FKSP, cestovní náhrady

Zaměstnanec byl na školení a přinesl fakturu za ubytování, která byla vystavena na zaměstnavatele - plátce DPH. V případě, že si zaměstnanec nevyúčtuje pracovní cestu, je možné fakturu za ubytování zaúčtovat daňově na účet 518 000 a uplatnit DPH? Nebo musím zaúčtovat nedaňově, když si nevyúčtoval pracovní cestu? Většinou se totiž o tom, že byl zaměstnanec na pracovní cestě, dozvím až z faktury za ubytování (pokud to bylo přes noc) a nevystavuji cestovní příkaz, protože o tom nic nevím (kdy, odkud a kam jel, jak dlouho tam byl...) a zaměstnanec si nic neúčtuje. Jde mi o to, jestli můžu ubytování v takových případech účtovat daňově?
Vydáno: 08. 06. 2022
  • Článek
Jsme příspěvková organizace zřízená statutárním městem. Plánujeme poskytovat místo stravenek peněžitý příspěvek na stravování. Z rozpočtových pravidel 250/2000 Sb. , vyhlášky č. 430/2001 Sb. a zákoníku práce jsou zřejmé maximální limity příspěvku na stravování a příspěvku z FKSP. Je správný výklad, že příspěvek z FKSP nesnižuje podíl maximálního možného nákladu organizace, ale umožňuje snížit náklad zaměstnance? Jinými slovy: v případě hodnoty stravného 150 Kč při maximálním možném nákladu organizace na rok 2022 dle zákoníku práce 82,60 Kč může být vedle tohoto nákladu poskytnut maximální příspěvek z FKSP ve výši 37 Kč a náklad zaměstnance bude 30,40 Kč? Související dotaz: V případě nižšího podílu nákladu organizace např. 60 Kč (u nižší hodnoty stravného) bude možné z FKSP přispět maximálně 27 Kč?
Vydáno: 30. 05. 2022
V současné době v souvislosti s častým pohybem cen pohonných hmot došlo opět k úpravě výše cen pohonných hmot. Jedná se konkrétně o změnu provedenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. května 2022 č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
Vydáno: 22. 05. 2022
Jsme příspěvková organizace zřízená statutárním městem. Plánujeme poskytovat místo stravenek peněžitý příspěvek na stravování. Z rozpočtových pravidel 250/2000 Sb., vyhlášky 430/2001 Sb. a zákoníku práce jsou zřejmé maximální limity příspěvku na stravování a příspěvku z FKSP. Je správný výklad, že příspěvek z FKSP nesnižuje podíl maximálního možného nákladu organizace, ale umožňuje snížit náklad zaměstnance? Jimými slovy: v případě hodnoty stravného 150 Kč při maximálním možném nákladu organizace na rok 2022 dle ZP 82,60 Kč může být vedle tohoto nákladu poskytnut maximální příspěvek z FKSP ve výši 37 Kč a náklad zaměstnance bude 30,40 Kč? Související dotaz: V případě nižšího podílu nákladu organizace např. 60 Kč (u nižší hodnoty stravného) bude možné z FKSP přispět maximálně 27 Kč? 
Vydáno: 02. 05. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice poskytování stravování zaměstnancům na pracovišti, a to i z daňového pohledu jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Základní právní úpravou závodního stravování je ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). Předně je nutné zdůraznit, že § 236 odst. 1 zákoníku práce stanoví jako povinnost zaměstnavatele zaměstnancům stravování umožnit, nikoli zajistit či jinak poskytovat. Povinnost umožnit zaměstnancům stravování může zaměstnavatel splnit mnoha způsoby, předně rozvržením pracovní doby s odpovídající přestávkou na oběd, ale také například provozováním jídelny, kantýny či obchodu s potravinami a občerstvením, umístěním jídelních automatů, poskytnutím stravenek atd. V neposlední řadě musíme zmínit také nedávno zavedený stravovací paušál, či přesněji peněžní příspěvek na stravování.
