Příjmy z pronájmu

Musí se podat daňové přiznání FO za rok 2023, pokud se jedná o příjem z pronájmu zemědělské půdy, pachtovného, důchodce, který pobírá pouze starobní důchod a pachtovné za rok 2023 bylo v celkové výši 35 000 Kč? Jak by to bylo v případě FO, zaměstnanec na HPP a pachtovné za rok 2023 bylo v celkové výši 11 000 Kč?
Vydáno: 14. 02. 2024
V roce 2023 jsem z příjmů z podnájmu dle § 9 ZDP přesáhl částku 2 mil. Kč. Musím se registrovat jako plátce DPH? 
Vydáno: 02. 02. 2024
Fyzická osoba koupila nemovitost na Tenerife, úvěr čerpala z ČR a nyní nemovitost pronajímá. Peníze chodí na španělský účet do místní banky. Bude tento pronájem zdaňovat ve Španělsku a ve svém přiznání započítá vypočítanou španělskou daň? Výdaje vztahující se k pronájmu jako odpisy, úklid a jiné výdaje uplatní v přiznání ve Španělsku? FO bydlí i pracuje v ČR.
Vydáno: 16. 01. 2024
Pronajímáme nebytové prostory. Nájemce bude provádět se souhlasem vlastníka technické zhodnocení nemovitosti - úprava kanceláří, vybudování WC apod. - na vlastní náklady. Rozpočet na toto TZ přesahuje částku 1mil.Kč. V dodatku k nájemní smlouvě se nájemce s vlastníkem dohodli, že TZ bude financovat nájemce, a při ukončení nájemního vztahu se vzdává práva na vypořádání, zároveň vlastník se vzdává práva na uvedení do původního stavu. Je prosím toto ujednání dostatečné k tomu, aby nebylo v případě ukončení náj.vztahu ze strany nájemce požadováno po vlastníkovi nějaké finanční plnění ? Případně jaké povinnosti na vlastníka z hlediska tohoto TZ čekají ? Nájemce bude mít souhlas s odpisováním TZ na najaté nemov. 
Vydáno: 15. 01. 2024
Poplatník vlastní rodinný dům (cca 30 let), od roku 2010 částečně pronajímá a k příjmům uplatňuje 30% paušální výdaje, dům nikdy nebyl odepisován, nebyl vložen do evidence majetku. Lze místo paušálních výdajů použít skutečné výdaje, které budou kráceny dle poměru používání? Jedná se o náklady na výměnu bojleru, opravy elektroinstalace, rozvodu vody, malování a další náklady.
Vydáno: 15. 01. 2024
Nepodnikající fyzická osoba (zaměstnanec) má kromě příjmů dle § 6 ZDP ještě příjmy z pronájmu nemovitostí dle § 9 ZDP. V 4/2023 uzavřel DPP na 10.000 Kč měsíčně se studentem (s podepsaným prohlášením), a to na administrativní práce související s pronájmy. Může výdaj na odměnu z DPP uplatnit v DPFO v rámci skutečných nákladů na pronájem? Měla tato fyzická osoba povinnost zaregistrovat se na FÚ k dani z příjmů ze závislé činnosti a bude povinna podávat vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za tohoto zaměstnance na DPP za rok 2023?
Vydáno: 20. 12. 2023
OSVČ, v současné době nevyvíjí žádnou činnost, platí pouze minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Příjem má pouze z pronájmu svého vlastního bytu nezařazeného v obchodním majetku. Pokud by OSVČ nyní pozastavila svou činnost, a neměla žádné jiné příjmy než z pronájmu bytu, stane se osobou bez zdanitelných příjmů? Tzn. nebude muset platit sociální pojištění a bude si hradit pouze zdravotní Pokud by v roce 2024 pracoval na dohodu o provedení práce (do 10.000) ze které by se neodvádělo zdravotní a sociální pojištění, zůstane i nadále osobou bez zdanitelných příjmů? Pokud ne, tak jaké zdravotní a sociální pojištění bude platit? 
