Sazby DPH

Jakou sazbu DPH použít v případě, když hotel fakturuje svým hostům zvlášť ubytování a zvlášť snídaně? Když by na faktuře byla jedna položka - ubytování se snídaní bylo by to jinak? 
Vydáno: 22. 02. 2024
Do jaké sazby DPH bude patřit prodej jídelníčků? Jsme fitcentrum (prodej členství ve 12% sazbě), kde mají členky možnost si ke cvičení koupit jídelníček. 
Vydáno: 22. 02. 2024
Jaká se použije sazba DPH při fakturaci - poplatek za ubytování psa - v penzionu?
Vydáno: 22. 02. 2024
Nakupujeme reklamní čokoládky a bonbony s logem firmy a jeden dodavatel nám fakturuje se sazbou 12 % a druhý s 21 %. Jedná se o potraviny, tak se chci zeptat, jaká sazba je tedy správná? 
Vydáno: 20. 02. 2024
Společnost (plátce DPH) provozuje pohřební a související služby dle CZ-CPA 96.03. V rámci této činnosti dochází k pronájmu hrobových míst. Jde o dlouhodobý pronájem (nejčastěji 10 let) a během této doby dochází k úhradě pronájmu hrobového místa. Od 1. 1. 2024 došlo ke změně snížené sazby DPH (z 15 % na 12 %). K vystavení daňového dokladu dochází na základě úhrady pronájmu hrobového místa. Je dle Vašeho názoru správná sazba DPH 12 %, když dojde k úhradě pronájmu v roce 2024, avšak např. i částečně zpětně za období 2020–2030 (nebo by na roky 2020–2023 měla být aplikována sazba 15 %)?
Vydáno: 19. 02. 2024
Jsme společnost provádějící montáž FVE na rodinných, bytových domech atd. Máme dotaz, jakou sazbu DPH použít při fakturaci, když budeme montovat FVE u občana nikoliv na střeše rodinného domu, ale na samostatné konstrukci na pozemku tvořícím s RD funkční celek. RD má plochu do 120m2 a vyrobená elektřina slouží pouze pro osobní spotřebu. Lze uplatnit sníženou sazbu? Zákazník s námi podepsal smlouvu jako občan, ale je nám známo , že je zároveň OSVČ, který má na stejné adrese sídlo firmy. Má to vliv na uplatněnou sazbu DPH?
Vydáno: 19. 02. 2024
Společnost je vydavatelem křížovkových a sudoku knih (vychází kvartálně - jarní, letní, podzimní a vánoční), lze tyto křížovkové a sudoku knihy považovat za běžnou knihu a z pohledu DPH jí prodávat tedy osvobozenou od DPH dle § 71i zákona o DPH?
Vydáno: 16. 02. 2024
Budeme prodávat dárková balení, kde bude většina zboží 21%, ale třeba i nějaké potraviny s 12 %. Celkový „dárkový koš“ bude celý s 21% sazbou, nebo se položky musíme rozepsat a fakturovat samostatně s 21% a 12% sazbou DPH? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Nyní je připravována nová smlouva pro nájemce-neplátce DPH na pronájem prostoru sloužícího k podnikání. Smlouva zahrnuje složku za 1. nájemné, dále 2.paušální cenu za energie (vodné, stočné, srážkovou vodu, teplo a ohřev TUV)-vše z důvodu obtížného způsobu zjištění skutečného stavu (problém instalovat samostatné měřidlo), a dále 3. zálohy na plyn a elektřinu (bude se vyúčtovávat dle skutečné spotřeby). Nájemné jako takové je osvobozené bez nároku na odpočet. Nevím však, jak postupovat v případě položky 2. za paušální cenu za energii - má být zohledněna sazba 12 %? V případě zálohy na plyn a elektřinu máme danit zálohu jako přijatou platbu s tím, že bychom si při vyúčtování uplatnili DPH z přijaté faktury na vstupu v plné výši nebo máme neuplatňovat z přijatých záloh DPH vůbec a neuplatňovat ani odpočet z přijaté faktury a při vyúčtování raději využít § 36 odst. 11? Jsou přijatelná obě řešení? Vyúčtování plynu a elektřiny bychom řešili přes účet 315.
Vydáno: 16. 02. 2024
Společnost s r. o. provozuje e-shop. Jaká sazba DPH bude u zboží ACSI CampingCard? Jedná se o slevou kartu pro mimosezonní kempování, včetně katalogu zúčastněných kempů a je dostupná v německém jazyce. Máme použít sazbu 21% DPH. ACSI CampingCard objednáváme v Německu, kde se prodává ve snížené sazbě DPH (7%). U nás dochází k samovyměření DPH. 
