Účtování nákladů, výnosů

Firma, která poskytuje služby zákazníkům, používá rezervační systém, zákazník si rezervuje 9.6. termín, zaplatí kartou 1 000 Kč a peníze dojdou firmě zpravidla další den - tj. 10. 6. Termín rezervace a poskytnutí služby je 15. 7. bez doplatku. Jedná se o výnos firmy za služby dne 9. 6., 10. 6. nebo 15. 7.? Tato záležitost nás zajímá především k určení výnosu na přelomu roku.
Vydáno: 17. 06. 2022
Společnost je producentem celovečerního filmu. Na výrobě filmu se podílí také koproducenti, kteří poskytují producentovi finanční obnosy - tzv. koprodukční vklady. Tyto finanční prostředky producent spotřebovává na tvorbu filmu - tj. celovečerního filmu a jsou vedeny na účtu 384- výnosy příštích období. Natáčení filmu probíhá i několik let, několik účetních období. Po té je film uveden do kin a má svoji premiéru. K datu premiéry jsou vynaložené náklady na film převedeny z účtu 041 na dokončený dlouhodobý nehmotný majetek (film je zařazen do užívání) a začíná jeho účetní a daňové odepisování. Ze zkušenosti je pro rok 2021 zpracována směrnice a v ní je stanoveno, že odpisování filmu bude probíhat po dobu 12 měsíců. Účetní odpisy v roce 2021 jsou totožné s daňovými odpisy (je totiž zrušen § 32a zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2021). Může tato účetní jednotka rozlišit prostředky přijaté a vedené na 384 - výnosy příštích období (koprodukční vklady) právě na oněch 12 měsíců (byla by tak doba odepisování a doba použití přijatých koprodukčních vkladů totožná) nebo je povinna je rozpustit do výnosů tyto koprodukční vklady jednorázově? A a to k datu premiéry filmu? Nebo obhájí jejich navedení do výnosů postupně v souladu s dobou odepisování filmu? Dosud přijaté vklady účtujeme do výnosů jednorázově k datu premiéry, má to však za následek obrovské výkyvy v hospodářském výsledku.
Vydáno: 16. 06. 2022
 • Článek
V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem jak výdajů a nákladů, tak i příjmů a výnosů. Vzhledem k akruálnímu principu je nutné za příslušné účetní období zjistit správný výsledek hospodaření, což znamená, že se musí do příslušného účetního období zaúčtovat veškeré náklady a výnosy, které s tímto účetním obdobím časově i věcně souvisí. Časový i věcný nesoulad výdajů a nákladů, příjmů a výnosů je v účetnictví řešen specifickými nástroji, kterými jsou časové rozlišení, dohadné položky a rezervy.
Vydáno: 14. 06. 2022
Jsme hotel, který nabízí možnost ubytování i s domácím mazlíčkem (pes, kočka). Jedná se o placenou službu. Jak výnos z tohoto poplatku zaúčtovat - na účet 602? 
Vydáno: 16. 03. 2022
Původní s. r. o. založili dva společníci - jeden nepodnikající fyzická osoba a druhý s. r. o. s jediným společníkem. Po několika letech z důvodů neshod se oba zakládající společníci dohodli, že společník-s. r. o. vyplatí druhého společníka (fyz.osobu), resp. odkoupí jeho podíl a jediným společníkem nadále bude jen s. r. o., která nyní vlastní 100 % základního jmění. Potud je vše jasné, s čím si ale nevím rady - jak zaúčtovat v nabývající s. r. o. skutečnost, že navíc odstupujícímu společníkovi po dohodě s ním mu nabývající s. r. o. vyplatila 50 000 kč jako „odstupné“? Prozatímně jsem zaúčtovala jako daňově neúčinný náklad, ale nevím, jestli existuje jiný způsob zaúčtován?
Vydáno: 11. 03. 2022
Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
Firma s. r. o. platí poplatky Ministerstvu dopravy a spojů za čtvrtletní povolení. Čtvrtletí na sebe nemusí navazovat. Např. povolení je vydáno od 23. 10. 2020 do 22. 1. 2021 a další od 05. 3. 2021 do 04. 6. 2021. Poplatek za jedno povolení je 6 000 Kč. Za jedno čtvrtletí firma zaplatí 90 000 Kč. Je nutné povolení časově rozlišovat?
Vydáno: 07. 01. 2022
 • Článek
Ve dvou předchozích číslech jsme publikovali příspěvek týkající se nákladů, jejich sledování a řízení. V této závěrečné části zabývající se dosažením přijatelného a žádoucího výsledku hospodaření se věnujeme také nutné druhé stránce pozornosti podnikatelů, a to sledování a ovlivňování výnosů a při porovnání výnosů a nákladů pak uvedenému výsledku hospodaření.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
Obchodní firma má s bankou nevypořádaný obchod – Interest Rate Swap. Datum obchodu únor 2021, den vypořádání prosinec 2028, objem obchodu 58 mil. Kč, kurz obchodu 1,8080. Za jakých podmínek bude možné k 31. 12. 2021 přecenění tohoto obchodu účtovat rozvahově? Bude v souladu s účetními předpisy, pokud bez zkoumání podmínek bude přecenění zaúčtováno výsledkově?
