DPH

Může nezisková organizace s hospodářskou činností uplatnit z jednoho řádného daňového dokladu pouze část z hodnoty DPH, když u ostatních položek nelze odpočet DPH z důvodu spadání do „nezisku“ uplatnit? Znamená to, že u jednotlivých položek při zaúčtování určujeme, zda z této položky „uplatnit DPH“, anebo „DPH neuplatnit“. Zaslechla jsem názor, že toto nelze praktikovat , protože FÚ vyžaduje uplatnit DPH jen z celé hodnoty. Pokud to lze, tak vyžadujeme doklady dva, ale např. u fakturace spotřeby PHM u desítek aut tento způsob vůbec nepřipadá v úvahu.  
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme škola, příspěvková organizace. V rámci naší doplňkové činnosti (plátce DPH) vystavujeme faktury odběratelské - obědy pro cizí strávníky. DPH promítnu v kontrolním hlášení a daňovém přiznání ke dni vystavení faktury. Někteří naši odběratelé uhradí fakturu dlouho datu splatnosti, někdy až 2 měsíce. Zajímá mne, zda můžeme požadovat úrok z prodlení úhrady - tedy zda můžeme toto uvádět na vystavené faktuře pro případ, že by k tomuto mělo případně dojít. Jak případné úroky danit (pokud se daní)?
Vydáno: 18. 01. 2022
Klient si pořídil nový osobní automobil, který v plné výši uhradil 21. 12. 2021. Daňový doklad splňuje všechny náležitosti z hlediska nároku na odpočet DPH. Dne 23. 12. 2021 je podepsán mezi prodávajícím a kupujícím i Předávací protokol nového vozidla. Klient již v prosinci vozidlo užíval k ekonomické činnosti, ovšem zápis do technického průkazu proběhl až v lednu 2022. První dotaz zní, mám nárok na odpočet DPH dle § 72 zákona o DPH? Zde se domnívám, že ano, ale nejsem si jista, zda mohu zahájit odepisování (daňové) dle § 26 ZDP, když majitel je v technickém průkaze zapsán až v roce 2022. Pokud ano, mohu ještě použít mimořádné odpisy u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jak to bude s DPH a jeho vykázáním v přiznání k DPH, ve kterých řádcích se to uvede, pokud jsme nakoupili přes německý eBay od občana z ukrajiny. Odběratel je česká firma s DIČ, odesilatel - ukrajinský občan bez DIČ, fakturující - eBay GmbH - německé DIČ, na faktuře je uvedena částka 37,98 USD + VAT 7,98 USD (odpovídá to 21%) + odkaz eBay collected. K faktuře je přiložen POPLATKOVÝ LÍSTEK od České pošty, kde je ve vyčíslena 1) celní deklarace 700 Kč + 0% DPH a 2) uskladnění zboží, kde je vyčíslen základ 160 Kč + 36,60 v sazbě 21%. Jak se budou tyto položky vykazovat v DPH a na kterých řádcích v DP?  
Vydáno: 18. 01. 2022
Klientka je OSVČ, provozuje chovnou stanici, prodej štěňat, na zprostředkování nemá živnostenské oprávnění, je neplátce DPH. Má podepsanou jen partnerskou dohodu o zprostředkování prodeje krmiva chovatelům s dodavatelem z Německa, částka a vyúčtování provize chodí pravidelně měsíčně, celkem cca 70 000 Kč za rok. Z dokladů nevyplývá, že by ty platby byly zdaněny v Německu (Jen věta ve všeobecných podmínkách: „§ 10 DPH Distribuční partner uvede písemnou opci pro DPH společnosti Reico uvedením k tomu získaného daňového čísla, identifikační čísla pro DPH a příslušného daňového úřadu. Dokud nebudou předloženy písemné údaje, bude provize uhrazena pouze bez DPH.“) Jak správně vypořádat daňové povinnosti? a) daň z příjmu - připočítat příjmy do celkových příjmu dle § 7 ZDP nebo nikam neuvádět? b) DPH - není to posuzováno jako služba z Německa a nevzniká jí povinnost jako identifikované osobě k dani?
