Změny v předpisech

Chcete vědět, proč se například před pěti lety změnilo určité konkrétní ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů? Využijte naši tabulku s přehledem novel tohoto zákona s vazbou na jednotlivá ustanovení, v nichž došlo ke změnám, a také na důvodové zprávy k těmto změnám.
Vydáno: 29. 01. 2023
Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.
Vydáno: 25. 01. 2023
 • Článek
V tomto prvním letošním vydání legislativních novinek bychom Vám rádi poskytli souhrn legislativních změn v účetní a daňové oblasti, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2023. Zejména přinášíme stručné shrnutí ke zrušení elektronické evidenci tržeb, zrušení bezplatné poštovní poukázky A, informace ohledně energetické krize ve vztahu k převodním cenám a informace k datovým schránkám, kde dochází k rozšíření okruhu osob, které je využívají.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Tento tradiční lednový příspěvek obsahuje stručný popis změn, ke kterým došlo od 1. 1. 2023 oproti roku 2022 v oblasti mezd a platů, co se týká jejich zdanění, ale také pojistného, pracovního práva, důchodů a souvisejících oblastí. Nepůjde o vyčerpávající souhrn všech změn dotýkajících se těchto oblastí, ale spíše o výběr těch změn, které by mohly mít dopad i na práci finančních účetních, či by finanční účetní mohli z nějakého důvodu zajímat.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Obrat a kontrolní hlášení – hlavní změny v DPH od 1. 1. 2023 Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic Shrnutí - Obrat pro registraci osob povinných k...
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Článek seznamuje s hlavními novinkami roku 2023 a podrobněji se věnuje změnám v daních z příjmů a DPH.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
Ze zveřejněného návrhu nového zákona o účetnictví lze mít za to, že Ministerstvo financí České republiky zůstalo u původního pojetí zákona o účetnictví , který vznikl počátkem 90. let, jehož posláním bylo stanovit práva a povinnosti účetních jednotek, ať mají jakýkoli předmět činnosti. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje od tvůrce nejen značné znalosti v teorii účetní vědy, ale také rozsáhlé praktické zkušenosti se všemi typy účetních jednotek. Zároveň musí zákonodárce mít nadhled, být schopen koncepčního způsobu myšlení a dokázat zobecnit na úrovni účetních zásad (principů) a účetních metod přístup k účetním jednotkám podle způsobu jejich financování. A právě účetnictví lze označit za jazyk financí.
Vydáno: 16. 01. 2023
 • Článek
V právní úpravě zdravotního pojištění dochází k 1. 1. 2023 ke změnám jak přímo v zákonech zdravotního pojištění, tak v související právní úpravě, tedy i s dopady do zdravotního pojištění. Je také skutečností, že se k tomuto datu mění podmínky pro placení pojistného všemi skupinami plátců. Je stanoven nový (zvýšený) minimální vyměřovací základ u zaměstnance (zaměstnavatele) i osoby samostatně výdělečně činné, zvyšuje se platba pojistného osobami bez zdanitelných příjmů a více zaplatí stát zdravotním pojišťovnám. Podívejme se nyní blíže na tyto změny, a tedy i na postupy platné ve zdravotním pojištění po datu 1. 1. 2023.
Vydáno: 14. 01. 2023
 • Článek
K 1. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 366/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “) a některé další zákony, tzv. daňový balíček 2023 (dále jen „daňový balíček“) přinášející řadu více či méně významných daňových změn. Tento článek shrnuje jednotlivé okruhy změn obsažené v daňovém balíčku.
Vydáno: 14. 01. 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.
Vydáno: 03. 01. 2023
Přečtěte si pravidelný souhrn legislativních novinek ze závěru loňského roku - nechybí daňový balíček 2023, vyhláška se zahraničním stravným, ale i další novelizované předpisy, včetně praktických informací Finanční správy k daňovým změnám.
