Změny v předpisech

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: novely daňových zákonů a vyhlášek, novela vyhlášky k cestovním náhradám, pokyn č. GFŘ-D-57 a upozornění Finanční správy.
Vydáno: 25. 05. 2022
Spotřební daň z nafty a benzinu se od začátku června do konce září sníží o 1,50 koruny na litr. Novelu zákona o spotřebních daních, která sazbu daně snižuje, podepsal prezident Miloš Zeman. Dary poskytnuté Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamních neziskových organizací si bude možné odečíst z daňového základu. Navíc bude možné v letošním roce odečítat dary na zákonem stanovené účely až do 30 procent základu daně z příjmů. Počítá s tím zákon o opatřeních v oblasti daní, který také podepsal prezident.
Vydáno: 19. 05. 2022
Senát na dnešním jednání schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku mimořádné situace vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.
Vydáno: 18. 05. 2022
Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně. Návrh následně bude schvalovat vláda.
Vydáno: 09. 05. 2022
V návrhu zákona jsou obsaženy změny zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, daňového řádu a dalších právních předpisů. Ke změnám má dojít s účinností od 1. ledna 2023, s výjimkou několika ustanovení.
Vydáno: 09. 05. 2022
Dne 13. dubna 2022 podepsal prezident republiky oběma komorami Parlamentu České republiky schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů.
Vydáno: 29. 04. 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví návrh zákona, který umožní vyplatit rodinám jednorázový příspěvek na děti ve výši 5 tisíc korun. Shodla se na tom vláda na své středeční schůzi. Nárok na příspěvek by měly mít rodiny s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Předpokládaný termín výplaty je srpen 2022.
Vydáno: 28. 04. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nové legislativě: sdělení o výpovědích mezinárodních smluv, informace ke zdanění kryptoměn, upozornění na spolupráci s ukrajinskou daňovou správou, informace o vytvoření aplikace pro podávání žádostí o prominutí sankčních úroků na DPH a také dvě novely EU směrnic, mj. i šesté směrnice v oblasti uplatňování daně ve výjimečných situacích. 
Vydáno: 25. 04. 2022
  • Článek
Lze říci, že jaro v letošním roce opět nezačalo nejlépe. Přestože se zdálo, že se situace z uplynulých dvou let pomalu vrací tak nějak do svých kolejí a covid-19 začal být vcelku standardní součástí našich životů, začala válka na Ukrajině, která, ať chceme, nebo ne, nás zasáhla. Původně jsme chtěli náš úvodník zaměřit zcela jiným směrem, ale člověk míní a jeden pán mění. Náš příspěvek proto věnujeme shrnutí informací, které se dotýkají daňových dopadů v kontextu aktuálního konfliktu.
Vydáno: 21. 04. 2022
  • Článek
Novinky v účetnictví mohou nastat změnou koncepce účetního systému, změnou účetních metod, v případě úzké vazby účetnictví a daní změnami v daňových předpisech a podle typu účetních jednotek v závislosti na změnách ve věcně právních předpisech. Občas se lze setkat s atypickou hospodářskou operací, kterou je potřeba vykázat v účetnictví. Článek se zaměřuje na některé změny účetních metod, vzhledem k trvající pandemii covid-19 na going concern a s tím související procesy a v závěru na změny v možnosti zveřejňování účetních závěrek obchodních korporací.
Vydáno: 21. 04. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku z časopisu UNES č. 2/2022, na dalších řádcích se budeme věnovat obecným zásadám vztahujícím se k třídění příjmů a výdajů, zejména se zaměříme na pravidla týkající se zařazení do položek.
Vydáno: 31. 03. 2022
  • Článek
Dne 26. 2. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 29/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb. , o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Předmětný zákon představuje, v poslední době tolik probíranou a spornou, novelu tzv. pandemického zákona. Předmětem tohoto článku je stručný a přehledný popis změn a dopadů novely pandemického zákona do praxe.
Vydáno: 31. 03. 2022
Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nových předpisech - například nařízení o zvýšení důchodů, rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení DPH a záloh na silniční daň, informace MF k daňovým úlevám pro pomoc Ukrajině nebo k nejčastějším chybám v přiznání k DPFO. Upozorňujeme také na dvě novely nařízení EU.
