Sazba, základ a výpočet daně z příjmů

Společnost poskytne hasičům hmotný dar, který před tím zakoupila. Hodnota daru je tedy ve výši finanční částky, kterou zaplatila dodavateli? Jaké jsou daňové důsledky?
Vydáno: 26. 02. 2024
  • Článek
Daňové řešení bezplatného poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (zjednodušeně „manažerské vozidlo“) vyplývá u zaměstnance ze znění § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů (ZDP ) a u zaměstnavatele ze znění § 24 odst. 2 ZDP a dále z pokynu GFŘ č. D-59. K určitým zpřesněním daňového řešení došlo s účinností od 1. 1. 2024 na základě novely zákona o daních z příjmů , obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
Vydáno: 23. 02. 2024
Při fakturaci za leden 2024 zjistila účetní, že fakturantka vystavila fakturu za provedené práce a dodaný materiál za měsíc prosinec 2023 omylem vyšší o 120.000 Kč než měla ve skutečnosti být. Chyba bude opravena tedy v měsíci lednu 2024. Můžete mi poradit, jak mám postupovat při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob? Mohu částku zapsat ve II. oddíle DP a případně do kterého řádku, aby byl hospodářský výsledek objektivní vzhledem k nastalé situaci? Děkuji.
Vydáno: 16. 02. 2024
V 12/2022 měla společnost na devizovém účtu 10.000,- eur a kurz k 31.12.2022 byl Kč 24,115. V roce 2023 na účtu nebyl pohyb a přepočet k 31.12.2023 je v kurzu Kč 24,725. Vzniká tedy zisk Kč 6.100,-. Přijde mi nelogické, aby to zvýšilo daňový základ. To se někde v daňovém přiznání vyloučí? 
Vydáno: 08. 02. 2024
OSVČ v lednu 2023 přerušila činnost, následně v říjnu činnost ukončila. Ke dni ukončení byly na skladě nespotřebované zásoby. Nyní v DP za rok 2023 bude zvýšen základ daně o výši nespotřebovaných zásob. Bude výše nespotřebovaných zásob základem daně pro výpočet SP a ZP? V roce 2023 neměl podnikatel žádné příjmy ani výdaje. (DPH ze zásob bylo odvedeno.) 
Vydáno: 08. 02. 2024
  • Článek
V rámci zdanění příjmů fyzické osoby jsou uplatňovány dle § 16 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) dvě sazby daně, a to sazba daně 15 % a sazba daně 23 %. Ukážeme si, k jakým změnám v uplatnění progresivní daně dochází v roce 2024 na základě novely ZDP obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidační balíček).
Vydáno: 01. 02. 2024
Advokát (OSVČ, plátce DPH) uhradil jménem svého klienta (neplátce DPH) soudní poplatek ve výši 10 000 Kč a dále odměnu znalci ve výši 10 000 Kč + 21 % DPH (tedy 12 100 Kč). K těmto platbám byl povinný klient. Podle dohody mezi klientem a advokátem má klient advokátovi tyto částky uhradit, a to bez navýšení. Jak bude advokát správně postupovat? Musí klientovi vystavit fakturu (daňový doklad) a pokud ano, co do ní uvede - za soudní poplatek jenom 10 000 Kč bez navýšení o DPH a za odměnu znalci 12 100 Kč rovněž bez další navýšení o DPH (předpokládejme, že advokát si za odměnu znalci neuplatní DPH na vstupu) nebo o „svoji“ DPH zvyšuje v každém případě? Co advokát s obdrženými penězi udělá - musí z nich odvést daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění, jako kdyby se jednalo o jakýkoliv jeho jiný příjem (z výkonu advokátní činnosti), nebo je cesta, jak se tomu vyhnout a nechat si celou částku?
Vydáno: 31. 01. 2024
Občan pořídil rodinný dům v 2/2021 za 1,5 mil. Kč (platba převodem také v 2/2021). V 11/2022 RD prodal za 5,5 mil. Kč. Provize realitní kanceláři za prodej byla ve výši 150 000 Kč. Na FÚ bylo včas podáno oznámení o použití příjmu z prodeje na obstarání vlastní bytové potřeby. Do konce roku 2023 proinvestoval 3,8 mil. Kč. Jaký bude výpočet základu daně podle § 10 ZDP za těchto okolností? Může použít jako výdaj i celou kupní cenu rodinného domu a provizi realitní kanceláře?
Vydáno: 08. 01. 2024
Popis příjmů Výše 2022 a 2023 Výše podle ZDP příjmy podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP] 80 %1) § 7...
Vydáno: 01. 01. 2024
Rok Sazba daně Sazba solidárního zvýšení Sazba pro samostatný základ podle § 16a ZDP 2008 až 2012 15 % solidární zvýšení nezavedeno nezavedeno 2013 až 2020 15 % 7 %1) nezavedeno 2021...
Vydáno: 01. 01. 2024
  rok 2021 rok 2022 Výše Záloha (měsíčně) Celkem (rok) Záloha (měsíčně) Celkem (rok) paušální daň 100 Kč 1.200 Kč 100 Kč 1.200 Kč sociální pojištění1) 2.976 Kč 35.712...
