Změny v předpisech

Sledujeme za vás: Finanční správa spustila pilotní projekt pro posuzování výzkumné a vývojové činnosti firem, které uplatňují daňový odpočet. Povinné datové schránky se nově týkají i dalších profesí, například autorizovaných architektů nebo inženýrů. Byla podepsána smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Černou Horou. Chystá se novela zákona o DPH s účinností od roku 2025.
Vydáno: 28. 02. 2024
V měsíčním přehledu nové legislativy pro vás máme několik informací GFŘ, které se týkají: pravidel a přístupů ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty, principů stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků, způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky, žádostí o závazné posouzení sazby DPH. Dále došlo ke změnám v pravidlech či způsobech vyplácení důchodů: účastníkům odboje, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Vydáno: 27. 02. 2024
  • Článek
Snadný přístup k datům je důležitý pro usnadnění rozhodovacího procesu široké škály investorů, ale i mnoha dalších stakeholderů, nevládních organizací a organizací působících v oblasti sociální a životního prostřední (sociální a ekologické organizace). Zejména snadný přístup ke kompletním informacím souvisejícím s udržitelností by umožnil účastníkům trhu, kteří poskytují finanční produkty nebo poskytují poradenství, snadněji získat informace, které potřebují při začleňování rizik udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost. Přijetím směrnice 2022/2464/EU , o podávání zpráv o udržitelnosti (dále jen „směrnice CSRD“), došlo nejen ke standardizaci informací, které má podnik povinnost uvádět, ale oproti podávání nefinančních informací došlo i k určité formalizaci formátu zprávy o udržitelnosti. Směrnice CSRD požaduje, aby zpráva vedení byla vyhotovena v elektronickém formátu XHTML a pro zprávu o udržitelnosti, včetně informací podle čl. 8 nařízení (EU) 2020/852 , použijí značkovací jazyk XBRL podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 .
Vydáno: 23. 02. 2024
  • Článek
Období registrace pojištěnce na úřadě práce hraje (nejen) ve zdravotním pojištění významnou roli. Pokud je totiž pojištěnec evidován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, stává se od data registrace osobou, za kterou platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Tudíž má po celou dobu této registrace svůj pojistný vztah vyřešen. Jakmile je však uchazeč o zaměstnání z této evidence vyřazen, dostává se do situace, kdy musí (od následujícího kalendářního měsíce) postupovat podle možností dále uvedených.
Vydáno: 23. 02. 2024
  • Článek
Daňové řešení bezplatného poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem jeho zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely (zjednodušeně „manažerské vozidlo“) vyplývá u zaměstnance ze znění § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů (ZDP ) a u zaměstnavatele ze znění § 24 odst. 2 ZDP a dále z pokynu GFŘ č. D-59. K určitým zpřesněním daňového řešení došlo s účinností od 1. 1. 2024 na základě novely zákona o daních z příjmů , obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
Vydáno: 23. 02. 2024
  • Článek
Jak již bývá zvykem, prakticky každý kalendářní rok přinese změny v oblasti zdanění příjmů. Někdy se jedná o změny zásadní, jindy spíše o změny nepatrné. Rok 2023 přinesl velké množství změn, naprostá většina však bude dopadat až na daňová přiznání podávaná v roce 2025 za zdaňovací období odpovídající kalendářnímu roku 2024. Řeč je o konsolidačním balíčku, který přinesl převážně s účinností od 1. 1. 2024 spoustu změn, a to nejen v oblasti zdanění příjmů, ale napříč daňovými zákony. Tento komplexní případ je však zaměřen na zdaňovací období roku 2023, na který primárně konsolidační balíček nedopadá. Četnost změn, kterými daňové zákony prochází, je vysoká, a proto je nutné dbát na jejich právní účinnost. Například mimořádné odpisy automobilů zaznamenaly změny jak v roce 2023, tak i v roce 2024. Jednotlivé nejpodstatnější změny jsou popsány níže, závěrem je vytvořen komplexní příklad, který je přímo aplikován do daňového přiznání.
Vydáno: 23. 02. 2024
Sledujeme za vás: Finanční správa zaznamenala zvýšený počet neúplných žádostí o závazné posouzení sazby DPH, shrnula proto základní náležitosti úspěšné žádosti. Zahraničního zaměstnance nahlásíte od července pouze elektronicky třemi možnými způsoby. Plánovaná změna limitů pro povinný audit bude mít velký vliv na auditorskou praxi. Začínají platit nová pravidla pro fungování tuzemských online zprostředkovatelských služeb.
Vydáno: 21. 02. 2024
  • Článek
„Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ 1) , jak se praví v tzv. zlomku myslitelově. To kupodivu neplatí v případě návrhu nového zákona o účetnictví . Poněvadž na začátku roku 2024 tu máme nový návrh nového zákona o účetnictví opět na https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKKHGM1N/ . Tedy „verze 2024“, jak nový návrh pro účely příspěvku označím. Anebo je to druhá mocnina „návrh2“. V jakém poměru se tato verze má k návrhu nového zákona o účetnictví ve verzi 2023 (?), kterou jsem glosoval v minulém roce v příspěvku na stránkách časopisu 2) , to dále zmiňuji jako „Glosy“. Alespoň částečnou odpověď na danou otázku se pokusím dát v následujícím textu.
