Obchodní právo

  • Článek
Letošní rok je nebývale bohatý na novinky podstatně ovlivňující život obchodních korporací. Tento článek si klade za cíl mnohé z nich připomenout, jakkoli není s to pojmout je v úplném rozsahu. Přesto však věřím, že v základních obrysech pomůže čtenáři v orientaci s novými pravidly.
Vydáno: 19. 12. 2021
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali některým souvislostem společenství vlastníků jednotek (dále „SVJ“) z pohledu daně z příjmů právnických osob.
Vydáno: 19. 12. 2021
  • Článek
Společnost s ručením omezeným může být zrušena bez likvidace její přeměnou převodem jmění na společníka, právnickou či fyzickou osobu. Článek seznámí čtenáře s postupem a podmínkami převzetí jmění zanikající společnosti přejímajícím společníkem pomocí uceleného přehledu nejdůležitějších ustanovení, která tento druh transformace zvolené právní formy obchodní korporace upravují.
Vydáno: 17. 12. 2021
Jednočlenná s. r. o. (1 společník a zároveň jednatel). Tento společník pracuje také na základě pracovní smlouvy. Chce si od společnosti půjčit částku 750 000 Kč na dobu 1 roku. Podle § 23 odst. 7 by cena za tuto zápůjčku byla být v obvyklé výši. Pokud se tak nestane a bude zápůjčka bezúročná, vzniká společníkovi (jednateli) bezúplatný příjem, který by měl být zdaněn v § 10 ZDP. Pokud tento příjem nepřesáhne za rok 100 000 Kč, je podle § 4a ZDP osvobozen. Je možné si takto opravdu od společnosti půjčit (vlastně bezúročně, protože do osvobození se patrně vejde)? Jak je to s § 40 odst. 5 zákona o obchodních korporacích - není to zakázáno?
Vydáno: 08. 12. 2021
Společnost s ručením omezeným má dva společníky (fyzické osoby) s podíly 85 % a 15 %, nejednají ve shodě. Společník s podílem 85 % je zapsán v evidenci skutečných majitelů, avšak společník s podílem 15 % zapsán není, neboť výše jeho podílu nedosahuje 25 %. Jak se do evidence skutečných majitelů zapisují i společníci s. r. o. s podílem nižším než 25 %?
Vydáno: 08. 12. 2021
V nově vzniklé s. r. o. je jeden společník a jeden jednatel, kdy jednatelem je jiná osoba než je společník. 1) Musí mít jednatel smlouvu o výkonu funkce - nebo může tuto funkci vykonávat „zdarma“? 2) Může být jednatel zaměstnán jako účetní - klasický pracovní poměr? V tom případě si pracovní smlouvu sám podepíše? Je nutné mít podpisy ověřené, popř. smlouvu někam zasílat k ověření?
Vydáno: 16. 11. 2021
Jsem společníkem vícečlenné s. r. o. V této společnosti jsem zároveň jednatelem a již několik let zde pracuji na základě DPČ. Na základě § 6 odst. v) zákona o dani z příjmů jsem si chtěl od s. r. o. bezúročně zapůjčit 300 000 Kč. Zákon o obchodních korporacích však od roku 2021 společníkům zakázal bezúročné zápůjčky od vlastní kapitálové společnosti. Bylo by přesto možné si zapůjčit bezúročně s odůvodněním, že jsem i zaměstnanec? 
Vydáno: 11. 11. 2021
Společnost s r. o., plátce DPH založila dceřinou společnost v 11/2020, měla v ní 100% podíl. V 6/2021 celý obchodní podíl prodala firmě, která má sídlo v Německu a v ČR nemá provozovnu. Jaký vliv bude mít prodej na DPH?
Vydáno: 05. 11. 2021
Na základě řádné závěrky rozhodne valná hromada o vyplacení podílu na zisku s. r. o. Je možné, aby valná hromada rozhodla, že tento podíl bude rozdělen na dvanáctiny a vyplácen společníkovi každý měsíc po dobu 1 roku? Srážková dan by byla odvedena s první splátkou.
Vydáno: 04. 11. 2021
Společnost s r. o. prodává ordinaci jako část závodu. Vlastní jí více než 5 let. Předpokládám proto, že prodej bude osvobozen od daně z příjmu. Peníze přišly na účet s. r. o. Jak mám zaúčtovat prodej části závodu v účetnictví s. r. o.?
