Daň z nabytí nemovitých věcí

  • Článek
Investice do nemovitosti se v posledních letech dle hysterie na trhu dala považovat za výhru jackpotu. Pojďme si však projít ve stručných bodech konkrétní parametry, ke kterým bychom v procesu hledání nemovitosti neměli zůstat slepí. Lze lidsky bezesporu chápat, že zejména při koupi nemovitosti pro účely vlastního bydlení lze podléhat jistým emocím, přesto by konkrétní kupující měl mít spuštěny na pozadí bezpečnostní kontrolky. V neposlední řadě nelze opomenout otázky daňové, které samozřejmě s obchody s nemovitostmi přímo i nepřímo souvisí.
Vydáno: 08. 03. 2023
V prosinci 2022 jsme s manželem koupili pozemek za 50 000 Kč. Napsaný na nás na katastru nemovitostí byl na nás 6. 12. 2022. Musíme podávat daňové přiznání z nabytí nemovitosti? Budeme něco platit? Jaká je lhůta, do kdy popřípadě máme daňové přiznání podat?
Vydáno: 12. 01. 2023
Česká s.r.o. , neplátce DPH, rozvíjí podnikání v oboru zprostředkování prodeje nemovitostí v Srbsku, zejména českým občanům. Stane se plátcem DPH až překročí obrat 1 mil. Kč za vyfakturované provize českým občanům za nákup nemovitosti v Srbsku ?
Vydáno: 26. 09. 2022
  • Článek
Přestože zákon č. 386/2020 Sb. , který zcela podstatným způsobem změnil způsob osvobození příjmů z prodeje nemovitostí, byl zveřejněn ve Sbírce zákonů již v září roku 2020, mnoho poplatníků se začíná zajímat o danou problematiku až nyní, v souvislosti se zpracováním přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021. Úvodem je nutno konstatovat, že klíčovým datem důležitým pro posouzení situace je 1. 1. 2021. Podle čl. IV bodu 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 386/2020 Sb. totiž platí, že došlo-li k nabytí nemovité věci před 1. 1. 2021, na příjem z pozbytí této nemovité věci podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen ZDP ), se použije osvobození podle textu zákona platného před tímto datem. Nejdůležitější tedy je, kdy k nabytí nemovité věci došlo.
Vydáno: 12. 04. 2022
Bytové družstvo prodalo firmě A půdní prostory a ve smlouvě se firma A zavazuje k tomu, že z půdy udělá bytové jednotky. Smluvní strany se dohodly, že úplata za umožnění výstavby jednotek v nemovitých věcech a nabytí vlastnického práva k těmto jednotkám bude poskytnuto nepeněžitou formou, a to formou zajištění oprav, rekonstrukcí a úprav domu (například ve výši 1,5 mil. Kč). K tomuto účelu byla podepsána Smlouva o výstavbě s družstvem a firmou A. Firma A rozestavuje bytové jednotky, zapisuje je na katastr jako rozestavěné a tyto „rozestavěné jednotky“ prodává firmě B na základě smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy o výstavbě. Vše projde katastrem, rozestavěné jednotky jsou na katastru přepsány z firmy A na firmu B, ale nikoliv na základě kupní smlouvy, ale na základě výše uvedené smlouvy o výstavbě. Po přepsání na katastru jsou jednotky u firmy B zapsané jako rozestavěné a po kolaudaci, nově vytvořené bytové jednotky prodává firma B finálním zákazníkům. Platí se daň z nabytí nemovitých věcí v jednotlivých případech a kolik: Převod půdního prostoru (půdy) z bytového družstva na firmu A – na základě smlouvy o výstavbě – nepeněžní plnění ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH – oprava domu – závazek vůči družstvu. Převod rozestavěných jednotek z firmy A na firmu B – na základě smlouvy o postoupení a povinnosti ze smlouvy o výstavbě. Dohodnutá cena za postoupení je 1 mil. Kč bez DPH + nepeněžní plnění ve výši 1,5 mil. Kč vůči družstvu (viz bod 2). Prodej nových zkolaudovaných jednotek z firmy B na konečné zákazníky – kupní smlouva.  
Vydáno: 14. 03. 2022
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2021, čj. 8 Afs 119/2020-38
Vydáno: 07. 03. 2022
Naše firma s. r. o. zvažuje koupi pozemku a následnou výstavbu chalupy, která by sloužila k pronájmu. Je to složité pro vedení účetnictví atd.? S manželem jsme jediní dva společníci firmy. Za jak dlouho je možné majetek prodat (jde mi o např. 15-20 let, abychom předali dětem) nebo jak toto řešit? Chtěli jsme původně chalupu postavit sami - ze zisku, ale zde bychom museli 15% daň, abychom mohli mít tento podnikatelský záměr. Můžete k tomuto tématu napsat, jaká jsou úskalí, výhody či nevýhody vlastnictví chalupy jako s. r. o. či fyzická osoba?
Vydáno: 25. 08. 2021
Rodiče mají dvě dospělé děti. Partneři spolu žijí celý život, a nikdy neuzavřeli manželství. Nemovitosti (3 byty) jsou psány pouze na jednoho z partnerů. Nemovitosti byly pouze v jeho osobním vlastnictví. Nikdy nebyly součástí obchodního majetku. Vzhledem ke zrušení daně z převodu nemovitostí, teď dostali nápad, jak se vyhnout placení daní a odměně notáři. Chtěli by uzavřít kupní smlouvy tak, aby každé dítě mělo jeden byt a rodiče jeden byt napůl. Mohou si nemovitosti prodat za jakoukoliv cenu a nechat na základě těchto smluv zapsat změnu vlastnictví na katastru? Jedná se nemovitosti v Praze, kde je hodnota každého z bytů vyšší než 5.000.000 Kč. Můžou si je prodat za symbolickou částku a vyhnout se i ohlášení nabytí majetku větším než 5.000.000 Kč bezúplatně? Dotaz je hlavně na to, zdali tam opravdu nejsou žádné další daně a poplatky a nevznikají nějaké další povinnosti… A zdali je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá.
