Daň z nemovitých věcí

Prosím o uvedení paragrafů, které se týkají svěřenských fondů u zákona o DPH, zákona o dani z nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí
Vydáno: 01. 03. 2022
Společnost s r. o. koupila v roce 2021 pozemek a uplatnila odpočet DPH při pořízení v plné výši 21 %. Nyní podává daňové přiznání k dani z nemovitosti. Z výpisu z katastru je zřejmé, že se jedná o ostatní plochu (nezpevněná plocha ) se sazbou 0,20 Kč. Nemá uplatnění DPH při pořízení vliv na sazbu daně z nemovitostí? Pozemek k 1. 1. 2022 zatím neslouží k podnikání, ačkoli byl za tímto účelem pořízen.
Vydáno: 03. 02. 2022
Poplatnice daně z nemovitostí, fyzická osoba, vlastní 1/4 nemovitosti jako spoluvlastnice a druhou 1/4 společně s manželem (SJM). Další 1/4 vlastní právnická osoba a poslední 1/4 vlastní bratr poplatnice. Poplatník chce podat daňové přiznání na své podíly. Je možné podat přiznání: na 1/2 tj. svůj podíl včetně podílu ve SJM na jednom listě přiznání, nebo na 1/4 svého podílu a přidat další list na 1/4 ve SJM, nebo na 1/4 svého podílu musí podat poplatnice a na 1/4 ve SJM musí podat manžel?
Vydáno: 24. 01. 2022
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 
Vydáno: 07. 01. 2022
  • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.
Vydáno: 25. 11. 2021
  • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
  • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 
Vydáno: 06. 09. 2021
Fyzická osoba koupila nemovitost, stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení. V následujících dvou letech došlo ke stavebním úpravám a následně vydáno kolaudační rozhodnutí se zápisem rodinný dům se 4 bytovými jednotkami k trvalému bydlení. Tuto nemovitost pronajala společnosti s ručením omezeným a ta ji využívá jako apartmány určené k pronájmu. Nemovitost u vlastníka není součástí obchodního majetku a příjmy za pronájem nemovitosti jsou zdaňovány v § 9 ZDP. Přiznání k dani z nemovitých věcí předkládá vlastník nemovitosti, který nemovitost "pouze" pronajímá. Jakou sazbu použije při vyplňování přiznání? Jedná se o podnikání nebo o zdanění stavby sloužící k potřebám bydlení? Při vyplnění přiznání použije při určení druhu stavby písmeno H-budova obytného domu nebo písmeno O-ostatní druhy podnikání?
Vydáno: 28. 08. 2021
Naše firma s. r. o. zvažuje koupi pozemku a následnou výstavbu chalupy, která by sloužila k pronájmu. Je to složité pro vedení účetnictví atd.? S manželem jsme jediní dva společníci firmy. Za jak dlouho je možné majetek prodat (jde mi o např. 15-20 let, abychom předali dětem) nebo jak toto řešit? Chtěli jsme původně chalupu postavit sami - ze zisku, ale zde bychom museli 15% daň, abychom mohli mít tento podnikatelský záměr. Můžete k tomuto tématu napsat, jaká jsou úskalí, výhody či nevýhody vlastnictví chalupy jako s. r. o. či fyzická osoba?
Vydáno: 25. 08. 2021
Občan České republiky, nepodnikající, si zakoupil nemovitost v Chorvatsku letos. Má podat v České republice daňové přiznání z nemovitostí do 31. 1. 2022 za tuto chorvatskou nemovitost? Popřípadě vzniknou nějaké povinnosti v České republice, co se týče vlastnění nemovitosti v Chorvatsku?