Vydáno: 21. 04. 2022
Z FKSP lze přispívat na dětské rekreace, pokud nejsou součástí výuky. Škola v přírodě většinou součástí výuky bývá. Jaké podmínky by musely být splněny, aby bylo možné přispívat z FKSP na "školu v přírodě"? Jaké informace je nutné o konkrétní akci zjistit?
Vydáno: 12. 04. 2022
Jsme příspěvková organizace/divadlo. Příkazem ředitele chceme poskytnout zaměstnancům příspěvek z FKSP na dopravu PID ve výši ceny ročního kuponu (cca 3 600 Kč). Zaměstnanec prokáže úhradu dokladem (lítačka apod). Je tento příspěvek osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti? A následně i od sociálního a zdravotního pojištění?
Vydáno: 12. 04. 2022
Jsme příspěvková organizace ZOO, která provozuje i gastro zařízení. Při pořádání setkání zaměstnanců bychom rádi využili občerstvení z našeho gastra a proplatili to z FKSP. Jak a vůbec, zdali je toto možné provést?
Vydáno: 04. 04. 2022
Provádějí se z odměny k pracovnímu výročí veškeré obvyklé odvody, tedy daň ze mzdy, sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 30. 03. 2022
  • Článek
V článku si ukážeme možnosti paušalizace výdajů a náhrad zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a jejich daňové řešení. Půjde o paušalizaci cestovních náhrad a paušalizaci náhrad v rámci home office.
Vydáno: 25. 03. 2022
Ředitelka odjíždí na dvoudenní pracovní cestu (která je stanovena na 9. až 10. 3. 2022 v Praze). Bude odjíždět dne 8. 3. v odpoledních hodinách a chce, aby jí byla proplacena náhrada i za nocležné (tj. 8. 3.) s tím, že jako zaměstnavatel si může určit, kdy začne pracovní cesta. Už v loňském roce jsme ředitelce neproplatili první noc za přespání v hotelu, kdy jí "školení, či porada" začaly až druhý den, rovněž se jednalo o dvoudenní pracovní cestu. Nyní nám sdělila, že jí to budeme muset proplatit, protože ostatní sociální zařízení to ostatním ředitelům proplácejí, jen ona tuto cestu nedostala plně uhrazenou. Kolega ředitelku odváží služebním autem do Brna, kde by měla přestoupit do vozidla její kolegyně a společně s ní odjíždět do Prahy. Dne 10. 3. odpoledne kolega pro ředitelku zase pojede služebním vozidlem do Brna a odveze ji zpět. Dle našeho názoru proplatíme ředitelce stravné za dobu, kdy bude na školení s tím, že se bude stravné krátit o bezplatně poskytnutá jídla. Nocležné dostane jen za jednu noc (ve směrnici máme uvedeno, že nocležné naše organizace proplatí jen do výše 1 200 Kč za noc) a cestovné jí nebude proplaceno. Je to tak?
Vydáno: 23. 03. 2022
co zahrnuje částka, z níž se vypočítává příděl do FKSP u příspěvkové organizace? Patří tam též stravenkový paušál?
Vydáno: 20. 03. 2022
  • Článek
Otázka Obracíme se na Vás s prosbou při pomoci vyúčtování cestovného. Zaměstnankyně má podepsanou Dohodu o prohlubování kvalifikace, na jejímž základě si účtuje cestovné a další náklady spojené s dalším vzděláváním. Nyní v rámci vyúčtování cestovného doložila nejen jízdenky za dopravu na složení atestační zkoušky, ale také doklad o úhradě atestační zkoušky ve výši 500 Kč. Mám otázku, zda do vyúčtování cestovného lze zahrnout i tento doklad jako vedlejší výdaje (např. poplatky za semináře atd.).