Vydáno: 18. 01. 2022
Tuzemská právnická osoba, neplátce DPH (stomatologická ordinace) dováží výrobky stomatologických laboratoří (korunky, náhrady vyrobené na zakázku), jejichž dodání je osvobozeno od DPH dle § 58 odst. 2 zákona o DPH. Musí tuzemský neplátce sledovat limit 326 000 Kč a po jeho překročení se stát identifikovanou osobou? Je rozdíl, když je dovoz z EU (Lotyšsko) nebo ze třetí země (Ukrajina) - v obou zemích by měly být stomatologické výrobky také osvobozeny od DPH?
Vydáno: 18. 01. 2022
Spoečnost s r. o., plátce DPH, vlastní budovu pro obchod, jejíž část je kolaudována jako ubytovna pro zaměstnance. Celou tuto část (ubytovnu) chce s.r.o. pronajmout jinému plátci DPH, který ji bude provozovat. Vztahuje se na vlastníka povinné osvobození od DPH nebo může vlastník zdaňovat na výstupu základní sazbou? Prostory ubytovny odpovídají stavebně technickým uspořádáním a vybavením požadavkům pro trvalé bydlení, ale nejsou k tomuto účelu určeny (ubytovny by měly sloužit k přechodnému ubytovávání).
Vydáno: 18. 01. 2022
Česká s. r. o., plátce DPH, provádí těžební práce v Německu pro německého plátce DPH. Mám tuto činnost posuzovat jako službu podle § 9 zákona o DPH a uvádět v řádku 21 přiznání k DPH a současně v souhrnném hlášení a nebo posuzovat jako službu vztahující se k nemovité věci a uvádět v řádku 26 přiznání k DPH a nezahrnovat do souhrnného hlášení? Nebo úplně jinak a pak tedy jak vykazovat? 
Vydáno: 18. 01. 2022
Od 1. 1. 2022 začneme fakturovat (překročil obrat 10 000 EUR) a vykazovat prodeje do EU neplátcům DPH a budeme se registrovat do OSS. Zákazník SK neplátce DPH zaplatí zálohovou fakturu. Máme v tomto případě vystavit daňový doklad k přijaté záloze s vyčíslením sazby DPH na Slovensku a následně jak bude zboží dodáno vystavit konečnou fakturu s odečtením toho daňového dokladu k přijaté záloze? V případě, že ano, bude daňový doklad k přijaté platbě spadat do výkazu OSS s datem přijetí úplaty a následně i tato částka uvedena v řádku 24 přiznání k DPH? - nebo daňové doklady k přijaté záloze se v tomto případě nevystavuje a vystaví se až konečná faktura na dodání zboží, která by pak byla vykázána ve výkaze pro OSS a tím i v řádku 24 přiznání k DPH?
Vydáno: 12. 01. 2022
Jak správně účetně a daňově zapracovat náklady na společný podnikatelský záměr? Záměrem je pořádání historických bitev a provoz muzea. Je tedy potřeba pořídit sběratelské historické funkční střelné zbraně, náboje, náklady na reklamu, odměny pro účinkující, apod. Patřičné povolení pro nákup a zacházení se zbraněmi má firma B, firma A toto povolení nemá a nebude mít. Potřebujeme dostat peníze z firmy A do firmy B, aby ta mohla nakoupit veškeré potřebné věci a služby, aby to byl účetně a daňově uznatelný náklad pro firmu A. Firma A je plátcem DPH, firma B zatím není. Zároveň se jedná o spojené osoby - jediný společník firmy B je zároveň jedním ze dvou společníků firmy A. Máme uzavřenou smlouvu o financování společného záměru, ale nevím, jak správně účetně prakticky vyřešit platby. Stačí ke smlouvě přidat společníky odsouhlasené částky plateb (dopředu nejsou známé a tedy nejsou ve smlouvě)? Takovéto příjmy by pro firmu B vstupovaly do obratu pro DPH? Když se stane plátcem DPH, bude z takovýchto plateb přiznávat DPH? Nebo firma B musí fakturovat na základě této smlouvy? Co by bylo předmětem fakturace - správa majetku, nákup rekvizit, a přípravné práce?  