Vydáno: 20. 12. 2023
Občan koupil v rámci developerského projektu byt v 04/2023 za 5 mil. Kč . Součástí kupní ceny bytu je i cena za odpovídající část pozemku. V kupní smlouvě však cena rozdělena není. Byt pronajímá a chce uplatni skutečné výdaje. 1. Jak rozdělit cenu bytu a pozemku , aby mohl odepisovat byt? Musí mít z tohoto důvodu znalce nebo stačí např. cenová mapa? 2. Pokud začal pronajímat v 11/2023 a do října 2023 provedl ještě opravy bytu za 300 000 Kč, vstupuje tato částka do pořizovací ceny bytu?
Vydáno: 14. 12. 2023
Vnučka (6 let žijící s rodiči v Rakousku, tedy rakouští občané) zdědila po dědečkovi v České republice nemovitost. Její rakouští rodiče budou tuto nemovitost v ČR pronajímat. Zdanění pronájmu proběhne v tuzemsku, za nezletilou vnučku budou podávat přiznání rodiče? Jakým způsobem se má nezletilá zaregistrovat nebo jak se má postupovat? Lze při pronájmu v rámci daňového přiznání uplatnit slevu na poplatníka?
Vydáno: 14. 12. 2023
Firma A je v nájmu areálu FO. FO a firma jsou spojené osoby. Firma A udělala technické zhodnocení haly (nová střecha). Již dva roky toto TZH firma A odepisuje (má potřebné souhlasy). Ve smlouvě je sjednáno finanční vyrovnání technického zhodnocení v podobě zůstatkové ceny (neodepsané hodnoty) u nájemce bez zbytečného odkladu. Firma A a FO se nyní chtějí vypořádat (dohodu o finančním vyrovnání dle smlouvy - FO následně zaplatí ZC firmě A). Je třeba ukončit nájemní smlouvu, nebo může nájem dále pokračovat? (obě strany preferují pokračující vztah a v případě nutnosti ukončení by si od dalšího měsíce udělaly novou nájemní smlouvu). FO pro účely zdanění podle § 9 (dlouhodobý pronájem) eviduje kartu staré nezhodnocené budovy a vůči příjmům z pronájmu uplatňuje daňové odpisy do výdajů podle plánu - nyní cca 15. rok. Pokud přistoupí na dohodu o finančním vyrovnání za cca 970 000 (TZ 1 mil. a odpisy 30 000 Kč), tak jak bude prosím FO evidovat toto vyrovnání? A jakém momentu - k datu dohody, nebo až samotné výplaty vyrovnání. (FO není OSVČ a nevede podvojné účetnictví) Fyzickou osobu napadá hned několik variant a neví jaké je správné - a) může přičíst vyrovnání 970 tis. k dosavadní kartě jako technické zhodnocení; b) vznikne ji nová samostatná karta ve výši 970 tis. Kč a zahájí odpis v 1 roce po uzavření dohody bez ohledu na to, kdy skutečně zaplatí; c) bude evidovat kartu podle původního odpisovatele a bude pokračovat v jeho plánu - uplatní si odpis za 3. rok z vstupní ceny 1 mil. Kč, aby došlo přesně k pokračování 4) finanční vyrovnání bude jednorázovým nákladem k datu skutečného vyplacení?
Vydáno: 08. 12. 2023
Manželé vlastní v SJM byt, který budou pronajímat. K příjmům z nájmu chtějí uplatnit skutečné výdaje (např. odpisy bytu). Může se manžel a manželka střídat ve zdaňování těchto příjmů z nájmu např. po roce? Příjmy za rok 2023 zdaní manžel ve svém DP a příjmy z nájmu za rok 2024 manželka? Bude manželka volně pokračovat v odpisech bytu dle odpisového plánu?