Vydáno: 02. 01. 2023
 • Článek
Dne 2. 12. 2022 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o dani z přidané hodnoty , která mimo jiné navyšuje limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2. mil. Kč. Díky této změně může řada subjektů zažádat o zrušení registrace k DPH. V České republice je nyní zhruba 550 000 plátců DPH a Ministerstvo financí předpokládá, že by s ohledem na navýšení limitu obratu mohlo zrušit svou registraci k této dani zhruba 80 000 subjektů. V tomto článku bych chtěl poskytnout praktický návod na zrušení registrace se zaměřením na činnost územních samosprávných celků (dále jen „USC“) a jimi zřízených příspěvkových organizací (dále jen „PO“).
Vydáno: 29. 12. 2022
 • Článek
Dne 16. 11. 2022 podepsal prezident zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jenž byl v Parlamentu České republiky projednáván jako sněmovní tisk č. 213 (dále jen „novela“). Nová a přísnější pravidla budou dopadat mimo jiné na slevové akce, zveřejňování recenzí výrobků a uplatnění práv z vadného plnění. Zákon nabyde účinnosti na konci tohoto roku.
Vydáno: 29. 12. 2022
 • Článek
V posledním úvodníku, který vyjde před letošními Vánocemi, si Vám dovolujeme předložit stručný vhled do připravovaných změn daňových a účetních předpisů. Jako první v řadě si představíme některé změny vyplývající z daňového balíčku pro rok 2023. Jako další novinku bychom chtěli zmínit návrh nového zákona o účetnictví , který byl po dlouhých přípravách konečně zveřejněn a uvolněn do připomínkového řízení. V poslední řadě je pak zmíněna aktualizovaná interpretace Národní účetní rady k vykazování věcného břemene.
Vydáno: 14. 12. 2022
 • Článek
V rámci zásadního odklonu zdravotního pojištění od nemocenského pojištění, ke kterému došlo k datu 1. 1. 2008, zůstala z pohledu zdravotního pojištění v podstatě jediná návaznost na nemocenské pojištění u rozhodných částek tzv. započitatelného příjmu, kdy tyto hodnoty zakládají účast na nemocenském (a návazně i na zdravotním) pojištění. Tyto situace, které si v dalším textu blíže rozebereme, jsou v zákoně č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb. “) vyjmenovány v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 3 až 6.
Vydáno: 14. 12. 2022
 • Článek
Rok 2023 bude rokem nové daně – daně z neočekávaných zisků. Novela zákona o daních z příjmů, která tuto daň zavedla, byla přijata v rámci poslaneckého pozměňovacího návrhu – byť připraveném Ministerstvem financí – v rekordním čase. Novela, zejména z důvodu nové konstrukce definice poplatníků, přináší několik výkladových problémů a může v některých případech směřovat i na subjekty, které neočekávané zisky „neutrpěly“, nebo cílit na zdanění příjmů z jiných činností než těch, na které úprava míří. Interpretace zákonných ustanovení s ohledem na jejich zamýšlený účel tak bude muset být zásadním východiskem pro řešení sporných situací, které nelze v následujících třech letech vyloučit. Nad základními problémy nové úpravy se také zamýšlí následující text.
Vydáno: 14. 12. 2022
Dne 7. 12. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022, který, mimo jiné, novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a zavádí tak novou oznamovací povinnost provozovatelů platforem o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem (tzv. DAC7).
Vydáno: 09. 12. 2022
Společnost s r. o. překročila obrat o několik tisíc Kč, stala se plátcem DPH dne 28. 2. 2022. Současný obrat bude do konce roku silně pod 1 mil. Kč, k výročí 28. 2. 2023 nebude ani starý limit 1 mil. Kč překročen. Novelou zákona o DPH se zvýší limit obratu k DPH na 2 mil. Kč. Bylo avizováno, že kdo nepřekročí limit obratu DPH, může do 15. 1. 2023 požádat zrušení registrace k DPH. Mohla by společnost s r. o. využít zrušení plátce DPH k 31. 12. 2022, i když je plátcem DPH jen 10 měsíců, nebo musí vyčkat výročí 12 měsíců DPH, kdy obrat nepřekročí?
Vydáno: 08. 12. 2022