DPH

OSVČ, plátce DPH, má ve své daňové evidenci doklady týkající se telefonu a energií, kde není uvedeno jeho IČO a DIČ (na dokladech je pouze jméno a příjmení fyzické osoby a adresa). Doklady se týkají jen ekonomické činnosti plátce DPH a jeho podnikání. Lze tyto doklady nechat jako daňově uznatelné z hlediska daně z příjmů a zároveň i nárokovat odpočet DPH? Je rozdíl v tom, když budou doklady nad 10 000 Kč?
Vydáno: 26. 01. 2023
Naše společnost poskytuje zaměstnanci oběd zdarma v celkové hodnotě 110 Kč. V našich prostorách externí firma obědy ohřívá a vydává, fakturuje nám pouze domluvenou hodnotu oběda, tj. 110 Kč včetně 21% DPH. Ráda bych se zeptala jak je to s nárokem na DPH. Mohu si nárokovat DPH u 55 % - daňově uznatelných nákladů? U zbylých 45 % DPH nenárokuji. 
Vydáno: 25. 01. 2023
U nákupu zboží nám jsou fakturovány palety, které dáváme na sklad a následně je fakturujeme se zbožím. Jaká má být správná sazba daně u faktur na vstupu? Když na vstupu máme zboží v 15% DPH a palety, na kterých zboží je, je fakturováno s DPH 21%. Je to správně? nebo palety jsou vedlejší výdaj a mají být ve stejné sazbě jako zboží. Neradi bychom si nárokovali větší DPH, jak můžeme. Naopak na výstupu, když zboží fakturujeme zákazníkovi v sazbě 15%DPH, je dále účtována doprava v sazbě DPH 15% (jako vedlejší výdaj) a jsou zákazníkovi fakturovány palety, které také dáváme v sazbě 15% DPH (jako vedlejší výdaj.) Je to tak správně? Prosím o správný postup, jaká na vstupu i výstupu má být správná sazba daně u palet.
Vydáno: 25. 01. 2023
Jsme plátci DPH (české DIČ) a prodáváme e-knihy do EU, hlavně na Slovensko, firmám - plátcům DPH (slovenské DIČ). Jaký text musíme uvádět na faktuře, aby byla splněna jedna z podmínek pro osvobození o DPH? Například: „Intra-Community supply, Art. 138, VAT Directive 2006/112“?
Vydáno: 24. 01. 2023
Obchodní společnost - plátce DPH (prodejce) prodává zboží zákazníkům tak, že na prodejně je zákazníkem vybráno zboží a vystaven řádný daňový doklad - faktura (listopad 2022). Po zaplacení faktury dochází k dodání zboží (dopravu zajišťuje prodejce). Máme případ, kdy klient (plátce DPH) fakturu neuhradil a prodejce nemůže zkontaktovat zákazníka, resp. z počátku se podařilo zákazníka zkontaktovat s příslibem úhrady a následně již ne. Zboží má prodejce stále na skladě. Dotaz se týká DPH i daně z příjmů. V případě odstoupení od smlouvy - bude vystaven opravný daňový doklad dle § 42 (původní faktura byla jako řádný daňový doklad vykázání v KH za 11/2022 v sekci A.4), tento doručen zákazníkovi datovou schránkou (DPH bude sníženo v období doručení zákazníkovi). V tomto případě jak ale vyřešit daň z příjmů - zda snížení (storno) výnosů z prodeje a snížení nákladů na prodané zboží a vrácení zboží zpět na sklad bude až předmětem účetnictví a DP v roce 2023 (okamžik odstoupení od smlouvy) a nebo je možné náklady a výnosy vyřešit již v daňovém přiznání a účetnictví k 31. 12. 2022 (zboží bude vykázáno na skladě). Jde o to, aby společnost nemusela v roce 2022 platit daň z příjmu z prodeje, který se nakonec neuskutečnil.
Vydáno: 24. 01. 2023
Společnost plátce DPH uskutečňuje zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně místem plnění v tuzemsku. V letošním roce v červnu a červenci uskutečnila vyjímečně dvě zdanitelná plnění bez nároku na odpočet daně. V tomto období vykazovala příslušné vstupy v přiznání k DPH ve sloupci „krácený odpočet“. Od srpna do konce roku žádné zdanitelné plnění bez nároku na odpočet neuskutečnila ani svou činností nesměřovala k tomu, aby taková plnění uskutečnila. Může od srpna veškeré přijaté vstupy nárokovat v plné výši (všechny vykazovat v přiznání k DPH ve sloupci „v plné výši“)? Nebo i v tomto období, kdy se rozhodla neuskutečňovat žádné plnění bez nároku na odpočet (a ani žádné neuskutečnila), musí u režijních vstupů krátit nárok na odpočet DPH (nájem, telefony, kancelářské potřeby)?
