Obchodní právo

Spolek jehož účelem je sportovní a tělovýchovná činnost, pořádání společenských a kulturních akcí, formou pořádání sportovních kroužků a příměstských táborů, chce zorganizovat Vánoční setkání u punče. Musí spolek vyřídit živnostenské oprávnění, pokud bude chtít prodávat vánoční punč, kávu a občerstvení?
Vydáno: 08. 01. 2024
Výpověď smlouvy je jednostranným právním jednáním směřujícím k ukončení závazku. Druhé straně musí být prokazatelně doručeno, přičemž prokázat doručení lze například dodejkou, podpisem druhé strany při osobním předání atd. U výpovědi je důležité hledět na to, jaké důvody výpovědi si strany ve smlouvě, která se vypovídá, ujednaly, či zda nějaké další důvody obsahuje zákon (občanský zákoník). Je tedy potřeba posoudit jednotlivá ustanovení smlouvy pro konkrétní smluvní typ. Závazek zaniká uplynutím výpovědní doby, ledaže závazek lze vypovědět i bez výpovědní doby. V takovém případě závazek doručením výpovědi.
Vydáno: 31. 12. 2023
Dohoda o zrušení společnosti musí mít formu veřejné listiny, tudíž notářského zápisu. Musí jít o dohodu všech společníků. Společnost je pak zrušena buď dnem, který je v dohodě určen, nebo dnem podpisu dohody. Pokud se zrušuje společnost s likvidací (většina případů), vstupuje do likvidace a je potřeba povolat likvidátora, jinak ho povolá soud. Určuje-li to společenská smlouva, rozhodnutí o zrušení společnosti může přijmout i valná hromada. Takové zrušení je snáze proveditelné, jelikož je vyžadována 2/3 většina hlasů všech společníků a ne jednomyslnost.
Vydáno: 31. 12. 2023
Dohoda o zániku členství v družstvu je dvoustranný právní úkon směřující k ukončení členství člena v družstvu. Je upravena v ustanovení § 611 ZOK. Dohoda musí být uzavřena písemně. Zákon nepředpokládá požadavek úředně ověřených podpisů, stanovy družstva však mohou určit jinak. Stanovy mohou rovněž stanovit další požadavky pro ukončení členství, například schválení dohody členskou schůzí či jiným orgánem.
Vydáno: 31. 12. 2023
Na valné hromadě lze projednat otázky vyčleněné společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) či stanovam, případně zákonem, do působnosti valné hromady. Pro společnost s ručením omezeným najdete zákonnou působnost v § 190 (2) zákona o obchodních společnostech a družstvech, pro akciovou společnost v § 421 zákona o obchodních společnostech a družstvech. Mezi projednávané věci například spadá jmenování určité osoby do orgánu společnosti včetně identifikace této osoby, rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, schvalování udělení a odvolání prokury, schvalování účetní závěrky, rozhodnutí o přeměně společnosti, schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích a jiné. Nově mezi zákonnou působnost valné hromady akciové společnosti patří i rozhodování o změně stanov, přičemž není potřeba, aby tato působnost byla valné hromadě svěřena na základě stanov. Vždy je třeba porovnávat zákonnou úpravu se stanovami či společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou), které působnost valné hromady mohou zúžit či rozšířit. O změnách společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným lze rozhodovat v pouze případech stanovených zákonem či pokud je tato působnost ve společenské smlouvě vyhrazena.
Vydáno: 31. 12. 2023
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se společnosti. Působnost valné hromady je stanovena pro společnost s ručením omezeným v § 190 odst. 2 a pro akciovou společnost v § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK"). V zakladatelském právním jednání (společenské smlouvě, zakladatelské listině, stanovách) může být stanovena působnost valné hromady nad rámec zákona.
Vydáno: 31. 12. 2023
Správcem vkladů je někdo, který má na starost kontrolovat, aby všichni společníci zavázaní ke vkladové povinnosti svou povinnost splnili. Správce tento vklad musí vybrat, zřídit u banky příslušný bankovní účet a na ten vklady a další majetek obchodní korporace vložit. Co se týče společnosti s ručením omezeným, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč, lze vklad splatit i jiným způsobem, než na zvláštní účet u banky. Podmínky správy vkladů naleznete v ustanovení § 18–29 ZOK.
Vydáno: 31. 12. 2023
Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její jediný společník či akcionář. Vyžaduje-li zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, či jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno formou veřejné listiny, má rozhodnutí jediného společníka či akcionáře formu veřejné listiny (je tudíž třeba navštívit notáře).
Vydáno: 31. 12. 2023
Rozhodnutí jednatele o umístění sídla se použije v případě, kdy zakladatelské právní jednání (zakladatelská listina/společenská smlouva) určilo sídlo na území určité obce. Jednatel poté toto místo v rámci obce konkretizuje. V případě, že se jedná o změnu sídla již vzniklé společnosti, jednatel může rozhodovat v případě změny sídla v rámci jedné obce. V opačném případě je potřeba vyhledat notáře a změnit zakladatelské právní jednání, přičemž rozhoduje buď valná hromada či jediný společník. K zápisu změny sídla do obchodního rejstříku je rovněž potřeba nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka nemovité věci, pokud není vlastníkem přímo společnost.
