Silniční daň

1) Návěsy, které nejsou označeny v TP druh karoserie DA, jsou předmětem silniční daně?   2) Nákladní automobily N nad 12t, které mají v TP podkategorie G nebo slovy terénní, jsou předmětem silniční daně?  3) Jak máme postupovat, pokud není v TP uvedena kategorie vozidla ani druh karoserie? Jsou to většinou Tatry se se starším TP.
Vydáno: 17. 01. 2023
  • Článek
V tomto článku se budu věnovat informacím k podání přiznání k dani silniční a také základním informacím týkajícím se stanovení výše daně za zdanitelná vozidla. V úvodu považuji za vhodné připomenout, že od zdaňovacího období roku 2022 byl zákon o dani silniční zásadním způsobem novelizován. Dne 1. 7. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 142/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/2012 Sb. , o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění účinném ke dni účinnosti novely, tj. zákon č. 142/2022 Sb. (dále jen „zákon o dani silniční “). Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení zákona o dani silniční se tedy použijí zpětně za celé zdaňovací období roku 2022, tj. od 1. 1. 2022.
Vydáno: 14. 01. 2023
V rámci převodu části obchodního závodu došlo k převodu osobního automobilu, 2 tahače (kategorie N3 s kódem BC) a návěsu (kategorie O4 s kódem DA). Smlouva o převodu obchodního závodu ze dne 29. 9. 2022 nabyla účinnosti k 1. 10. 2022. Fyzické předání vozidel k užívání novému nabyvateli proběhlo 5. 10. 2022. Změna v registru vozidel proběhla 18. 10.2022. Jeden tahač nabyvatel nechal opatřit registrační značkou na vývoz s platností do 2. 11. 2022 a do tohoto termínu bylo vydáno ORV se zápisem osoby užívající toto vozidlo (v ORV zapsán vlastník česká s.r.o. a místo povoleného pobytu/sídlo: Litevská republika). Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel ukončeno k 25. 10. 2022. Dotazy: 1) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 1. 10. 2022: Účetní jednotka zaúčtovala účetní odpisy na účty 551/082 ve výši součtu odpisů připadajících na měsíce leden až září 2022. Účetní zůstat. cenu odúčtovala účetním zápisem na účtech 547/082. Vyřazení vozidel provedla v pořizovacích cenách účetním zápisem na účtech 082/022. Pozn.: Bude uplatněna 1/2 daňového odpisu připadajícího na rok 2022. 2) Je následující postup účetní jednotky (převodce vozidel) správný? K 25. 10. 2022 bylo ukončeno a vyčísleno pojišťovnou spotřebované pojistné (povinné ručení a havarijní pojištění). Účetní jednotka vyčíslila daňově účinné pojistné připadající na období od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 a daňově neúčinné pojistné připadající na období od 1. 10. 2022 do 25. 10. 2022. 3) Osobní automobil a návěs předmětem daně silniční nejsou. Protože není dle akt. platné právní úpravy k dani silniční předmětné, zda je vozidlo užíváno, ale je klíčové, kdo je a v jakém měsíci zapsán jako provozovatel vozidla do RV (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDS), bude platit ÚJ daň silniční přinejmenším u jednoho tahače s kategorií vozidla N3 s kódem druhu karoserie BC a to za měsíce leden až září, tj. 13 800,- Kč (nejvyšší povolená hmotnost jízdní soupravy tohoto tahače v tunách činí 45, tomu odpovídá daňová sazba 18 400,- Kč za rok). Slevu dle § 6 odst. 6 ZDS již uplatňovat nelze – zrušeno novelou ZDS, lze uplatňovat pouze slevu dle § 12, pokud by byla pro ni náplň. Je tento postup správný? U druhého tahače prosím o odpověď, zda bude z titulu přidělení registrační značky pro vývoz toto vozidlo v říjnu předmětem daně silniční a zda za něj zaplatí ÚJ silniční daň také za období leden až září.
Vydáno: 12. 01. 2023
Vedeme daňovou evidenci, máme 2 osobní auta kategorie M1G, M1, nákladní auto kategorie N1G a nákladní přívěs kategorie O2. V roce 2022 jsme neplatili žádnou silniční daň a nebudeme za rok 2022 podávat daňové přiznání, je to tak správně?
Vydáno: 05. 01. 2023
Na podání daňového přiznání k dani silniční je čas do úterý 31. 1. 2023. V této lhůtě je nutné daň také zaplatit.
Vydáno: 02. 01. 2023
Účetní jednotka má v majetku pouze osobní vozy a dále zaměstnanci, se souhlasem zaměstnavatele, při služebních cestách používají své soukromé osobní vozy. Bude za rok 2022 účetní jednotka podávat PŘIZNÁNÍ k silniční dani?
Vydáno: 30. 12. 2022
Akciová společnost vlastní nákladní automobil BB skříňový, kategorie N1 RENAULT. V technickém průkazu jsou uvedeny dva výrazy : 1. F1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost (kg) 3 500/3 500 a druhý výraz N Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu (kg) N1, N2, N3, N4 1 850 / 1 850 , 2 100/ 2 100. Který z těchto dvou výrazů použít pro stanovení silniční daně, abychom si pro tento rok stanovili, zda budeme, či ne, platit daň.
Vydáno: 28. 11. 2022
Do 31. 1. 2023 budu muset zpracovat přiznání k silniční dani, nebo ho nemusím podat, zaplatit, a můžu si uplatnit paušál na osobní auto 48 000 Kč jako v minulých letech? Vedu daňovou evidenci.
