Příjmy z kapitálového majetku

Jediný společník s. r. o. v roce 2023 v 3/2023 půjčil do společnosti 75 000 Kč, úrok byl ve smlouvě o zápůjčce stanoven pevnou částkou 7.382 Kč a dále bylo dohodnuto, že jsou úroky z dlužné částky splatné se závazkem vrátit zapůjčenou částku nejpozději do 31. 12. 2024. V 11/2023 dále půjčil do společnosti 200 000 Kč, úrok byl ve smlouvě o zápůjčce stanoven pevnou částkou 24.658 Kč, ohledně úroků bylo dohodnuto to samé jako u první zápůjčky, jen vrácení nejpozději do 30. 9. 2025. Základní kapitál je 10 000 Kč + v roce 2023 bude zisk před zdaněním cca 900 000 Kč. V roce 2023 úroky zaplaceny nebyly. Jak prosím zaúčtovat do roku 2023? A dále jak zaúčtovat v roce 2024, jestliže budou úroky v roce 2024 zaplacené? Kdy budou daňově uznatelné? Jak bude v případě zaplacení zohledněn příjem z úroků v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob společníka?
Vydáno: 04. 04. 2024
Rezident ČR (FO) přiznává za celý rok 2023 na základě přiznání k dani z příjmů FO své příjmy z termínovaných účtů ve Velké Británii - jakým kurzem přepočtu cizí měnu (v našem případě libry) - kurzem ČNB k 31. 12. 20203?
Vydáno: 01. 03. 2024
Občan Slovenské republiky, žijící dlouhodobě v České republice (má zde bydliště, zaměstnání) má u slovenské banky založený spořicí účet. Musí tento získaný úrok uvádět do daňového přiznání r. 2023 v ČR, případně do jakého paragrafu?
Vydáno: 19. 10. 2023
Vstupuje úrok z termínovaného vkladu zdaněný 15% srážkovou daní do základu daně z příjmu u právnické osoby? Předpokládám, že ne. Kam se tedy uvede v daňovém přiznání? Pokud se jedná o finanční produkt, jehož výsledkem je brutto úrok, účtuji příjem na 662 a zdaním daní z příjmu? 
Vydáno: 07. 09. 2023
Společnost má ve svém majetku akcie, které nakoupila na burze a drží je déle než jeden rok. Jedná se o společnosti v USA a Irsku. V rámci DPPO zahrne společnost dividendy od těchto společností do samostatného základu daně a aplikuje na ně 15% sazbu, případně započte americkou daň. Nebude tedy tyto dividendy danit ani 19%, ani případnými 21% v budoucnu? 
Vydáno: 26. 07. 2023
Existuje nějaký případ osvobození od srážkové daně z podílu na zisku u české fyzické osoby, která chce vyplatit zisk u české společnosti s. r. o., kterou vlastní ze 100 %? Například existuje nějaký časový test obdobně jako u držení podílu, či například, že se zisk ze společnosti vyplatí až po několika letech (zisk byl v roce 2018, ale vyplatí se až jako nerozdělený zisk v roce 2023)?
Vydáno: 13. 04. 2023
Naše společnost s.r.o. má založený spořicí a termínovaný účet, na který převádí peníze, a banka tam připisuje úroky a pracovník banky tvrdí, že všechny bankovní úroky jsou zdaněny, ale na výpisech toto zdanění není uvedeno. Jak se tyto úroky zdaňují a jak se uvedou v daňovém přiznání?
Vydáno: 14. 03. 2023
Česká fyzická osoba A vlastní 50% podíl v české firmě ABC s.r.o. po dobu více jak 5 let, tedy bude splněn časový test. Dále fyzická osoba A vlastní 40% podíl v české společnosti XYZ s.r.o. Fyzická osoba A chce prodat svůj 50% podíl ve firmě ABC s.r.o. společnosti XYZ s.r.o. 1. Je možné sjednat cenu mezi fyzickou osobou A a společnosti XYZ s.r.o. za prodej podílu ve společnosti ABC s.r.o. dohodou stran, nebo je nutný znalecký posudek? 2. Je pro společnost XYZ s.r.o. koupě podílu ve společnosti ABC s.r.o. daňově uznatelným nákladem bez odpisů?
Vydáno: 14. 02. 2023
Pokud v jedné právní operaci přijmu do s. r. o. nového společníka (dceru) a také požádám o snížení základního vkladu a vyplacení rozdílu vkladu, dojde k časově rozdílným operacím a vklad přejde také na nového společníka a bude se provádět výplata i novému společníkovi. Vzhledem k tomu, že vklad je v s. r. o. již více než 10 let a nový společník bude mít vklad několik měsíců, jaká bude povinnost z daňového hlediska?
