DPH

Česká společnost, plátce DPH, dostala službu od společnosti z EU, která má VAT EU (Estonsko). Společnost z Estonska vystavila fakturu z DPH. Česká společnost chtěla bych vrátit DPH v rámci EU, protože estonská společnost odmítá upravit fakturu. Jakým způsobem česká společnost může vrátit DPH? Existuje nějaký postup při vrácení DPH v rámci EU? 
Vydáno: 18. 04. 2024
Přijímáme faktury za dopravu od dopravců. Datum vystavení je 3. 3. a DÚZP 29. 2. Na této faktuře je jak české plnění s českou daní (řádek 40-41 v DPH), tak i plnění s nárokem na odpočet (řádek 07-08 v DPH). U české daně je nárok na DPH až v momentě přijetí fakturu, čili nejdříve 3. 3., ale u druhého plněné, které se týká dovozu, je už 29. 2. Uvažuji správně? Samozřejmě, že je zde nárok s odpočtem, takže daň je na vstupu i výstupu. A můj dotaz, když mi přijde faktura, která má datumy na přelomu měsíce a faktura obsahuje tyto dvě plnění. Kdy mám dát fakturu do DPH? V únoru nebo v březnu? Máme 100% koeficient, nic nekrátíme.  Doplnění: Plnění je buď za přepravu anebo clo, celní poplatky. Například Schenker vystaví jednu fakturu, kde má částku za dopravu z Polska do ČR (kde je vyčíslené české DPH), tak to dávám do přiznání DPH na řádek 40 a pak je zde druhé plnění, také doprava, ale nyní z Velké Británie do ČR (kde DPH vyměření není) a tuto dopravu dávám do řádku přiznání DPH č. 7 a 43. A z jakého důvodu dopravce fakturuje na jedné faktuře obě plnění, netuším. Ale sem tam nám taková faktura přijde. Kdo realizuje dovoz: my objednáme přepravce a ten nám zboží doveze k nám do skladu.
Vydáno: 18. 04. 2024
Klient, stavební firma, plátce DPH, koupil v roce 2022 dům, který technicky zhodnocoval až do prosince 2023, uplatňovali jsme si plný odpočet DPH z tech. zhodnocení, protože dům bude využíván k ekonomické činnosti s nárokem na odpočet DPH ze 100 %. V lednu 2024 jsme začali jeden byt pronajímat dlouhodobě a počítáme zálohový koeficient podle § 76. V domě je kancelář a 4 byty, kancelář je využívána pro provoz firmy a 3 byty jsou pronajímány krátkodobě (ubytovací služba) ale 4 byt je pronajímán dlouhodobě (nájem), zabírá 20% podlahové plochy, tudíž plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně § 56a. Chtěli by jsme v roce 2024 opravit střechu za 100 000 Kč, není nám jasné jak postupovat ohledně odpočtu DPH, máme nárok na odpočet z 80% ? Zálohový koeficient nám vychází 100 % a nejspíš to tak bude po celý rok.
Vydáno: 15. 04. 2024
Společnost zprostředkovává různé služby (široký záběr). Tyto služby pak přefakturuje + zvlášť na faktuře vyčíslí provizi,. Má provize sledovat DPH u původní služby (např. pokud je sužba osvobozená dle §68,70...) Nebo se vždy řídíme základním pravidlem dle §9?
Vydáno: 15. 04. 2024
Český dopravce, plátce DPH přepravil zboží z ČR do Francie pro francouzskou, neziskovou orgranizaci (z Prahy do francouzského Denain). Nezisková organizace uvádí, že není plátce DPH (nemá VAT/TVA), poskytuje pouze tzv. francouzské SIRET číslo. Nezisková organizace z Francie tak nemá DIČ, avšak ani IČ (v rámci posouzení/názvosloví v ČR). Řešíme, jakým způsobem bude vhodné za přepravu zboží za českého dopravce vyfakturovat (v EUR), zejména v rámci DPH. Zamýšleli jsme fakturovat za přepravu zboží s českou DPH ve výši 21% (přeprava započata v ČR pro osobu nepovinnou k dani), ovšem předmětná fr. nezisková organizace nám sdělila, že dle jejího názoru jí máme fakturovat v režimu reverse charge, což nás zmátlo. Napadlo nás, že se jedná u fr. neziskové organizace o osvobozenou osobu, která má v jiném členském státě postavení stejné jako v České republice neplátce a v rámci reverse charge by teoreticky šlo plnění vyfakturovat, ovšem pouze formálně - měli jsme totiž doposud za to, že režim "reverse charge" slouží pouze pro plátce DPH. Žádáme o přesný postup, jak plnění vyfakturovat (ZD + česká DPH, provést RCH či jiné?)? Dále prosíme o sdělení, kam plnění uvést v rámci formulářů - tzn. do jakých řádků v přiznání DPH + odd. kontrolního hlášení (pokud do KH uvádět vůbec)? Případně, kam toto plnění uvést i v souhrnném hlášení (zde by ovšem nebylo co vyplňovat do "DIČ pořizovatele zboží", navíc celkově tento formulář dle našeho názoru k účelům shora uvedeným neslouží). Dle našeho názoru by se plnění mělo vyplnit pouze do přiznání k DPH (ř. 24, popř. 26 či ještě jiný?) a kontrolní + souhrnné hlášení by se již následně nemělo vyplňovat.
