Daň z nemovitých věcí

  • Článek
Od 1. 1. 2024 můžeme očekávat rozsáhlé změny zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí), již 8. listopadu Senát schválil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační zákon“), jehož součástí je i rozsáhlá novela zákona o dani z nemovitých věcí. Novela zákona o dani z nemovitých věcí předpokládá dvojí účinnost. Velká část změn dopadá na zdaňovací období roku 2024 a menší část na zdaňovací období roku 2025. V případě, že u změn není uvedeno, že se jedná o změny s účinností od 1. 1. 2025, tak se jedná o změny účinné od 1. 1. 2024. Pojmem „novela zákona o dani z nemovitých věcí“ se rozumí zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění konsolidačního zákona a pojmem „zákon o dani z nemovitých věcí před novelou“ se rozumí zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění do 31. 12. 2023.
Vydáno: 10. 11. 2023
Součástí konsolidačního balíčku, který s sebou přináší výrazné změny v daňové oblasti, s plánovanou a předpokládanou účinností od ledna 2024, je i novelizace daně z nemovitých věcí. Návrh této části novely doznal poměrně výrazného pozměnění, proto přinášíme souhrn změn, které jsou a byly součástí novely.
Vydáno: 30. 10. 2023
Fyzická osoba vlastní pozemek s nemovitostí (rodinným domem). Tato nemovitost bude zbourána a následně bude na pozemku postaven nový dům pro bydlení. Jak postupovat u daně z nemovitých věcí? 
Vydáno: 12. 10. 2023
Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen k jiné službě (SIPO, zasílání údajů na e-mail), je každoročně do datové schránky doručena informace pro placení daně z nemovitých věcí. Pokud má zároveň zřízeny oba typy datové schránky, je informace doručena do datové schránky fyzické osoby.  
Vydáno: 12. 10. 2023
  • Článek
Cílem tohoto příspěvku je seznámit jeho čtenáře s detaily ozdravné snahy naší vlády, a to s ohledem na oblast daně z nemovitých věcí. V tisku se toho napsalo mnoho a stále píše. Pojďme se tedy podívat blíže pod lupu na detaily připravovaných ozdravných kúr z dílny vládní superkoalice.
Vydáno: 11. 10. 2023
Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově od 3. října 2023 využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tuto v pilotním provozu nově spuštěnou službu mohou využít pouze uživatelé daňové informační schránky DIS+ na portálu MOJE daně.  
Vydáno: 03. 10. 2023
  • Článek
Zákon o daních z příjmů obsahuje několik ustanovení, která se zabývají osvobozením příjmů z prodeje nemovitých věcí u poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) ZDP . Současně § 4b odst. 2 ZDP obsahuje možnost uplatnění tzv. podmíněného osvobození příjmů nesplňující podmínku pro přímé osvobození těchto příjmů, které je podmíněné vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, pokud poplatník oznámí správci daně získání těchto prostředků.
Vydáno: 26. 07. 2023
Je možné pronajmout v domě jednatele konkrétní místnost jeho firmě? Reálný stav je, že jednatel má ve svém RD kancelář (i sídlo firmy) a reálně z kanceláře vykonává ekonomickou činnost. (Jednatel je také majitelem RD jako FO, dům není v obch. majetku). Před RD parkuje na pozemku náležejícímu k domu (zastavěná plocha - dlažba) firemní automobil. Jaké má toto dopady na daň z nemovitých věcí? A řeší se z hlediska daně z nemovitosti např. i zmíněná zastavená plocha u domu, která je využívána smíšeně - pro parkování firemního automobilu i druhého osobního automobilu rodiny?
Vydáno: 13. 06. 2023
  • Článek
V poslední době několika týdnů jsme svědky takřka denní tiskové masáže o záměru naší vlády zvýšit daň z nemovitých věcí. Ano, vláda České republiky na doporučení Národní ekonomické rady skutečně otevřeně ústy ministra financí pana Stanjury proklamuje záměr zvýšit daň z nemovitých věcí, tedy například mimo jiné i bytů či chat v osobním vlastnictví, ale i dalších objektů pro různé druhy podnikatelského využití. Cílem tohoto mého článku není tentokrát odpovědět na otázku, zda je tato cesta správná, ale spíše jakým způsobem do budoucna co nejlépe využít dostupných informací, zejména pak v rámci evidence v katastru nemovitostí tak, abychom byli schopni výši daně z nemovitých věcí správně stanovit, a tím se nejen vyhnout případným rizikům doměrků ze strany správce daně, ale na druhé straně také zbytečně takříkajíc tuto daň nepřeplácet.
Vydáno: 26. 04. 2023
Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2023.  
Vydáno: 20. 04. 2023
Poplatníkům, kterým byla ze zákona v roce 2023 zřízena datová schránka, zašle Finanční správa do této datové schránky informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Těmto poplatníkům proto již nebude Česká pošta doručovat složenku (poštovní poukázku A).  
