tisíc zaúčtováno na 416 a na 374 (záloha nebyla do 31. 12. vypořádána, auto v roce 2021 zakoupeno nebylo, protože auto nebylo skladem a máme nový posunutý termín na vypořádání do 31. 5. 2022). Pan auditor mi tvrdí, že jsem neměla účtovat při úhradě 300 tisíc na 401 (tvorba fondu), neboť jsme auto nekoupili, a místo 401 bych tam měla mít účet 374 neboť nám již nic nedluží, je to správně? Účtovala jsem takto: úhrada dotace: 241/374 300 tisíc; tvorba fondu: 401/416 300 tisíc; faktura za nákup auta: 042/321 320 tisíc; čerpání fondu: 416/401 320 tisíc; do užívání: 022/042 320 tisíc; dohad na transfer: 388/403 288 tisíc; předpis dotace: 346/388 288 tisíc; vyúčtování zálohy: 374/346 300 tisíc; vratka: 346/241 12 tisíc; zároveň: 416/401.
Vydáno: 16. 03. 2022
Jak se určí rozhodný okamžik nezpochybnitelného nároku na dotaci? Dne 1. 11. 2021 byla naší společnosti schválena Úřadem práce Žádost o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání. Dá se tato schválená žádost už posuzovat pro účtování nezpochybnitelného nároku a promítnout tuto skutečnost už do účetnictví v roce 2021, anebo se bere v úvahu až okamžik Oznámení o přidělení podpory, který je 20. 1. 2022, tzn. o nezpochybnitelném nároku bych účtovala až v roce 2022?
Vydáno: 04. 02. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, v roce 2020 pořídila hmotný majetek. V roce 2021 na něj dostala dotaci. V roce 2021 bylo o dotaci účtováno s datem oznámení o výši dotace interním dokladem MD 378/D 346, poté přijetí platby na účet MD 221/D 378 a v kartě majetku zadáno snížení vstupní ceny MD 346/D 022. Jsou takto splněny všechny kroky související s dotací a jsou správně?
Vydáno: 31. 01. 2022
Společnost čerpala v roce 2018 dotaci na nákup majetku. Tato dotace snižovala pořizovala cenu majetku pro odepisování. V roce 2021 jsme nesplnili jednu z podmínek dotace. Dne 10. 12. 2021 nám přišlo rozhodnutí, že máme 500 000 z dotace vrátit do 30 dnů. Je rozdíl, zda peníze vrátíme do konce roku 2021, nebo až v lednu 2022? Zvedá se o 500 000 Kč cenu majetku pro odpisování a bude odpis účetní nebo daňový? 
Vydáno: 20. 12. 2021
 • Článek
U ÚSC je oblast účetní evidence transferů velmi riziková, správné účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703 je jednou z nutných podmínek pro snížení sankčních odvodů dotací. Čtvrtá část série nabízí otestování znalostí konkrétních postupů účtování o přijatých transferech bez vypořádání.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
V třetí části série k účtování o transferech u ÚSC si ukážeme konkrétní účetní postupy účtování o průtokových transferech. Závěrem naleznete shrnující test k výkladu.
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
Jedním ze základních principů účetnictví je vzájemná nezávislost účetních období a věcná a časová souměřitelnost nákladů a výnosů (akruální princip, viz § 3 odst. 1 zákona o účetnictví ). V souvislosti s poskytováním provozních dotací bychom se potřebovali ujistit o správném postupu účtování v následujících případech: – náklady v roce 1, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2, – náklady v roce 1, 2 a 3, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 2, – náklady v roce 1 a 2, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 3, – náklady v roce 1, datum rozhodnutí o poskytnutí dotace v roce 3 (např. dotační program v roce 1 nebyl ani vypsán).