Vydáno: 15. 04. 2024
Budeme likvidovat prodejnu se smíšeným zbožím. Jak prodat zboží před koncem doby spotřeby - DPH jen ze zlevněné ceny a odpis zboží ze skladu v celé hodnotě? Je tento odpis daňový? Mohli bychom před dnem uzavření prodat zbytek zboží třeba jen za 50 %? Jak s DPH a jak to půjde do nákladů? 
Vydáno: 15. 04. 2024
V jaké sazbě by se měly prodávat proteinové nápoje, které si dá zákazník ve fitcentru po cvičení? Tento nápoj je umíchán s proteinového prášku přímo obsluhou.
Vydáno: 15. 04. 2024
Posuzuje se úrok z termínovaného vkladu (právnická osoba) jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet (našla jsem názor, že uložení peněz v bance na termínovaný vklad může spadat pod § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH?
Vydáno: 15. 04. 2024
Vyúčtování vody u plátce DPH Jsme plátci DPH , pronajímáme bytové i nebytové prostory. Platíme zálohy za spotřebu vody, DPH je nula. Na konečné vyúčtování je na faktuře vyčísleno DPH, ale vzhledem k tomu, že pronájmy poskytujeme plátcům i neplátcům (jedná se o jednotky bytové i nebytové) DPH si z konečné faktury nenárokujeme. Jak máme přefakturovat nájemcům spotřebu vody? Je správný postup : skutečná potřeba vody jako základ daně plus DPH?
Vydáno: 15. 04. 2024
Dotaz se týká fakturace od polského dodavatele služby ( plátce DPH v Polsku, na území ČR nemá stálou provozovnu ani zde není registrován k DPH), který poskytne pouze službu - dodání vyrobených protihlukových panelů ( v metrech ) s tím, že česká firma mu poskytne výrobní halu s výrobní linkou a materiálem. Je nutné, aby se polský dodavatel registroval k české DIČ? 
Vydáno: 12. 04. 2024
Jaká sazba DPH bude u turistické karty? Za poplatek se koupí karta, díky které budou zlevněné vstupy na vybrané turistické atrakce. 
Vydáno: 12. 04. 2024
Dobrý den, jsme tuzemští plátci DPH a poskytujeme služby televizního vysílání osobám nepovinným k dani. V zákoně o DPH jsme se dočetli, že povinnost vystavovat daňový doklad konečným spotřebitelům/občanům není. Pokud si ale takovýto zákazník požádá o účtenku/doklad o koupi, musí být tato účtenka zároveň i daňovým dokladem, pokud jsme plátci DPH? Případně pokud si zákazník požádá přímo o daňový doklad, jsme povinni mu vyhovět, i když se nejedná o osobu povinnou k dani?
Vydáno: 12. 04. 2024
Česká společnost s r. o. plánuje poskytovat služby fyzickým osobám na internetu celému světu (ČR, členské státy, Ameriky, Čína, Japonsko atd.). Jakým způsobem společnost bude platit DPH? Má povinnost se registrovat k DPH po celému světu? Jakým způsobem se společnost dozví o tom, ve kterých státech bude muset podávat přiznání k DPH, a kde nemusí? Podle čísla karty není možné zjistit, rezidentem kterého státu je fyzická osoba. 
Vydáno: 11. 04. 2024
Dodavatel mi pošle fakturu např. za plyn za měsíc březen. Datum vystavení faktury je 2. 4., datum uskutečnění zdanitelného plnění je uvedeno 2. 4. Plnění se týká měsíce března (je uvedeno na faktuře), mohu zaúčtovat do března? Nebo musím respektovat datum zdanitelného plnění a zaúčtovat do dubna, i když se plnění týká měsíce březen?