Vydáno: 31. 12. 2023
Smlouva o převodu podílu musí být sepsána písemně s úředně ověřenými podpisy. Aby byl převod vůči společnosti účinný, je potřeba společnosti jedno vyhotovení účinné smlouvy s úředně ověřenými podpisy doručit.
Vydáno: 31. 12. 2023
Smlouva o převodu podílu musí být sepsána písemně s úředně ověřenými podpisy. Aby byl převod vůči společnosti účinný, je potřeba společnosti jedno vyhotovení účinné smlouvy s úředně ověřenými podpisy doručit.
Vydáno: 31. 12. 2023
Smlouva o převodu podílu musí být sepsána písemně s úředně ověřenými podpisy. Aby byl převod vůči společnosti účinný, je potřeba společnosti jedno vyhotovení účinné smlouvy s úředně ověřenými podpisy doručit. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným na jiného společníka je ze zákona možný i bez souhlasu valné hromady. Společenská smlouva či zakladatelská listina však tento převod může podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti. Poté smlouva nenabývá účinnosti dříve, než je takový souhlas udělen. V případě, že není souhlas udělen do 6 měsíců, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. Nejčastějším orgánem pro schvalování takovéto smlouvy bude valná hromada, která bude rozhodovat dvoutřetinovou většinou. Společenská smlouva (či zakladatelská listina) tyto záležitosti může upravit odchylně od zákona. Převoditelnost dále může být modifikována i vzájemnými smlouvami mezi společníky. Co se týče převodu podílu na třetí osobu, zákon toto podmiňuje souhlasem valné hromady. Společenská smlouva či zakladatelská listina však rovněž může určit jinak - převod podmínit či zcela otevřít. Bližší podmínky převodu podílu ve společnosti může stanovit společenská smlouva či zakladatelská listina. Například zákon nezavádí obecně předkupní právo k podílu mezi společníky, ale lze ho zavést právě společenskou smlouvou či smlouvou mezi jednotlivými společníky. Je-li převoditelnost podílu omezena jinak než udělením souhlasu některého z orgánů společnosti, je smlouva uzvařená v rozporu s daným omezením neplatná.
Vydáno: 31. 12. 2023
Smlouva o výkonu funkce jednatele se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada (případně jediný společník společnosti v rozhodnutí činěném v působnosti valné hromady). Jestliže valná hromada smlouvu o výkonu funkce neschválí, smlouva nenabude účinnosti. Není-li odměňování v kapitálové společnosti sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný. Je-li však ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně kapitálové společnosti nebo není-li smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodu překážek na straně kapitálové společnosti z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli jednatele, anebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření z uvedených důvodů, neplatí pravidlo o bezplatnosti funkce. Odměna se v takovém případě určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy nebo v době vzniku funkce. V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou se použijí ujednání společenské smlouvy; byla-li smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, použijí se ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.
Vydáno: 31. 12. 2023
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla je jednou z příloh potřebných pro řádný zápis společnosti do obchodního rejstříku, je rovněž potřeba při ohlašování živnosti či při podávání žádosti o koncesi. Souhlas vlastníka nemovité věci musí být podepsán s úředně ověřeným podpisem. Údaje o dané nemovité věci naleznete na webových stránkách katastru nemovitostí.
Vydáno: 31. 12. 2023
Společenskou smlouvou se zakládá komanditní společnost. Jedná se o společnost osobní. Lze ji založit minimálně dvěma osobami.V komanditní společnosti alespoň jeden společník ručí za dluhy neomezeně (komplementář) a alespoň jeden společník omezeně (komanditista). Společenská smlouva k.s. nevyžaduje formu veřejné listiny, avšak podpisy společníků na společenské smlouvě musí být úředně ověřené.
Vydáno: 31. 12. 2023
Společenskou smlouvou se zakládá společnost s ručením omezeným s více zakladateli/společníky. Vyžaduje formu veřejné listiny (tudíž notářského zápisu). Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne jejího založení (ode dne sepsání notářského zápisu). Tuto lhůtu lze ve společenské smlouvě změnit.
Vydáno: 31. 12. 2023
Společenskou smlouvou se zakládá veřejná obchodní společnost. Jedná se o společnost osobní. Lze ji založit minimálně dvěma osobami. Zákon předpokládá minimální obsahové náležitosti, proto je hlavně na Společnících, aby si úpravu Společnosti a vzájemných vztahů mezi Společníky vymezili sami. Společenská smlouva v.o.s. nevyžaduje formu veřejné listiny, avšak podpisy společníků musí být úředně ověřené. Společníci ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně. Přistoupivší společník ručí i za dluhy Společnosti, které vznikly před přistoupením (může však požadovat po ostatních společnících, aby mu poskytli plnou náhradu za poskytnuté plnění a nahradili náklady s tím spojené) a vystoupivší společník ručí za dluhy Společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti. Návrh na zápis Společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců od jejího založení (sepsání Společenské smlouvy), tuto lhůtu však lze ve Společenské smlouvě změnit.
Vydáno: 31. 12. 2023
Stanovami se zakládá akciová společnost. Vyžaduje formu veřejné listiny (tudíž notářského zápisu). Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců ode dne jejího založení (ode dne sepsání notářského zápisu). Tuto lhůtu lze ve stanovách změnit. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.
Vydáno: 31. 12. 2023