Místo plnění, pořízení a dodání zboží, služeb

Máme fakturu za registraci domény - služba ze Švýcarska, kde je uvedeno jejich DIČ. Jsme plátci DPH v ČR. Do kterých řádků přiznání DPH uvést a bude též uvedeno i v KH?
Vydáno: 13. 02. 2024
Jsme s. r. o., plátci DPH, pořádající veletrh. Pronajímáme tedy prostor (stůl k prodeji zboží) prodejcům. Pokud pronajmeme stůl firmě z třetí země (Anglie), je fakturace v režimu reverse charge stejně jako u pronájmu EU prodejcům? 
Vydáno: 02. 02. 2024
Když česká s. r. o. nakupuje zboží od slovenských dodavatelů-právnických osob v režimu přenesení daňové povinnosti a dále toto zboží prodává zpět na Slovensko odběratelům-právnickým osobám opět v režimu přenesení daňové povinnosti, není zde nějaký problém, co se DPH týče? Jak odběratelé, tak dodavatelé jsou vždy plátci DPH. Jedná se o cca 5 faktur za měsíc za stroje/vybavení v průměrné hodnotě 10 000 EUR bez DPH u jedné faktury, takže celkový objem za měsíc dosahuje zhruba 50.000 Euro. Nemá česká společnost nějakou povinnost spojenou s DPH, nemusí se registrovat na Slovensku a platit DPH tam, může takto fungovat v režimu přenesení daňové povinnosti, tzn. u faktur přijatých DPH zahrne do přiznání k DPH a souhrnného hlášení a u faktur vydaných opět uvede do souhrnného hlášení k DPH?
Vydáno: 02. 02. 2024
  • Článek
Nakupování v e-shopech nezná hranic. Při přeshraničním obchodování se jedná z pohledu DPH převážně o prodej zboží na dálku. Ten má svůj limit pro určení místa zdanění i speciální obchodní pojmy jako fulfillment nebo dropshipping. Jejich daňové dopady, jednoduchý režim EU a komplikovaný dovozní režim jsou spolu s novou povinností poskytovatelů platebních služeb obsahem tohoto článku.
Vydáno: 01. 02. 2024
OSVČ v režimu paušální daně - e-shop registrovaný k DPH v Německu (z důvodu přesáhnutí limitu 10 000 eur a opuštění režimu OSS) řeší prodej do Švýcarska koncovým zákazníkům. Je potřeba z naší strany řešit něco z pohledu DPH? Bude nějak ovlivněn režim paušální daně?
Vydáno: 12. 01. 2024
Český plátce DPH "A" provádí zámečnické práce pro českého plátce DPH "B" v Rakousku. Český plátce "B" fakturuje rakouským plátcům DPH. Fakturuje bez DPH a uvádí plnění na ř. 21 DP. Jak fakturuje český plátce "A", českému plátci "B"? S přenesenou daňovou povinností?
Vydáno: 04. 01. 2024
Jsem český plátce a obdržím fakturu za reklamní předměty od jiného plátce CZ - uplatním si odpočet. Následně potřebuji část kusů přefakturovat slovenskému plátci. Jaký je prosím v tomto případě postup? V jakém režimu bychom měli fakturovat? Jde o dodání zboží v rámci EU? 
Vydáno: 18. 12. 2023
OSVČ, plátce DPH, dopravce fakturoval službu firmě v Arménii, vezl zboží z Čech do polské Lodzi. Jak zařadit tuto službu v přiznání k DPH? Faktura se vystaví do 3. země. 
Vydáno: 18. 12. 2023
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 6. 2023 ve věci C-108/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej versus C. sp. z o.o.
Vydáno: 13. 12. 2023
Dodavatel (plátce z Polska) chybně vystavil fakturu s polským DPH vůči naší společnosti (plátce DPH v ČR) - jde o pořízení zboží z EU (mělo být osvobozeno od DPH). Pokud nebude vystaven z jeho strany opravný daňový doklad a vráceno DPH, příjemce zboží (tedy naše společnost) musí přiznat toto plnění do DPH navýšeno o polské DPH? A jak to bude účetně, pokud zboží účtujeme na 501 budeme na tento účet dávat hodnotu materiálu vč. polského DPH, které tam je chybně navíc?
Vydáno: 12. 12. 2023
Společnost s r. o., plátce DPH, nakoupí materiál - konkrétně kovový odpad, šrot - ve třetí zemi (Bosna a Hercegovina) a je přepraveno odtud přímo do JČS (Itálie plátce DPH), přeprava zajištěna společností z Bosny a Hercegoviny. V jakých řádcích přiznání k DPH se vykáže nákup/pořízení (společnost z Bosny a Hercegoviny vystavuje pro českou společnost) a následně prodej/dodání (česká společnost vystavuje pro italskou). Pokud by přepravu zajišťovala česká firma, byl by postup stejný?
Vydáno: 07. 12. 2023
Jak správně postupovat v případě: Jsem český plátce a obdržím fakturu za ubytování zaměstnance naší dceřiné slovenské společnost. Ubytování je v Německu. Místo plnění je v Německu a faktura je tedy vystavena s německou daní. Potřebuji toto ubytování přefakturovat dceřiné společnosti = slovenskému plátci. Musím fakturovat s německou daní a registrovat se v Německu kvůli odvodu DPH? Byl by stejný postup i v případě ubytování ve 3. zemi? 