Vydáno: 11. 02. 2023
Dcera dostala darem od své matky základní podíl ve společnosti s. r. o. o velikosti 50 %, jedná se o plně splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 500 000 Kč. Druhých 50 % nadále vlastní otec obdarované. Matka zůstává jednatelkou. Dále dostala darem také od své matky 8 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč (800 000 Kč). Základní kapitál a. s. činí 2 miliony Kč a stává se 70% vlastníkem. Původně vlastnila dcera 30 %, její manžel 30 % a matka 40 %. Matka zůstává členem dozorčí rady.  Bude muset poplatník podávat oznámení o přijetí zdanitelného plnění nad 5 milionů Kč, když aktiva s. r. o. činí 126 milionů Kč (oznámení na 50 % aktiv) a aktiva a. s. 129 milionů Kč - oznámení na 40 % aktiv.
Vydáno: 06. 02. 2023
U Sberbank měla naše akciová společnost spořící účet. Banka je v současné době v likvidaci a insolvenční správce nám zaslal výši celkové pohledávky, která je přihlášená do konkursu. Dostali jsme maximální částku z pojištění vkladů, ale větší část vkladu jsme přeúčtovali z účtu 221-banky na účet 378-ostatní pohledávky. Pohledávka se skládá z jistiny a úroků, které můžeme vyčíslit za 3 roky zpětně. Obecně k pohledávkám můžeme tvořit daňové opravné položky. Protože úroky jsme účtovali na výnosové účty, máme za to, že k úrokům za 3 roky zpět (nepromlčené pohledávky) můžeme účtovat daňovou opravnou položku ve výši 100%. Po konzultaci s auditorem jsme se domluvili, že budeme muset tvořit i účetní opravnou položku ve výši 50% ze zbývající části pohledávky. Protože se jedná o vysoké částky, chtěli bychom znám i další názory. Bohužel o účtování za pohledávkami Sberbank jsme dosud žádné doporučení nenašli.
Vydáno: 19. 01. 2023
  • Článek
V první části příspěvku zveřejněném v minulém čísle časopisu jsme se zaměřili na jednodušší formy ukládání volných finančních prostředků nepodnikajících fyzických osob splňujících podmínku rezidence, tj. na vklady v bance, stavební spoření, III. pilíř a soukromé životní pojištění. Nyní se budeme věnovat těm složitějším, kde způsob zdanění není úplně jednoduchý.
Vydáno: 08. 12. 2022
Prosím o odpověď na zdanění dluhopisů (resp. příjmů z dluhopisů) u klienta (nákupce-upisovatele dluhopisu) v následujících variantách: 1. Dluhopis emitovaný právnickou osobou (rezidentem) s dobou splatnosti 3 roky a se stanoveným pevným úrokovým výnosem 8 % p.a. Četnost výplaty úroků je jednou ročně. V tomto případě se úrokový výnos zdaní 15 % srážkovou daní při jeho výplatě emitentem (uvažujeme prodej pouze FO rezidentům ČR). Tedy každý rok při výplatě úroků strhne emitent (musí to být vždy emitent?) vyplatí klientovi úrok již ponížený o srážkovou daň - tedy čistý (zdaněný výnos)? 2. Dluhopis emitovaný právnickou osobou (rezidentem) s dobou splatnosti 3 roky a se stanoveným pevným úrokovým výnosem 8 % p.a. Četnost výplaty úroků je až při splatnosti dluhopisu-tedy jednorázově za tři roky. V tomto případě se úrokový výnos (3x 8% p.a. - tedy za tři roky) zdaní 15 % srážkovou daní při jeho výplatě emitentem jednorázově třetí rok a klientovi se vyplatí čistý úrok? 3. Dluhopis emitovaný právnickou osobou (rezidentem) s dobou splatnosti 3 roky a bez stanoveného pevného úrokového výnosu, ale s fixně stanovenou částkou za odkup dluhopisu při jeho splatnosti. Tedy např. dluhopis vydaný v nominální hodnotě 100 000,- Kč emitent za tři roky odkoupí zpět za 124 000,- Kč. V tomto případě již není srážkovou daní co danit, protože se nejedná na straně klienta o úrokový výnos, ale o rozdíl mezi nákupní a prodejní hodnotou dluhopisu, který se v případě FO daní v daňovém přiznání dle § 8 ZDP. Pokud tedy bude termín odkupu dluhopisů ve lhůtě do tří let, tak klient- FO si zdaní ve svém přiznání rozdíl nákupní a prodejní hodnoty dluhopis - tedy 124 000 - 100 000 Kč = 24 000 Kč?  4. Poslední varianta stejný případ jako v bodě tři, ale termín splatnosti dluhopisů by nebyl tři roky, ale tři roky a jeden měsíc. V tomto případě by klient FO ve svém přiznání nedanil nic, protože sice by tam byl rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dluhopisu ve výši 24 000,- Kč ke zdanění, ale uplynula lhůta 3 let a tak je příjem na jeho straně od daně z příjmů osvobozený?
