Příjmy z kapitálového majetku

Jak je to s daněním cenných papírů při prodeji a jak při výnosu (podílové listy, akcie, dividendy)? Chápu dobře, že prodej CP (pokud není splněn limit 100 000 Kč nebo časový test) se daní podle § 10 ZDP? Jak je to v případě, že z podílovíého listu budu mít zisk 1 mil Kč a z prodeje CP např. ztrátu 0,5 mil. Kč – lze to započíst dohromady a danit jen 0,5 mil. Kč? A jak je to s výnosem s držby CP? 
Vydáno: 06. 06. 2022
Společníci s. r. o. jsou právnická osoba (a. s.) a fyzická osoba (nepodnikatel). Na základě sepsané dohody společníků, s definicí odměny pro společníka FO nepodnikatele, který je současně i jednatelem této společnosti, mu ukládá zajištění stanovených projektů s dopadem na výsledky společnosti a na základě toho stanovené odměny, které mají být vyplaceny ze zisku společnosti, ale jinak stanoveným podílem jako jsou podíly jednotlivých společníků ( FO a a. s. v s. r. o.) Je možné pohlížet na tuto odměnu jako odměnu jednatele společnosti? Zda na finanční částky definované touto dohodou a na způsob jakým mají být společníkovi společnosti s. r. o. vyplaceny je možné pohlížet jako na výplatu společníkovi společnosti, kterou společník a. s. ( v jinak stanoveném poměru ) postupuje ve prospěch společníka FO a toho tak odměňuje?
Vydáno: 04. 05. 2022
V roce 2021 mi přišly první dividendy vyplacené z USA. Mám účet, kde vidím všechny transakce (nákupy akcií, prodeje, dividendy atd.). Jak si mám, resp. musím, zajistit či jakým způsobem získat potvrzení o sražené dani v USA, abych ho mohl doložit pro zápočet daně, který vyčíslím v příloze č. 3 v přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Můj účet "vystavit" potvrzení neumí, resp. mohu vytisknout obecné informace, kolik jsem obdržel na dividendách, od jaké firmy a jaká daň byla sražena. Stačily by třeba i tyto vytištěné informace k zápočtu a doložení pro FÚ?
Vydáno: 20. 03. 2022
Podle zákona o daních z příjmů je základem daně podle § 36 odst. 2 písm. e) z vrácení emisního ážio, příplatku mimo základní kapitál. Půjčky byly poskytnuty od roku 2010 do roku 2013 a jsou účtovány na účtu 413-Příplatky mimo základní kapitál. Je možné vrátit tyto půjčky bez zdanění? Vlastník částečně vložil a částečně koupil podíl.
Vydáno: 16. 03. 2022
  • Článek
V Poslanecké sněmovně se projednává návrh novely zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Novela si klade za cíl podpořit subjekty vykonávající veřejně prospěšné činnosti. Důvodem pro takovou novelu je probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související vládní opatření, která tvrdě postihují celou ekonomiku a mimo jiné také finanční sektor, což se nepochybně projeví i na možnostech a ochotě soukromých dárců podporovat veřejně prospěšné organizace a jejich činnost. Podstatou novely je dočasné zvýšení procenta, které si mohou dárci v úhrnu odečíst ze základu daně, a to z 10 % v případě právnických osob a z 15 % u fyzických osob na 30 %.
Vydáno: 30. 01. 2021
  • Článek
Společnost podepíše s dárcem darovací smlouvu na kulturní projekt, přičemž splatnost darované částky je půl roku. Částka je připsána na účet obdarovaného za čtyři měsíce. Mezitím je realizována část kulturního projektu. Je možno náklady na projekt, které jsou uhrazeny před datem připsání částky na účet obdarovaného, zaúčtovat jako čerpání tohoto daru? Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale o neziskovou ­organizaci (OPS), která dar účtuje do fondu 911. Jak je to v případě, kdy je podepsána darovací smlouva, ale částka dorazí na účet až poté, co jsou uhrazeny některé výdaje kulturního projektu? Jsou náklady na kulturní projekt čerpané před datem přijetí daru (a současně po podepsání smlouvy), např. z půjčky, uznatelným čerpáním tohoto daru? Konkrétní případ: máme kulturní projekt, máme podepsanou darovací smlouvu, ale víme, že dárce uvolní finance až za delší dobu a potřebovali bychom část projektu realizovat co nejdříve, třeba i z půjčky do doby, než dar dorazí na účet.
