Účtování finančního majetku

Manžel poskytl půjčku společnosti s. r. o, kde je jediným jednatelem jeho manželka. Půjčku jsme účtovali na účet 365xxx. Je to v pořádku, když manžel v této společnosti vůbec nefiguruje?
Vydáno: 06. 12. 2022
 • Článek
Vzhledem k výkyvům měnového kurzu (ale v současnosti i na komoditním trhu obecně) opět sílí využití kontraktů na zajištění měnového rizika. Tím nejčastějším, se kterým se v české praxi můžeme setkat, jsou měnové (tzv. FX) forwardy.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Podnikání v tržním prostředí provází celá řada nejistot a rizik. Když už se podaří – se značným úsilím a štěstím – přijít se skvělým produktem, který „přece musí chtít každý“, tak jej často konkurence nabídne levněji nebo alespoň pohaní. Jindy sice už něco zdárně prodáte, ale příslušnou pohledávku odběratel ne a ne uhradit. V těchto a mnoha dalších případech se obecně jedná zpravidla jen o dočasné snížení hodnoty určitého majetku. A právě k tomu, aby tuto újmu bylo možno promítnout i do účetnictví, slouží opravné položky snižující účetní hodnotu majetku v problémech. Ovšem účetní předpisy jsou již značně liberální, což příliš nevyhovuje rigidním daním z příjmů. Přitom nesoulad je tak zásadní, že si daňová regulace – zcela ojediněle – vyžádala svůj zvláštní zákon. To je sice komplikací, která se ale vyplatí, opravné položky totiž mohou mít významný daňový přínos.
Vydáno: 30. 08. 2022
Společnost má vypracovaný projekt fúze, rozhodný den je 1. 7. 2021. V 8/21 byla podepsána akviziční smlouva, kdy nastupující společnost kupuje 80 % společnosti zanikající. Tato operace bude zaúčtovaná MD 061/D 361. Zároveň ke stejnému datu dochází k příplatku mimo základní kapitál od mateřské společnosti ve výši zbylých 20 % akcií. Společnost tedy eviduje na 061 100% podíl zanikající společnosti. K 31.12. byla fúze zapsaná do OR. Kam přeúčtuji zůstatek účtu 061 k tomuto datu? Účet 428?
Vydáno: 16. 03. 2022
 • Článek
Darování je jedním ze zákonem stanovených způsobů nabytí majetku příspěvkovou organizací. Jakýkoliv způsob nabytí majetku příspěvkovou organizací může mít vliv na majetek jejího zřizovatele. Proto v souvislosti s tímto způsobem nabytí majetku zákonodárce stanovil přesná pravidla tak, aby negativa spojená s takto nabytým majetkem nepřevážila nad majetkovým přínosem.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Jak bylo konstatováno v předchozí části, pořízení cenných papírů, popřípadě podílů na s. r. o., je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým je nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců od jejich pořízení (dále jen „k obchodování“), je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Článek se snaží zaplnit určitou legislativní mezeru v oblasti účtování kryptoměn, tedy oblast, které se prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví speciálně nevěnují, a zatím v této věci nebyly schváleny ani jiné vhodné dokumenty, které by mohly alespoň částečně nahradit účetní standardy v této oblasti, tj. například interpretace Národní účetní rady. Článek se pak na kryptoměnu dívá jak z pohledu způsobu jejího pořízení, tak i s přihlédnutím k jejímu plánovanému způsobu užití. Navazuje i na předchozí zveřejněný článek, který řešil problematiku zdaňování kryptoměn, a jeho cílem je tak nejen doplnit metodiku pro tuto oblast, ale především navýšit právní jistotu uživatelů účetnictví. Závěrem pak zmiňuji i možný legislativní vývoj v této oblasti, především předpokládanou metodickou činnost Národní účetní rady související s kryptoměnami.
Vydáno: 16. 08. 2019
 • Článek
Naše s. r. o. zakoupila kmenové listy jiné s. r. o. Prosím o popsání správného účetního postupu při nákupu a případném prodeji kmenových listů.
Vydáno: 04. 12. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Hodně tuzemských firem kromě korunových bankovních účtů vede i devizové účty, tedy bankovní účty v cizích měnách. Jak se postupuje při účtování cizích měn na základě bankovních dokladů (výpisů) z korunových a devizových účtů?
Vydáno: 26. 09. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Jsou situace, kdy firma přijímá, případně i poskytuje určité finanční výpomoci v cizích měnách. Jak firma postupuje při účtování přijatých úvěrů a jiných finančních výpomocí v cizích měnách a také jak firma postupuje při účtování poskytnutých zápůjček a úvěrů v cizí měně?
Vydáno: 07. 08. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Je zřejmé, že snad v každé firmě jsou v pokladně i peněžní jednotky cizích měn. Kdy se provádí přepočet cizích měn na měnu českou, jaký kurs se pro přepočet použije a jak se postupuje při účtování pokladních dokladů v cizích měnách?
Vydáno: 03. 07. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny; velmi často však prodávají (i nakupují) v cizích měnách, nejen zahraničním, ale i tuzemským obchodním partnerům. V případě prodeje v cizí měně je tedy nutné pro zaúčtování obchodního případu provést přepočet cizí měny na měnu českou. Jak je tomu s přepočtem vystavené faktury v cizí měně na měnu českou; přesněji – ke kterému dni se přepočet provede a jaký kurs se použije?
Vydáno: 22. 06. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Většina účetních jednotek však nakupuje majetek nebo služby také v cizích měnách. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně je třeba pro zaúčtování případu provést přepočet cizí měny na měnu českou. Při přepočtech je třeba respektovat pravidla, která stanoví zejména zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), navazující účetní předpisy a dále i jiné právní předpisy. V některých případech nabízí účetní předpisy variantní možnosti a účetní jednotka má možnost výběru; v některých případech jsou pravidla jednoznačná a účetní jednotka žádný výběr nemá.
Vydáno: 19. 04. 2018
 • Článek
S hotovostí se setkáváme v každé firmě, i když současný trend směřuje k omezování plateb v hotovosti. Jak je tedy v našich podmínkách stanoveno omezení plateb v hotovosti, kdo zpravidla ověřuje výši plateb v hotovosti a jaké jsou další povinnosti zaměstnance, kterému bylo nakládání s hotovostí svěřeno?
Vydáno: 13. 09. 2017
 • Článek
Akcie je listinný nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov dotyčné akciové společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení s likvidací. Na toto vcelku známé právní vymezení ovšem v praxi navazuje řada souvisejících účetních a daňových otázek, s jejichž řešením by měl pomoci tento stručný příspěvek.
Vydáno: 19. 04. 2017
 • Článek
1) 2) Svaz měst a obcí zaslal v červnu 2016 na Ministerstvo financí dotazy k zákonu č. 250/2000 Sb. a k některým oblastem rozpočtové skladby. MF zaslalo SMO3) počátkem listopadu 2016 odpovědi, které byly na stránkách SMO zveřejněny. S ohledem na vypořádání připomínek 15. novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. 4) došlo k nějakým úpravám, o kterých je třeba odbornou veřejnost včas informovat, a proto mimo jiné vznikl tento článek.
Vydáno: 18. 01. 2017