Režim přenesení daňové povinnosti

Česká firma má půjčku od své německé sestry. Německá společnost vystaví fakturu za úroky dle smlouvy o půjčce. Na faktuře je text: Tax free intracommunity delivery. Jak česká firma zaúčtuje DPH na faktuře (reverse-charge nebo bez DPH) a na jakém řádku přiznání k DPH by se měla tato faktura vykázat?
Vydáno: 26. 02. 2024
OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje podle dokladů. Ve 12/2018 koupil osobní automobil a vložil do obchodního majetku. Automobil využívá pro služební i soukromé účely v poměru 80% služební jízdy a 20% soukromé jízdy. V roce 2021 byly odpisy přerušeny. Ve 12/2023 byl automobil odepsán. Automobil je stále zařazen v obchodním majetku. V lednu 2024 byl automobil používán pouze pro soukromé účely. V únoru 2024 chce OSVČ automobil prodat. Při prodeji automobilu se z kupní ceny odvede DPH na výstupu (řádek č.1). Bude se ještě provádět úprava odpočtu daně na vstupu, pokud byl automobil používán v lednu a část února pouze pro soukromé účely? Pokud ano, na jaké řády v přiznání k DPH a KH se uvádí? Při koupi automobilu se vyplňuje řádek č. 47 – hodnota pořízeného majetku. Vyplňuje se i při prodeji nějaký evidenční řádek DPH? 
Vydáno: 22. 02. 2024
OSVČ - plátce DPH - vedoucí daňovou evidenci vystavil v roce 2022 daňový doklad na stavební práce v přenesené daňové povinnosti - na odběratele A. Odběratel A - tuzemský plátce DPH fakturu nezaplatil a je víceméně pro tuto OSVČ nedohledatelný. Tuto činnost už nevykonává, nahradil ho odběratel B, který nadále používá tuto zmíněnou OSVČ jako svého subdodavatele a spolupráce pokračuje bez problému. Nicméně nezaplacená faktura zůstává v účetní evidenci, z hlediska OSVČ je nevymahatelná (m.j. i vzhledem k výši částky nemají smysl žádné právní kroky). Jakým způsobem se dá v daňové evidenci naložit s takovou fakturou? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Společnost zakoupila licenční práva na fotografie z fotobanky od poskytovatele z Německa. Licence se vztahuje na jedno použití v editoriálech ("one time use" na webech, sociálních sítích a newsletterech). Nejedná se o exkluzivní licenční právo, licenci si za malý poplatek (20 EUR) může zakoupit kdokoliv. Je za těchto podmínek licenční právo na fotografie z fotobanky předmětem srážkové daně a řídí se podle mezinárodní daňové smlouvy mezi CZ a DE?
Vydáno: 15. 02. 2024
Mohu uvést v jedné faktuře položku fakturovanou v přenesené daňové povinnosti a zároveň položku, na kterou se vztahuje DPH (12 či 21 %)? V rozpisu DPH bude tedy částka v nulové sazbě i v sazbě 12 či 21 % a zároveň věta "Jedná se o přenesení daňové povinnosti dle § 92a ..."? Druhý dotaz souvisí s prvním: Fakturuji-li položku v přenesené daňové povinnosti, udávám sazbu 0 % s tím, že správnou sazbu si určí odběratel? 
Vydáno: 14. 02. 2024
Jsme plátci DPH, mimo naši hlavní činnost pronajímáme dům s byty pouze občanům, neplátcům DPH. Toto nájemné je dle §56a osvobozeno od daně bez nároku na odpočet - ř. 50 daň. přiznání. V jednom bytě jsme měnili kotel, faktura je od plátce DPH kč 61 000,- a je vystavena v režimu přenesení daň. povinnosti - je v tomto případě vystavena správně? A co s DPH v daň. přiznání, když nelze uplatnit nárok na odpočet daně a jak fakturu zaúčtovat? D
Vydáno: 06. 02. 2024
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2023, čj. 2 Afs 323/2021-56
Vydáno: 01. 02. 2024
Naše firma, (plátce DPH), montuje tepelné čerpadlo pro soukromníka. Jiná firma uvádí (plátce DPH) tepelné čerpadlo do provozu. Nemůžeme se dohodnout na způsobu fakturace. Myslím, že by to mělo být takto: 1) Pokud faktura za uvedení tepelného čerpadla bude fakturována na naší firmu, tak by měla být s přenesenou daňovou povinností. 2) Pokud bude subdodavatel uvedení tepelného čerpadla do provozu fakturovat přímo soukromníkovi, tak bude fakturovat s 21% DPH. Firma naší firmě fakturuje s 21% DPH, a ne v režimu přenesené povinnosti. Argumentuje tím, že nedodávala čerpadlo, ona nemontovala, a pak platí toto: podle pokynu GFŘ z r. 2012 nespadá pod stavebně montážní práce, ale je to zatříděno jako: servis - prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu CZ-CPA 71. Jedná se o samostatnou službu ověření funkčnosti kotle a jeho spuštění (uvedení) do provozu v režimu s DPH. Má pravdu? 
