Základ DPH a jeho opravy

Nezisková organizace, plátce DPH, v lednu 2024 zaplatila 220.000 Kč za hmotný majetek: pec-konvektomat. Dodavatel vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti § 92a. Jak dodavatel, tak odběratel fakturu vyčíslili v kontrolním hlášení za leden 2024. Je to tak správně? Zboží bylo dodáno až v měsíci květnu 2024. K 1. 6. 2024 nezisková organizace chce zaslat na FÚ, po roce, ukončení registrace DPH. A tento HM bude problém. Jak postupovat – vyčíslit z 220 000 Kč DPH, které v řádku 47 bude muset odběratel odvést?
Vydáno: 16. 07. 2024
Vstupuje oprava základu daně dle § 46 zákona o DPH do výpočtu koeficientu DPH?
Vydáno: 16. 07. 2024
Advokát vystavuje fakturu za právní služby, cestovné, promeškaný čas, soudní náklady řízení. Kromě právních služeb vše účtuje bez DPH. Je to takto správně?
Vydáno: 16. 07. 2024
  • Článek
Článek 73 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že základ daně v případě vkladu nemovitostí jednou společností do základního kapitálu druhé společnosti výměnou za akcie této druhé společnosti musí být určen s ohledem na emisní hodnotu těchto akcií, pokud se tyto společnosti dohodly, že protiplnění za tento kapitálový vklad bude tvořeno touto emisní hodnotou.
Vydáno: 16. 07. 2024
  • Článek
Článek 16 a článek 74 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že při bezúplatném přenechání tepla vyrobeného z bioplynu kogenerační jednotkou, základ daně odpovídá nákladové ceně tohoto tepla, pokud je použití zboží pro účely jiné než podnikání.
Vydáno: 16. 07. 2024
Dodavatel (ČR) přijal od odběratele (ČR) zálohu ve výši 100% v cizí měně ( celkem 121 EUR) na dodávku zboží ke dni 31. 5., následně vystavil daňový doklad k přijaté platbě, základ daně a daň přepočetl na českou měnu kurzem platným 31. 5. (25 Kč/EUR) základ daně 100 Eur (2 500 Kč, daň 525 Kč) K dodávce zboží došlo 4.6., načež dodavatel vystavil fakturu - daňový doklad , kde vyčíslil částku základu daně (100 EUR) a daň (21 EUR) kurzem platným k 4. 6. (24,50) a vyčíslil vyrovnání záklohy: základ daně -50 Kč, daň -10,50 Kč. Domníváme se, že tento postup není správný, protože nedošlo k navýšení ani ke snížení základu daně oproti základu daně dle dokladu k uhrazené záloze (§ 37a ZDPH). Můžete prosím vysvětlit, jak se v tomto případě (kdy se nemění základ daně vyjádřený v cizí měně při uskutečnění zdanitelného plnění oproti základu daně dle daňového dokladu k přijaté úplatě)? 
Vydáno: 09. 07. 2024
V roce 2024 jsme byli finančním úřadem upozorněni, že nemáme ukončený vývoz zboží do Chile, protože nebyl prokázán výstup zboží z EU a musíme zboží dodanit. Původní faktura je z listopadu 2022. Jaký je teď postup? Jaké doklady máme vystavit a do jakého období, s jakým DUZP? Za kým půjde doměřená daň? Vstup zatím neřešíme. 
Vydáno: 03. 07. 2024
Společnost s r. o. stavěla po dobu 5 let multifunkční dům. Částečně kanceláře, částečně bytové jednotky. Po celou dobu si uplatňovalo DPH v 21 %. Nyní se snaží zjistit podklad pro úpravu DPH - pronájem bytových jednotek bez DPH. Řekněme, že každý rok proinvestovali 10 mil. korun - dohromady 50 mil. korun. Řeším lhůtu 10 let pro každých 10 mil. zvlášť? Tedy uplyne mi lhůta pro úpravu na fakturách z roku 2019 dřív než na fakturách z roku 2023?
Vydáno: 26. 06. 2024
Plátce DPH prodává auto koupené v roce 2022 za 440 000 Kč+ DPH. Toto auto bylo po celou dobu používáno k podnikání z 60% (uplatněn částečný odpočet DPH). Nyní toto auto prodává za 75 000 Kč včetně DPH. Jaké částky uvést na vystavené faktuře za auto a v přiznání k DPH (které řádky), aby se zohlednilo 60% využití pro podnikání a možnost uplatnění jen částečného odpočtu při nákupu?