Vydáno: 20. 11. 2023
Jakok občan, vlastním chalupu. Tuto chalupu jsem chtěla pronajímat (jako svoji vlastní k rekreačním účelům), protože bych musela mít ŽL a být OSVČ, to jsem nechtěla, a proto jsem to začala řešit přes firmu (s. r. o.), kde také jsem vlastník a jednatel. Máme firmu s manželem společně. S. r. o. pronajímá chalupu k rekreačním účelům, inkasuje peníze za pronájem, ale náklady spojené s energií, vodou, hypotékou, jsou psány na mě jako občana a já vše platím. Takže já mám náklady, s. r. o. má příjem. Ráda bych tyto náklady, které jsou spojeny s ubytovacími službami, evidovala v s. r. o. Všechny příjmy z pronájmu jsou příjmem s. r. o. Jak mohu uplatnit výdaje na energie, vodu, odpady, úroky z hypotéky, do daňových nákladů? Smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny (historicky) na mou osobu, jakožto vlastníka objektu. Objekt je využíván pouze k podnikatelským účelům, krátkodobý pronájem – ubytovací služby. Jak jsem uvedla, bydlím cca 30 min od chalupy, také na vesnici. Objekt k soukromým účelům nevyužívám. Jednoznačně náklady na energie jsou spotřebovány pro ubytovací služby. Je prokazatelné, že všechny náklady jsou spotřebovány v souvislosti s ekonomickou činností.  Jsou daňově uznatelné náklady na opravu (po hostech) chalupy, když chalupa není v majetku firmy?
Vydáno: 14. 11. 2023
  • Článek
Spol. s r.o. má pronajaté nebytové prostory, ve kterých provozuje restauraci. V nájemní smlouvě je uvedeno: Nájemce je oprávněn provést stavební úpravy v předmětu nájmu dle své potřeby pouze po obdržení písemného souhlasu pronajímatele.... Veškeré písemně předem schválené stavební úpravy bude nájemce provádět vlastním nákladem a na vlastní riziko s tím, že po skončení nájemního vztah mu nepřísluší ze strany pronajímatele žádná úhrada, a to ani poměrné části vynaložených nákladů, kdy nájemce je povinen uvést předmět nájmu do původního stavu, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Ustanovení § 2220 odst. 1 OZ o vyrovnání podle míry zhodnocení se tak nepoužije. Pokud nebudou stavební úpravy provedené nájemcem z předmětu nájmu po skončení nájmu odstraněny, stávají se majetkem pronajímatele bez jakékoliv náhrady. Nájemce se zavazuje hradit na vrub svých nákladů výdaje spojené s běžnou údržbou a provozem předmětu nájmu. 1. Nájemce provádí průběžně opravy (malování, oprava podlah, dveří, omítek ...). Za rok tyto výdaje činí v součtu asi 180 000 Kč. Pro nájemce jde o daňově uznatelný výdaj? Předpokládám, že ano, i když částka je vysoká. Předmět nájmu má asi 200 m2. 2. Nájemce s písemným souhlasem pronajímatele rekonstruuje WC. Po ukončení rekonstrukce bude částku odepisovat do nákladů a v případě ukončení nájmu neodepsaný zbytek do nákladů nedostane? Pronajímatel dle smlouvy technické zhodnocení zdaňovat nemusí? Je nájemní smlouva nadřazena nad občanský zákoník?
Vydáno: 10. 11. 2023
Jak by se měla stanovit cena pronájmu kancelářských, skladových (haly, venkovní plochy,dílny) ploch, aby cena nájmu nebyla napadnutelná FÚ? Jedná se o spřízněné osoby: FO, občan, pronajímá své společnosti s. r. o. (společník-jednatel =1 osoba) areál stavebnin. Ceny tržní jsou neúměrně jiné než ceny pronájmů stanovené městem. Tržní 10,-/m2/měsíc, město 40,-/m2/rok? Jak v tomto případě nastavit cenu nájmu za m2?
