EET

 • Článek
Cílem tohoto článku je poskytnout přehled vybraných právních novinek týkajících se především podnikatelské sféry, které platí v roce 2023 a které by vám rozhodně neměly uniknout.
Vydáno: 23. 02. 2023
V nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a ruší další související právní předpisy, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční. Tato právní úprava již nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Pokud by i po tomto datu byly zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou zaevidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně fiskální identifikační kód (FIK).
Vydáno: 21. 12. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes schválila Poslanecká sněmovna. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď míří k projednání v Senátu.
Vydáno: 25. 11. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes projednala a schválila vláda. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie.
Vydáno: 09. 03. 2022
 • Článek
Firma s. r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, poskytuje služby zákazníkům v oblasti telekomunikačních služeb. V rámci své činnosti provádí montážní pracovníci různé instalační a opravárenské práce přímo v bytech zákazníků. Jsou montážníci povinni na místě vydat zákazníkovi při zúčtování prací vytištěný EET doklad nebo jej firma může doručit následně jiným způsobem (e-mailem, poštou atd.)? Platí termín zavedení 1. 1. 2021 pro 3. a 4. fázi?
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
V článku je vysvětleno, kterých podnikatelů se týká evidence tržeb od 1. 1. 2021 a jaké jsou způsoby této evidence. Také se dozvíte odpověď na otázky, které tržby je nutné evidovat a které nikoli. Dále jsou popsány rozdíly mezi elektronickou evidencí tržeb (ta může být prováděna běžným nebo zjednodušeným způsobem) a evidencí „papírovou“ bez nutnosti využit elektronických prostředků.
Vydáno: 07. 10. 2020
 • Článek
Podnikatel měl ze zákona začít evidovat tržby přes EET v roce 2020. Opatřením kvůli koronaviru byla tato povinnost do 31. 12. 2020 zrušena. Z toho důvodu si podnikatel ani pokladnu EET nepořídil. Ve kterém roce si bude moci od daně z příjmů fyzických osob jednorázově odečíst 5 000 Kč?
Vydáno: 17. 09. 2020
 • Článek
Manžel je fyzická osoba podnikající – vedení daňové evidence. Je řemeslník a měl být přihlášený k EET od 1. 5. Z důvodu koronavirového období byly nějaké změny a pochopili jsme, že od 1. 5. být přihlášený nemusí. Nyní k tomuto nemohu najít žádné informace. Jak to nyní prosím je?
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Firma, s. r. o., má hlavní činnost dopravu a zemní práce. Jako vedlejší činnost od roku 2020 bude mít prodej zeminy za hotové. Tento prodej bude její minoritní činností. Tržby z hlavní činnosti jsou placeny převodem, za hotové je jen tento prodej. Myslím si správně, že v rámci EET se firmy bude týkat až 4. vlna od 1. 5. 2020, kam spadají všichni, mimo výjimky, a už se nerozlišuje, která činnost je minoritní?
Vydáno: 22. 04. 2020
 • Článek
V následující části se věnujeme tématům z oblasti elektronické evidence tržeb v době nouzového stavu: 3. a 4. vlna EET, povinnosti spojené s EET a papírový režim evidence.
Vydáno: 26. 03. 2020
 • Článek
Dne 13. 9. 2019 vstoupil v platnost zákon č. 256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o evidenci tržeb“). Novela zákona nabývá obecné účinnosti k 1. 11. 2019, část ustanovení však nabývá účinnosti později, a to buď k 1. 2. 2020, nebo k 1. 5. 2020 (podrobněji dále). K 1. 5. 2020 také vznikne povinnost evidovat tržby všem podnikatelům, kteří byli dle původního znění zákona o evidenci tržeb zařazeni do 3. a 4. vlny evidence tržeb.
Vydáno: 09. 12. 2019
 • Článek
Novela zákona o evidenci tržeb, tedy zákona č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “), byla zveřejněna jako zákon č. 256/2019 Sb. Kromě zákona o EET je tímto zákonem novelizován i zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “). Jedná se o významnou novelu, protože spouští poslední etapu evidence tržeb. Novela zákona o EET má celkem 48 bodů a 6 bodů přechodných ustanovení. Novela ZDPH je stručnější, má bodů 18, které se týkají zejména příloh k zákonu a dále jedno přechodné ustanovení. Většina změn nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tj. 1. 11. 2019. Novela byla projednávána jako poslanecký tisk č. 205, jednalo se o vládní návrh, předkladatelem bylo Ministerstvo financí ČR.
Vydáno: 25. 11. 2019
 • Článek
Příspěvek nejprve mapuje legislativní vývoj novely zákona o evidenci tržeb, která vyjde ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. , a poté se věnuje dílčím změnám, jež tato novela přináší do oblasti daní.
Vydáno: 30. 10. 2019
 • Článek
Zákon č. 112/2016 Sb. Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EET “), bude během října novelizován zákonem, který byl k vyhlášení ve Sbírce zákonů doručen dne 3. 10. 2019 (dále jen „novela“). Novela sice nabývá účinnosti jako celek již 1. 11. 2019, ale nepochybně její nejdůležitější částí je spuštění poslední vlny evidence tržeb s účinností od 1. 5. 2020. Součástí novely je nejen novelizace zákona o EET , ale také zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) spočívající v přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně, a to také k datu 1. 5. 2020. Tento článek se zaměřuje pouze na novou úpravu evidence tržeb, nikoli na uvedenou změnu zákona o DPH .
Vydáno: 14. 10. 2019
 • Článek
Klientka (FO, vede daňovou evidenci, plátce DPH, prodejny potravin) mi přinesla přehled/rozpis rozdílů dat za jednotlivá období 2017 v EET. Rozdíl je cca 14 položek v celkové částce 1 275 Kč. Mám podat za jednotlivá období dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení? Jedná se o rozdíly u eKasy od firmy O2 Czech republic.
Vydáno: 25. 06. 2018
 • Článek
Zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, vstoupil v platnost 13. 4. 2016 s účinností dělenou k 1. 9. a 1. 12. 2016. K 1. 7. 2017 byl zákon o evidenci tržeb novelizován zákonem č. 183/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. V souvislosti s reformou přestupkového práva došlo k úpravě příslušné materie tak, aby terminologicky i obsahově odpovídala nové právní úpravě přestupků. Věcně však k žádným významným změnám nedošlo.
Vydáno: 22. 05. 2018
 • Článek
Podléhají platby za pronájem nemovitých věcí placené v hotovosti EET?
Vydáno: 26. 03. 2018
 • Článek
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dále nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018.
Vydáno: 12. 02. 2018
 • Článek
Dne 1. 12. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“), který poměrně významně ovlivnil podnikatelské prostředí v České republice. Zákon o evidenci tržeb byl vzápětí doplněn zákonem č. 113/2016 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Tento doprovodný zákon přinesl související změny v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), a v zákoně č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Následující příspěvek přináší nejen základní pojmy a fungování systému elektronické evidence tržeb, ale i jeho promítnutí do účetní evidence, evidence pro účely DPH a evidence tržeb.
Vydáno: 19. 12. 2017