Vydáno: 12. 02. 2024
V návaznosti na změny sazeb daně a přeřazení některých položek zboží či služeb do jiných sazeb eviduje Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zvýšený počet žádostí o závazná posouzení. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), lze požádat GFŘ o závazné posouzení ve třech oblastech.
Vydáno: 12. 02. 2024
V rámci 2/2023 muselo být podáno dodatečné DPH + následné KH, neboť za provedené služby měla být dodavatelem zohledněna vyšší sazba DPH, než-li původně vykázaná. Směrem k odběrateli tak musela být dodavatelem provedena oprava na vyšší sazbu DPH - z 15% na 21% (mj. dle vyměření nové výše DPH od FÚ, které dodavatel akceptoval). Faktura dodavatele zněla původně celkem na 103.051,50 Kč vč. 15% DPH (89.610 Kč + 13.441,50 Kč), následně musela být opravena na vyšší částku 108.428,10 Kč vč. 21% (89.610 Kč + 18.818,10 Kč). Vznikl tak rozdíl mezi DPH ve výši 5.376,60 Kč, na který byl vystaven opravný daňový doklad (dále jen „ODD“) - tuto doměřenou částku DPH odběratel uhradil dodavateli na jeho b.ú. (proti vystavenému ODD). Následně byl tento rozdíl v DPH (5.376,60 Kč) dodavatelem poukázán (přeposlán) na b.ú. FÚ (jakožto doměřený doplatek DPH). Při účtování tohoto účetního případu nám nevychází zejména zůstatek účtu 311 na MD (viz níže). Je tedy možné, že na celou situaci nahlížíme nevhodně, prosíme tak o přesný postup zaúčtování úč. případu. Prozatím jsme zaúčtovali následovně: 89.610 Kč MD 311 / D 602 - faktura vydaná za prodej služeb, 18.818,10 Kč MD 311 / D 343 - DPH 21% z faktury vydané. 103.051,50 Kč MD 221 / D 311 – úhrada faktury dodavatelem odběrateli (v pův. výši, tj. ještě s 15% DPH a v době, kdy ještě nebyly informace o doměrku DPH známy). 5.376,60 Kč MD 311 / D 343 – odběrateli vystaven ODD na novou výši DPH (rozdíl DPH mezi 15% a 21%). 5.376,60 Kč MD 221 / D 311 – úhrada ODD odběratelem na b.ú. dodavatele (zároveň se jedná o doplatek rozdílu mezi DPH 15% a 21%). 5.376,60 Kč MD 343 / D 343.900 – předpis na doplatek dodatečně vyměřeného DPH vůči FÚ (u dodavatele). 5.376,60 Kč MD 343.900 / D 221 – úhrada doplatku dodatečně vyměřeného DPH na FÚ dodavatelem. Podotýkáme, že máme za to, že se v úč. v programu Pohoda, ve kterém účtujeme, musí vystavit faktura na opravené částky (zde vč. 21% DPH), pokud potřebujeme provést požadovanou opravu vůči FÚ. V opačném případě nám konkrétně program Pohoda nevystavoval správně dodatečné DPH + násl. KH. Tzn. částky v pův. faktuře jsme přepsali na nové (celková částka fakturace tak vychází na 108 428,10 Kč vč. 21% DPH) a až následně jsme mohli vystavit skrz program dodatečné DPH + následné KH. Po zaúčtování shora uvedeného na straně MD účtu 311 vzniká přebytečný zůstatek ve výši 5.376,60 Kč – tento neumíme zlikvidovat v programu jinak, než-li tzv. „bez vazby“. Tím by byl shora uvedený případ účetně vyřešen, ovšem nejsme si jisti, zda je takové řešení správné. Napadl nás také případný zápočet, ale po hlubším zkoumání nám v rámci tohoto úč. případu nepřišel vhodný.
Vydáno: 09. 02. 2024
  • Článek
Uplatňování DPH v oblasti kultury a sportu se řídí obecně platnými pravidly, která vyplývají ze zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Novelou zákona o DPH , která je součástí zákona č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček) byly s účinností od 1. 1. 2024 provedeny změny sazeb daně, které se týkají i oblasti kultury a sportu. U většiny služeb v oblasti kultury a sportu se na základě této novely uplatňuje od 1. 1. 2024 nová snížená sazba daně ve výši 12 %. Častým praktickým problémem při uplatňování DPH v oblasti kultury a sportu je, že stejné činnosti jsou zdanitelným plněním, pokud je provádějí podnikatelské subjekty, a že jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, pokud je provádějí právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. V článku je nejprve vysvětleno základní vymezení předmětu daně a místa plnění u služeb v oblasti kultury a sportu. V dalším textu jsou vymezeny podmínky, za nichž se na tyto služby vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a podmínky, za nichž jsou zdanitelným plněním. V závěrečné části textu jsou podrobněji vysvětlena aktuálně platná pravidla, za nichž se od 1. 1. 2024 u služeb v oblasti kultury a sportu, jsou-li zdanitelným plněním, uplatní snížená sazba daně ve výši 12 %.