Vydáno: 11. 04. 2024
Společnost s r. o., plátce DPH, si nechala vytvořit plastové logo společnosti na stěnu za 12 400 Kč. Jak, prosím, toto logo zaúčtovat? Bude se jednat o daňový náklad s možností odpočtu DPH?
Vydáno: 11. 04. 2024
Malé s.r.o. nakupuje podíly na nemovitostech (např. byty nebo rodinné domy). Udělá za rok např. 2 obchody. Nakoupí podíl 1/8 za 100 000 Kč a prodá ho za 150 000 Kč. Protože se jedná o zboží, tak vede skladovou evidenci a nakládá s podíly jako se zbožím. Nerozlišuje hodnotu nemovitosti a pozemku, který k tomu patří, protože to není pro účely zboží potřeba. Je nutné do hodnoty podílu započíst 2 000 Kč poplatek návrh na řízení o povolení vkladu: Jelikož se jedná o malé částky, tak by firma radši do pořizovací ceny zásob tento poplatek nedávala. Pokud je podíl (např. byt a související část pozemku patřící k bytu) evidován účetně jako zásoba, tak to znamená, že pro účely daně z příjmů nemá hmotný majetek, ale 1× zásobu - je to tak? Pro účely DPH nemá v tomto případě dlouhodobý majetek, protože pro účely DPH se dlouhodobý majetek definuje u staveb (jednotek) jako hmotný majetek z DPPO a pozemky jako pozemky dle zákona o účetnictví. To znamená pokud podíl (byt + související pozemek) prodá, tak je to pro účely DPH dodání nemovité věci. Ale tyto nemovité věci pro účely zákona o DPH nedisponovala nikdy dlouhodobým majetkem pro účely jiných ustanovení. Pokud v DPH neudělá jinou ekonomickou činnost, než prodej takových podílu, tak se nikdy nestane plátcem i za předpokladu, že překročí obrat 2 mil. Kč, protože uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Je navrhovaný postup správný?
Vydáno: 10. 04. 2024
Musíme krátit vstup DPH u firemního vozidla používaného i k soukromým účelům i v případě, že řešíme pojistnou událost, kterou jsme nezpůsobili a jen ji ešíme skrze naší pojišťovnu? Pojišťovna účastníka, který způsobil dopravní nehodu, řešení pojistné události prodlužuje, proto jsme přistoupili k řešení přes naši pojišťovnu, tedy faktura je vystavena na naši společnost a tuto by nám měla pojišťovna uhradit v plné výši, ale samozřejmě bez DPH. Vozidlo bylo před i po pojistné události používáno pro soukromé i služební účely, po celou dobu bylo pojízdné. Poškozen byl pouze nárazník a zadní dveře, ale vzhledem k dnešním cenám vozidel stála oprava 55 000 Kč.
Vydáno: 10. 04. 2024
Když česká s. r. o. koupí zboží v Čině, doveze na sklad do Polska, pak zboží prodá na Ukrajinu. 1. Společnost není plátce DPH. 2. Společnost je identifikovaná osoba. Vznikne povinnost zaplatit DPH, nebo ne? 
Vydáno: 10. 04. 2024
Nezisková organizace - identifikovaná osoba k DPH zakoupila zboží od polské firmy. Zboží obdrží poštou. Na faktuře je uvedeno u dodavatele polské VAT a u odběratele české VAT. Dodavatel na faktuře vyčíslil polskou sazbu DPH 23 %, celková částka k úhradě je tedy vč. polské DPH. Jaký vliv na daňové přiznání k DPH bude mít tato situace u odběratele? V případě, že by došlo ke stejné situaci, ovšem odběratelem by byl plátce DPH, jaký by to mělo na přiznání DPH u něj?
Vydáno: 10. 04. 2024
OSVČ si pořídila osobní automobil, který vložila do svého obchodního majetku. Při pořízení automobilu bude uplatněn odpočet DPH. Na automobil budou uplatňovány paušální výdaje ve výši 5 000 Kč měsíčně. DPH z PHM a z parkovného uplatňováno nebude. Z případných faktur za opravy by DPH uplatňováno bylo. Musí OSVČ vést pro potřeby prokázání DPH knihu jízd?
Vydáno: 08. 04. 2024