Vydáno: 25. 03. 2022
  • Článek
Tak jako každý měsíc, i tentokrát přicházíme s novinkami ze světa daní a účetnictví. Novinek nebylo mnoho, nicméně zejména posun v problematice výkladu přeceňování záloh v cizí měně k rozvahovému dni má významný dopad na účetní jednotky, neboť zásadně mění pohled na dosud zaběhlé postupy. Byl vydán rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se přecenění záloh na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně. Dále připomene možnost zveřejnění účetní závěrky správcem daně a ve zkratce se dotkneme také témat paušálně stanovené náhrady za zpracování exekucí, inventur pohledávek OSVČ u České správy sociálního zabezpečení a stručně také povinnosti podání daňového přiznání v případě paušální daně.
Vydáno: 25. 03. 2022
  • Článek
Dne 3. 11. 2021 oznámila Nadace pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS Foundation) vytvoření nové Rady pro tvorbu mezinárodních standardů týkajících se udržitelnosti (udržitelného rozvoje – sustainability). Cílem tohoto nově vytvořeného subjektu je vytváření mezinárodních standardů zaměřených na zveřejňování informací o udržitelnosti. Zároveň Nadace IFRS změnila svou vnitřní strukturu tak, aby do ní byla nově vytvořená ISSB včleněna. Nyní tedy existují dvě Rady pro tvorbu standardů: IASB (zaměřená na standardy účetního výkaznictví) a ISSB (zaměřená na standardy o udržitelnosti). V době vzniku tohoto příspěvku byla nová ISSB stále ve stavu zrodu. V prosinci 2021 byl jmenován předseda Rady – Emmanuel Faber, bývalý ředitel společnosti Danone. V lednu 2022 byla jmenována místopředsedkyně – Sue Lloyd, která od 1. 3. přešla do ISSB z IASB. Očekává se jmenování druhého místopředsedy a jedenácti členů rady (výběrová řízení byla zahájena v únoru 2022; očekává se, že rada bude kompletní ve třetím čtvrtletí 2022). Celkem tedy bude mít Rada 14 členů.
Vydáno: 25. 03. 2022
  • Článek
V návaznosti na sdělení z května 2021 ke zdanění podniků pro 21. století zveřejnila Komise EU 22. 12. 2021 návrh směrnice upravující pravidla proti zneužívání schránkových entit pro daňové účely (dále jen Návrh směrnice). V příspěvku je tento návrh stručně představen a podroben předběžné analýze za účelem identifikace jeho dopadů na české daňové subjekty a současně jsou k návrhu předloženy některé kritické poznámky.
Vydáno: 17. 03. 2022
Ministr financí Zbyněk Stanjura v pátek 4. března předložil vládě novelu zákona o daních z příjmů v souvislosti s podporou Ukrajiny, kterou vláda projedná ve středu 9. března. Díky ní by si lidé a firmy mohli zejména odečíst dary na pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům z daní.
Vydáno: 07. 03. 2022
  • Článek
Vláda České republiky svým nařízením č. 405/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. , o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, upravila mimo jiné také výši základní sazby minimální mzdy ze stávajících 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2022.
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Na počátku roku 2022 nabyly účinnosti zákony, které novelizují pravidla platná pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Detailněji se budeme věnovat zákonu č. 371/2021 Sb. , který bývá nazýván jako správní novela. Popíšeme i dopady zákona č. 286/2021 Sb. , kterým byl novelizován exekuční řád . Zmíníme i zkušenosti s prvním rokem fungování paušální daně. V neposlední řadě budou popsány i dopady změn cizineckých zákonů na zdravotní pojištění. Na úvod zařazujeme tradiční zvýšení parametrických částek.
Vydáno: 04. 03. 2022
  • Článek
Cílem tohoto článku je především vzbudit zájem odborné (či dokonce široké) veřejnosti o paragrafové znění nového zákona tím, že zde budou naznačeny směry, kterými se pracovní verze paragrafového znění nového zákona o účetnictví ubírá – a mnohdy to jsou zajímavé „koncepční posuny“.
Vydáno: 04. 03. 2022
+ Zobrazit dalších 20