Daň z nemovitých věcí

Společnost vlastní areál, který slouží k úpravě odpadů pro její další využití. Pozemek o velikosti 11 000 m2, na kterém je uskutečňována úprava odpadů (kovového odpadu) tvoří funkční celek se zdanitelnou stavbou (kanceláře, sklad, oprava mechanizace). Společnost chce podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a tento pozemek a stavbu osvobodit dle § 4 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 1 písm. m) ZDP. Má na tento pozemek kolaudační rozhodnutí k tomuto účelu. Souhlas s provozováním zařízení od krajského úřadu. Může pozemek a stavbu osvobodit? Jakou rozlohu může osvobodit? Celých 11 000 m2, protože celý pozemek využívá k tomuto účelu. Nebo se musí podívat do projektové dokumentace, a prokázat finančnímu úřadu velikost plochy k osvobození projektovou dokumentací?
Vydáno: 26. 01. 2023
Ze společnosti A bylo na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpena nemovitost do společnosti B. Rozhodný den byl stanoven k 1.1.2023. Nicméně na katastr nemovitostí byl podán návrh na zápis vkladu vlastnického práva až 11.1.2023 a doposud nebyl zapsán. Jaká společnost má přiznat v roce 2023 daň z nemovitých věcí? V případě že společnost B, tak do kdy musí podat daňové přiznání?
Vydáno: 26. 01. 2023
Během roku 2022 jsem koupila garáž a teď v lednu 2023 jsem odeslala k tomu přiznání k dani z nemovitých věcí, na kterém jsem uvedla, že je za rok 2022. Teď si myslím si, že jsem udělala chybu, že přiznání mělo být (dopředu) za rok 2023. Je rok 2022 na přiznání je nesprávný a pokud ano, jakým způsobem se dá podání napravit, pokud to chci opravit ještě před termínem 31. 1. 2023? Přiznání je podané přes mou datovou schránku. 
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost AP pronajímá společnosti CAN areál, který je jejím majetkem, a který splňuje požadavky pro recyklační dvůr dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Tento areál slouží k úpravě odpadů pro jejich další využití. Pozemek (areál) tvoří funkční celek se zdanitelnými stavbami, které slouží jako kanceláře, sklady, servis mechanizace, a zázemí zaměstnanců. Veškerá oprávnění pro obchodování a nakládání s odpady (úpravu odpadů pro jejich další využití) má pouze společnost CAN, která s tímto odpadem obchoduje. Může mít společnost AP tuto nemovitost osvobozenu od daně z nemovitých věcí, nebo by ta oprávnění musela být napsána na společnost AP?
Vydáno: 17. 01. 2023
V prosinci 2022 jsme s manželem koupili pozemek za 50 000 Kč. Napsaný na nás na katastru nemovitostí byl na nás 6. 12. 2022. Musíme podávat daňové přiznání z nabytí nemovitosti? Budeme něco platit? Jaká je lhůta, do kdy popřípadě máme daňové přiznání podat?
Vydáno: 12. 01. 2023
Vlastním lázeňský dům jako fyzická osoba (nepodnikatel) a pronajímám ho podle § 9 ZDP právnické osobě, která v něm provozuje lázeňskou činnost jako poskytovatel zdravotních služeb. Musím platit daň z nemovitosti nebo je tato nemovitost osvobozena podle § 9 odst. 6 ZDP.  
Vydáno: 12. 01. 2023
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023.