Vydáno: 01. 01. 2024
Spolupracující osoba Délka spolupráce ve zdaňovacím období5) Podíl na příjmech a výdajích3) Max. výše převáděné částky pouze manžel4) celé zdaňovací období max. 50 % 540.000 Kč pouze manžel4) část...
Vydáno: 01. 01. 2024
Sazba platná v roce 2004 2005 2006–2007 2008 2009 2010 2011–2012 2013–2014 2015–2023 2024 a dál A. sazba daně z příjmů právnických osob1) 28 % 26 % 24 % 21...
Vydáno: 01. 01. 2024
Pro rok 2024 mohou OSVČ dobrovolně vstoupit do paušálního režimu, vystoupit z něj, změnit pásmo paušální daně nebo mohou změnit výši daně za rok 2023 do středy 10. ledna 2024 včetně. Příslušné oznámení lze finančnímu úřadu doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. V paušálním režimu platí OSVČ pouze měsíční paušální zálohy namísto záloh na daň z příjmů a pojistného na důchodové a zdravotní pojištění. Výše paušálních záloh ve všech třech pásmech od ledna vzroste a je proto potřeba do 20. ledna přenastavit trvalé bankovní příkazy. V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků.    
Vydáno: 22. 12. 2023
  • Článek
Vzhledem k množství změn, které čekají na daňové poplatníky od Nového roku, je třeba se na tyto změny s předstihem připravit. Hlavní změnou je konsolidační balíček, který novelizoval především zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), vedle dalších zákonů, jako například zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), kde se měnily především sazby daně, nebo zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSD “), kde se také upravovala výše daně na jednotlivých výrobcích podléhajících této dani. Pro účely tohoto článku však budeme uvažovat pouze změny v oblasti daně z příjmů, a to konkrétně v oblasti týkající se zdanění fyzických osob. Dlouhé měsíce se řešily daňové změny, aniž by bylo jisté, že v dané podobě nabydou účinnosti, nyní však můžeme s jistotou říct, jaké změny nás čekají, protože novelizace již vešla v platnost, tj. byla publikována ve své konečné podobě ve Sbírce zákonů. Naprostá většina změn bude účinná od 1. 1. 2024 a jedna zásadní změna nás však čeká až od roku 2025, konkrétně se jedná o změnu týkající se omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a obchodních podílů.
Vydáno: 20. 12. 2023
Dne 1. 12. 2023 bylo založeno s. r. o. První účetní závěrku tak budete sestavovat až zkraje roku 2025 k rozvahovému dni 31. 12. 2024 za účetní období od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2024. Bude pro toto zdaňovací období platit daň ve výši 19 % a ne 21 %?
Vydáno: 05. 12. 2023
  • Článek
V článku si ukážeme případy, kdy poplatník daně z příjmů fyzických osob je v právních podmínkách roku 2023 povinen podat daňové přiznání za kalendářní období, a kdy naopak daňové přiznání podávat nemusí. V úvodu si shrneme podmínky vyplývající z daňového řádu pro včasné podání daňového přiznání a následky opožděného podání daňového přiznání a opožděné úhrady daně.
Vydáno: 01. 12. 2023
Společnost s ručením omezeným založí nadační fond a vloží do něj základní vklad. Tento vklad nesplňuje podmínky, aby mohl byt považován za majetek (Interpretace NÚR I-44) a rovněž není daňovým nákladem podle § 24 zákona o daních z příjmů. Je možné tento vklad považovat za nezdanitelnou část základu daně podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? 
Vydáno: 28. 11. 2023
Jsme česká nezisková organizace, zapsaný spolek, neplátce DPH, účtujeme v podvojném účetnictví. V rámci naší hlavní činnosti, pro kterou byl náš spolek zřízen, bychom chtěli poskytovat ubytování lidem, kteří nemají kde bydlet. V současné době by se jednalo hlavně o Ukrajince, kteří odešli před válkou a shání ubytování v ČR. Jako spolek dostaneme od nadačního fondu asi 2 mil. Kč a za celý tento dar bychom koupili byt, který bychom ho následně pronajímali takovým lidem. Je příjem tohoto finančního daru od nadačního fondu na nákup bytu osvobozen od daně z příjmů? Jde nám o to, abychom tento příjem daru nemuseli zdanit daní z příjmu. Vedlejší, tedy podnikatelskou činnost ve spolku nemáme.
Vydáno: 28. 11. 2023
Odběratel zaplatil v 10/2022 za službu částku 100 000 Kč (zjednodušeně 100) neplátci DPH. Ten se nyní v 11/2023 stal zpětně plátcem DPH od 1. 1. 2022. Nyní poslal našemu odběrateli řádný daňový doklad na částku 121 (100+ 21 % DPH). Doklad je vystavený v 11/2023 DUZP 10/2022. Může si odběratel nárokovat v 11/2023 dodatečně nárok na odpočet ve výši 21 a poté ho zaplatit odběrateli? Jak by to bylo v případě, když mu bude zaslán doklad na 100 s rozpisem DPH (82,6 + 17,4). Jestliže si bude nárokovat odpočet DPH, musí podat dodatečné daňové přiznání na na daň z příjmů r. 2022, kde si sníží daňové náklady ze 100 na 82,6? Jestliže nebude nárokovat odpočet DPH nemusí podávat dodatečné DAP na daň z příjmů?
Vydáno: 24. 11. 2023