Vydáno: 24. 01. 2023
Dvě osoby vlastní nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, nájem z nemovitosti daní dle § 9 zákona o daních z příjmů, uplatňují paušální výdaje. Jeden spoluvlastník se stane plátcem DPH. Jak postupovat při sepisování smluv, vystavování dokladů na nájemné? Každý spoluvlastník bude vystavovat doklad sám za sebe - jeden s DPH a druhý bez DPH? V případě, že by plátce DPH začal uplatňovat výdaje ve skutečné výši, může si z nákupů uplatnit DPH - v celé výši nebo pouze v poloviční výši?
Vydáno: 24. 01. 2023
Společnost s. r. o. nakoupila zboží z Velké Británii. Na faktuře je uvedeno polské DIČ, 0% DPH. Jedná se tedy o pořízení zboží z JČS - řádek přiznání k DPH č. 3 a ř. 43 + A.2 kontrolního hlášení?
Vydáno: 24. 01. 2023
Společnost s r. o. v roce 2019 nakoupila stavební stroje a byla plátcem DPH. Při nákupu strojů si tak uplatnila odpočet DPH. V roce 2022 měla obrat nižší než 2 000 000 Kč , chtěla by proto požádat o zrušení registrace k DPH. Pokud by se společnost v letošním roce 2023 rozhodla stroje prodat a již by nebyla plátcem DPH ,je společnost pak povinná vrátit FÚ částku odpočtu DPH, který si v roce 2019 uplatnila při nákupu těchto strojů? 
Vydáno: 23. 01. 2023
Česká společnost vystavila daňový doklad na anglickou společnost za zboží, které bylo odesláno do polské pobočky. Jak tuto fakturu správně uvést v přiznání k DPH případně kontrolním a souhrnném hlášení?
Vydáno: 23. 01. 2023
Firma s. r. o. si najme českou podnikající fyzickou osobu (plátce DPH) k přepravě materiálu do Švýcarska, tento materiál tam bude instalován na jejich provozovně. Bude přepravce vystavovat fakturu bez DPH dle § 69 odst. 1 a uvede tuto službu do řádku 26 daňového přiznání?
Vydáno: 23. 01. 2023
Firma, plátce DPH, vyrábí miniatury vlastních výrobků a poskytuje je zdarma obchodním partnerům. Skladová cena je větší než 500 Kč. Jedná se o vzorek výrobku nebo o reklamní předmět? Tento předmět je naprosto totožný jako výrobek, který firma prodává, jen je díky malé velikosti nepoužitelný a slouží spíše jako dekorace. Je firma povinna odvádět DPH z kalkulované prodejní ceny? DPH z materiálu, použitého ve výrobě si uplatňuje. Jak postupovat při dodání partnerům v zemích EU a v zemích mimo EU? Uvádět fiktivní hodnotu tohoto dodání zboží a vývozu do přiznání k DPH?
Vydáno: 23. 01. 2023
Společnsot s r. o. vystavuje některé faktury za zboží týkající se prosince 2022 v lednu 2023 a tyto faktury jsou součástí číselné řady roku 2022. Jak postupovat u přijatých faktur? Můžeme přijatou fakturu s datem vystavení např. 5. 1. 2023 a DUZP 31. 12. 2022 zařadit do číselné řady roku 2022? DPH si nárokujeme v lednu 2023. Nyní takto postupujeme. 
Vydáno: 20. 01. 2023
Manželé, vedou daňovou evidenci, oba plátci DPH, kteří měli rozdělené SJM, co se týče podnikatelských aktivit a produkce, nikoli co se týče vlastnictví nemovitosti. Nemovitost měli v podnikáním tím způsobem, že se náklady dělily takto: 1/4 obytné - vyloučeno z DPH i daňových nákladů, 1/4 manžel, 1/2 manželka. Nyní dojde k vyřazení nemovitosti do osobního vlastnictví a 3/4 nemovitosti se budou pronajímat s. r. o. s 21% DPH v § 9 ZDP. Oba svou podnikatelskou činnost utlumují, ale ještě jsou tam nějaké záležitosti, které je drží v plátcovství DPH. Když budou vystavovat fakturu za nájem, může fakturovat a odvádět DPH za celou 3/4 podnikatelské části nemovitosti bude manželka, nebo je nutné, aby fakturoval každý zvlášť? Nebo je možná třetí varianta, že vyfakturuje manželka pronajímané 3/4 a tu 1/4 si vyúčtují oni dva mezi sebou, aby DPH z té 1/4 šla za manželem? Nejsem si jistá, jak DPH funguje v případě SJM.