Vydáno: 21. 12. 2020
  • Článek
Fyzická osoba (daňový resident v ČR) vlastní likvidní akcie společnosti (např. Apple), které se obchodují na americké burze. Koupila je před dvěmi lety, takže ještě neprošly tříletým časovým testem. Neeviduje je v obchodním majetku. Aktuálně jsou akcie v zisku, který samozřejmě není realizovaný. Pokud fyzická osoba akcie vloží do fondu kvalifikovaných investorů jakožto nepeněžitý vklad (tzn. za své akcie dostane podílové listy ve fondu), bude muset dosud nerealizovaný zisk zdanit, nebo nikoliv (např. protože se jedná o přeměnu formy majetku)?
Vydáno: 15. 09. 2020
  • Článek
S většími či menšími úspěchy už 30 let budujeme kapitalismus, jehož podstatou je kapitál představující člověkem nashromážděné prostředky sloužící pro dosažení zisku. Nejčastěji se jedná o finanční kapitál v podobě peněz, podílů v obchodních korporacích a dluhopisů. Pokud vlastníkovi finančního kapitálu plynou peníze již ze samotné držby (nikoli z prodeje), hovoříme o příjmech z kapitálového majetku. Obdobně jako když za pronájem bytu plyne jeho vlastníkovi nájemné. Může jít například o úroky za peněžitý vklad v bance, podíly na zisku s. r. o. plynoucí společníkovi držícímu její podíly nebo výsluhovou penzi z prostředků naspořených formou penzijního připojištění. Je-li příjemcem těchto příjmů fyzická osoba („FO“), obvykle nemusí řešit jejich zdanění. Důvodem není hojnější osvobození od daně, ale přenos břemene zdanění z poplatníka na plátce příjmů, který z nich musí srazit a odvést tzv. srážkovou daň. Někdy ovšem i tyto příjmy patří do daňového přiznání. A to nejčastěji úroky z poskytnutých zápůjček, úroky z prodlení anebo příjmy z kapitálového majetku plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Vydáno: 12. 03. 2020
  • Článek
Následující text představuje ucelený metodický návod pro spojené subjekty, rezidenty České republiky (ČR), které si mezi sebou poskytly peněžitou zápůjčku a nejsou si jisté, zda je sjednaná výše úroku z hlediska zdanění v pořádku, nebo musí zdanit úrok v obvyklé výši, případně neví, jak takový úrok stanovit. Rovněž jsou zde popsány podmínky, za kterých lze zaplacené úroky na straně vydlužitele považovat za daňově uznatelné.
Vydáno: 20. 11. 2017
1. Předmět příspěvku: S účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), byla podstatným způsobem změněna právní úprava rozdělování zisku v akciové...
Vydáno: 13. 09. 2017
  • Článek
Starobní důchodce má příjem z důchodu, který je od daně z příjmů osvobozen. Dále má příjem z odkupu dluhopisů, který se zdaňuje srážkovou daní. Může podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a uplatnit si základní slevu na poplatníka 24 840 Kč podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona, čímž by se mu daň z dluhopisů vrátila?
Vydáno: 25. 05. 2017
364/04.04.12 Daňový režim dluhopisů v případě předčasného zpětného odkupu Předkládají: Jana Vlčková, daňová poradkyně, č. osv. 3101 Tomáš Rozsypal, daňový poradce, č. osv. 2707 Příspěvek byl projednán se zástupci...
Vydáno: 06. 06. 2012