Daňová ztráta

Společnost využila zpětné uplatnění daňové ztráty vyčíslené za rok 2020 a podala dodatečné přiznání za rok 2018. V roce 2021 jí byla na bankovní účet vrácena část daně z příjmu za rok 2018. Jak zaúčtovat (předkontace) a vykázat tuto vrácenou daň? 
Vydáno: 22. 03. 2022
Společnost s. r. o má jediného jednatele, který je zároveň jediným společníkem. Vede podvojné účetnictví. Za rok 2020 byla hospodářským výsledkem společnosti ztráta. Měl by tento jako jediný společník a zároveň jednatel tento výsledek ještě potvrdit v nějakém dokumentu? Lze prosím někde dohledat nějaký vzor dokumentu, jak by obsahově měl vypadat?
Vydáno: 12. 01. 2022
1. Úvod V rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) - zákona č. 299/2020 Sb. („Novela“) došlo k zavedení nové možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty....
Vydáno: 06. 04. 2021
 • Článek
V této nelehké době připadá ještě více do úvahy uplatňování daňové ztráty. Kdy ji vykážeme, za jakých podmínek ji uplatníme – to a mnoho dalšího se dozvíte v tomto článku.
Vydáno: 16. 02. 2021
 • Článek
Pandemie spojená s koronavirem přinesla do našich životů spoustu změn. Co se počátkem roku zdálo jako samozřejmost, to už dnes neplatí. V souvislosti s koronavirem vláda v několika posledních měsících schvalovala jedno mimořádné opatření za druhým. Všechna tato opatření reagovala na současnou situaci spojenou s epidemií a měla alespoň částečně pomoci překlenout negativní dopady aktuálního stavu. Jednou ze schválených změn je také novela zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “). Ta přináší očekávanou změnu v podobě možnosti uplatnění daňové ztráty nejen v následujících obdobích, jako tomu bylo doposud, ale nově i zpětně za období předcházející.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
V uplynulých měsících vydal Nejvyšší správní soud několik zásadních judikátů k otázce vlivu vykázání a možného uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně na běh lhůty pro stanovení daně. Tyto judikáty vyvolaly podstatnou změnu dosavadních výkladových stanovisek Finanční správy k aplikaci § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů . Jednalo se o rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 13. května 2020, čj. 8 Afs 58/2019-48 , a ze dne 18. června 2020, čj. 2 Afs 388/2019-70 , zakazující tzv. řetězení ztrát, a dále rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. července 2020, čj. 9 Afs 81/2020-40 , a ze dne 17. července 2020, čj. 4 Afs 101/2020-41 , k vlivu úkonů činěných ve smyslu § 148 odst. 2 až 4 daňového řádu na běh lhůty pro stanovení daně a k maximální délce lhůty pro stanovení daně ve smyslu § 148 odst. 5 daňového řádu .
Vydáno: 18. 12. 2020
 • Článek
Daňová ztráta je jednou z hlavních odčitatelných položek od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob. Jedná se o historickou odčitatelnou položku, která na dani z příjmů funguje v téměř nezměněné podobě bezmála 30 let. „Koronavirová“ novela daní z příjmů zákonem č. 299/2020 Sb. však nově umožňuje kromě již zažitého následného uplatnění daňové ztráty také její zpětné uplatnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o přelomovou záležitost, která není jednorázovým protikrizovým opatřením, ale trvalou součástí zákona, je třeba tuto novinku rozebrat podrobněji.
Vydáno: 17. 12. 2020
 • Článek
Ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na podnikatelské prostředí byla vydána celá řada opatření. Jedním z nich je i možnost zpětného odečtu daňové ztráty (carry loss back). Tuto možnost zřejmě využijí především daňové subjekty, jejichž daňová povinnost v letech 2018 a 2019 byla vysoká, zatímco v roce 2020 docílí významné daňové ztráty. Nová právní úprava odečtu daňové ztráty je zakotvena v zákoně č. 299/2020 Sb. a použije se poprvé za zdaňovací období ukončené ode dne 30. 6. 2020. Mohou ji tedy využít nejen poplatníci, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, ale například i poplatníci, jejichž hospodářský rok skončí již v roce 2020 v období po účinnosti zákona.
