Účtování nákladů, výnosů

Příspěvková organizace, mateřská školka zřízená obcí, přijala dary, které byly písemně schváleny zřizovatelem a zaúčtovala je následovně. 1) Vánoční sladké balíčky pro děti ve výši nákupu 8 200 Kč - MD 112/D 649 a MD 501/D 112. 2) Dostala 1x kytaru (úplně nová - i se stvrzenou za částku 12 000 Kč) - MD 028/D 649 a MD 558/D 088. 3) Dostala peněžní dar na bankovní účet 6 000 Kč - MD 241/D 414 a následně z něho koupila hračky za 2 000 na fakturu MD 501/D 321 a dar aktivovala ve výši 2 000 - MD 414/D 648 a na účtu, resp. ve fondu 414 zbylo ještě 4 000 Kč. Může tato částka zůstat ještě nevyčerpaná do roku 2023, tj. bude se evidovat stále na účtu 414? Jiné dary PO neobdržela, je ale dále možné, aby v budoucnu přijala i jiné dary s jiným „typem“ zaúčtování, které se právě u PO využívají?
Vydáno: 09. 01. 2023
Mikro účetní jednotka (s.r.o. se dvěma zaměstnanci), která provozuje kamenný obchod s nádobím. V majetku s.r.o. je jeden osobní automobil, kterým se jezdí pro zboží (nákup nádobí) a tímto autem se i prodané zboží rozváží klientům. Má s.r.o. povinnost nějakým způsobem aktivovat svou službu dovozu zboží, tj. účtovat tzv. aktivací do hodnoty pořizovaného zboží - 132/622. Pro nákupy zboží využívá s.r.o. průběžnou evidenci, tj. účtuje o nákupu jako 132. V současné situace s.r.o. účtuje klasicky o odpisech (ty se aktivovat nemusí?) a PHM dává na analytický účet 501 - PHM - žádné jiné rozlišení nemá. 1) Pokud je nutná aktivace, pak musí s.r.o. přesně sledovat, kdy jede pro zboží do velkoskladu a tuto částku PHM dát na 132/622 nikoliv na 501/211? 2)Byla by situace stejná s aktivací kdyby sledovala s.r.o. své zboží (nákupy a prodeje) periodicky, tj. v průběhu roku by účet 132 nepoužívala, ale využívala by účet 504? 3) V případě, že jiná s.r.o. poskytuje pouze služby - poradenství v oblasti pojišťovnictví, pak pokud zaměstnanec pojede na konzultaci za klientem do jeho domu, pak se musí také provádět aktivace či nikoliv (je nějaké pravidlo, kdy aktivaci provést)?
Vydáno: 29. 12. 2022
Společnost s r. o. platí ročně rozhlasový poplatek (na celý rok) pravidelně každý rok. Na jaké účty by měla správně s. r. o. rozhlasový poplatek zaúčtovat a měla by ho časově rozlišit?
Vydáno: 28. 11. 2022
  • Článek
Společnost s r. o. přidělila dle § 43a zákoníku práce část svých zaměstnanců spojené osobě. Podmínky zmíněného § 43a zákoníku práce splňujeme. Je v pořádku fakturovat příjemci služby bez DPH (refundujeme jen náklady, tj bez jakéhokoli zisku)? Máme refundaci zaúčtovat minusem na účty osobních nákladů 52x/? Anebo do výnosů na /648?
Vydáno: 22. 09. 2022
  • Článek
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), v § 4 odst. 12 nařizuje vedení účetnictví v české měně, ale u vyjmenovaného majetku a závazků stanoví použít vedle peněžních jednotek české měny současně i cizí měnu. Při ocenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně vznikají kurzové rozdíly. Základní ustanovení pro zjišťování kurzových rozdílů jsou obsažena v zákoně o účetnictví , zejména v § 24 odst. 6 až 9, a v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
Vydáno: 14. 09. 2022
  • Článek
Podnikání v tržním prostředí provází celá řada nejistot a rizik. Když už se podaří – se značným úsilím a štěstím – přijít se skvělým produktem, který „přece musí chtít každý“, tak jej často konkurence nabídne levněji nebo alespoň pohaní. Jindy sice už něco zdárně prodáte, ale příslušnou pohledávku odběratel ne a ne uhradit. V těchto a mnoha dalších případech se obecně jedná zpravidla jen o dočasné snížení hodnoty určitého majetku. A právě k tomu, aby tuto újmu bylo možno promítnout i do účetnictví, slouží opravné položky snižující účetní hodnotu majetku v problémech. Ovšem účetní předpisy jsou již značně liberální, což příliš nevyhovuje rigidním daním z příjmů. Přitom nesoulad je tak zásadní, že si daňová regulace – zcela ojediněle – vyžádala svůj zvláštní zákon. To je sice komplikací, která se ale vyplatí, opravné položky totiž mohou mít významný daňový přínos.
Vydáno: 30. 08. 2022
Česká produkční firma točí na Slovensku seriál. Udělala si slovenské DIČ. Faktury vydané na Slovensko vystavuje s 20% DPH a neuvádí je v přehledu DPH a kontrolním hlášení. Jak je to s přijatými paragony a fakturami? Paragony budu účtovat základ a DPH v EUR? A faktury pokud budou mít naše slovenské DIČ, tak tam nebude reverse charge, ale také tam bude DPH, ktere budu dávat na 343 ? Ale tyto faktury a paragony nebudu uvádět v našem přehledu DPH ani v kontrolním hlášení? Je to tak? 
