Souhrnné a kontrolní hlášení

Společnost s. r. o. nakoupila zboží z Velké Británii. Na faktuře je uvedeno polské DIČ, 0% DPH. Jedná se tedy o pořízení zboží z JČS - řádek přiznání k DPH č. 3 a ř. 43 + A.2 kontrolního hlášení?
Vydáno: 24. 01. 2023
Česká společnost vystavila daňový doklad na anglickou společnost za zboží, které bylo odesláno do polské pobočky. Jak tuto fakturu správně uvést v přiznání k DPH případně kontrolním a souhrnném hlášení?
Vydáno: 23. 01. 2023
  • Článek
Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 281/2021 ze dne 9. září 2022 ve věci oprávněnosti pokuty za nepodání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě, protože plátce omylem zaslal kontrolní hlášení za jiné zdaňovací období a neakceptoval výzvu správce daně k podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě.
Vydáno: 27. 12. 2022
Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2023 (novelizováno zákonem č. 366/2022 Sb.; dále jen „ZDPH 2023“) týkající se oblasti kontrolního hlášení DPH, zahrnují oblast výzev k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení a oblast sankčního systému při nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení.
Vydáno: 22. 12. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 18/2022 ze dne 19. prosince 2022, který obsahuje dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a dále aktuální znění pokynu GFŘ-D-29.
Vydáno: 19. 12. 2022
OSVČ, plátce DPH, přijatá faktura nad 10 000 Kč, v hlavičce není uvedeno jeho DIČ, ale faktura byla zadána v sekci B2 kontrolního hlášení. Přišla výzva z FÚ, protože druhá strana tedy neuvedla naše DIČ a údaje se nespárovaly. Druhá strana tvrdí, že jim systém neumožňuje opravu, ale že si DIČ můžeme na doklad doplnit a DPH si uplatnit. Jak teď postupovat dál, prosím? Jak odpovědět na výzvu?
Vydáno: 07. 11. 2022
Společnost, plátce DPH, pořídila osobní automobil, který používá ze 100 % pro svoji ekonomickou činnost. Po třech letech automobil prodává. Do kterých řádků přiznání k DPH bude tento prodej vykázán?
Vydáno: 07. 11. 2022
  • Článek
V článku jsou nejprve stručně shrnuta v návaznosti na zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “) obecná pravidla pro podávání následných hlášení a dodatečných daňových přiznání. Návazně jsou vysvětlena základní pravidla pro podávání kontrolních hlášení, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona o DPH . V další části textu jsou vysvětleny praktické případy, kdy plátci vzniká povinnost či právo podat dodatečné daňové přiznání, s jehož podáním může být spojena i povinnost podat následné kontrolní hlášení.
Vydáno: 26. 10. 2022
V rámci inventur jsme nyní zjistili, že dodavatel nám v červenci vystavil na stejné plnění dvě faktury. U sebe problém hned zjistil a spravil, ale už nás o tom neinformoval. Duplicitní faktura byla nejen zaplacená, ale byl i uplatněn nárok na odpočet DPH. Jak nyní správně postupovat? Dobropis vystavit nelze, protože dodavatel tuto fakturu nemá v účetnictví, měl by vrátit platbu, kterou ale nebudu mít s čím spárovat, zároveň bychom měli poslat dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení, obě strany jsou plátci DPH?
Vydáno: 20. 10. 2022
Je třeba nějaké povolení ke skladování vlastních zásob na Slovensku? Nevznikne stálá provozovna na Slovensku? Je to čistě z ekonomického hlediska, protože nájem skladovacích prostor na Slovensku je výrazně levnější než ČR. Firma je plátce DPH v ČR. Pokud si vyřídím registraci k DPH na Slovensku, bude nákup zboží v ČR od plátce DPH s dodáním do skladu na Slovensku v režimu reverse-charge (dodání na slovenské DIČ)? Pokud si převezu ze skladu na Slovensku zboží do menšího skladu v ČR, budu tento převoz vykazovat v přiznání DPH jako přemístění zboží?  
Vydáno: 16. 06. 2022
Společnost (plátce DPH) uhradila dubnovou a květnovou zálohu na dodávku elektřiny dohromady. Datum splatnosti v květnu byl 16. 5., kolega však obě zálohy zaplatil až 20. 5. Jelikož platební kalendář překročí 10 000 Kč, uvádím zálohy do sekce B2 kontrolního hlášení. Jak v 5/2022 uplatním nárok na odpočet z uvedených záloh? Mám tyto zálohy rozepsat na samostatné řádky kontrolního hlášení (dle platebního kalendáře, obě však s DPPD 20. 5. 2022) nebo uvést pouze v jednom řádku, tak jak byla odeslána platba? 
Vydáno: 01. 06. 2022
S. r. o., plátce DPH, poskytne službu - ubytování v hotelu v ČR - slovinské firmě, taky plátci DPH. Jak je to, prosím, v tomto případě s DPH? Máme fakturovat s 10 % DPH nebo bez DPH? Jak se to případně projeví v přiznání k DPH, KH a SH? 