Vydáno: 03. 11. 2021
V průběhu roku byli jednou jednočlennou společností s r. o., která podniká ve službách, osloveni dva schopní dodavatelé, zda by se nechtěli stát společníky této firmy. To se také stalo. Mohou i nadále fakturovat a pokud ano, co všechno to obnáší? A pokud ne, jak jinak mohou získávat měsíční odměnu za své služby?  
Vydáno: 25. 10. 2021
Může elektrikář vykovávat stejnou činnost jako OSVČ a zároveň vlastnit s. r. o., které bude také poskytovat služby v oblasti elektroinstalací? 
Vydáno: 17. 10. 2021
Dva společníci v roce 2003 na základě rozhodnutí valné hromady vytvořili kapitálový fond. Příspěvek byl vytvořen formou převodu závazků společníků na účet 413. V současné době je již jen jeden společník ve společnosti, druhý svůj podíl prodal již v minulosti. Nyní by současný společník chtěl vyplatit příspěvek do kapitálové fondu druhého odchozího společníka a to formou zápočtu. Odkupuje nemovitost společnost do osobního vlastnictví (na základě odhadu, aby byl zachována jistota ceny obvyklé). Společnost nevykazuje žádné neuhrazené ztráty. Je tento postup možný, a pokud ano, kdy bude nutné odvést 15% srážkovou daň? Je správný předpoklad, že to bude do konce následujícího měsíce od podepsané kupní smlouvy?
Vydáno: 17. 10. 2021
Je možné poskytnout zaměstnanci společnosti s. r. o. bezúplatnou půjčku ve výši 200 000 Kč, pokud se jedná o manželku jednatele společnosti? 
Vydáno: 17. 10. 2021
Společnost má základní kapitál 100 000 Kč. Společnost má dva společníky A a B. Společník A má obchodní podíl ve společnosti 30 % a splacený vklad ve výši 46 000 Kč, Společník B má obchodní podíl ve výši 70 % a splacený vklad 54 000 Kč. Společnost se rozhodla vstoupit do likvidace a ukončit svoji činnost. Hodnota vlastního kapitálu je ve výši 200 000 Kč. Jakým poměrem se bude rozdělovat likvidační zůstatek společnosti - poměrem 46:54 nebo 30:70?
Vydáno: 22. 09. 2021
Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 
Vydáno: 13. 09. 2021
  • Článek
Probíhající období prázdnin by mohlo být synonymem klidu v podobě tzv. „okurkové sezóny“. Ani toto období však není časem, kdy se nic neděje, což se týká také právní oblasti. Tuto skutečnost dokazují některé nové právní úpravy týkající se živnostenského podnikání a reklamní činnosti, které nabývají účinnosti právě v prázdninových měsících Nejen o těchto změnách a nových předpisech, ale také o aplikaci stávajících právních úprav v praxi bude řeč v následujících řádcích.
Vydáno: 10. 09. 2021
Musí být zpracována Zpráva o vztazích u s. r. o., kde společníci jsou pouze fyzické osoby, které žádnou jinou právnickou osobu nevlastní? Jak je to v případě jednočlenných s. r. o.? Jestliže tato povinnost zpracování je, co se potom uvádí do této zprávy? Např. smlouvy o pronájmu, kdy fyzická osoba pronajímá svému s. r. o. nemovitost? Nebo se uvádí např. smlouvy o výpůjčce společníka svému s. r. o.?
Vydáno: 25. 08. 2021
Skládka s. r. o. je neauditovanou společností - malá účetní jednotka. Společníci společnosti jsou pouze města a obce. Musí být zpracována a zveřejněna výroční zpráva nebo zpráva o vztazích?
Vydáno: 25. 08. 2021
Všechny tři firmy mají právní formu s. r. o. Firma A = prodala část podniku 1 000 00 Kč (fakturace bez DPH), vlastníci jsou matka a syn. Firma B = koupila část podniku splatnost na splátky s tím, že poslední splátka činí 400 000 Kč. Nebyla uhrazena a je po datu splatnosti. Firma C = firma na poskytování služeb (vlastníkem je syn). Firma C uskutečnila služby pro firmu B ve výši 400 000 Kč (fakturace základ 371 880 Kč + 78 120 Kč DPH), dostala zaplaceno. Následně kvalitu služeb firma B rozporuje a žádá vrácení Kč 400 000. Právníci se dohodli na uzavření smíru a vyhotovení dokumentu o vzájemném zápočtu. Lze vyřešit takto? Firma C vystaví pro firmu B dobropis – 371 880 a –78 120 = –400 000, Kč? Zároveň firma A bude kompenzovat dobropis s nedoplatkem faktury o prodeji s firmou B?
Vydáno: 18. 08. 2021
+ Zobrazit dalších 20