Vydáno: 10. 05. 2024
Obchodní společnost bude stavět polyfunkční dům, kde převládá funkce bydlení (51 %), komerční prostory budou ve zbývajících 49 % plochy. Objekt má mít dle stavebního povolení 3 užitná podlaží, kde: suterén bude sloužit jako společné technické zázemí (kotelna a ohřev TUV, sklepní prostory, garážové stání a společné spojovací schodiště); 1. NP pro komerční využití společnosti (kanceláře, společné schodiště); 2. NP pro samostatné bydlení, kde budou dvě bytové jednotky(+ sklepní koje, společná chodba a schodiště). Oba byty budou do 120 m2, v plánu je jejich pronájem FO, případně prodej. Jakou sazbu nám mají fakturovat dodavatelé při budování základové desky a 1. NP (základní vs snížená) a v jaké výši máme nárok na odpočet v případě budoucího pronájmu, nebo prodeje? Pokud by došlo ke změně stavebního povolení a byty ve 2. NP bychom nedostavěli, mělo by to vliv na uplatnění odpočtu DPH ze základové desky a 1. NP?
Vydáno: 30. 04. 2024
  • Článek
Soudní dvůr je nejvyšší instancí opravňující vykládat evropské směrnice k dani z přidané hodnoty, z nichž vychází národní legislativa. V posledních několika měsících se vyjadřoval například k dárku k předplatnému časopisu – podívejme se, jak rozhodl.
Vydáno: 30. 04. 2024
Fyzická osoba, plátce DPH vybírá od dětí startovné na taneční soutěž. Taneční soutěž pořádá jiná firma, neplátce DPH, která fyzické osobě vystaví doklad bez DPH. Musí fyzická osoba odvádět DPH z vybraného startovného, které vybírá ve stejné výši, na jaké má fakturu od pořadatele soutěže? Stejně tak fyzická osoba vybírá i členské příspěvky, které dále uhradí poskytovateli, neplátce DPH. 
Vydáno: 29. 04. 2024
Společnost v rámci výstavby si pronajala stavební výtah - cena montáže, včetně pronájmu tohoto stavebního výtahu je dodavatelem vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, dále si pronajala kvůli výstavbě mobilní toaletu, která je v režimu DPH bez přenosu. Část těchto nákladů bude přeúčtovávat na dodavatelé stavby - můžeme vystavit v rámci přeúčtování část nákladů v přenosu (tj. náklady na stavební výtah) a část bez přenosu (tj. náklady na pronájem mobilní toalety) na jednu fakturu (daňový doklad)? Pokud dodavatel v příštích měsících bude vystavovat už jen pronájem stavebního výtahu bez montáže - má tam být režim přenosu nebo ne? Na části nákladů se bude spolupodílet od dodavatelů bude nést stavba - tudíž se musí vystavit faktura týkající se přeúčtování 1. montáže a pronájmu stavebního výtahu a 2. pronájem mobilní toalety.
Vydáno: 23. 04. 2024
Prodáváme výrobky se sníženou sazbou daně. S odběratelem je uzavřena smlouva, že při určité výši odběru za stanovené období mu bude poskytnuta „obratová odměna“. Jakou sazbou bude tato odměna zdaněna - 12 % stejně jako u výrobků, nebo 21 %? 
Vydáno: 18. 04. 2024
Vyúčtování vody u plátce DPH Jsme plátci DPH , pronajímáme bytové i nebytové prostory. Platíme zálohy za spotřebu vody, DPH je nula. Na konečné vyúčtování je na faktuře vyčísleno DPH, ale vzhledem k tomu, že pronájmy poskytujeme plátcům i neplátcům (jedná se o jednotky bytové i nebytové) DPH si z konečné faktury nenárokujeme. Jak máme přefakturovat nájemcům spotřebu vody? Je správný postup : skutečná potřeba vody jako základ daně plus DPH?
