Sazba, základ a výpočet daně z příjmů

Od roku 2023 přecházíme na nový mzdový systém. Mzdy za rok 2022 mám paralelně zpracovány ve dvou programech současně. Zaměstnanec má k dispozici auto pro soukromé účely – jedná se o emisní vozidlo dle: novely zákona s účinností od 1. 7. 2022 – za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. Auto má k dispozici od 3/2022, tzn. že za 3–6/2022 má mít částku ve výši 1 %, od 7/2022 ve výši 0,5 %... V jednom z programů mi do řádku č. 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor 30 vstupuje hodnota ponížená o 0,5 % zpětně za měsíce 3–6/2022, a ve druhém programu neponížená o 0,5 %. Která z variant je tedy správně?
Vydáno: 23. 01. 2023
  • Článek
Článek seznamuje s hlavními novinkami roku 2023 a podrobněji se věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.
Vydáno: 16. 01. 2023
  • Článek
Rok 2023 bude rokem nové daně – daně z neočekávaných zisků. Novela zákona o daních z příjmů, která tuto daň zavedla, byla přijata v rámci poslaneckého pozměňovacího návrhu – byť připraveném Ministerstvem financí – v rekordním čase. Novela, zejména z důvodu nové konstrukce definice poplatníků, přináší několik výkladových problémů a může v některých případech směřovat i na subjekty, které neočekávané zisky „neutrpěly“, nebo cílit na zdanění příjmů z jiných činností než těch, na které úprava míří. Interpretace zákonných ustanovení s ohledem na jejich zamýšlený účel tak bude muset být zásadním východiskem pro řešení sporných situací, které nelze v následujících třech letech vyloučit. Nad základními problémy nové úpravy se také zamýšlí následující text.
Vydáno: 14. 12. 2022
Dárce má v úmyslu darovat svému vzdálenému příbuznému nemovitost (více parcel, které fakticky tvoří jeden celek - orná půda, sad a ostatní plocha - cesta). Stupeň příbuzenství není takový, aby se uplatnilo osvobození na straně obdarovaného z bezúplatného příjmu. Jak se určí cena nemovitosti pro účely daně z příjmu - je potřeba znalecký posudek, nebo si obdarovaný stanoví cenu sám např. podle cenové mapy nebo něčeho podobného - lze vyjít z ceny, která je uvedena u BPEJ na katastru? Pro případ, že by cena daru byla menší než 15 000 Kč (pozemky jsou relativně malé), a tudíž by byl dar od daně osvobozený, uvádí se v daňovém přiznání? Bylo by daňově výhodnější a realizovatelné, pokud by "dárce" nemovitosti místo darování prodal za nízkou cenu, např. za 1 000 Kč?
Vydáno: 01. 12. 2022
  • Článek
Od nového roku čekají daňové poplatníky poměrně velké změny (pokud navrhovaná novela zákona o daních z příjmů , která je aktuálně projednávána Poslaneckou sněmovnou ČR, úspěšně projde legislativním procesem), přičemž jednou z těchto změn je stanovení nových pravidel a pásem pro vstup a uplatňování paušálního režimu. Tato změna nebyla vyvolána potřebou předešlá pravidla měnit, ale souvisí s jinou projednávanou daňovou změnou, a to konkrétně navýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stávající i budoucí pravidla pro vstup do paušálního režimu nepovolují poplatníkům, aby byli plátci DPH, chtěl zákonodárce udržet logiku této spojitosti a bylo navrženo navýšení nejen limitu pro povinnou registraci k DPH, ale souvztažně i maximální povolený limit příjmů pro vstup do paušálního režimu.
Vydáno: 27. 11. 2022
Dne 10. 11. 2022 nám náš dodavatel zaslal ODD, který byl vystaven v 8/2021. Celková částka s DPH je -1 400 Kč. Můžu tento ODD zaúčtovat v 11/2022 následujícím způsobem: Základ daně (daňový náklad s mínusem) -1 217 Kč MD 501/D 321 DPH(15 %) -183 Kč MD 343/D 321?