Vydáno: 07. 02. 2024
S.r.o. má živnost pouze na silniční motorovou dopravu osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Jaká bude správná sazba DPH v těchto případech: 1) provádí svoz cizích zaměstnanců pro jednotlivé firmy podle předem domluveného jízdního řádu, který není pro veřejnost 2) občas příležitostně veze zaměstnance např. na veletrh nebo je sváží z večírků - pouze v tuzemsku 3) manažery firmy veze na určená místa Evropské unie včetně cesty zpět
Vydáno: 06. 02. 2024
  • Článek
Při řešení DPH u služeb souvisejících s nakládáním s odpadem se postupuje podle pravidel pro poskytování služeb, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), a výkladů k němu. Od 1. 1. 2021 navíc nabyl účinnosti nový zákon o odpadech 1) , jehož účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi. Při praktické aplikaci zákona o DPH po 1. 1. 2021 ve vazbě na nový zákon o odpadech vznikaly zejména problémy s chápáním pojmu komunální odpad, a to z hlediska stanovení sazeb daně. Tento problém prakticky řeší novela zákona o DPH , která je součástí zákona č. 349/2023 Sb. (tzv. konsolidační balíček), jak je vysvětleno v dalším textu.
Vydáno: 06. 02. 2024
Firma s r. o., plátce DPH, fakturuje jiné firmě s. r. o., neplátci DPH, přípravné zemní práce na výstavbu rodinných domů. Jedná se přímo o rovnání terénu, čištění a jiné zemní práce. Jakou výši sazby DPH v tomto případě použiju?
Vydáno: 02. 02. 2024
E-shop prodává knihy, které jsou od 1. 1. 2024 osvobozeny od DPH, a zároveň i zboží, u kterého je DPH 21 %. Na jedné faktuře tedy bývají oba druhy zboží a zároveň je na ní položka „poštovné“. Poštovné by mělo jako vedlejší plnění mít shodnou DPH jako hlavní plnění. Za rozvoz zboží dostává e-shop faktury od PPL s DPH. 1) Jak určit v případě zasílání zboží s různými sazbami, co je na faktuře hlavní a co vedlejší plnění? Jak určit, jaká sazba DPH má být použita u poštovného? 2) Může si e-shop uplatnit celou DPH na vstupu z faktur od PPL?
Vydáno: 31. 01. 2024
V restauraci podáváme kohoutkovou vodu s citronem. Dle informace GFŘ k aktuálním sazbám platným od 1. 1. 2024 po dochucení vody ovocem by se uplatnila sazba 21%. Ve stejném odstavci je ale uvedeno, že přidání dekorace do nebo na sklenici v podobě např. máty nebo ovoce nebrání použití snížené sazby. Považuje se tedy plátek citronu ve sklenici nebo džbánu s kohoutkovou vodou za dekoraci a je možné uplatnit sníženou sazbu daně? 
Vydáno: 31. 01. 2024
Tuzemská s.r.o., plátce DPH, uzavře obchod s dánskou společností (také plátce DPH) na práci ve Švédku (pro švédskou společnost) majetku švédské společnosti a to pracovníky z ČR. Jedná se tedy o subdodávku, kdy budeme postupně dodávat jak materiál, výrobky + montáž bude na místě v zahraničí. Jedná se o dodání 1) materiálu, výrobků (z ČR) do EU nebo 2) dodání materiálu + montáž přímo na místě – v EU? Jedná se nám o nastavení správné spolupráce: fakturace, DPH a dalších možné předpisy (zaměstnanci, OSVČ – subdodavatelé). Jako např. Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, případně jaké další…. Dovoz zboží z EU – doplnění textu: reverse charge Základ daně a DPH na řádku 7/8, 43/44 (bez DPH) KH na A2 Vývoz zboží do EU – doplnění textu: reverse chargé Hodnota plnění na řádku 20 Následné souhrnné hlášení: kód 0 Služby v jiném státě - doplnění textu: reverse chargé Hodnota plnění na řádku 21 Následné souhrnné hlášení: kód 3 Náležitosti faktury: Fakturace DPH – bez DPH A text u faktury 2006/112/es rozdíl 235/2004? 
Vydáno: 29. 01. 2024
E-knihy jsou od 1. 1. 2024 v sazbě 0% DPH. Autorům, kterým e-knihy vydávám (softwarová tvorba konečného formátu e-knihy, přidělení ISBN, předání do prodeje e-knihkupcům), budu rovněž fakturovat s 0% DPH? 
Vydáno: 29. 01. 2024