Účetní závěrka pohledem našich expertů

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem (tuto povinnost nemají mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky nesplňující určitá kritéria).

Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, která vysvětluje a doplňuje údaje obsažené v ostatních částech účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Podívejte se na expertní odpovědi k tématu účetní závěrky >>>

Přístup zdarma

 

 

 

Účetnictví

  • Článek
Okamžikem uskutečnění účetního případu se rozumí den, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem účetnictví (účetnímu případu). Z účetního i daňového hlediska se jedná o významný okamžik, zejména se zvláštním zřetelem vztahujícím se k přelomu účetních období. V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se uvádí, že okamžik uskutečnění účetního případu je povinnou náležitostí účetního dokladu; tento okamžik může (ale nemusí) být totožný s okamžikem vyhotovení dokladu. Je však třeba mít na paměti, že okamžik uskutečnění účetního případu není dnem (datem), kdy se o účetním případu účtuje.
Vydáno: 10. 05. 2023 35 minut čtení

Otázky a odpovědi

Postupuji správně, když z dokladů, které přiveze zaměstnanec ze služební cesty za hotel – nákup pohonných hmot, jízdenek za MHD z Německa – neprovádíme odpočet DPH vůči německému finančnímu úřadu (u některých služeb a zboží ani nelze odpočet provést) a rovnou zaúčtujeme doklad celý do daňových nákladů? U jiného typu dokladu za zaplacení mýtného, které podléhá v dané zemi DPH Belgie-Wallonie), také někdy neprovádíme odpočet DPH vůči jejich finančnímu úřadu, a to z důvodu velmi malé výše DPH (nevyplatí se nárokovat, protože náklady spojené s agendou jsou vyšší než samotné DPH). Celkovou hodnotu faktury za mýtné účtujeme přímo do daňově uznatelných nákladů. Další zúčtování dokladů z pohledu reverse charge je i přesto nutné provést, tedy základem by byla cena včetně DPH? 
Vydáno: 31. 05. 2023 2 minuty čtení

Aktuality

V květnu vyšla novela vyhlášky o formulářových podáních pro DPH a daně z příjmů a dále sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Finanční správa také informovala o tom, že mimořádně neuplatní pokutu za nedodržení elektronického podání, a upozornila na to, že obchodování platných a neplatných mincí z drahých kovů podléhá DPH a nelze u něj aplikovat zvláštní režim pro použité zboží.
Vydáno: 26. 05. 2023
Finanční správa v současné době analyzuje některé podněty směřující do problematiky obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů (pozn. jinými než mincemi ze zlata), přičemž byly detekovány možné daňové úniky spočívající v použití nesprávného daňového režimu a tím i nesprávného stanovení základu daně včetně neuplatnění správné sazby DPH u těchto obchodů.  
Vydáno: 22. 05. 2023
Součástí připravovaného návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček) bude rovněž zrušení kolkových známek jako platebního prostředku při správě daní.
Vydáno: 19. 05. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 7/2023 ze dne 17. května 2023, který obsahuje sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.
Vydáno: 17. 05. 2023