Silniční daň

Jak to bude se silniční daní za rok 2023, pokud vlastník a provozovatel vozidla kategorie N3 BC je občan (osoba nepodnikající), který vozidlo pronajímá s. r. o.? Má daň odvést občan na FÚ dle trvalého bydliště?
Vydáno: 16. 02. 2024
Vozidlo podléhající dani bylo prodáno (nebo vyřazeno z provozu) uprostřed měsíce (např. 7. 6. 2023). Původní vlastník daní do 31. 5. 2023 nebo do 30. 6. 2023? Dříve to řešil § 8 odst. 2, který je zrušený. Kde najdu řešení?
Vydáno: 10. 01. 2024
  • Článek
V porovnání s rokem 2022 nedochází v roce 2023 k tak překotným a zásadním změnám jako v roce 2022, kdy dne 8. 6. 2022 došlo k vyhlášení zásadní novely zákona o dani silniční č. 142/2022 Sb. , která se zpětně uplatnila i pro celý rok 2022.
Vydáno: 12. 12. 2023
  • Článek
V tomto článku se věnuji problematice daně silniční za zdaňovací období roku 2023. Řádné daňové přiznání k dani silniční za rok 2023 je poplatník povinen podat nejpozději do 31. 1. 2024. Na úvod bych si dovolil připomenout skutečnost, že od roku 2022 byly zrušeny zálohy na daň silniční. V praxi nastala celá řada případů, kdy někteří poplatníci platili zálohy za rok 2022 a poté nepodávali daňové přiznání, neboť nevlastnili vozidla, která by podléhala dani silniční (od roku 2022 byl počet vozidel podléhajících dani silniční značně redukován, obdobně jako výše daně za vozidla). Mohla nastat také situace, že byly placeny zálohy na rok 2023 a daňová povinnost také nenastala, popř. bude v nižší výši, než činí zaplacené zálohy. U takovýchto poplatníků tedy může Finanční správa ČR evidovat přeplatky na dani silniční. V této souvislosti Finanční správa ČR opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají vratitelný přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení.
Vydáno: 12. 12. 2023
  • Článek
Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDSIL“). Jeho změny účinné od 1. 1. 2024 byly provedeny zákonem č. 432/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.
Vydáno: 01. 12. 2023
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.  
Vydáno: 23. 10. 2023
Společnost A zapůjčí peníze společnosti B. Společnost B koupí u společnosti C auto. Je možné v technickém průkazu uvést provozovatelem společnost B a vlastníkem společnost A? 
Vydáno: 17. 10. 2023
Jsem OSVČ, plátce DPH. Koupil jsem si starší vůz s možností odpočtu DPH. Automobil budu používat výhradně pro svou ekonomickou činnost, takže jsem si DPH uplatnil v plné výši. Automobil je osobní, kategorie M1-nemusím se přihlašovat k platbě silniční daně? Mohu si uplatňovat DPH z PHM? Pokud ano, musím vést knihu jízd? Předpokládám, že si mohu uplatňovat DPH např. z oprav, nákup např. autosedaček, atd.? V DPFO za rok 2023 budu uplatňovat paušální výdaj, takže nevím jestli si mohu nárokovat DPH z výše uvedených.
Vydáno: 09. 10. 2023
  • Článek
V minulém roce byla v oblasti silniční daně provedena řada změn za účelem jejího zjednodušení a mnoho daňových subjektů přestalo být jejími poplatníky. V zákoně č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, (dále jen „zákon o dani silniční “), však stále existují některá ustanovení, která nejsou výkladově jasná a dle našich zkušeností bývají i předmětem nepříjemných a zdlouhavých daňových kontrol. Jedním z těchto ustanovení je i § 12 zákona pojednávající o slevě na dani u kombinované dopravy, zejména pak text uvedený v jeho odstavci 1 písm. a).
