ESG: Nové povinnosti výkaznictví

 

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance - tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů.

Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG, bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným.

Více informací >>>

ESG krok za krokem

V našich článcích vám postupně představíme oblast ESG reportingu, jehož cílem je odpovědné chování podniků, ale i lepší řízení jejich rizik a posílení konkurenceschopnosti:

Přístup zdarma

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
Když poplatníci podají daňové přiznání, přiznanou daň zaplatí a správce daně jim vše odsouhlasí svým rozhodnutím, mnozí poplatníci poté nabydou dojmu, že mají vše za sebou. Záhy se však přesvědčí o platnosti citátu, dle kterého je v daních možné úplně všechno, a setkají se poté s tím, že správce daně nazná, že tito jsou povinni uhradit daň ve vyšší částce, a proto je vyzve k podání dodatečného daňového přiznání. Poplatníci se však často neztotožní s povinností tvrzenou správcem daně, neboť naopak mají za to, že jim nevznikla povinnost opětovně tvrdit daň a tuto posléze uhradit ve vyšší částce. V těchto případech váhají, jakým způsobem je možné tuto skutečnost sdělit správci daně. Cílem tohoto článku je zodpovězení této otázky. 
Vydáno: Včera 39 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Zemědělské dotace jsou rozděleny na evropské a národní programy a jsou financovány z veřejných zdrojů. Tento článek se věnuje právním aspektům poskytování a zúčtování dotací podle české legislativy. Hlavním cílem je poskytnout čtenářům přehled o tom, jak se dotace účtují a jak jsou regulovány daněmi s ohledem na specifika zemědělského sektoru. Zmiňuje také, že dotace mohou být osvobozeny od daně z příjmů, pokud jsou použity na určité účely, jako je pořízení majetku nebo odstranění následků živelních pohrom.
Vydáno: 23. 05. 2024 7 minut čtení

Otázky a odpovědi

SVJ v roce 2023 mělo na spořicím i běžném účtu úroky, které byly zdaněny srážkovou daní. Tyto úroky tvoří hospodářský výsledek-zisk o kterém bude rozhodovat shromáždění vlastníků na nejbližší schůzi. Pokud by došlo k variantě a) HV by byl rozdělen dle podílu vlastníků a převeden na dlouhodobé zálohy na opravy ("fond oprav")-je toto příjmem vlastníka, který bude muset případně zdanit vlastník? b) HV bude použit na úhradu nákladů spojenou se správou a údržbou-vlastník nemusí zdaňovat?
Vydáno: 29. 05. 2024 2 minuty čtení

Aktuality

V uplynulém měsíci vyšlo sdělení o přerušení některých článků daňových smluv s Běloruskem a Ruskem. Finanční správa také informovala o ukončení platnosti kolkových známek a o tom, že ČSÚ aktualizoval stanovisko k zatřídění některých ekonomických činností dle klasifikace CZ-NACE pro účely tzv. windfall tax. V Úředním věstníku EU vyšla novela nařízení některých mezinárodních účetních standardů.
Vydáno: 27. 05. 2024
V médiích proběhla zpráva o tom, že by i na malé provozovatele fotovoltaických elektráren měla dopadnout povinnost podání čestného prohlášení o skutečnosti, že poplatníkovi nevznikla povinnost odvodu z nadměrných příjmů dle energetického zákona.
Vydáno: 21. 05. 2024
V posledních letech umělá inteligence (AI) zásadně mění mnoho odvětví, včetně účetnictví. Jaké jsou hlavní možnosti a omezení AI právě v tomto světě plném čísel a tabulek? Ing. Lukáš Neumann, Ph.D., z Redque s.r.o., nám přiblíží, jak jejich vlastní nástroj umělé inteligence Redque a aplikace Alice, kombinující OCR technologii a strojové učení, pomáhá efektivně zpracovávat data z faktur a rozvolňovat tak ruce účetním.
Vydáno: 17. 05. 2024
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2024 ze dne 14. května 2024, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě s Běloruskou republikou o zamezení dvojího zdanění. .
Vydáno: 14. 05. 2024