Vydáno: 12. 01. 2022
Firma koupila v roce 2020 automobil z bazaru ve zvláštním režimu § 90 zákona o DPH, neměla nárok na odpočet DPH. Firma není obchodník s použitým zbožím, dva roky používala automobil v podnikání, v roce 2022 jej prodá. Bude odvádět DPH při prodeji a z jaké ceny?
Vydáno: 10. 01. 2022
V rámci nájemního vztahu jsme v listopadu 2021 obdrželi zálohu na el. energii. K této přijaté záloze jsme chybně vystavili daňový doklad s vyčíslením 21% DPH. Jaký je nyní správný postup? Vystavit opravný daňový doklad nebo lze daňový doklad s 21% DPH ponechat a zohlednit ve vyúčtování? Vyúčtování proběhne v prosinci 2021.
Vydáno: 10. 01. 2022
Nestátní nezisková organizace, plátce DPH, vlastní budovu, kterou používá k výkonu hlavní činnosti a pronájem. V průběhu roku přišla faktura za elektřinu za část roku. Nájemníkům se vyúčtovává energie až na konci roku dle odpočtového měřídla, v průběhu roku se nezapisuje. Když tato faktura přijde, není známo, jaká část bude přeúčtována a jaká část zůstane jako náklad k hlavní neeokonomické činnosti, u které není nárok na odpočet. Jak postupovat prosím u této průběžné faktury - jaký odpočet DPH uplatnit?
Vydáno: 10. 01. 2022
Manželé, plátci DPH, vedou daňovou evidenci, zakoupili před více než deseti lety penzion do SJM, který provozují – příjmy daní dle § 7 ZDP. U penzionu uplatňují odpisy (daňové). Vzhledem k tomu, že z důvodu věku plánují ukončit svou podnikatelskou činnost a penzion prodat, zamýšlí v r. 2022 vyřadit penzion z obchodního majetku a následně, nejlépe po uplynutí testu na osvobození, penzion prodat. Na nemovitosti nebyla provedena žádná rekonstrukce / modernizace, jejíž náklady by byly považovány za technické zhodnocení. Provedeny byly opravy kuchyně 100 000 Kč (r. 2020), oprava koupelny 43 000 Kč (r. 2019). Samozřejmě byl odpočet DPH uplatněn u konvektomatu a nábytku, ty ale nejsou součástí nemovitosti a z obchodního majetku se vyřazovat nebudou. Lze majetek vyřadit z obchodního majetku, přestože neustále provozují podnikatelskou činnost? Hlásí se taková skutečnost na FÚ? Zapisuje se do karty majetku, nebo se jenom přestanou odpisy uvádět v daňovém přiznání? Má tato skutečnost vliv na daň z nemovitostí a na DPH (neuplatněn odpočet při pořízení a rovněž uplynulo 10 let od pořízení)? Jaký je výklad pojmu „významné opravy“? Jedná se o sumu oprav za jednotlivé období, nebo např. pokud opravím koupelnu za 50 000 Kč a kuchyň za 170 000 Kč v jednom období, sčítají se takové opravy?
Vydáno: 07. 01. 2022
Firma B (plátce DPH) nájemce nebytových prostor zaplatila 15. 4., 15. 7. a 2. 11. 2021 vždy zálohu ve výši 1 500 Kč na elektrickou energii firmě A (plátce DPH, pronajímatel). Firma A vystavila daňový doklad k přijaté platbě k 15. 4. a 15. 7. (DPH 21 %) a k 2. 11. (DPH 0 %). Firma A dostává měsíčně od energetické společnosti fakturu za elektřinu vždy do 10. dne následujícího měsíce. Firma A bude na základě podepsané nájemní smlouvy přefakturovávat elektřinu firmě B jedenkrát za rok. Faktura bude vystavena např. 11. 1. 2022, DUZP 31.1 2. 2021, za období 1. 4. - 31. 10. 2021 DPH 21 %, za období 1. 11. - 31. 12. 2021 DPH 0 % a odpočet záloh. Je to správně? Je možné přefakturovávat pouze jedenkrát za rok?