Vydáno: 08. 03. 2021
 • Článek
Čtvrté obchodovací období s emisními povolenkami je za dveřmi. Je naplánované na roky 2021–2030. Cílem Pařížské dohody, která navázala na Kjótský protokol je snížit emise proti roku 1990 zhruba o 43 %. Jako nástroj si politici a ekologičtí odborníci vybrali emisní povolenky, jejichž množství by se mělo postupně snižovat. Tím by mělo dojít k tlaku na státy, které ratifikovaly Pařížskou dohodu. Jak funguje tento nástroj? Je vhodný? Jak ovlivňuje finanční pozici účetních jednotek?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Jednou z nejméně oblíbených oblastí spjatých s uzávěrkovými operacemi je bezesporu stanovení a vykázání odložené daňové povinnosti. V následujícím textu vymezíme subjekty, které jsou povinny o odložené dani účtovat, a dále na praktických příkladech naznačíme, jak postupovat u typických oblastí účtování o odložené dani, tzn. u odpisovaného majetku, ztráty minulých let, opravných položek a kapitálového přecenění majetkových cenných papírů.
Vydáno: 18. 12. 2019
 • Článek
V poslední době je jedním ze žhavých daňových a účetních témat otázka daně z nabytí nemovitých věcí. Spor je veden o to, jestli, a pokud ano, tak ve kterých případech, je možné tuto daň zahrnout do daňově relevantních účetních nákladů. Jen připomínáme, že počínaje 1. 11. 2016 tuto daň ve všech situacích hradí nabyvatel. Uvedená otázka byla již také řešena v rámci koordinačního výboru (viz Ing. Otakar Machala, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Jiří Nesrovnal, 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů, příspěvek projednávaný na KV dne 14. 11. 2018). 1)
Vydáno: 20. 02. 2019
 • Článek
V následujícím textu je pojednáno o tom, zda daň z nabytí nemovitých věcí má být součástí daňově uznatelných nákladů, nebo zda má být součástí pořizovací ceny nabytého majetku. Závěry předkládané v tomto článku vycházejí z diskuse na zasedání Národní účetní rady.
Vydáno: 17. 12. 2018
 • Článek
Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany veřejného sektoru nějakému subjektu v zájmu podpory jeho činnosti, případně za účelem snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“. Dotace představuje přímou, podmíněnou a nevratnou peněžní podporu, přičemž klíčovou roli hrají zejména tzv. dotační podmínky, které konkretizují jednak možný okruh příjemců a jednak podporované účely. Většina dotačních programů je nastavena tak, že i když žadatel splní stanovené podmínky, nemá automaticky zaručeno přidělení dotace (rozhoduje totiž celá řada dalších kritérií, především kvalita vypracovaného projektu). Jen výjimečně má žadatel právní nárok na dotaci vždy, když splní stanovené podmínky, dokud nedojdou peněžní prostředky určené na danou podporu, jak je tomu například u přímých nárokových plateb zemědělcům nebo dotací občanům „Zelená úsporám“, „Kotlíkovka“ a „Dešťovka“.
Vydáno: 09. 10. 2018
 • Článek
Jeden z tzv. Parkinsonových zákonů o řízení státu praví: „Pokud se to hýbe, tak to zdaň, když se to ještě hýbe, pak to zreguluj, a když se to hýbat přestane, tak to dotuj.“. Bohužel vtipnost kazí zažívaná realita, aktuálně třeba ohledně venkovských prodejen a restaurací, nebo kotlů širokých mas obyvatelstva. Dotací se obecně míní peněžitý dar nebo podobné nevratné peněžité plnění plynoucí od veřejného sektoru ve „veřejném zájmu“. V následujícím příspěvku se zaměříme zejména na účetní problematiku provázející dotace u jejich příjemců z řad podnikatelů.
Vydáno: 26. 02. 2018
 • Článek
Do společnosti došla vratka z předchozích let daně z příjmů právnických osob, která nebyla v účetnictví. Jak s ní naložit? Jak se to promítne do výsledovky a kde se to v ní objeví?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
V případě, kdy účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném rozsahu, potom není oproštěna od povinnosti výpočtu odložené daně. V rámci tohoto příspěvku se zaměříme na jednotlivé tituly pro identifikaci odloženého daňového dluhu a odložené daňové pohledávky a na ilustrativních příkladech zobrazíme praktické aplikace.
Vydáno: 27. 04. 2017
+ Zobrazit dalších 20