Vydáno: 23. 08. 2021
Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 
Vydáno: 24. 06. 2021
Realitní kancelář vlastní pozemek k prodeji již 3. rokem. Pozemek je pořízen na sklad jako zboží, zatím žádný prodej, nic se neděje, akorát každý rok se malá částka platí na daň z nemovité věci. Lze o tuto daň každým rokem navyšovat pořizovací cenu „zboží“ tedy pozemku? Nebo částka patří do nákladů roku placení? A další hypotetická úvaha - kdyby se společnost rozhodla, že pozemek raději použije k výstavbě třeba jinou firmou, je možné takto "reklasifikovat" zboží na pozemek účetním zápisem MD 031/D 112?
Vydáno: 04. 06. 2021
Podali jsme přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 na pořízenou bytovou jednotku a uvedli kód katastrálního územní dle listu vlastnictví 727164 (Praha - Vinohrady 2) a uvedli koeficient dle § 11 ve výši 2,5. Přišel nám ale platební výměr s opraveným kastastrálním územím na 727547 (Praha - Vinohrady 3) a koeficientem 5 a vyšší daňovou povinností. Dle správkyně daně je to bez debaty správně. Opravdu je možný takový rozpor mezi katastrálním územím uvedeným na listu vlastnictví v katastru nemovitostí a katastrálním územím pro účely daně z nemovitých věcí? Jak je možné tedy přiznání vyplnit správně? Druhý problém nastal v otázce, zda "byt" (takto zapsáno v KN) určený k nájmu dle § 9 ZDP je možné ponechat pod kódem R (pro bydlení - byt) nebo je nutné přeřadit do kódu U (pro ostatní druhy podnikání). Dle správce daně je nutné U. 
Vydáno: 26. 05. 2021
Prodala jsem nemovitost, kupní smlouva na nemovitost byla sepsána v prosinci 2020, vklad do katastru nemovitostí byl proveden 18. 1. 2021. Musím nemovitost vyřadit se svého daňového přiznání letos, nebo až k 31. 1. 2022. Je důležité datum podpisu smlouvy, nebo datum zápis vkladu do katastru... co se bere jako stav k 1 .1. 2021?
Vydáno: 21. 03. 2021
Lhůta pro přiznání k dani z nemovitých věcí každoročně končí posledního ledna – letos však vláda kvůli pandemii koronaviru umožnila podat daňové přiznání bez sankcí o dva měsíce později. Co všechno o něm musíte vědět, abyste jej do 31. března stihli vzorně vyplnit?
Vydáno: 17. 02. 2021
Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat.  1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají? 2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?
Vydáno: 05. 02. 2021
V loňském roce klient zdědit část nemovitosti po svém dědečkovi. Vlastní ji tedy více majitelů. K 1. 1. 2021 již je zapsán i v katastru nemovitostí jako dílčí vlastník. Jak mám postupovat při podání a placení daně z nemovitých věcí pro rok 2021? Daň z nemovitosti - dům platí jeden z vlastníků a domluví se na tom, že ostatní mu na to svým podílem přispějí, nebo přizná do daňového přiznání podíl a z toho mu bude daň vypočtena? Musí podat i přiznání k dani z nabytí nemovitosti po dědění po dědovi, když je tento převod vlastně osvobozen od daně z nabytí?
Vydáno: 19. 01. 2021
Pronajímatel fakturoval nájemci prostor jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet. Na konci roku nájemci přefakturoval částku za pojištění nemovitosti, roční odvoz komunálního odpadu a daň z nemovitosti. U všech těchto položek vyčíslil 0% DPH. Je to v pořádku?
Vydáno: 15. 01. 2021
Koupil jsem si bytovou jednotku do osobního vlastnictví v bytovém domě. Smlouva o koupi bytové jednotky byla podepsána 16.12. 2020. V katastru nemovitostí nejsem do dnešního dne (12. 1. 2021) zapsán jako vlastník bytové jednotky. Mám podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí k 31. 1. 2021 (za rok 2020 - zápis není proveden v KN) nebo až 31. 1. 2022 (zápis do KN bude proveden předpokládám v lednu 2021).
Vydáno: 12. 01. 2021
+ Zobrazit dalších 20