Vydáno: 28. 11. 2022
  • Článek
Řeč bude o nepodnikajících fyzických osobách (tzn. osobách, které nejsou OSVČ) splňujících podmínku rezidence v České republice, které mají volné finanční prostředky k investování. Abychom se mohli bavit o zdaňování jejich příjmů plynoucích z investic, musíme si nejprve shrnout, jaké možnosti finanční trh nabízí. V případě, že tato fyzická osoba investuje své prostředky tak, že dochází k navýšení jeho majetku, ať už v průběhu investice nebo při jejím ukončení, podléhá tento kladný rozdíl mezi penězi vloženými a získanými zpět zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Přitom platí, že při dodržení určitých podmínek může být toto navýšení majetku u fyzických osob od zdanění osvobozeno. V první části příspěvku se zaměříme na investice, které jsou na finančním trhu nabízeny fyzickým osobám už delší dobu a zdaňování příjmu případně jeho osvobození od daně je tak patřičně legislativně upraveno.
Vydáno: 14. 09. 2022
Jak je to s daněním cenných papírů při prodeji a jak při výnosu (podílové listy, akcie, dividendy)? Chápu dobře, že prodej CP (pokud není splněn limit 100 000 Kč nebo časový test) se daní podle § 10 ZDP? Jak je to v případě, že z podílového listu budu mít zisk 1 m. Kč a z prodeje CP např. ztrátu 0,5 mil. Kč – lze to započíst dohromady a danit jen 0,5 mil. Kč? A jak je to s výnosem z držby CP?
Vydáno: 06. 06. 2022
Společníci s. r. o. jsou právnická osoba (a. s.) a fyzická osoba (nepodnikatel). Na základě sepsané dohody společníků, s definicí odměny pro společníka FO nepodnikatele, který je současně i jednatelem této společnosti, mu ukládá zajištění stanovených projektů s dopadem na výsledky společnosti a na základě toho stanovené odměny, které mají být vyplaceny ze zisku společnosti, ale jinak stanoveným podílem jako jsou podíly jednotlivých společníků ( FO a a. s. v s. r. o.) Je možné pohlížet na tuto odměnu jako odměnu jednatele společnosti? Zda na finanční částky definované touto dohodou a na způsob jakým mají být společníkovi společnosti s. r. o. vyplaceny je možné pohlížet jako na výplatu společníkovi společnosti, kterou společník a. s. ( v jinak stanoveném poměru ) postupuje ve prospěch společníka FO a toho tak odměňuje?
Vydáno: 04. 05. 2022
V roce 2021 mi přišly první dividendy vyplacené z USA. Mám účet, kde vidím všechny transakce (nákupy akcií, prodeje, dividendy atd.). Jak si mám, resp. musím, zajistit či jakým způsobem získat potvrzení o sražené dani v USA, abych ho mohl doložit pro zápočet daně, který vyčíslím v příloze č. 3 v přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Můj účet "vystavit" potvrzení neumí, resp. mohu vytisknout obecné informace, kolik jsem obdržel na dividendách, od jaké firmy a jaká daň byla sražena. Stačily by třeba i tyto vytištěné informace k zápočtu a doložení pro FÚ?
Vydáno: 20. 03. 2022
Podle zákona o daních z příjmů je základem daně podle § 36 odst. 2 písm. e) z vrácení emisního ážio, příplatku mimo základní kapitál. Půjčky byly poskytnuty od roku 2010 do roku 2013 a jsou účtovány na účtu 413-Příplatky mimo základní kapitál. Je možné vrátit tyto půjčky bez zdanění? Vlastník částečně vložil a částečně koupil podíl.
Vydáno: 16. 03. 2022
  • Článek
V Poslanecké sněmovně se projednává návrh novely zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Novela si klade za cíl podpořit subjekty vykonávající veřejně prospěšné činnosti. Důvodem pro takovou novelu je probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související vládní opatření, která tvrdě postihují celou ekonomiku a mimo jiné také finanční sektor, což se nepochybně projeví i na možnostech a ochotě soukromých dárců podporovat veřejně prospěšné organizace a jejich činnost. Podstatou novely je dočasné zvýšení procenta, které si mohou dárci v úhrnu odečíst ze základu daně, a to z 10 % v případě právnických osob a z 15 % u fyzických osob na 30 %.
Vydáno: 30. 01. 2021
  • Článek
Společnost podepíše s dárcem darovací smlouvu na kulturní projekt, přičemž splatnost darované částky je půl roku. Částka je připsána na účet obdarovaného za čtyři měsíce. Mezitím je realizována část kulturního projektu. Je možno náklady na projekt, které jsou uhrazeny před datem připsání částky na účet obdarovaného, zaúčtovat jako čerpání tohoto daru? Nejedná se o podnikatelský subjekt, ale o neziskovou ­organizaci (OPS), která dar účtuje do fondu 911. Jak je to v případě, kdy je podepsána darovací smlouva, ale částka dorazí na účet až poté, co jsou uhrazeny některé výdaje kulturního projektu? Jsou náklady na kulturní projekt čerpané před datem přijetí daru (a současně po podepsání smlouvy), např. z půjčky, uznatelným čerpáním tohoto daru? Konkrétní případ: máme kulturní projekt, máme podepsanou darovací smlouvu, ale víme, že dárce uvolní finance až za delší dobu a potřebovali bychom část projektu realizovat co nejdříve, třeba i z půjčky do doby, než dar dorazí na účet.
Vydáno: 21. 12. 2020