Vydáno: 20. 01. 2023
V majetku máme budovu. V roce 2022 došlo k požáru (cizí zavinění) a celá budova shořela, po odstranění zbytků stavby byla budova vymazaná z katastru nemovitostí. Moje otázka je na DPH, které bylo uplatněno při technickém zhodnocení budovy. Kdyby se jednalo o prodej, tak bychom se dívali 10 let zpětně a případně vraceli DPH v poměru desetin, pokud by byl prodej bez DPH. Pokud však vyřazujeme budovu z důvodu požáru, máme i tak povinnost vracet poměrnou část uplatněného DPH pokud od technického zhodnocení neuplynulo 10 let? Děkuji
Vydáno: 19. 01. 2023
Dne 23. 11. byla uhrazena záloha na materiál ve výši 30 EUR, oceněno kurzem tohoto dne 24,40 a účtováno 314/221, dále byla uhrazena druhá záloha dne 1. 12. ve výši 20 EUR, oceněno kurzem 24,36 a účtováno 314/221. Následně 5. 12. (kurz 24,35) došel materiál, který byl naskladněn a konečná faktura za tento materiál ve výši 90 EUR, k úhradě po odpočtu záloh vznikl závazek ve výši 40 EUR. Jak mám zaúčtovat tuto fakturu, materiál účtujeme způsobem B, většina programů neumožňuje účtovat jednotlivé položky faktur jiným kurzem. Je možné zaúčtovat 40 EUR kurzem 24,35 na účet 501/321 a zálohy interním dokladem 30 EUR kurzem 24,40 - 501/314 a 20 EUR kurzem 24,36 - 501/314. Jaký kurz použiji na příjemce materiálu na sklad? Jaký kurz použijí pro DPH při přijetí faktury za materiál z JČS?
Vydáno: 19. 01. 2023
V dubnu 2022 jsme vyvezli zboží do Turecka. Nyní v lednu 2023 se firmy mezi sebou dohodly na ponížení částky a my jsme jim vystavili dobropis. Dobropis do třetí země jde mimo přiznání k DPH. Pokud ne, tak na jakém řádku se uvede?
Vydáno: 19. 01. 2023
Jak se prosím přistupuje k určení místa plnění, pokud oceňujeme sběratelské předměty v tuzemsku, které nám zákazníci posílají i z jiných zemích EU? Sama služba ocenění probíhá v tuzemsku, nicméně zákazník komunikuje skrze elektronický portál. A tedy máme pochybnost, zda situace nemůže být vnímána tak, že je služba poskytnuta ve státě spotřebitele (což by znamenalo povinnost vstupu do OSS atd.).
Vydáno: 19. 01. 2023
Stavební firma provádí stavební práce na dokončené nemovitosti. V katastru nemovitostí je tato nemovitost zapsána jako objekt k bydlení. V této nemovitosti se nachází obchod, kanceláře a část slouží jako ubytovna. Majitel nemovitosti (neplátce DPH) prohlásil, že se nejedná o ubytovnu, ale o pronájem bytů. Pronájem bytů představuje víc jak polovinu podlahové plochy. Jakou sazbu DPH má stavební firma uplatnit? Jestliže se bude jednat o 15% DPH má si nechat podepsat od majitele čestné prohlášení, že se jedná o stavbu pro bydlení? Jaký je zásadní rozdíl mezi pronájmem bytů a ubytovnou? Má toto vůbec stavební firma povinnost řešit?
Vydáno: 19. 01. 2023
Firma (plátce DPH) koupila RD (rodinný dům) přes realitní společnosti (prodávající neplátce DPH) - úhrada zálohami, poté kupní smlouva na celkovou pořizovací cenu. RD firma opravila, zrekonstruovala a přes stejnou realitní společnost prodala neplátci - kupní smlouva, kde je cena uvedena vč. DPH, ale nemám (a ani nevystavují) daňové doklady, kde je DPH vyčísleno. To samé u nákupu. Mohu si uplatňovat DPH z kupní smlouvy, když nemám daňový doklad? Nebo jak bych měla postupovat? Pozn. Opravy RD podléhaly kolaudaci. 
Vydáno: 19. 01. 2023