Účtování finančního majetku

Firma vede účetnictví a pořídila osobní auto na finanční leasing (Leasing finanční pronájem s následnou koupí najaté věci…) Přijala Fakturu – daňový doklad –kde je uvedena Celková cena leasingu a odkupní cena 1210 kč. Splátkový kalendář je na 54 měsíců. Splátkový kalendář: měsíčně základ daně 0% 1329,16 Kč (pojistné), základ splátky 11.548,- Kč. V nulté splátce se platí akontace 73.500,- kč + Daň vybíraná ve splátce 132.048,84 Kč. Na jaké účty zaúčtovat včetně podrozvahové evidence? Jedná se o účtování u nájemce. 1) Přijatá faktura s rozpisem DPH. 2) Nultá splátka – akontace + daň (vybíraná ve splátce) 3) Měsíční Splátka – pojistka, splátka leasingu 4) Roční účtování v podrozvahové evidenci (odúčtování uhrazené splátky) 5) Ukončení finančního leasingu s odkupem auta. 
Vydáno: 11. 12. 2023
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku z minulého čísla časopisu DHK č. 10/2023, ve kterém se věnujeme využití současné hodnoty v účetnictví.
Vydáno: 15. 09. 2023
 • Článek
V tomto textu se zaměříme na využití současné hodnoty (či chcete-li amortizovaných nákladů, resp. naběhlé hodnoty) v účetnictví. V dnešní době tento koncept využívají mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS, nicméně návrh nového zákona o účetnictví s touto oceňovací bází rovněž pracuje.
Vydáno: 07. 08. 2023
 • Článek
V současném ekonomicky propojeném světě se s transakcemi v cizí měně setkává již téměř každá účetní jednotka. Jedním z hlavních důvodů existence kurzových rozdílů je skutečnost, při které vlastní transakce, která je předmětem účetnictví, je realizována v určitě měně a účtování o této transakci (skutečnosti) je nutné provádět v jiné, zákonem stanovené měně. V České republice problematiku kurzů, a tedy i kurzových rozdílů, řeší zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o účetnictví “) v § 4 odst. 12, kterým se nařizuje vedení účetnictví v české měně, přičemž ale u vyjmenovaného majetku a závazků stanoví současně použít vedle peněžních jednotek české měny i cizí měnu, ve které předmětná skutečnost byla realizována.
Vydáno: 10. 05. 2023
Naše společnost s.r.o. má založený spořicí a termínovaný účet, na který převádí peníze, a banka tam připisuje úroky a pracovník banky tvrdí, že všechny bankovní úroky jsou zdaněny, ale na výpisech toto zdanění není uvedeno. Jak se tyto úroky zdaňují a jak se uvedou v daňovém přiznání?
Vydáno: 14. 03. 2023
Dne 01. 11. 2022 byla uzavřena půl roční smlouva na termínový vklad. Úroky budou připsány na účet až po vypršení půlroční lhůty při vrácení peněz na běžný účet. Je potřeba tyto úroky v účetnictví časově rozlišit, tzn. příjmy příštích období? Vypočtu poměrnou část za listopad a prosinec a tuto částku zaúčtuji na MD 384/D 662? 
Vydáno: 04. 02. 2023
Manžel poskytl půjčku společnosti s. r. o, kde je jediným jednatelem jeho manželka. Půjčku jsme účtovali na účet 365xxx. Je to v pořádku, když manžel v této společnosti vůbec nefiguruje?
Vydáno: 06. 12. 2022
 • Článek
Vzhledem k výkyvům měnového kurzu (ale v současnosti i na komoditním trhu obecně) opět sílí využití kontraktů na zajištění měnového rizika. Tím nejčastějším, se kterým se v české praxi můžeme setkat, jsou měnové (tzv. FX) forwardy.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Podnikání v tržním prostředí provází celá řada nejistot a rizik. Když už se podaří – se značným úsilím a štěstím – přijít se skvělým produktem, který „přece musí chtít každý“, tak jej často konkurence nabídne levněji nebo alespoň pohaní. Jindy sice už něco zdárně prodáte, ale příslušnou pohledávku odběratel ne a ne uhradit. V těchto a mnoha dalších případech se obecně jedná zpravidla jen o dočasné snížení hodnoty určitého majetku. A právě k tomu, aby tuto újmu bylo možno promítnout i do účetnictví, slouží opravné položky snižující účetní hodnotu majetku v problémech. Ovšem účetní předpisy jsou již značně liberální, což příliš nevyhovuje rigidním daním z příjmů. Přitom nesoulad je tak zásadní, že si daňová regulace – zcela ojediněle – vyžádala svůj zvláštní zákon. To je sice komplikací, která se ale vyplatí, opravné položky totiž mohou mít významný daňový přínos.