Vydáno: 04. 01. 2023
  • Článek
Tímto příspěvkem bych rád tematicky podrobněji seznámil čtenáře s otázkami týkajícími se daně z nemovitých věcí. Zaměřili bychom se na základní povinnosti každého vlastníka nemovité věci na území České republiky, zákonné povinnosti, které z tohoto vlastnictví vyplývají, a v neposlední řadě i lhůty, v nichž má své povinnosti vůči správci daně splnit. V rámci exkurze v této daňové oblasti neopomenu poukázat na problematická posouzení nemovitých věcí, se kterými jsem se ve své praxi setkal, a to včetně vyplňování samotného formuláře k dani z nemovitých věcí. 1)
Vydáno: 01. 12. 2022
Prosím o uvedení paragrafů, které se týkají svěřenských fondů u zákona o DPH, zákona o dani z nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí
Vydáno: 01. 03. 2022
Společnost s r. o. koupila v roce 2021 pozemek a uplatnila odpočet DPH při pořízení v plné výši 21 %. Nyní podává daňové přiznání k dani z nemovitosti. Z výpisu z katastru je zřejmé, že se jedná o ostatní plochu (nezpevněná plocha ) se sazbou 0,20 Kč. Nemá uplatnění DPH při pořízení vliv na sazbu daně z nemovitostí? Pozemek k 1. 1. 2022 zatím neslouží k podnikání, ačkoli byl za tímto účelem pořízen.
Vydáno: 03. 02. 2022
Poplatnice daně z nemovitostí, fyzická osoba, vlastní 1/4 nemovitosti jako spoluvlastnice a druhou 1/4 společně s manželem (SJM). Další 1/4 vlastní právnická osoba a poslední 1/4 vlastní bratr poplatnice. Poplatník chce podat daňové přiznání na své podíly. Je možné podat přiznání: na 1/2 tj. svůj podíl včetně podílu ve SJM na jednom listě přiznání, nebo na 1/4 svého podílu a přidat další list na 1/4 ve SJM, nebo na 1/4 svého podílu musí podat poplatnice a na 1/4 ve SJM musí podat manžel?
Vydáno: 24. 01. 2022
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 
Vydáno: 07. 01. 2022
  • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.
Vydáno: 25. 11. 2021
  • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
  • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 
Vydáno: 06. 09. 2021
Fyzická osoba koupila nemovitost, stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. V následujících dvou letech došlo ke stavebním úpravám a následně vydáno kolaudační rozhodnutí se zápisem rodinný dům se 4 bytovými jednotkami k trvalému bydlení. Tuto nemovitost pronajala společnosti s ručením omezeným a ta ji využívá jako apartmány určené k pronájmu. Nemovitost u vlastníka není součástí obchodního majetku a příjmy za pronájem nemovitosti jsou zdaňovány v § 9 ZDP. Přiznání k dani z nemovitých věcí předkládá vlastník nemovitosti, který nemovitost "pouze" pronajímá. Jakou sazbu použije při vyplňování přiznání? Jedná se o podnikání nebo o zdanění stavby sloužící k potřebám bydlení? Při vyplnění přiznání použije při určení druhu stavby písmeno H-budova obytného domu nebo písmeno O-ostatní druhy podnikání?
Vydáno: 28. 08. 2021
Naše firma s. r. o. zvažuje koupi pozemku a následnou výstavbu chalupy, která by sloužila k pronájmu. Je to složité pro vedení účetnictví atd.? S manželem jsme jediní dva společníci firmy. Za jak dlouho je možné majetek prodat (jde mi o např. 15-20 let, abychom předali dětem) nebo jak toto řešit? Chtěli jsme původně chalupu postavit sami - ze zisku, ale zde bychom museli 15% daň, abychom mohli mít tento podnikatelský záměr. Můžete k tomuto tématu napsat, jaká jsou úskalí, výhody či nevýhody vlastnictví chalupy jako s. r. o. či fyzická osoba?
Vydáno: 25. 08. 2021
Občan České republiky, nepodnikající, si zakoupil nemovitost v Chorvatsku letos. Má podat v České republice daňové přiznání z nemovitostí do 31. 1. 2022 za tuto chorvatskou nemovitost? Popřípadě vzniknou nějaké povinnosti v České republice, co se týče vlastnění nemovitosti v Chorvatsku?
Vydáno: 23. 08. 2021
Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 
Vydáno: 24. 06. 2021