Vydáno: 04. 04. 2022
  • Článek
Vedeme účetní evidenci (fyzická osoba) a jsme plátci DPH. Máme fakturu od autoservisu na opravu nabouraného auta, které je havarijně pojištěné. Základ daně na faktuře je 92 149,59 Kč, 21 % DPH 19 351,41 Kč, celkem 111 501 Kč. Autoservisu jsme hradili pouze 24 351 Kč (5 000 Kč spoluúčast a 19 351,41 Kč DPH). Pojišťovna za nás servisu rovnou poslala 87 150 Kč. Dala jsem fakturu od servisu do nedaňového vydání s odpočtem DPH. Fakturu jsem zlikvidovala tak, že jsem z pokladny vystavila nedaňový výdajový doklad na 87 150 Kč a hned jsem tam dala příjmový na stejnou částku od pojišťovny a též nedaňový (tím se mi do pokladny peníze vrátily). Zbytek 24 351 Kč jsem hradila bankou a rozdělila jsem to na 5 000 Kč spoluúčast, což jsem dala jako daňový výdaj bez odpočtu DPH. Dále nedaňový výdaj 19 351,41 Kč (to je to DPH). Je to tak dobře? Mám i v tomto případě dát celou fakturu do kontrolního hlášení do B.2.?
Vydáno: 10. 09. 2021
  • Článek
Pravidla pro podávání daňových tvrzení upravuje obecně zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), a některá specifická pravidla pro podávání daňových tvrzení v oblasti DPH vyplývají ze zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 283/2020 Sb. , kterým se mění daňový řád a další související zákony, včetně zákona o DPH . Novelou zákona o DPH , která je součástí tohoto zákona, byly provedeny dílčí změny v části zákona, která upravuje správu DPH v tuzemsku, a to v návaznosti na změny provedené v daňovém řádu . Některé z těchto změn se týkají také pravidel pro povinná elektronická podání. V návaznosti na uvedené legislativní změny nabyla účinnosti od 1. 1. 2021 vyhláška č. 457/2020 Sb. , o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty (dále jen „formulářová vyhláška“). V příloze této vyhlášky jsou uvedeny vzory formulářových podání, např. daňového přiznání, souhrnného hlášení a dalších podání v oblasti DPH platné od 1. 1. 2021. Každá změna ve formulářích uvedených v této vyhlášce musí být od tohoto data provedena formou její novelizace.
Vydáno: 08. 03. 2021
  • Článek
V souvislostí s nemocí COVID-19 zveřejnilo Ministerstvo financí postupně od března 2020 řadu opatření v daňové oblasti. Některá z těchto opatření se týkají prominutí sankcí za neplnění některých povinností v oblasti DPH, tj. porušení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH ). Tyto sankce jsou přitom stanoveny především zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ), který je obecnou zákonnou normou upravující procesní stránku uplatňování daní, s výjimkou postihu za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními a možnosti jejich prominutí.
Vydáno: 10. 06. 2020
  • Článek
Shrnutí se většinou dělá na závěr článků, my však učiníme opak. Shrneme-li charakter daňových úlev v souvislosti s epidemií koronaviru, vychází nám jako hlavní smyl těchto úprav pomoc osobám zasaženým touto epidemií (a to ať se jedná o fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající nebo o právnické osoby) s cílem co nejvíce zabránit útlumu podnikání nebo i úpadku firem. Jak a zda se to podaří, hodnotit pochopitelně nebudeme, to ukáže jistě čas; v následujícím textu pouze na tyto úlevy upozorníme.
Vydáno: 10. 06. 2020
  • Článek
V této části se věnujeme otázkám z oblasti daně z přidané hodnoty v době nouzového stavu: lhůty pro podání daňového přiznání a platba DPH, podání kontrolního hlášení, pozdní reakce na výzvu finančního úřadu ve stavu nouze, prodlení s úhradou DPH a formuláře žádostí o prominutí pokut a úroků z prodlení.
Vydáno: 26. 03. 2020
  • Článek
Za pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením se jen do prosince roku 2018 vybralo dle informací Generálního finančního ředitelství (GFŘ) přibližně 400 mil. Kč.1) Jejich výběr se dále zvyšuje. Ačkoliv systém sankcí za obdobná pochybení týkající se podávání přiznání k DPH je dlouhodobě zakotven v daňovém řádu , bylo od počátku zavedení kontrolního hlášení v roce 2016 schváleno speciální ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), obsahující extrémně tvrdé postihy pouze v souvislosti s touto novou povinností. Jednotné postupy pro výběr těchto pokut generální finanční ředitelství nastavilo Metodickou pomůckou k ukládání pokut za porušení povinnosti souvisejících s podáváním kontrolního hlášení. Následně byl zveřejněn metodický pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, který represivní sankce zmírňuje jen v ojedinělých případech. Na četnosti sankcí má mimo jiné vliv i fakt, že povinnosti podávat kontrolní hlášení každý měsíc mají i ty právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci, a tedy podávají přiznání k DPH pouze 4 x za rok.
Vydáno: 06. 11. 2019