Vydáno: 27. 10. 2023
Tři fyzické osoby (matka, otec a syn) pronajaly nebytový prostor. Mají smlouvu, kde jsou uvedeni všichni tři jako pronajímatelé. Na konci roku musí zdanit pronájem. Mohou si to rozdělit na 3 části a podat každý zvlášť svoje daňové přiznáni? 
Vydáno: 18. 10. 2023
Zaměstnanec má také příjmy z nájmu. V roce 2023 upravuje byt, včetně vybavení kuchyňské linky včetně myčky ,elekt.sporáku, digestoř ( je také daňový výdej?) V roce 2023 bude tento byt i pronajímat. Když v roce 2023 budou výdaje na opravu bytu přes 300 000 Kč a budou i příjmy z nájmu, které budou v menší hodnotě, mže si občan rozložit celkové daňové výdaje i na příští léta? Nebo je to výdaj roku 2023 a daňový základ nesmí být minusový? 
Vydáno: 12. 10. 2023
Fyzická osoba pronajímá byt dle § 9 ZDP - skutečné výdaje, který částečně financovala ze spotřebitelského úvěru. Může si tyto zaplacené úroky zahrnout do daňových výdajů? Příklad skutečných výdajů:  odpis nemovitosti úroky hypotéky provize realitnímu makléři za nelezení nájemce, náklady na vnitřní vybavení nemovitosti, jako je nábytek, spotřebiče atp. které nepřesáhly částku 80.000 Kč náklady na opravy a údržbu příspěvky do fondu oprav u bytů správcovský poplatek odměny výboru SVJ / družstva pojištění nemovitosti, zaplacená daň z nemovitostí, paušální výdaj na dopravu motorovým vozidlem, pokud vlastníme (pokud je vozidlo používáno i soukromě, pak 4.000 Kč měsíčně, jinak 5.000 Kč měsíčně),
zpracování daňového přiznání daňovým poradcem atp. 
Vydáno: 14. 09. 2023
Česká s. r. o. není plátce DPH. Pronajímá od svého jednatele (společníka) nebytový prostor. Jedná se o 190 m2, Praha 5, jako zubní ordinaci. Jak správně stanovit cenu pronájmu, tak aby cena za pronájem byla akceptovatelná finančním úřadem? Jsou nějaké tabulky, dle kterých se musí stanovit cena pronájmu. Přihlíží finanční úřad k nějakým pravidlům pro stanovení ceny pronájmu? 
Vydáno: 07. 09. 2023
Podnikatel FO, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, má od neplátce DPH v pronájmu pěstební plochy k podnikání (jedná se o pronájem plochy ve skleníku, k hospodaření, uložení kontejneru apod.). V současné době probíhá oplocení na jedné pěstební ploše (oplocení + vrata). Pronajímatel souhlasí se stavbou oplocení. Celková cena bude za 250 000 Kč bez DPH. 1) Jedná se o technické zhodnocení na cizím majetku – pokud máme písemný souhlas od pronajímatele, můžeme oplocení zařadit do majetku a odpisovat ho ve 4. odpisové skupině? 2) Je možné pronajímateli neplatit nájem a částku z technického zhodnocení rozpočítat do 10 let jako kompenzaci nájemného? Současně musí pronajímatel tuto částku uvádět do § 9 zákona o daních z příjmů? 3) Pokud dojde k ukončení nájmu např. za 5 let, na co vše si dát pozor – vrácení DPH v poměrné výši? Naopak z hlediska nájemce bude nutné dodanit nepeněžní příjem?
Vydáno: 30. 08. 2023
Firma s r. o., neplátce DPH (zdravotnické zařízení), by chtěla koupit v Itálii nemovitost, apartmán za účelem příležitostného pronájmu. Může zařadit do obchodního majetku nemovitost nacházející se v EU a tuto nemovitost odpisovat? Pokud ano, bude pronájem danit v ČR? Nejsou v tomto případě ještě další daňové povinnosti? Firma nepředpokládá, že by překročila za 12 kalendářních měsíců obrat 2 mil. Kč kvůli registraci k DPH. 
Vydáno: 14. 08. 2023