Vydáno: 16. 11. 2022
Fiirma ABC s. r. o., plátce DPH, by chtěla věnovat dar zoologické zahradě na nějaké konkrétní zvíře. Zoologická zahrada vystaví firmě potvrzení pro FÚ a firma bude uveřejněna na veřejné informační tabuli u daného zvířete jako sponzor. Bude se jednat o dar snižující základ daně? Popř. o reklamu, když bude firma zapsána na veřejné tabuli.
Vydáno: 14. 11. 2022
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49
Vydáno: 09. 11. 2022
Nájemce provedl technické zhodnocení v rodinném domě pronajímatele (zároveň s jeho souhlasem), jehož součástí byla také dodávka a montáž vestavěného nábytku, faktura od dodavatele nábytku je v režimu přenesené daňové povinnosti, může být použita sazba DPH 15 %, protože jde o rodinný dům nebo to musí být pro určení sníženého sazby zároveň objekt pro sociální bydlení tj. rodinný dům s podlahovou plochou do 350 m2?
Vydáno: 14. 10. 2022
V jaké sazbě má fakturovat režisér svou práci? V příloze č. 2 zákona o DPH jsou uvedeny služby podléhající první snížené sazbě: CZ-CPA 90: „Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.“ Takže poskytnutí licence je 21% DPH, ale samotná práce režiséra je 15% DPH? V autorském zákoně v § 67 je uvedeno: „1) Umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo. (2) Výkonný umělec je fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.“ Je tedy režisér chápán jako výkonný umělec a jeho práce je s 15% DPH? 
Vydáno: 04. 10. 2022
  • Článek
Velmi žádaným zaměstnaneckým benefitem je firemní automobil, který mohou zaměstnanci využívat i pro soukromé účely. Zpravidla je firemní automobil poskytnut zaměstnanci bezplatně, případně může být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuta zvýhodněná úplata za poskytnutí vozidla, která je nižší, než by bylo tržní nájemné. Nepeněžní příjem plynoucí z bezplatného využití firemního vozu i pro soukromé účely, popřípadě rozdíl mezi výší nepeněžního příjmu a úhradou od zaměstnance, představuje na straně zaměstnance z pohledu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti zdanitelný příjem, který současně bude vstupovat do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 142/2022 Sb. , která nabyla účinnosti dne 1. července 2022, zavádí novou – nižší – velikost nepeněžního příjmu plynoucího zaměstnanci v případě, kdy je mu pro služební i soukromé účely poskytnuto tzv. nízkoemisní vozidlo. Jaká vozidla splňují podmínky nízkoemisních vozidel a jak prokázat splnění zákonných podmínek ze strany plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, přiblíží následující příspěvek.
Vydáno: 21. 09. 2022
  • Článek
Přeměny obchodních společností jsou v poslední době poměrně populárním prostředkem, jak zajistit požadovanou strukturu společností, přeskupit obchodní majetek nebo připravit společnost na plánovanou akvizici. Mezi typy přeměn se řadí fúze a rozdělení včetně přeshraničních přeměn a dále rovněž převod jmění na společníka a přeshraniční přemístění sídla, tento článek se však výhradně zabývá rozdělením obchodní společnosti, a to formou rozštěpení nebo odštěpení. Účelem realizace rozdělení může být např. oddělení výrobní části společnosti od prodejní nebo oddělení nemovitého majetku ze společnosti, který je následně pronajímán z nově odštěpené společnosti. Důvodů, proč se přeměny společností stávají čím dál populárnější, je však mnoho. Velké množství důvodů pro realizaci přeměny obchodních společností lze však jednoduše zobecnit do dvou hlavních cílů, a to diverzifikace rizik a zefektivnění chodu společností.