Vydáno: 15. 04. 2024
Musíme krátit vstup DPH u firemního vozidla používaného i k soukromým účelům i v případě, že řešíme pojistnou událost, kterou jsme nezpůsobili a jen ji ešíme skrze naší pojišťovnu? Pojišťovna účastníka, který způsobil dopravní nehodu, řešení pojistné události prodlužuje, proto jsme přistoupili k řešení přes naši pojišťovnu, tedy faktura je vystavena na naši společnost a tuto by nám měla pojišťovna uhradit v plné výši, ale samozřejmě bez DPH. Vozidlo bylo před i po pojistné události používáno pro soukromé i služební účely, po celou dobu bylo pojízdné. Poškozen byl pouze nárazník a zadní dveře, ale vzhledem k dnešním cenám vozidel stála oprava 55 000 Kč.
Vydáno: 10. 04. 2024
Naše společnost na základě § 21 odst. 8 ZDPH v minulosti odvedla daň z přidané hodnoty u dlouhodobé zakázky ke konci roku následujícího po roce, kdy plnění bylo započato. Zakázku jsme jako subdodavatel měli fakturovat na českého plátce daně. Konečným odběratelem byl zákazník z Ukrajiny. Z důvodů válečného konfliktu však byla zakázka ukončena. Dle smluvních podmínek pro naši společnost v tomto případě bohužel neplyne žádné vyrovnání. Dotaz: je možné k okamžiku ukončení kontraktu využít § 42 odst. 1 ZDPH resp. §42 odst. 3 písm. a) a tím opravit základ daně resp. získat daň odvedenou v minulosti zpět?
Vydáno: 21. 03. 2024
V únoru dovezla s. r. o., plátce DPH, zboží z Turecka. Propuštěno do volného oběhu 26. 2. JSD vystaven na základě faktury na 10 000 USD. Dne 1. 3. dodavatel z Turecka zaslal opravenou fakturu na vyšší částku 10300 USD. Následně byla podána na celní úřad žádost o opravu JSD na novou fakturu 10 300 USD. Oprava JSD celním úřadem bude provedena zřejmě v březnu. Jak máme postupovat ohledně přiznání DPH za měsíc únor a březen? 1. Máme v únoru přiznat DPH na základě JSD z 26. 2. a následně v přiznání DPH za březen přiznat základ daně a daň pouze z rozdílu, tj. navýšení o cca 300 USD (+poplatky celnímu deklarantovi, clo z tohoto rozdílu)? 2. Nebo máme po získání opraveného JSD podat dodatečné přiznání DPH za únor a zvýšit základ daně a daň? 
Vydáno: 19. 03. 2024
Některým zákazníkům poskytujeme "freshservis", tzn. že pokud jim u nějakého námi dodaného zboží projde expirace, mají nárok nám ho vrátit a my jim na to vystavujeme 100 % ODD. Ozvala se účetní od zákazníka a rozporuje sazbu DPH na ODD. Trvdí, že ODD má být s 15% dle původní fakturace. My se však domníváme, že v tomto případě nemají pravdu - expirace totiž prošla až v roce 2024, vrácené zboží bylo vyzvednuto řidičem 16. 1., toto máme i jako DUZP a ODD tedy se sabou 12 %. Pro úplnost ještě dopnlňujeme, že info o původním dokladu v těchto případech nelze nikdy doplnit přesně, protože zákazník si nějakou položku s jednou expirací může objednat na několika dokladech a v ten moment není průkazné, ze které dodávky vrácené zboží pochází. 
Vydáno: 13. 03. 2024
Plátce DPH prodal v roce 2023 zboží s 15% DPH. Zákazník v roce 2024 zboží reklamuje a reklamace je vyřízena tak, že se zákazníkovi vadný kus vymění za nový. V roce 2024 je ale toto zboží už v sazbě 12% DPH. Je nám jasné, že opravný daňový doklad má mít stejné sazbu jako původní daňový doklad. V případě popsané reklamace ale běžně vystavuje opravný DD a nový daňový doklad na nový kus a provedeme zápočet. V tu chvíli bychom ale měli vystavit nový doklad se sazbou 12%. Tím ale vznikne přeplatek ve výši rozdílu daní na opravném DD a novém daňovém dokladu, což by znamenalo tento rozdíl zákazníkovi vrátit. Opačný problém by byl kdyby sazba daně byla vyšší než původní, tam by měl zákazník naopak nedoplatek. Obě varianty jsou ale z obchodního pohledu nesprávné, rozdíl by vznikat neměl. Jak takovou situaci řešit z pohledu ZDPH správně?
Vydáno: 05. 03. 2024