Vydáno: 06. 01. 2022
OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci. V prosinci 2021 uhradil zálohovou fakturu na IM. Od dodavatele obdržel daňový doklad o přijaté platbě s vyčíslením DPH, dnem vystavení, dnem přijaté platby. Je možno nárokovat DPH z tohoto dokladu když dodání IM proběhne až začátkem roku 2022?
Vydáno: 06. 01. 2022
Tuzemský plátce DPH vlastní od r. 2016 dům s bytovými i nebytovými prostory. V katastru nemovitostí je zapsán způsob využití stavba občanského vybavení. Nebytové prostory pronajímá plátcům i neplátcům DPH, u pronájmu plátcům DPH uplatňuje daň na výstupu. Obytné prostory pronajímá jako celek plátci DPH, právnické osobě, která dále prostory podnajímá fyzickým osobám k bydlení. Do konce roku 2020 byl u vlastníka pronájem obytných prostor zatížen DPH na výstupu, od 1. 1. 2021 pak v osvobozeném režimu bez nároku na odpočet DPH. Je postup správný, i když se podle údajů z katastru nemovitostí nejedná o bytový dům, tzn. že na tento případ se vztahuje § 56 odst. 3 b) ZDPH? Pronájem obytných prostor je tedy od 1. 1. 2021 vždy osvobozen již u vlastníka, bez ohledu na počet dalších prostředníků (podnájemníků), plátců DPH?
Vydáno: 04. 01. 2022
Jak to bude s DPH a jeho vykázáním v přiznání k DPH, ve kterých řádcích se to uvede, pokud jsme nakoupili materiál v Číně a k němu jsme dostali ještě fakturu od DHL? Předpokládám, že nakoupený materiál v Číně vykáži na účte 501 a v přiznání k DPH bude uveden na řádcích 7,8 a 43,44. Nevím však jak mám postupovat u faktury od DHL, kde jsou uvedené položky: 1) zajištění platby celních poplatků, kde je uvedeno: základ 550 Kč + DPH 115,50 Kč (21% DPH), na jaký účet dle účetní osnovy se to má účtovat 501,518 nebo jiný? bude se to vykazovat v DPH a na jakých řádcích? 2) clo, kde je uvedeno: základ 233 Kč + DPH 0 Kč (0% DPH), na jaký účet dle účetní osnovy se to má účtovat 501,518,538 nebo jiný? Bude se to vykazovat v DPH a na jakých řádcích?  
Vydáno: 04. 01. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupila materiál od rakouské firmy, která je také plátce DPH. Rakouská firma zaslala odběrateli fakturu, na které je jako odběratel uvedena s.r.o. se svým českým DIČ a jako dodavatel rakouská firma s platným rakouským VAT. S. r. o. bylo zvyklé nákup z EU na faktuře s platným VAT z EU samovyměřovat na vstupu i výstupu. 1) Je tedy tato faktura vystavena nesprávně, nebo se něco změnilo v legislativě a český odběratel si může uplatnit vyčíslené DPH na vstupu i když je na faktuře uvedeno VAT z EU? 2) V případě, že je faktura vystavena nesprávně a dodavatel ji nepřepíše, je odběratel přesto povinen tuto fakturu samovyměřit a pokud ano, co bude základem daně: základ z faktury, nebo částka včetně DPH?
Vydáno: 04. 01. 2022
OSVČ uplatňuje výdaje paušálem (80 %) a bude žádat o dotaci na stroj. Bude tato dotace jeho příjmem a bude se zahrnovat do výše obratu na DPH (zatím není plátcem)? 
Vydáno: 04. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20