Vydáno: 11. 04. 2023
FO podnikající (účetnictví) přešla k 1. 1. 2023 dle OR na PO společnost s. r. o. Notářský zápis o přeměně společnosti byl sepsán 1. 12. 2022. Dle notářského zápisu se společník podílí na základním kapitálu společnosti vkladem 1 mil., který je nepeněžitý. Obchodní závod zakladatele tvoří nepeněžitý vklad do základního kapitálu dle ocenění majetku. Ocenění majetku je ve výši 13,5 mil a na vklad společníka je započítán 1 mil. Zbytek 12,5 mil má být vkladové ážio. Jak bude o těchto vkladech, pohybech účtováno u FO a u PO? Koncové stavy RZV k 31.12 FO budou počáteční stavy RZV PO. Jak bude účtováno o základním kapitálu-vkladu společníka a vkladovém ážio. V majetku FO jsou NA automobily, které by měly přejít v rámci vkladu do majetku nové právnické osoby, s. r. o., zápis v obchodním rejstříku je od 1. 1. 2023. Kdy dochází tedy k jejich nabytí - zápisem do OR nebo přepisem v registru (do 31. 1. 2023 stále nejsou převedeny)? Zajímá mne od kdy a kdo bude platit silniční daň, náklady za vozidla, PHM, opravy. Zda bude probíhat mezi firmami přefakturace? Stejný problém s nemovitostmi - od kdy se bere rozhodný okamžik - s ohledem na daň z nemovitosti - zápis do OR nebo až změnou v katastru - do této doby 31. 1. 2023 nezměněno?
Vydáno: 09. 02. 2023
Zůstává po novele silniční daně od roku 2022 sazba 0 Kč za každý celý kalendářní měsíc, po který má vozidlo SPZ vyřazenou z registru silničních vozidel (tzv. depozit)?
Vydáno: 09. 02. 2023
Jak se bude vykazovat v DP k silniční dani za rok 2022 nákladní automobil kategorie BA v DP, jestliže SPZ byla celý rok 2022 v depozitu? Pokud má OSVČ jen toto vozidlo bude podávat za rok 2022 přiznání k silniční dani? 
Vydáno: 01. 02. 2023
  • Článek
Ve Sbírce zákonů v roce 2022 vyšlo 471 nových právních předpisů a úředních sdělení – více než 9 týdně! Pro srovnání, v roce 2021 to bylo 533 a o rok dříve dokonce 612. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát… My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme na daňové novinky plně schválené zákonodárci v roce 2022, které by dle legislativních zvyklostí a respektu k poplatníkům měly nabýt účinnosti (závaznosti) od 1. 1. 2023. Ovšem realita je méně optimální a často legislativní změny nedávají daňovým subjektům dostatečný čas na seznámení a účinnosti nabývaly již v průběhu roku 2022. A jsou i opačné případy, kdy si již přijatý právní předpis – či několik změnových bodů – počká na nabytí účinnosti třeba i několik let. Pokusíme se v tom udělat pořádek, ať vám nic podstatného ohledně daňových novinek neunikne. Dodejme, že kromě přímých novel daňových zákonů byly přijaty i jejich méně přehledné nepřímé novely ukryté ve zvláštních právních předpisech, a tradičně došlo od 1. 1. 2023 také k řadě tzv. parametrických změn (např. zvýšení minimální a průměrné mzdy). Můžeme předeslat, že nejvýznamnějšími příznivými novinkami roku 2023 bylo zdvojnásobení limitu obratu plátce DPH na 2 miliony Kč, a stejně tak i limitu příjmů OSVČ pro tzv. paušální režim umožňující zbavit se administrativy. A potěšilo také prodloužení možnosti zkrácených mimořádných daňových odpisů hmotného majetku z odpisových skupin 1 a 2 o další dva roky, případně jejich kratšího finančního leasingu. Naopak hodně nepříjemné bylo rozšíření daní z příjmů právnických osob o spornou daň z nadměrného zisku s těžko uvěřitelnou sazbou 60 %, kterou nejspíše čeká tvrdý souboj státních úředníků a dotčených hodně velkých firem před soudy. Nemilé je i rozdělení zmíněného paušálního režimu OSVČ do tří pásem, kterým přísluší jiné výše paušální daně.
Vydáno: 30. 01. 2023
  • Článek
Vedeme daňovou evidenci, máme dvě osobní auta kategorie M1G, M1, nákladní auto kategorie N1G a nákladní přívěs kategorie O2. V roce 2022 jsme neplatili žádnou silniční daň a nebudeme za rok 2022 podávat daňové přiznání. Je to tak správně?