Vydáno: 20. 02. 2024
Společnost (plátce DPH) provozuje pohřební a související služby dle CZ-CPA 96.03. V rámci této činnosti dochází k pronájmu hrobových míst. Jde o dlouhodobý pronájem (nejčastěji 10 let) a během této doby dochází k úhradě pronájmu hrobového místa. Od 1. 1. 2024 došlo ke změně snížené sazby DPH (z 15 % na 12 %). K vystavení daňového dokladu dochází na základě úhrady pronájmu hrobového místa. Je dle Vašeho názoru správná sazba DPH 12 %, když dojde k úhradě pronájmu v roce 2024, avšak např. i částečně zpětně za období 2020–2030 (nebo by na roky 2020–2023 měla být aplikována sazba 15 %)?
Vydáno: 19. 02. 2024
Sledujeme za vás: Vláda chystá novelu zákona o cenách. Připravuje seznam baleného nepotravinářského zboží, které bude třeba označit při prodeji vedle prodejní ceny i měrnou cenou. Bankovní rada ČNB snížila úrokové sazby. Profesní soutěž SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023 má své vítěze.
Vydáno: 14. 02. 2024
1) Může se zaměstnanec pracující na DPP v roce 2024 vzdát dovolené? Konkrétně se jedná o jednatele, který pobírá příjem na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele zároveň má na drobné softwarové práce uzavřenou dohodu o provedení práce. Nebo je povinnost tuto dovolenou vybrat, případ. vyplatit? 2) Pokud má jednatel uzavřené smlouvy dle bodu 1) pro případné odvody sociálního a zdravotního pojištění z dohody se jeho příjmy nesčítají (nesčítá se příjem z jednatelství a dohoda). Pokud je dohoda na 10 000Kč a je to jediná dohoda jednatele, tak stále platí jen odpočet 15% daně, je to tak? 3) Povinnost oznamovat nově dohody na OSSZ platí od 1.1.24 nebo až od 1. 7. 2024? A jak toto prosím hlásit, na jaký formulář?
Vydáno: 12. 02. 2024
Návrh zákona o účetnictví definuje prvky účetního výkaznictví. Tyto definice se v některých aspektech liší od definic v současném zákonu o účetnictví.
Vydáno: 12. 02. 2024
Návrh nového zákona o účetnictví přináší řadu změn v oblasti vymezení účetních jednotek i okruhu subjektů, které budou, případně nebudou, účetními jednotkami.
Vydáno: 12. 02. 2024
Nové právní předpisy o účetnictví budou rozdělovat účetní jednotky do různých skupin podle jejich významu a velikosti.
Vydáno: 12. 02. 2024
Nejvýznamnější změnou v kategorizaci subjektů veřejného zájmu v nové právní úpravě o účetnictví je rozšíření této množiny o investiční fondy a podfondy investičního fondu, jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
Vydáno: 12. 02. 2024
V nové účetní legislativě se navrhuje rozšířit použití IFRS pro určitý okruh účetních jednotek, které podléhají dohledu České národní banky a působí na finančním trhu.
Vydáno: 12. 02. 2024
V návrhu zákona se opouští koncept účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Úlevy se stanoví přehledně u jednotlivých kategorií účetních jednotek, především mikro a malých účetních jednotek, resp. u jednotlivých požadavků.
Vydáno: 12. 02. 2024
Zákon navrhuje v rámci veřejného sektoru některým účetním jednotkám ujednat si přenesení plnění svých práv a povinností v oblasti účetnictví, a to včetně přenesení odpovědnosti za důsledky spojené s porušením těchto povinností. Podmínkou je uzavření veřejnoprávní smlouvy o převedení práv a povinností účetní jednotky.
Vydáno: 12. 02. 2024
Sledujeme za vás: Finanční správa upřesnila přístup ke zdanění firemních školek coby zaměstnaneckého benefitu. Daňový režim má vycházet z ceny obecních školek. Ministerstvo financí představilo novou možnost daňové podpory u investičních nebo spořicích produktů určených pro zabezpečení na stáří (tzv. DIP). Obce, neziskové organizace a církve mají možnost získat dotaci, která pokryje až 85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení sociálních bytů. Povinné ručení se rozšiřuje na elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka.
Vydáno: 07. 02. 2024
  • Článek
Součástí tzv. „konsolidačního balíčku“, resp. zákona č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, se stala, jako nová část třicátá pátá, i novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2024 (dále „novela zákona“). Z přechodných ustanovení vyplývá odlišná úprava pro použití některých ustanovení novely zákona.
Vydáno: 07. 02. 2024