Vydáno: 06. 12. 2023
Stavební firma, plátce DPH, provádí na Slovensku práce pro slovenského plátce. Materiál nakupuje na Slovensku. Faktury jsou vystaveny se slovenskou DPH. Jak se s tím vypořádat v českém přiznání k DPH? Vyčetla jsem, že např. paragony na PHM a materiál hrazené vč. DPH přímo na Slovensku (hotově nebo platební kartou) se dají do nákladů celé a do DPH se vůbec neuvádějí. S fakturami za materiál nakoupený i spotřebovaný na stavbě na Slovensku je to jinak?
Vydáno: 29. 11. 2023
X, plátce DPH, uhradí zálohu plátci Y z EU za poradenské služby v oblasti softwaru, a informačních systému firmy. Poradenská činnost proběhla v ČR, tudíž předpokládám že se jedná o službu dle § 9 odst. 1 zákona o DPH. Poskytovatel služby Y by tedy měl vyhotovit danový doklad k přijaté platbě. Částka bude uvedena bez DPH, společnost X provede samovyměření a dá na řádek 5 a 43 v přiznání k DPH, a KH A2 (pokud je zdanitelné plnění dostatečně známo = pokud víme, za co toto plnění je?) 
Vydáno: 29. 11. 2023
Máme firmu - pekařství, která na Slovensko dováží pečivo do základní školy na Slovensku - neplátci DPH na SLovensku. Pečivo dováží z ČR vlastními dodávkami a fakturuje pečivo Slovenské základní škole s českou DPH. Za rok překročí objem 10 000 EUR. Má se klient zaregistrovat do systému OSS, nebo k plátcovství DPH na Slovensku? Nebo může nadále fakturovat s českou DPH? 
Vydáno: 22. 11. 2023
  • Článek
Článek se zabývá stanovením místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci. Podle § 10 zákona o dani z přidané hodnoty je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci místo, kde se nemovitá věc nachází. V praxi to znamená, že se místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci stanoví podle umístění nemovité věci bez ohledu na to, kdo je příjemcem této služby. Podle toho, kdo je příjemcem služby vztahující se k nemovité věci, se potom správně uplatní daň z přidané hodnoty. Mezi služby vztahující se k nemovité věci patří služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovité věci a služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru.
Vydáno: 14. 11. 2023
Novela zákona o DPH zesílí kontrolu nad e-shopy a dalšími subjekty, které poskytují své zboží či služby do zemí Evropské unie. Poslanci ji schválili 27. října a účinnosti má nabýt hned počátkem roku 2024. Poskytovatelé platebních služeb, tedy především banky, budou muset začít sdělovat informace o nákupech ze zahraničí, respektive ze zemí EU, finanční správě. Ta si od opatření slibuje účinnější dohled nad odváděním DPH a zachycení případných nekalostí či nesrovnalostí. Tématu se v komentáři věnuje Petr Linx, senior manažer daňového oddělení společnosti BDO.
Vydáno: 14. 11. 2023
Dodavatel (s. r. o. - český plátce DPH) uskuteční dodání strojů s instalací slovenskému odběrateli registrovanému k DPH na Slovensku. Ze smlouvy vyplývá, že dodání strojů je včetně instalace, kterou zajistí dodavatel. Podle mého názoru jde o plnění mimo tuzemsko, tedy není předmětem našeho DPH. Má být v tomto případě na faktuře uvedena nějaká poznámka o DPH - myslím tím „Daň odvede zákazník“, případně i slovensky „prenesenie daňovej povinnosti“, případně ještě něco dalšího? 
Vydáno: 10. 11. 2023
Naši techničtí pracovníci se zúčastnili školení BOZP v Polsku, aby tam mohli pracovat na zakázce. Po skončení školení získali osvědčení o jeho úspěšném absolvování. Obdrželi jsme daňový doklad od polského školitele, označený jako "faktura VAT" (faktura eksportowa), kde je uvedena cena v PLN (netto), jako cílová země je uvedena Česká republika, u sazby VAT je uvedena zkratka "zw.", a je zde i poznámka "Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT". Na náš dotaz, zda je faktura vystavena v režimu reverse-charge, nám polský dodavatel odpověděl, že školení BOZP je v Polsku osvobozeno od DPH. Jak máme nyní postupovat ohledně přiznání k DPH a kontrolního hlášení? Můžeme to školení brát jako "vzdělávací službu", u které je místem plnění Polsko, a tento doklad do přiznání k DPH a do KH nemáme uvádět? Nebo i přes to, že je plnění osvobozeno od DPH v Polsku, musíme provést "samovyměření", zároveň si uplatníme nárok na odpočet + doklad uvedeme v KH? 
Vydáno: 09. 11. 2023
Společnost s  r. o., český plátce DPH, kupuje apartmán ve Španělsku, který tam bude pronajímat. Nyní přišla faktura od španělského plátce DPH, kde si účtuje poradenskou činnost k vybavení nemovitosti nábytkem. Faktura je bez španělské DPH, fakturováno na české DIČ sro. Kde je v tomto případě místo plnění? Klasicky jako u služby poskytnuté plátcem z EU plátci ČR, tedy v ČR, pak v ČR přiznání přiznat českou DPH a uplatnit nárok na odpočet? Nebo je to služba vztahující se k nemovitosti, pak je místo plnění ve Španělsku a uvedení do českého přiznání k DPH by byla chyba a uplatněný nárok na odpočet by byl neoprávněný? Nebo úplně jinak? 
Vydáno: 08. 11. 2023