Vydáno: 17. 03. 2022
Zaměstnanec byl vyslán na týdenní školení od pondělí do pátku. Pořadatel školení vystavil daňový doklad zahrnující kurzovné a stravné. Stravné není blíže popsáno, budeme tedy předpokládat, že se jedná o zajištění oběda. Na dokladu je stravné uvedeno ve výši 655,50 + 19 % DPH = 780 Kč. Ubytování zaměstnance jsme zajistili v hotelu včetně snídaně. Součástí ceny za ubytování je i cena podávané snídaně. Tzn. kolik stojí pouze snídaně není z daňového dokladu zřejmé. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům celodenní stravné ve výši 160 Kč. Krácení při bezplatném poskytnutí některého jídla je vnitřním předpisem stanoveno jednotně o 25 %. Zaměstnanec byl informován o krácení za bezplatně poskytnuté snídaně a obědy před vysláním na školení. Celodenní stravné bude tedy kráceno o 50 %, tzn. zaměstnanci bude vyplaceno 80 Kč denně. Pro zjednodušení výpočtu budeme předpokládat pro všech pět dnů nárok na celodenní stravné. A zároveň poskytnutí snídaně i oběda ve všech pěti dnech. Daňově uznatelnými náklady zaměstnavatele: Stravné 80 x 5 dní = 400 Kč Cena stravování = jaká částka ze 780 Kč? Daňově neuznatelnými náklady zaměstnavatele: Cena stravování = jaká částka ze 780 Kč? Cena snídaně není z daňového dokladu zřejmá. Znamená to, že daňový doklad za ubytování včetně snídaně zaúčtujeme komplet do daňově uznatelných nákladů? Vycházíme z předpokladu, že max. sazba celodenního stravného podle § 176 je částka 165 x 5 dní = 825 Kč. Pak hodnota stravování 780 Kč, přestože zahrnuje pouze poskytnutí oběda, bude celá daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele? Včetně nároku na odpočet DPH? Žádám o uvedení konkrétních částek pro výše uvedený příklad jak daňově uznatelných tak daňově neuznatelných.
Vydáno: 14. 03. 2022
  • Článek
Dotaz Obchodní zástupce si koupil celoroční jízdenku MHD v Praze (občanská karta + roční občanské jízdné). Objíždí takto klienty v Praze. Jinak má služební auto. Je tato jízdenka daňově uznatelná? Jak ovlivní cestovní náhrady místo výkonu práce a pravidelné pracoviště sjednané v pracovní smlouvě?
Vydáno: 04. 03. 2022
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Zatím máme zása čerpání FKSP upraveny tak, že zde máme příspěvek na obědy zaměstnanců, penzijní připojištění, kulturní akce atd. Někteří zaměstnanci volají po tom, že na jiných školách to mají tak, že každý zaměstnanec si může vyčerpat např. prostředky za Kč 8.000. Třeba na nákup brýlí, kulturu atd. Prosím, můžete mi říct, jestli je toto řešení správné? Případně jak se to dá správně provést?    
Vydáno: 21. 02. 2022
Jednatel společnosti má smlouvu o výkonu funkce, ve které má sjednané proplácení cestovních náhrad související se služebními cestami. Jak vyúčtovat služební cestu: začátek 1. den - od 4 hodiny ranní - 23:59 konec 2. den - 00:00 - skončila 18:00. Zároveň v obou dnech byly poskytnuté firemní obědy jak pro jednatele, tak pro obchodní partnery? Na jakou hodnotu stravného má jednatel nárok? Pokud by jednatel ve smlouvě o výkonu funkce neměl sjednán nárok na proplácení cestovních náhrad, žádné by mu nepříslušely?
Vydáno: 03. 02. 2022
Má zaměstnanec na DPP nárok v souvislosti se služební cestou na proplacení cestovních náhrad (diet) pokud trvala déle než 5 hodin? Ve smlouvě má zaměstnanec uvedeno, že má nárok na proplácení cestovních výdajů související se služební cestou soukromým automobilem
Vydáno: 03. 02. 2022
+ Zobrazit dalších 20