Sazby DPH

Jak vyčíslit základ daně při dovozu zboží z Číny? Na faktuře do dodavatele je uvedena dodací podmínka DDP by train za USD 1,037. Bohužel nám neumí/nechce dodat žádné jiné doklady k dopravě či proclení. 
Vydáno: 18. 01. 2022
Na měsíce listopad a prosinec 2021 bylo prominuto DPH z energií. Jak se ovšem zachovat z pohledu zákazníka - odběratele energií (plátce DPH) při nároku na odpočet DPH, když platební kalendář jakožto daňový doklad od dodavatelů energií nebyl upraven a záloha byla uhrazena (případně dodavatelem energií stržena inkasem) v částce rovnající se výši zálohy s DPH. Mám si tedy svévolně bez úpravy platebního kalendáře zálohy za 11/21 a 12/21 upravit do režimu 0 % DPH?
Vydáno: 16. 12. 2021
 • Článek
Plátce A vlastní areál, ve kterém se jezdí na motokárách (závodní dráha). Areál dlouhodobě pronajímá (s DPH) jinému plátci B, který areál provozuje. Plátce B (provozovatel) pak poskytuje areál jiným osobám (právnickým i fyzickým) k různým sportovním a jiným činnostem. Prosím o vyhodnocení, jaká sazba by se měla u jednotlivých služeb aplikovat a proč, jsou na to totiž v praxi různé názory. Pojmem „fakturace“ je myšlen zjednodušený daňový doklad (do 10 000 Kč včetně) pro jednu osobu nebo faktura nějaké právnické osobě. Doposud uplatňujeme (jako provozovatel) u všech činností základní sazbu daně (21 %), ale byli jsme upozorněni, že by se měla uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) s odkazem na přílohu č. 2a zákona o DPH od 1. 7. 2020, CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11. Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. Činnosti: a) Pronájem motokárové dráhy krátkodobý do 48 hodin/celý okruh, ale bez poskytnutí našich motokár. b) Fakturujeme podnájem části areálu krátkodobý do 48 hodin. c) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami bez instruktora. d) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami s instruktorem. e) Fakturujeme účast závodníků na námi pořádaných závodech (provozovatel uspořádá závod a jednotliví závodníci nebo právnická osoba, kteří se přihlásí, platí za účast na závodě „startovné“). f) Fakturujeme jednotlivé jízdy na našich motokárách pod vedením našich instruktorů. g) Fakturujeme pronájem půjčovny včetně motokár bez našich instruktorů. Pronájmem půjčovny je myšleno pronájem motokárové dráhy včetně terminálu, který sleduje rychlost motokár a počet kol a vyhodnocuje pořadí závodníků, závodníci jezdí na našich motokárách, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
Vydáno: 10. 12. 2021
 • Článek
Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním „Přípravné a dokončovací stavební práce“, nakoupí materiál na opravu rodinného domu neplátce DPH – např. za 50 000 Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21 %). Na faktuře pro odběratele uvádí: Náklady na materiál 50 000 Kč + 15 % DPH a pomocné stavební práce 2 200 Kč + 15 % DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se živnostenským listem na zednické, popř. tesařské práce. Může s. r. o. takto fakturovat se sazbou 15 %, když má živnostenský list jen na „Přípravné a dokončovací stavební práce“? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH, ne u rodinného domu, lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 ZDPH ?
Vydáno: 22. 09. 2021
 • Článek
Společnost vlastní bytový dům, který pronajímá nájemníkům – b. j. a také podnikatelům pro provoz např. holičství/kadeřnictví, ordinace lékaře nebo pojišťovny. Pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je v prostorách bytového domu kotelna na plyn. Dodavatel plynu nám účtuje spotřebu plynu v základní sazbě 21 %. Nájemníkům účtujeme náklady na plyn (pro vytápění a ohřev vody) rovněž v sazbě DPH 21 %. Prosím o sdělení, zda je daný postup správný. Jedná se o výši sazby daně.
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Podle § 47 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ) se u služeb obecně uplatňuje základní sazba daně ve výši 21 %, s výjimkou služeb uvedených v přílohách č. 2 a č. 2a k zákonu o DPH . U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně (15 %) a u služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Základní sazba daně ve výši 21 % se uplatňuje také u většiny služeb v oblasti služeb, a to s výjimkou některých přepravních služeb a služeb s nimi souvisejících, které jsou uvedeny v příloze č. 2 nebo v příloze č. 2a k zákona o DPH a také s výjimkou některých přepravních služeb a služeb s nimi souvisejících, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně podle § 69 a § 70 zákona o DPH . V článku jsou nejprve shrnuta základní obecná pravidla pro stanovení sazeb daně u služeb. V dalším textu jsou vysvětleny postupy při stanovení sazeb daně u dopravy zboží i osob a také u služeb souvisejících podle aktuálně platné právní úpravy. V závěru jsou shrnuty podmínky, za nichž se dopravy a služeb souvisejících uplatní osvobození od daně.