Vydáno: 24. 01. 2023
1) Návěsy, které nejsou označeny v TP druh karoserie DA, jsou předmětem silniční daně?   2) Nákladní automobily N nad 12t, které mají v TP podkategorie G nebo slovy terénní, jsou předmětem silniční daně?  3) Jak máme postupovat, pokud není v TP uvedena kategorie vozidla ani druh karoserie? Jsou to většinou Tatry se se starším TP.
Vydáno: 17. 01. 2023
  • Článek
V tomto článku se budu věnovat informacím k podání přiznání k dani silniční a také základním informacím týkajícím se stanovení výše daně za zdanitelná vozidla. V úvodu považuji za vhodné připomenout, že od zdaňovacího období roku 2022 byl zákon o dani silniční zásadním způsobem novelizován. Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění účinném ke dni účinnosti novely, tj. zákon č. 142/2022 Sb. (dále jen „zákon o dani silniční “). Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení zákona o dani silniční se tedy použijí zpětně za celé zdaňovací období roku 2022, tj. od 1. 1. 2022.
Vydáno: 14. 01. 2023
V rámci převodu části obchodního závodu došlo k převodu osobního automobilu, 2 tahače (kategorie N3 s kódem BC) a návěsu (kategorie O4 s kódem DA). Smlouva o převodu obchodního závodu ze dne 29. 9. 2022 nabyla účinnosti k 1. 10. 2022. Fyzické předání vozidel k užívání novému nabyvateli proběhlo 5. 10. 2022. Změna v registru vozidel proběhla 18. 10.2022. Jeden tahač nabyvatel nechal opatřit registrační značkou na vývoz s platností do 2. 11. 2022 a do tohoto termínu bylo vydáno ORV se zápisem osoby užívající toto vozidlo (v ORV zapsán vlastník česká s.r.o. a místo povoleného pobytu/sídlo: Litevská republika). Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel ukončeno k 25. 10. 2022. Dotazy: 1) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 1. 10. 2022: Účetní jednotka zaúčtovala účetní odpisy na účty 551/082 ve výši součtu odpisů připadajících na měsíce leden až září 2022. Účetní zůstat. cenu odúčtovala účetním zápisem na účtech 547/082. Vyřazení vozidel provedla v pořizovacích cenách účetním zápisem na účtech 082/022. Pozn.: Bude uplatněna 1/2 daňového odpisu připadajícího na rok 2022. 2) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 25. 10. 2022 bylo ukončeno a vyčísleno pojišťovnou spotřebované pojistné (povinné ručení a havarijní pojištění). Účetní jednotka vyčíslila daňově účinné pojistné připadající na období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 a daňově neúčinné pojistné připadající na období od 1. 10. 2022 do 25. 10. 2022. 3) Osobní automobil a návěs předmětem daně silniční nejsou. Protože není dle akt. platné právní úpravy k dani silniční předmětné, zda je vozidlo užíváno, ale je klíčové, kdo je a v jakém měsíci zapsán jako provozovatel vozidla do RV (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDS), bude platit ÚJ daň silniční přinejmenším u jednoho tahače s kategorií vozidla N3 s kódem druhu karoserie BC a to za měsíce leden až září, tj. 13 800,- Kč (nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy tohoto tahače v tunách činí 45, tomu odpovídá daňová sazba 18 400,- Kč za rok). Slevu dle § 6 odst. 6 ZDS již uplatňovat nelze – zrušeno novelou ZDS, lze uplatňovat pouze slevu dle § 12, pokud by byla pro ni náplň. Je tento postup správný? U druhého tahače prosím o odpověď, zda bude z titulu přidělení registrační značky pro vývoz toto vozidlo v říjnu předmětem daně silniční a zda za něj zaplatí ÚJ silniční daň také za období leden až září.
Vydáno: 12. 01. 2023
Vedeme daňovou evidenci, máme 2 osobní auta kategorie M1G, M1, nákladní auto kategorie N1G a nákladní přívěs kategorie O2. V roce 2022 jsme neplatili žádnou silniční daň a nebudeme za rok 2022 podávat daňové přiznání, je to tak správně?
Vydáno: 05. 01. 2023
Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.
Vydáno: 02. 01. 2023
Účetní jednotka má v majetku pouze osobní vozy a dále zaměstnanci, se souhlasem zaměstnavatele, při služebních cestách používají své soukromé osobní vozy. Bude za rok 2022 účetní jednotka podávat PŘIZNÁNÍ k silniční dani?
Vydáno: 30. 12. 2022