Vydáno: 31. 01. 2024
Společnost CZ plátce DPH poskytuje službu v hodnotě 400 tis. Kč (datum vystavení dokladu 31.12.2023) na Slovensko osobě do té doby neregistrované k DPH. Slovenský příjemce služby (odměna za poskytnutí práva uzavírat lic. sml.) se stal osobou registrovanou k DPH 10.1.2024 a prý dle slovenských pravidel se nemusí stát osobou identifikovanou na tak krátkou dobu a máme si DPH odvést v ČR. Prosím o vyjádření, jak postupovat. 
Vydáno: 28. 01. 2024
Firma se mimo jiné zabývá výstavbou sportovních areálů. Při provedení výstavby sportovního areálu podléhá tato dodávka režimu přenosu daňové povinnosti (v závislosti na situaci u odběratele). V rámci těchto dodávek dodává i některé předměty, které nejsou montovány do stavby, např. některé sportovní nářadí. Na celou dodávku je obvykle sepsána jedna smlouva, popřípadě objednávka odběratele. Někdy je na tato plnění inkasována záloha a někdy jsou uplatňovány i pozastávky na celé plnění. Je nutné tato plnění rozdělovat zvlášť na plnění v přenosu DP a zvlášť na plnění podléhající DPH? Nebo je možné posoudit dodávku samostatných předmětů jako plnění vedlejší k plnění hlavnímu, které je v režimu přenosu DP, a zahrnout i tyto předměty v rámci přenosu DP? 
Vydáno: 08. 01. 2024
Přenos při plnění Ustanovení ZDPH3) Platnost Kód1) Dodání zlata § 92b odst. 2 od 1. 4. 2011 1 Poskytnutí zprostředkovatelské služby spočívající v dodání investičního zlata v případech podle § 92...
Vydáno: 01. 01. 2024
Česká společnost - plátce DPH nakoupí na Slovensku dříví od slovenského plátce DPH. Na faktuře by byla přenesená povinnost DPH. Český plátce odvede české DPH a současně uplatní nárok na odpočet DPH. Polský odběratel plátce DPH si sám odveze dříví z odvozního místa na Slovensku. Český plátce vyfakturuje polskému plátci toto dříví v režimu přenesené povinnosti DPH. Je to tak správně?
Vydáno: 28. 12. 2023
Česká firma, s.r.o., pojmenujeme ji Stavba s.r.o., český plátce DPH, má zakázku na Slovensku, ale není generálním dodavatelem, jedná se o práce na nemovitosti. Zakázka bude rozdělena do tří fází: 1. Fáze je vypracování projektové dokumentace v podílu dílčího plnění 70% zakázky projektové dokumentace a tuto firma Stavba s. r. o. si nechá vypracovat subdodavatelskou českou firmou Stavitel s. r. o. a ta jí bude fakturovat firmě Stavba s. r. o. Fakturace 11/2023. Je velmi pravděpodobné, že tuto fakturu vystaví s českou DPH, protože není plátcem DPH na Slovensku. 2. Firma Stavba s. r. o. bude fakturovat tuto projektovou dokumentaci slovenské firmě, která je usídlena na Slovensku, je to Slovenská firma plátce DPH, poskytla nám slovenské DIČ a budeme fakturovat S přenesenou daňovou povinností a daň odvede na Slovensku tato slovenská firma. 3. Fáze č. 2 má být fakturována zbývající část 30% projektové dokumentace, kdy tato má být již ve tvaru, kdy se podle ní bude postupovat při realizaci, časový úsek fakturace je 1. Q. 2024. 4. Fáze č. 3 Dodání technologie, včetně montáže do nemovitosti, kterou budeme nakupovat od dánské společnosti, (pořízení zboží z EU, zboží půjde pravděpodobně na Slovensko), ale fakturovat se bude na firmu Stavba s. r. o. Montáž bude zajišťovat český subdodavatel, který bude chtít fakturovat v PDP, ale přenášet bude český plátce českému plátci, protože ani jeden z nich nemá slovenské DIČ. Zajímá nás zejména posouzení, kdo z uváděných firem má být plátcem DPH na Slovensko a zda zboží z Dánska může být dánskou firmou fakturováno na firmu Stavba s. r. o. v režimu dodání zboží do jiného čl. státu (ČR), když ale fyzicky zboží se přepraví z Dánska přímo na Slovensko. 