Vydáno: 15. 12. 2020
 • Článek
Náš klient se rozhodl pro nový obchodní záměr vedle svého stávajícího podnikání – provozování výstavní, ale i prodejní galerie. Zakoupí zcela nové nebytové prostory, kde je možnost odpočtu DPH. Zakoupí vybavení a zařízení galerie (nábytek, zabezpečovací zařízení...). Do galerie umístí vlastní sbírky i sbírky dalších vlastníků, kdo bude mít zájem, může být jeho dílo určené k prodeji. Za vstup do galerie bude vybíráno vstupné. Moc nepočítáme, že by minimálně v několika nejbližších letech byla galerie v kladných číslech. Je vstupné zdanitelným plněním a podléhá DPH, a pokud ano v jaké sazbě? Provize při prodeji obrazů je taktéž zdanitelným plněním? Pokud veškerá činnost slouží ke zdanitelným plněním, je plný nárok na odpočet (dávám schválně do úvahy, že se především v prvních letech nemusí podařit dosáhnout zisku)?
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
V následujícím článku je nejprve vysvětleno základní vymezení předmětu daně a místa plnění u sportovních a kulturních činností. V dalším textu jsou vymezeny podmínky, za nichž se na sportovní a kulturní činnosti vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a podmínky, za nichž jsou zdanitelným plněním. V závěrečné části textu jsou podrobněji vysvětlena pravidla, za nichž se od 1. 7. 2020 u vymezených kulturních a sportovních činností, jsou-li zdanitelným plněním, uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.
Vydáno: 15. 09. 2020
 • Článek
V současné době nedostatku vody se provádí pro obyvatelstvo na jejich pozemcích, které slouží k využití stavby rodinného domu: 1. hledání vody, 2. průzkumné práce pro studny, 3. související projektové práce a dokumentace, 4. průzkumy odvodnění a průsaků, 5. odesílání vzorků vody ke kontrole na analýzy 6. vlastní vrtání studní 7. další související práce Prosím Vás o zodpovězení, zda u uvedených prací, které slouží k využití stavby rodinného domu dle § 48 odst. 1 písm. c) lze použít 15% sazbu DPH, a to i samostatně v případě, že se studna nakonec nerealizuje pro nedostatek vody, ale byly provedeny průzkumné práce, projekty průsaků vody apod.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Ve změti novel zákona o DPH prosím o ujasnění sazby DPH na stravování v restauracích a v ubytovacích zařízeních a ubytovací služby – od kdy a jaká sazba platí?
Vydáno: 21. 08. 2020
 • Článek
Přeřazením ubytovací služby do stejné sazby daně, jakou měli před prvním červencem stravovací služby, se zjednoduší fakturace zařízením hotelového typu. Přesto ale ne vše, co poskytují, bude v jedné sazbě. V souvislosti s judikátem San Domenico bude potřeba změnit přístup k poskytnutí pracovní síly. I pouhé přeúčtování nákladů, které má zaměstnavatel poskytující svého člověka, je podle tohoto judikátu zdanitelným plněním. V dalším rozsudku se soudní dvůr zabýval otázkou, zda lze opravit základ daně u pohledávek, které nebyly v rámci úpadkového řízení přihlášeny.
Vydáno: 07. 08. 2020
 • Článek
V následujícím článku jsou vysvětlena pravidla pro stanovení sazeb daně při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby, a to se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 5. 2020.
Vydáno: 22. 05. 2020
 • Článek
Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 19. prosince 2019 ve věci C-715/18 Segler-Vereinigung Cuxhaven
Vydáno: 28. 04. 2020
 • Článek
Novelou zákona o DPH , který je součástí zákona č. 256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb. , o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se přesunou, a to s účinností od 1. 5. 2020, některé služby z dosavadní základní či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně. V následujícím článku je nejprve shrnuto základní vymezení sazeb daně a návazně obecná pravidla pro stanovení sazeb DPH u služeb. V dalším textu jsou podrobněji vymezeny aktuálně platné sazby daně u služeb, včetně sazeb daně pro stavební a montážní práce a upozorněno na změny sazeb daně u služeb, které budou provedeny s účinností od 1. 5. 2020. V závěrečně části textu jsou shrnuta pravidlo pro možnost požádat o závazně posouzení sazby daně u služeb.