Vydáno: 30. 08. 2022
Společnost má vypracovaný projekt fúze, rozhodný den je 1. 7. 2021. V 8/21 byla podepsána akviziční smlouva, kdy nastupující společnost kupuje 80 % společnosti zanikající. Tato operace bude zaúčtovaná MD 061/D 361. Zároveň ke stejnému datu dochází k příplatku mimo základní kapitál od mateřské společnosti ve výši zbylých 20 % akcií. Společnost tedy eviduje na 061 100% podíl zanikající společnosti. K 31.12. byla fúze zapsaná do OR. Kam přeúčtuji zůstatek účtu 061 k tomuto datu? Účet 428?
Vydáno: 16. 03. 2022
 • Článek
Darování je jedním ze zákonem stanovených způsobů nabytí majetku příspěvkovou organizací. Jakýkoliv způsob nabytí majetku příspěvkovou organizací může mít vliv na majetek jejího zřizovatele. Proto v souvislosti s tímto způsobem nabytí majetku zákonodárce stanovil přesná pravidla tak, aby negativa spojená s takto nabytým majetkem nepřevážila nad majetkovým přínosem.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Jak bylo konstatováno v předchozí části, pořízení cenných papírů, popřípadě podílů na s. r. o., je účtováno podle záměru účetní jednotky, s jakým je nakoupila. Pokud je záměrem účetní jednotky obchodování v krátkém časovém horizontu, tzn. do 12 měsíců od jejich pořízení (dále jen „k obchodování“), je o tomto nákupu účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Článek se snaží zaplnit určitou legislativní mezeru v oblasti účtování kryptoměn, tedy oblast, které se prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví speciálně nevěnují, a zatím v této věci nebyly schváleny ani jiné vhodné dokumenty, které by mohly alespoň částečně nahradit účetní standardy v této oblasti, tj. například interpretace Národní účetní rady. Článek se pak na kryptoměnu dívá jak z pohledu způsobu jejího pořízení, tak i s přihlédnutím k jejímu plánovanému způsobu užití. Navazuje i na předchozí zveřejněný článek, který řešil problematiku zdaňování kryptoměn, a jeho cílem je tak nejen doplnit metodiku pro tuto oblast, ale především navýšit právní jistotu uživatelů účetnictví. Závěrem pak zmiňuji i možný legislativní vývoj v této oblasti, především předpokládanou metodickou činnost Národní účetní rady související s kryptoměnami.
Vydáno: 16. 08. 2019
 • Článek
Naše s. r. o. zakoupila kmenové listy jiné s. r. o. Prosím o popsání správného účetního postupu při nákupu a případném prodeji kmenových listů.
Vydáno: 04. 12. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Hodně tuzemských firem kromě korunových bankovních účtů vede i devizové účty, tedy bankovní účty v cizích měnách. Jak se postupuje při účtování cizích měn na základě bankovních dokladů (výpisů) z korunových a devizových účtů?
Vydáno: 26. 09. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Jsou situace, kdy firma přijímá, případně i poskytuje určité finanční výpomoci v cizích měnách. Jak firma postupuje při účtování přijatých úvěrů a jiných finančních výpomocí v cizích měnách a také jak firma postupuje při účtování poskytnutých zápůjček a úvěrů v cizí měně?
Vydáno: 07. 08. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Je zřejmé, že snad v každé firmě jsou v pokladně i peněžní jednotky cizích měn. Kdy se provádí přepočet cizích měn na měnu českou, jaký kurs se pro přepočet použije a jak se postupuje při účtování pokladních dokladů v cizích měnách?
Vydáno: 03. 07. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny; velmi často však prodávají (i nakupují) v cizích měnách, nejen zahraničním, ale i tuzemským obchodním partnerům. V případě prodeje v cizí měně je tedy nutné pro zaúčtování obchodního případu provést přepočet cizí měny na měnu českou. Jak je tomu s přepočtem vystavené faktury v cizí měně na měnu českou; přesněji – ke kterému dni se přepočet provede a jaký kurs se použije?
Vydáno: 22. 06. 2018
 • Článek
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Většina účetních jednotek však nakupuje majetek nebo služby také v cizích měnách. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně je třeba pro zaúčtování případu provést přepočet cizí měny na měnu českou. Při přepočtech je třeba respektovat pravidla, která stanoví zejména zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), navazující účetní předpisy a dále i jiné právní předpisy. V některých případech nabízí účetní předpisy variantní možnosti a účetní jednotka má možnost výběru; v některých případech jsou pravidla jednoznačná a účetní jednotka žádný výběr nemá.
Vydáno: 19. 04. 2018
 • Článek
S hotovostí se setkáváme v každé firmě, i když současný trend směřuje k omezování plateb v hotovosti. Jak je tedy v našich podmínkách stanoveno omezení plateb v hotovosti, kdo zpravidla ověřuje výši plateb v hotovosti a jaké jsou další povinnosti zaměstnance, kterému bylo nakládání s hotovostí svěřeno?
Vydáno: 13. 09. 2017