Vydáno: 20. 12. 2023
Společnost, plátce DPH, má svoji fotovoltaickou elektrárnu a přebytky prodává společnosti, která obchoduje s elektřinou. Na jaký výnosový účet se tento prodej má účtovat. A prodej je v přenesené daňové povinnosti?
Vydáno: 18. 12. 2023
V říjnu jsme obdrželi peníze jako zálohu na stavební práce od odběratele, který v říjnu nebyl plátcem DPH. K přijaté záloze jsme v říjnu vytvořili daňový doklad a odvedli z něho 15% DPH. Práce proběhly až v listopadu, kdy už však odběratel je plátce DPH. Jak má nyní vypadat konečná faktura? Můžeme dát celé plnění do přenesené daňové povinnosti a nechat si vrátit DPH finančním úřadem, nebo by měla část plnění (ve výši uhrazené zálohy) podléhat 15% DPH z důvodu, že odběratel nebyl v té době plátcem a nebylo možné použít přenesenou daň, a jen zbytek plnění má být s přenesenou daní? 
Vydáno: 18. 12. 2023
Česká s. r. o., plátce DPH, hodlá prodat komerční nemovitý majetek jiné české s. r. o., která je také plátcem DPH, v režimu reverse charge. (Nemovitost je více než 5 let po kolaudaci). Součástí prodeje je nedokončený dlouhodobý majetek (TZ nemovitosti velká rekonstrukce, která spočívá v budování přístavby). Tento nedokončený dlouhodobý majetek zahrnuje náklady na přípravnou fázi výstavby, a to projektovou dokumentaci, přeložky provedené na cizím majetku, práce architekta, právní náklady a tak dále. Stavební povolení zatím není. Potřebujeme správně stanovit cenu prodeje a v jakém režimu DPH budeme to prodávat. Cena nemovitosti bez rekonstrukčních prací odhadovaná znalcem je 30 mil. Kč. Vynaložené náklady na přípravnou fázi rekonstrukci jsou ve výši 6 mil. a marže za provedenou práci byla stanovena vlastním odhadem cca 2 mil. Celková preferovaná cena prodeje je tedy 38 mil. A nyní je otázka, v jakém režimu DPH se bude prodávat nedokončený dlouhodobý majetek? Bude v režimu reverse charge jako součást ceny prodeje nemovitosti, nebo potřebujeme rozdělit tu cenu na cenu nemovitosti 30 mil. v režimu reverse charge a zvlášť cena projektové dokumentace rekonstrukce ve výši nákladů + marže 21 % DPH? Jak to správně uvést v kupní smlouvě? Dalším dotazem je, jak správně stanovit marži za prodej projektové dokumentace, jelikož prodáváme spojené osobě? Měli bychom mít nějaký podklad?  
Vydáno: 12. 12. 2023
Český plátce nakoupí od polského plátce díly na auto. Polský plátce vystaví fakturu s polskou DPH a odmítá fakturu opravit - vystavit bez polské daně i když má DIČ českého plátce. Český plátce má udělat reverse charge z celé částky nebo z částky bez polské daně? Podle jakého paragrafu se má postupovat? 
Vydáno: 07. 12. 2023
Pokud přijde česká faktura v přenesené daňové povinnosti s datem DUZP 30. 9. a datem vystavení 12. 10., můžu vyměření DPH odvod a nárok DPH udělat oběma řádky v říjnovém přiznání k DPH? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Obdrželi jsme fakturu za nákup domény- služba ze Švýcarska s jejich DIČ ve Švýcarsku. Jak postupovat u DPH- jsme plátci DPH v ČR. V přiznání uvedeme na řádku 12 a 43?
Vydáno: 24. 11. 2023
S.polečnost s r. o. postavila rodinný dům se třemi byty. Kolaudace proběhla v dubnu 2023. 2 byty jsou již prodány. Chybou dodavatele instalačních prací došlo k vytopení právě těchto prodaných bytů (popraskané vedení podlahového topení). S.r.o. v rámci reklamace musela zajistit a uhradit faktury za opravy (výměna podlah, opravy omítek, malování a spotřebu elektrické energie na vysoušení). Veškeré tyto náklady budou řešeny přes pojistku dodavatele. a) Budeme tyto práce a energii účtovat nákladově s nárokem na odpočet DPH? b) Jakým způsobem vyúčtujeme dodavateli? Jako náhradu škody bez DPH? Domnívám se správně, že nemůžeme dodavateli přeúčtovat veškeré náklady jako práce v režimu PDP, když tyto práce nebyly prováděny pro něho, ale pro nás, i když byly v rámci reklamace z jeho viny?
Vydáno: 20. 11. 2023