Vydáno: 20. 04. 2023
  • Článek
Pamatujete? S rokem 2013 skončily v České republice daně dědická a darovací. Ovšem předměty jejich zdanění nepominuly, coby „bezúplatné příjmy“ byly začleněny do předmětu zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Dědictví a dary si omezíme na nemovité věci, s nimiž bývá nejvíce práce… Nabyvatel postupně řeší tři druhy vzájemně provázaných daňových souvislostí. Nejprve, zda a jak má zdanit zděděné a darované věci (podíly). Pokud je využívá pro zdanitelné příjmy, tak jej dále zajímá hlavně možnost odpisování. A při jejich prodeji se dostává na pořad dne otázka, jestli bude nutno příjem zdanit.
Vydáno: 08. 03. 2023
OSVČ využívá pro podnikání garáž, která je součástí jeho rodinného domu. Nejedná se o samostatné stojící stavbu. Jaká bude sazba daně z nemovitých věcí u tohoto rodinného domu? Je třeba uplatnit pro prostor garáže zvýšení daně?
Vydáno: 06. 03. 2023
Jakou sazbou daně z nemovitosti se daní Bioplynové stanice, jestliže jsme akciová společnost zabývající se zemědělskou činností?
Vydáno: 02. 03. 2023
OSVČ fyzická osoba má nově zřízenou datovou schránku ze zákona. Musí podávat daňové přiznání daně z nemovitých věcí výhradně elektronicky přes svou datovou schránku, když v roce 2022 prodala nemovitost, ve které nepodniká, ve které bydlela a kterou nemá zařazenou v obchodním majetku? Jinak má již za dobu podnikání více nemovitostí, které jí slouží k podnikání, ale které se v roce 2022 nezměnily. Předpokládáme, že kdyby prodala cokoliv z nemovitostí, které jí sloužily k podnikání, musí podávat daňové přiznání výhradně elektronicky.
Vydáno: 03. 02. 2023
Společnost vlastní areál, který slouží k úpravě odpadů pro její další využití. Pozemek o velikosti 11 000 m2, na kterém je uskutečňována úprava odpadů (kovového odpadu) tvoří funkční celek se zdanitelnou stavbou (kanceláře, sklad, oprava mechanizace). Společnost chce podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a tento pozemek a stavbu osvobodit dle § 4 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 1 písm. m) ZDP. Má na tento pozemek kolaudační rozhodnutí k tomuto účelu. Souhlas s provozováním zařízení od krajského úřadu. Může pozemek a stavbu osvobodit? Jakou rozlohu může osvobodit? Celých 11 000 m2, protože celý pozemek využívá k tomuto účelu. Nebo se musí podívat do projektové dokumentace, a prokázat finančnímu úřadu velikost plochy k osvobození projektovou dokumentací?
Vydáno: 26. 01. 2023
Ze společnosti A bylo na základě rozdělení odštěpením sloučením odštěpena nemovitost do společnosti B. Rozhodný den byl stanoven k 1.1.2023. Nicméně na katastr nemovitostí byl podán návrh na zápis vkladu vlastnického práva až 11.1.2023 a doposud nebyl zapsán. Jaká společnost má přiznat v roce 2023 daň z nemovitých věcí? V případě že společnost B, tak do kdy musí podat daňové přiznání?
Vydáno: 26. 01. 2023
Během roku 2022 jsem koupila garáž a teď v lednu 2023 jsem odeslala k tomu přiznání k dani z nemovitých věcí, na kterém jsem uvedla, že je za rok 2022. Teď si myslím si, že jsem udělala chybu, že přiznání mělo být (dopředu) za rok 2023. Je rok 2022 na přiznání je nesprávný a pokud ano, jakým způsobem se dá podání napravit, pokud to chci opravit ještě před termínem 31. 1. 2023? Přiznání je podané přes mou datovou schránku. 
Vydáno: 25. 01. 2023
Společnost AP pronajímá společnosti CAN areál, který je jejím majetkem, a který splňuje požadavky pro recyklační dvůr dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Tento areál slouží k úpravě odpadů pro jejich další využití. Pozemek (areál) tvoří funkční celek se zdanitelnými stavbami, které slouží jako kanceláře, sklady, servis mechanizace, a zázemí zaměstnanců. Veškerá oprávnění pro obchodování a nakládání s odpady (úpravu odpadů pro jejich další využití) má pouze společnost CAN, která s tímto odpadem obchoduje. Může mít společnost AP tuto nemovitost osvobozenu od daně z nemovitých věcí, nebo by ta oprávnění musela být napsána na společnost AP?
Vydáno: 17. 01. 2023
V prosinci 2022 jsme s manželem koupili pozemek za 50 000 Kč. Napsaný na nás na katastru nemovitostí byl na nás 6. 12. 2022. Musíme podávat daňové přiznání z nabytí nemovitosti? Budeme něco platit? Jaká je lhůta, do kdy popřípadě máme daňové přiznání podat?
Vydáno: 12. 01. 2023