Vydáno: 27. 08. 2022
Firma, která poskytuje služby zákazníkům, používá rezervační systém, zákazník si rezervuje 9.6. termín, zaplatí kartou 1 000 Kč a peníze dojdou firmě zpravidla další den - tj. 10. 6. Termín rezervace a poskytnutí služby je 15. 7. bez doplatku. Jedná se o výnos firmy za služby dne 9. 6., 10. 6. nebo 15. 7.? Tato záležitost nás zajímá především k určení výnosu na přelomu roku.
Vydáno: 17. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem jak výdajů a nákladů, tak i příjmů a výnosů. Vzhledem k akruálnímu principu je nutné za příslušné účetní období zjistit správný výsledek hospodaření, což znamená, že se musí do příslušného účetního období zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které s tímto účetním obdobím časově i věcně souvisí. Časový i věcný nesoulad výdajů a nákladů, příjmů a výnosů je v účetnictví řešen specifickými nástroji, kterými jsou časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
Vydáno: 14. 06. 2022
Jsme hotel, který nabízí možnost ubytování i s domácím mazlíčkem (pes, kočka). Jedná se o placenou službu. Jak výnos z tohoto poplatku zaúčtovat - na účet 602? 
Vydáno: 16. 03. 2022
Původní s. r. o. založili dva společníci - jeden nepodnikající fyzická osoba a druhý s. r. o. s jediným společníkem. Po několika letech z důvodů neshod se oba zakládající společníci dohodli, že společník-s. r. o. vyplatí druhého společníka (fyz.osobu), resp. odkoupí jeho podíl a jediným společníkem nadále bude jen s. r. o., která nyní vlastní 100 % základního jmění. Potud je vše jasné, s čím si ale nevím rady - jak zaúčtovat v nabývající s. r. o. skutečnost, že navíc odstupujícímu společníkovi po dohodě s ním mu nabývající s. r. o. vyplatila 50 000 kč jako „odstupné“? Prozatímně jsem zaúčtovala jako daňově neúčinný náklad, ale nevím, jestli existuje jiný způsob zaúčtován?
Vydáno: 11. 03. 2022
Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
Firma s. r. o. platí poplatky Ministerstvu dopravy a spojů za čtvrtletní povolení. Čtvrtletí na sebe nemusí navazovat. Např. povolení je vydáno od 23. 10. 2020 do 22. 1. 2021 a další od 05. 3. 2021 do 04. 6. 2021. Poplatek za jedno povolení je 6 000 Kč. Za jedno čtvrtletí firma zaplatí 90 000 Kč. Je nutné povolení časově rozlišovat?
Vydáno: 07. 01. 2022
  • Článek
Ve dvou předchozích číslech jsme publikovali příspěvek týkající se nákladů, jejich sledování a řízení. V této závěrečné části zabývající se dosažením přijatelného a žádoucího výsledku hospodaření se věnujeme také nutné druhé stránce pozornosti podnikatelů, a to sledování a ovlivňování výnosů a při porovnání výnosů a nákladů pak uvedenému výsledku hospodaření.
Vydáno: 17. 12. 2021
  • Článek
Obchodní firma má s bankou nevypořádaný obchod – Interest Rate Swap. Datum obchodu únor 2021, den vypořádání prosinec 2028, objem obchodu 58 mil. Kč, kurz obchodu 1,8080. Za jakých podmínek bude možné k 31. 12. 2021 přecenění tohoto obchodu účtovat rozvahově? Bude v souladu s účetními předpisy, pokud bez zkoumání podmínek bude přecenění zaúčtováno výsledkově?
Vydáno: 31. 10. 2021
  • Článek
V předchozím příspěvku jsme se věnovali přispívání na správu formou záloh a rozebírali jsme možnosti vypořádání nevyčerpaných zůstatků záloh a možné způsoby řešení, dojde-li k jejich přečerpání. Cílem tohoto příspěvku je ukázat zájemcům z řad čtenářů na příkladech, že existují i jiné formy přispívání na správu, a vysvětlit jim, kdy je používání jiných než zálohových forem přispívání mnohem výhodnější. Příspěvek je určen především pokročilejším účetním, kteří nemají problém vybočit ze zajetých kolejí, nabízí-li se možnost zvolit v některých případech nové, daleko vhodnější formy účtování.
Vydáno: 29. 10. 2021
  • Článek
Mezi další zvláštnosti SVJ patří, že si vlastníci jednotek musí hradit většinu nákladů na správu svého majetku z vlastních prostředků, které jsou od nich vybírány nejčastěji formou měsíčních krátkodobých a dlouhodobých záloh na správu. Mezi vlastníky jednotek a SVJ jako právnickou osobou potom vzniká celá řada zúčtovacích vztahů, tj. pohledávek a závazků, jejichž pochopení není jednoduché nejen pro vlastníky, ale občas i pro účetní SVJ.
Vydáno: 29. 09. 2021
  • Článek
V první části našeho příspěvku, který byl publikován v minulém vydání časopisu, jsme se začali zabývat problematikou nákladů, jejich strukturou a ovlivnitelností při úsilí podnikatelů snižovat náklady jako složku podstatně ovlivňující možnost dosažení zisku. Zabývali jsme se tříděním nákladů, jejich evidencí, rozborem jednotlivých položek i jejich výpočty pomocí finanční matematiky. V tomto příspěvku dokončíme rozbor nákladů tzv. širším pohledem na obsah manažerského účetnictví, kdy rozebereme především kalkulační pohled na jejich výši, strukturu a funkci.
Vydáno: 17. 09. 2021
  • Článek
Jak prosím správně zaúčtovat příspěvek v karanténě a příspěvek na povinné antigenní testování svých zaměstnanců?
Vydáno: 10. 09. 2021