Vydáno: 28. 11. 2022
Gymnázium a SOŠ je příspěvkovou organizací města. Má dva osobních automobilů do 3,5 tun. Jsou předmětem silniční daně? Musí se k silniční dani registrovat a podávat daňová přiznání, resp. platit čtvrtletní zálohy nebo jsou osvobozena a přiznání ani zálohy se neplatí? Automobily jsou využívány pro přepravu sportovců na závody, sportoviště atd., případně pro školení učitelů.
Vydáno: 11. 11. 2022
Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků cca ve výši 1 463 000 000 Kč nejen z letošního roku, ale i z minulosti. Ověřili jste si zůstatek stavu vašeho osobního daňového účtu?
Vydáno: 10. 11. 2022
Firma má pouze 4 osobní automobily (benzín). V roce 2022 neplatila žádnou silniční daň. Nebude za rok rok 2022 podávat ani daňové přiznání k silniční dani? Je to tak správně? Povinnosti ze silniční daně je zcela zbavena?
Vydáno: 21. 10. 2022
OSVČ se v roce 2022 registrovala jako plátce DPH. Na finančním úřadě byla informována, že se nemusí registrovat jako plátce silniční daně a náklady osobního auta může uplatňovat v účetnictví. Nemusí se opravdu registrovat jako plátce silniční daně, do kterého zdaňovacího období je to platné - do kdy se neplatí silniční daň? Jako majitel osobního auta má ve velkém technickém průkazu svoje rodné číslo. Může si uplatnit odpočet DPH z PHM i dalších nákladů, i když auto není majetkem firmy - OSVČ? Auto uplatňuje z 80 % v podnikání, 20 % soukromé účely. Měla by být sepsána nájemní smlouva auta mezi občanem A.B. a OSVČ A.B.?
Vydáno: 07. 10. 2022
  • Článek
Zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, byl z hlediska jeho novelizací poměrně stabilní. Lze říci, že novely tohoto zákona nebyly zásadní. Ve většině případů se jednalo o změny formálnějšího či upřesňujícího charakteru, které neměly nikterak zásadní dopad do vymezení předmětu daně či výše daně. Jednou z výjimek byl zákon č. 299/2020 Sb. , kterým se měnily některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byla u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 t (kromě osobních automobilů) snížena sazba daně cca o 25 %, a to od zdaňovacího období roku 2020.
Vydáno: 14. 09. 2022
Společnost do roku 2022 přiznává v rámci silniční daně nákladní automobil - 2 nápravy, největší technicky přípustná hmotnost = 3,5 t - je tento automobil předmětem silniční daně po novele s účinností od 1.1.2022? Dále přiznávala hybridní osobní vozidlo (elektromotor+zážehový motor) a osvobozovala toto vozidlo dle par. 3 písm.f) zákona o silniční dani - je toto vozidlo předmětem daně po novele s účinností od 1.12021? Pokud obě vozidla nejsou předmětem daně, je nutné za rok 2022 podávat daňové přiznání a můžeme žádat o vrácení přeplatku za rok 2022?
Vydáno: 22. 08. 2022
Autoškola zakoupila autobusy. Z jakého řádku VTP bude účetní čerpat údaje pro výpočet silniční daně? Autobusy mají kategorii M2 a M3.
Vydáno: 22. 08. 2022
  • Článek
Daň silniční byla s účinností od 1. července 2022 zásadním způsobem novelizována, a to tak, že se účinky změny projeví zpětně již v rámci celého zdaňovacího období 2022. Článek představuje novou koncepci daně silniční, která je úzce navázána na právní úpravu zdanění vozidel harmonizovanou právem Evropské unie. Vedle vysvětlení návaznosti na harmonizovanou právní úpravu se článek zaměřuje na konkrétní podobu nových hmotněprávních ustanovení a na změny ve správě daně silniční. Popisuje také legislativní chybu, ke které při novelizaci došlo, a nabízí její řešení pro aplikační praxi, než ji opraví zákonodárce výslovnou novelou.
Vydáno: 26. 07. 2022
Z důvodu novely zákona o dani silniční jsou pro zdaňovací období 2022 vydány nové tiskopisy k dani silniční, které jsou zveřejněny pouze ve tvaru PDF v databázi daňových tiskopisů na webu Finanční správy.
Vydáno: 05. 07. 2022
Je možné, aby zemědělský podnikatel - fyzická osoba, vedl účetnictví a ve výkazu zisků a ztrát uvedl v osobních nákladech pouze náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a žádné mzdové náklady s vysvětlením, že osobní náklady jsou pouze náklady OSVČ na sociální a zdravotní a nemá žádné zaměstnance? Nemusí zaměstnávat sám sebe? Uvádí, že je neplacený pracovník. Je možné, aby zemědělský podnikatel – fyzická osoba, vedl účetnictví a v aktivech – DHM neuvedl žádné vlastní pozemky, ale ve výkazu zisků a ztrát uvedl částku daní s tím, že se jedná o daň silniční a dále o daň z nemovitostí – z vlastních pozemků, které obdělává, ale nemá je vloženy do aktiv?
Vydáno: 01. 07. 2022
Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.
Vydáno: 01. 07. 2022
Dle novely silniční daně je kategorizace nákladních vozidel nad 12 tun dle karoserie BA, BB a BC, BD. Ve starším velkém TP ale nejsou uvedeny tyto kategorie karoserie. Z jakého údaje se bude vycházet pro stanovení silniční daně u aut nad 12 tun? Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční. Např. chladírenský návěs - v novějším TP je tento druh DA uveden, ale ve starších TP (např. rok 2017) není ani zmínka. Pouze, že se jedná o O4. Podle čeho pak zjistím, že není předmětem daně?
Vydáno: 28. 06. 2022