Vydáno: 22. 07. 2021
Vlastním nemovitost více než 5 let, kterou pronajímám společnosti s. r. o. a daním podle § 9 zákona o daních z příjmů. Chci tuto nemovitost převést na syna. 1. Darováním nemovitosti nebude možné nemovitost odpisovat a nebudou se platit žádné daně? 2. Je možné nemovitost synovi prodat za odhadní cenu a ten ji pak bude odepisovat? Musím z prodejní ceny platit daň z příjmu? 3. Za jakou dobu musí být ověřená darovací smlouva podána na katastr nemovitostí?
Vydáno: 27. 06. 2021
Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen? Doplňující otázka: Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?
Vydáno: 29. 04. 2021
Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat.  1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají? 2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?
Vydáno: 05. 02. 2021
V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?
Vydáno: 19. 01. 2021
Dva společníci - manželé před 8 lety zakoupili s.r.o. - rekreační středisko za cenu 10 m. Kč. Nyní by chtěli s.r.o. zlikvidovat a majetek využívat pro vlastní potřebu, popř. postupně rozprodat. Cenu nemovitostí odhadl znalec na 13 mil. Kč, daňová zůstatková cena je 5 mil. Kč. Dále ve znaleckých cenách (v podstatě stejné jako na rozvaze) = cca 0,5 mil. Kč jsou drobný hmotný majetek a zásoby, 1 mil. Kč peníze na účtech a 0,2 mil. Kč pohledávky. Závazky 0,5 mil. Kč, 0,2 mil. Kč - základní kapitál a ostatní jsou fondy ze zisku a nerozdělený zisk (6 mil. Kč). Budou muset zaplatit daň z příjmů z částky 14,2 - 10 = 4,2 mil. Kč, nebo se bude postupovat dle jiného způsobu určení zdanitelného příjmu. Bude to příjem dle § 10 ZDP a bude možné, aby to danil některý z manželů nebo oba 1/2? Prosil bych odpověď dle novely zákona o daních z příjmů platné pro rok 2021. Dodatečná otázka - daň z nabytí nemovitostí se tohoto problému týká, nebo byla úplně zrušená?
Vydáno: 30. 12. 2020
Fyzická osoba dostala v roce 10/2017 darem pozemek od rodičů, na kterém postavila rodinný dům pro vlastní bydlení. Tento dům ale musela letos z finančních důvodů prodat a následně koupila pro vlastní bydlení byt. Bude muset zaplatit daň z příjmů z prodeje domu? Případně co vše může odečíst z prodejní ceny domu, aby zjistila základ pro daň? Jakým způsobem bude tyto výdaje prokazovat? Může ke snížení základu daně použít jednotlivé faktury za výstavbu domu? Může oproti příjmu za prodej domu použít i kupní cenu bytu? Platí se daň z nemovitostí i v případě získání pozemku darováním od rodičů? Jaká další přiznání a daně musí podat a zaplatit v této souvislosti? A v jaké výši? Jaké jsou termíny pro podání případných přiznání a jejich úhrady?
Vydáno: 17. 12. 2020
OSVČ zakoupila v 5/2018 jako soukromá, nepodnikající osoba pozemek za účelem výstavby rodinného domu k vlastnímu bydlení (za cca 1 mil. Kč). V 6/2020 tento pozemek ale prodala (za cca 2 mil. Kč) a v 7/2020 koupila jiný pozemek (za cca 1,2 mil. Kč) za stejným účelem. Dále pak, opět jako soukromá osoba, v 11/2020 koupila byt (za cca 2,6 mil. Kč). Tento byt využije buď k vlastnímu bydlení nebo jej poskytne k dočasnému bydlení rodičům. Jak bude postupovat, v souvislosti s uvedeným, při zdanění příjmů (jak vypočte daň z příjmů) a jaké musí podat další přiznání v souvislosti s těmito nákupy a prodeji?
Vydáno: 16. 12. 2020
  • Článek
Jak jsme vás již dříve informovali, v rámci protikrizových opatření bylo mimo jiné navrženo zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí, které bylo po dlouhém legislativním procesu úspěšně schváleno. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí však dochází také k dalším změnám, a to v zákoně o daních z příjmů . V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí i těchto změn společně s tím, pro koho je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí výhodné a pro koho nikoliv.
Vydáno: 18. 11. 2020
Velká novela daňového řádu – Rekapitulace k dani silniční v roce 2020 – Délka promlčecí doby u přestupků – Úrok z daňového odpočtu
Vydáno: 10. 11. 2020
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2020. 4, čj. 10 Afs 366/2019-35
Vydáno: 02. 11. 2020
Jste spoluvlastníkem několika pozemků, vy i druhý spoluvlastník máte každý na pozemcích ideální podíl ve výši ½. Vztahy k pozemkům jste se nyní rozhodli přeuspořádat, a to směnou. Po směně vlastníte některé pozemky každý sám a zbylé zůstávají ve vašem podílovém spoluvlastnictví. Směna proběhla tak, aby velikost směňovaných podílů byla ve výsledku stejná a aby ani jeden z vás neplatil žádný doplatek.
Vydáno: 08. 10. 2020
S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., dochází od 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.
Vydáno: 27. 09. 2020