Vydáno: 22. 12. 2019
 • Článek
V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při přemístění zboží a návazně jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla uplatnění DPH při přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska, a naopak z tuzemska do jiného členského státu, včetně specifických postupů při přemístění zboží do konsignačního skladu. V této souvislosti je v závěru upozorněno na pravidla doplňovaná novelou zákona s účinností od 1. 1. 2020 pro dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území EU, která vycházejí ze směrnice Rady 2018/1910/EU , kterou se mění směrnice o DPH , pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro obchod mezi členskými státy, kterou se s účinností od 1. 1. 2020 mění směrnice o DPH .
Vydáno: 06. 11. 2019
 • Článek
Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která je součástí zákona č. 80/2019 Sb. , o změně některých zákonů v oblasti daní (tzv. daňový balíček), byla v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce, která vyplývají z § 79 až 79d zákona o DPH , provedena s účinností od 1. 4. 2019 řada dílčích změn a doplnění. V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena s využitím příkladů aktuálně platná pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně při registraci osoby povinné k dani jako plátce daně. V další části článku jsou vysvětlena s využitím příkladů aktuálně platná pravidla pro snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace plátce, včetně vymezení situací, kdy tato povinnost nevzniká. V závěrečné části jsou vysvětlena pravidla pro vracení částky, o kterou byla povinna osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani snížit uplatněný nárok na odpočet daně u obchodního majetku při zrušení registrace plátce.
Vydáno: 02. 10. 2019
 • Článek
1. Společnost s ručením omezeným (plátce DPH) má v pronájmu restauraci s klubovnou pro rybáře a rybník. Rybářům prodává poukazy na lovení ryb, říkají tomu sportovní rybolov. Poukazy jsou se sazbou DPH ve výši 15 %? 2. Na jaké účty se účtuje nákup ryb? 3. Na jaké účty se účtuje úbytek ryb – některé ryby vyloví rybáři, některé pytláci a pravděpodobně nějaké ryby uhynou. 4. Na jaké účty by se účtoval případný přírůstek (rozmnožování)?
Vydáno: 03. 09. 2019
 • Článek
V následujícím článku je nejprve vysvětleno obecné vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti, jejíž provádění je klíčovou charakteristikou osob povinných k dani. Návazně jsou vysvětlena základní pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně či identifikovaných osob. V závěrečné části jsou vysvětlena specifická pravidla pro vymezení osob povinných k dani pro účely vymezení místa plnění u služeb.
Vydáno: 26. 08. 2019
 • Článek
V praxi se často setkáváme s dotazy směřujícími do oblasti nemovitých věcí, jelikož se jedná o poměrně specifickou problematiku, která je předmětem výkladu poměrně rozsáhlé judikatury. Pro veřejnost je k dispozici Informace k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 čj. 6717/15/7000-20116-101206, ve znění dodatku č. 1 čj. 162134/15/7100-20116-050485 (dále jen „Informace“), kterou zveřejnilo Generální finanční ředitelství. Ačkoli se jedná o detailně zpracovanou Informaci doplněnou o příklady z praxe, tak nelze vyčerpávajícím způsobem obsáhnout celé spektrum obchodních případů, které mohou v praxi nastat. Cílem článku je okomentovat vybrané části z této oblasti a uvést stanovisko k několika specifickým dotazům.
Vydáno: 08. 07. 2019
 • Článek
S účinností od 1. 7. 2017 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb. , zrušena dřívější specifická pravidla pro správu DPH u společníků společnosti. V této novele bylo zakotveno přechodné ustanovení pro společnosti, které vznikly do 1. 7. 2017, podle něhož mohly tyto společnosti v tomto přechodném období, které trvalo do 31. 12. 2018, ještě postupovat podle dřívějších specifických pravidel pro uplatňování DPH ve společnosti. Od 1. 1. 2019 (po skončení tohoto přechodného období) již musí všechny společnosti postupovat podle standardních pravidel, která však nejsou pro společnosti zákonem o DPH nijak upravena, a proto jsou dovozována pouze výkladově a vyplývají z Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která je zveřejněna na webových stránkách finanční správy (dále jen „informace GFŘ“). Z této informace však nevyplývá jednoznačné řešení všech problémových situací, se kterými se lze v roce 2019 při uplatňování DPH ve společnosti setkat. V článku jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuálně platná standardní pravidla pro přiznávání daně na výstupu a pro odpočet daně ve společnosti, a to ve srovnání s dřívějšími specifickými pravidly.
Vydáno: 06. 05. 2019
+ Zobrazit dalších 20