Vydáno: 31. 10. 2021
 • Článek
V předchozím příspěvku jsme se věnovali přispívání na správu formou záloh a rozebírali jsme možnosti vypořádání nevyčerpaných zůstatků záloh a možné způsoby řešení, dojde-li k jejich přečerpání. Cílem tohoto příspěvku je ukázat zájemcům z řad čtenářů na příkladech, že existují i jiné formy přispívání na správu, a vysvětlit jim, kdy je používání jiných než zálohových forem přispívání mnohem výhodnější. Příspěvek je určen především pokročilejším účetním, kteří nemají problém vybočit ze zajetých kolejí, nabízí-li se možnost zvolit v některých případech nové, daleko vhodnější formy účtování.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Mezi další zvláštnosti SVJ patří, že si vlastníci jednotek musí hradit většinu nákladů na správu svého majetku z vlastních prostředků, které jsou od nich vybírány nejčastěji formou měsíčních krátkodobých a dlouhodobých záloh na správu. Mezi vlastníky jednotek a SVJ jako právnickou osobou potom vzniká celá řada zúčtovacích vztahů, tj. pohledávek a závazků, jejichž pochopení není jednoduché nejen pro vlastníky, ale občas i pro účetní SVJ.
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
V první části našeho příspěvku, který byl publikován v minulém vydání časopisu, jsme se začali zabývat problematikou nákladů, jejich strukturou a ovlivnitelností při úsilí podnikatelů snižovat náklady jako složku podstatně ovlivňující možnost dosažení zisku. Zabývali jsme se tříděním nákladů, jejich evidencí, rozborem jednotlivých položek i jejich výpočty pomocí finanční matematiky. V tomto příspěvku dokončíme rozbor nákladů tzv. širším pohledem na obsah manažerského účetnictví, kdy rozebereme především kalkulační pohled na jejich výši, strukturu a funkci.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
Jak prosím správně zaúčtovat příspěvek v karanténě a příspěvek na povinné antigenní testování svých zaměstnanců?
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Jsme nezisková organizace a obdrželi jsme nadační příspěvek od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Příspěvek je určen na vzdělávání pracovníků. Realizace příspěvku je pomocí úhrady faktur za supervizi a odborné kurzy, které jsou fakturovány na nadaci, která je proplatí. Pouze konečný příjemce jsme my. Můj dotaz je: mám náklad účtovat na účet 518-Školení, nebo na účet 549-Ostatní neinvestiční náklady? Nebo jak mám zaúčtovat, když jsme neobdrželi peníze ani faktury psané na naší firmu?
Vydáno: 30. 01. 2021
 • Článek
Základním pilířem účetnictví je zobrazení ekonomických transakcí tak, aby byl zajištěn věrný a poctivý obraz účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky. Předmětem účetnictví je účtování o časově rozlišených nákladech a výnosech, výsledku hospodaření a současně o pohybu aktiv a pasiv včetně pohledávek a závazků1). V případě, že transakce probíhají v jiné než tuzemské měně, má účetní jednotka povinnost přepočítat účetní případy z cizí měny na českou měnu a současně účtovat o kursových rozdílech v průběhu účetních období a k rozvahovému dni.
Vydáno: 29. 01. 2021
 • Článek
Druhým dílem věnovaným novele zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK “), bezprostředně navážeme na první část, kterou jsme uveřejnili v předchozím čísle časopisu DHK č. 14/2020
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
V první části našeho příspěvku jsme se zabývali problematikou desítek ukazatelů, které zobrazují ekonomickou realitu. Některé ukazatele jsou velmi složité a jejich konstrukce vyžaduje i několikateré matematické operace. Přesto nelze pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti využít jenom tyto, byť složité ukazatele, každý finanční analytik má obvykle svůj vlastní soubor několika ukazatelů, kterými posuzuje stav i vývoj firmy. Vesměs se však jedná o ukazatele, které zobrazují pouze minulost. I kdyby se jednalo o velké soubory ukazatelů, většina těchto souborů vesměs neumožňuje predikovat budoucnost. Určitou naději v poměrně široké škále metod zachycujících pouze minulost, představuje metoda BSC, jejíž název již sám o sobě naznačuje, že do posuzování výkonnosti firmy jsou zahrnovány právě ukazatele, které predikují budoucnost. Právě zobrazení stavu a vývoje hybných sil firmy činí z této metody ojedinělou a originální metodu pro hodnocení výkonnosti a úspěšnosti firem.
Vydáno: 20. 11. 2020
 • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali základním pravidlům a souvisejícím příkladům týkajícím se úpravy účtování kursovných rozdílů u účetních jednotek, které jsou podnikateli.
Vydáno: 26. 10. 2020
 • Článek
Společnost v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 využila možnosti prodloužení leasingové smlouvy o 6 měsíců, tj. z původních 60 měsíců na 66 měsíců. Do konce leasingu zbývalo 11 měsíců. Po ukončení leasingu má společnost právo odkupu předmětu leasingu za částku 1 000 Kč bez DPH. Původní splátkový kalendář (zároveň daňový doklad) měl splátky ve stejné výši. Po uzavření dodatku k leasingové smlouvě byly splátky po dobu 6 měsíců sníženy na minimální hodnotu. Jak postupovat při účtování do nákladů? Je možné, že bychom zbývající splátky, tj. 17 splátek, rovnoměrně rozpouštěli do nákladů 17 měsíců nebo můžeme 6 měsíců účtovat snížené splátky a zbývajících 11 splátek už v původní výši?
Vydáno: 15. 10. 2020
 • Článek
Obecně prospěšná společnost je povinna vést odděleně příjmy a výdaje za hlavní činnost, příjmy a výdaje za správu společnosti a příjmy a výdaje za případnou doplňkovou činnost. Je povinnost takto odděleně sledovat i interní doklady, to znamená ke každému internímu dokladu mít přiřazeno, zda jde o interní doklad k hlavní činnosti, ke správě či k doplňkové činnosti?
Vydáno: 30. 09. 2020
+ Zobrazit dalších 20