Vydáno: 14. 09. 2022
  • Článek
V příspěvku si ukážeme situace, ve kterých podnikatel, jenž je v paušálním režimu a platí měsíční paušální zálohy na daň, nemá po skončení zdaňovacího období svou daň rovnu paušální dani. V tomto případě sice poplatník zůstává v paušálním režimu, ale po skončení zdaňovacího období musí podat daňové přiznání a vyčíslit a odvést daň vypočtenou v daňovém přiznání, a to včetně podání Přehledu sociálního a zdravotního pojištění a odvedení příslušného pojistného.
Vydáno: 07. 09. 2022
Fyzická osoba přihlásila svou pohledávku do insolvenčního řízení, dostala částečnou úhradu. Jak naložit se zbývající částí pohledávky? 
Vydáno: 02. 09. 2022
Při kontrole salda na pohledávky za měsíc duben jsem narazila na rozdíl ve výši 0,28 Kč, který byl způsoben tím, že zákazník zaplatil hotově fakturu, která byla vystavena i s haléři - na faktuře je částka 771,72 Kč, do pokladny zaplatil 772 Kč. Běžně se k takovým případům vystavuje interní doklad, kterým se vzniklý rozdíl vyrovná, ale teď se tak nestalo. Lze tedy interní doklad vystavit se zaúčtováním ještě do dubna, aby saldo na pohledávky sedělo? Jsme plátci DPH.
Vydáno: 15. 08. 2022
Nakupujeme uživatelskou licenci pro učitele v Maďarsku. Jedná se o digitální učebnice, které se využívají např. v dotykových displejích, tabletech atd. Dále ho prodáváme do škol. Lze uplatit s 10% DPH a také s 10% prodat?
Vydáno: 17. 06. 2022
Naše a. s. (kupující) si objednala u IT firmy aplikaci, kterou využívají zaměstnanci k ekonomické činnosti firmy. Jen zaměstnanci si mohou aplikaci stáhnout do telefonu. Na aplikaci je uzavřena smlouva o dílo, ve které je informace, že aplikace není majetek kupujícího dle autorského zákona. Za tuto aplikaci jsme zaplatili 2 mil. CZK IT firmě. Pro její používání jsme zaplatili ještě za licenční smlouvu 1 mil. CZK. Licenční smlouva je na dobu neurčitou. Máme náklady na zhotovení aplikace odpisovat nebo časově rozlišovat (na jak dlouho)? Licenční smlouvu na dobu neurčitou máme odpisovat jako SW na 36 měsíců (pravidla v naší účetní jednotce po novele ZDP k 1. 1. 2021 zůstala stejná pro DHNM)? 
Vydáno: 08. 06. 2022
  • Článek
Na úvod uveďme, že možnosti daňového uplatnění darů a další pomoci poskytnuté Ukrajině jsou v současné době upraveny zejména v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob se podle § 15 odst. 1 ZDP jedná o nezdanitelnou část základu daně a v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob se podle § 20 odst. 8 ZDP jedná o položku snižující základ daně.
Vydáno: 02. 06. 2022
V 4/2022 mi přišel daňový doklad v režimu přenesené daňové povinnosti s DUZP 10/2021. Musím podat opravné DPH a následné KH za 10/2021? Uplatnit pak mohu pravděpodobně až nyní za 4/2022, kdy byl DD doručen? Mohu po dodavateli požadovat uvedení sazby daně? 
Vydáno: 28. 04. 2022
OSVČ, plátce DPH, si koupila za 130 000 Kč v roce 2012 prodejní stánek. V kupní smlouvě bylo uvedeno, že není dle § 119 odst. 2 občanského zákoníku stavbou spojenou se zemí pevným základem ani není předmětem evidence katastru nemovitostí. Stánek má kovovou konstrukci, je pobitý deskami a je nahozen. Je v něm zapojena elektřina. Pozemek pod stánkem je ve vlastnictví obce. Jeho využití byla prodejna novin a tabáku. Nyní tento stránek chceme prodat. Je předmětem DPH? Jaká bude sazba DPH?
Vydáno: 25. 04. 2022