Vydáno: 15. 12. 2020
 • Článek
V důsledku koronavirové krize byla přijata opatření, která měla negativní vliv na ekonomickou situaci v České republice a mnohé podnikatelské obory byly silně postiženy, ať už přímo či nepřímo. V návaznosti na negativní vlivy, způsobené vládními opatřeními, byla přijata řada zákonů, které měly za cíl zmírnit tyto dopady. Tento článek se zaměří na novelu týkající se zákonů o daních.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
Zákonem č. 299/2020 Sb. dochází k rozšíření možnosti uplatnit stanovenou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, a to i za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena (tzv. carry loss back). Ukážeme si, jaké možnosti a varianty má poplatník daně z příjmů v případě dosažení daňové ztráty v roce 2020.
Vydáno: 18. 11. 2020
 • Článek
I. Při vzniku daňové ztráty je pro běh lhůty pro stanovení daně rozhodné zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, a poslední zdaňovací období, za které ji bylo možné uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně (§ 34 ve spojení § 38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů). Vznikne-li daňovému subjektu v průběhu zdaňovacích období, během nichž lze uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně, další daňová ztráta, nedochází k tzv. řetězení ztrát a tato skutečnost nemá za následek prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž vznikla daňová ztráta poprvé. II. Pro běh lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla, není rozhodné, zda daňový subjekt daňovou ztrátu zcela nebo zčásti v některém z následujících zdaňovacích období skutečně uplatnil jako položku odčitatelnou od základu daně, nýbrž to, že tak mohl učinit (§38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů).
Vydáno: 31. 10. 2020
 • Článek
Hlavním definičním znakem podnikání je, že se jedná o činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku. Tedy zjednodušeně řečeno, aby podnikatel více vydělal, než utratil. Cesta za ziskem ovšem bývá plná překážek, jako jsou konkurenti, podvodní obchodní partneři, silná státní regulace, anebo neviditelný organismus, kvůli kterému načas zamrzne ekonomika na celé planetě. A tak se stává, že podnikatel tu a tam utrpí větší nebo menší ztrátu. Ostatně také v osobním životě, ačkoli asi všichni kráčíme za štěstím, přesto nás někdy postihne neštěstí... Daňové právo ke ztrátám přistupuje obezřetně, mohou totiž sloužit k nekalým daňovým optimalizacím, zvláště u obchodních korporací zapojených do holdingové struktury. Všeobecně nejznámější informací o daňové ztrátě je, že si o ní lze během dalších pěti let snížit základ daně z příjmů a tedy i daň. Daleko méně se ví o jejich procesní nevýhodě – prodloužení lhůty pro stanovení daně. Daňová ztráta totiž o 5 let oddálí konec hrozícího doměření vyšší daně berňákem, který si navíc dosud vykládal tuto možnost nad rámec zákona, což mu nyní zakázal soud.
Vydáno: 06. 08. 2020
 • Článek
Příspěvek se věnuje problematice tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty, tedy jejímu uplatnění ve zdaňovacích obdobích, která předcházejí zdaňovacímu období, ve kterém je daňová ztráta pravomocně stanovena. Možnost odečíst vzniklou daňovou ztrátu nejen od základu daně stanoveného v budoucích zdaňovacích obdobích je novým institutem zákona o daních z příjmů , který má přispět ke zmírnění negativních ekonomických dopadů epidemie COVID-19. Do tohoto zákona bylo opatření zakotveno prostřednictvím tzv. protikrizového daňového balíčku, který byl Parlamentem České republiky schválen dne 16. 6. 2020 a který je použitelný pro poplatníky daní z příjmů již pro zdaňovací období skončená od 30. 6. 2020.
Vydáno: 30. 07. 2020
 • Článek
Asi nikdo nezačne podnikat se záměrem dosáhnout ztráty. Nicméně zejména v počátku podnikání je nutno vynaložit více peněz, než kolik se jich ihned vrátí, a tak ekonomické, účetní i daňové výsledky končí v červených číslech neboli ztrátou. Přirozenou příčinou ztráty mohou také být rozsáhlé investice včetně zahraničních akvizic, provádění generálních oprav výrobní linky, které tak provází výpadek produkce apod. Pochopitelně že do ztráty se lze snadno dostat rovněž pro podnikatelské nezdary, z důvodu neplatičů nebo z čistě spekulativních příčin. Je ale zásadní rozdíl mezi daňovým versus účetním pojetím ztráty, které mají nejen rozdílné příčiny, ale i důsledky.
Vydáno: 22. 06. 2018
 • Článek
Jednou z častých forem přeměn jsou fúze. Fúze obchodních korporací jsou multidisciplinárním procesem, který zasahuje výrazně také do oblasti daňové. Při úvahách o jejím provedení je problematika zdanění pro společnosti jednou z klíčových oblastí, protože výše daňového zatížení hraje jeden z významných faktorů při samotném rozhodování, zda přeměnu uskutečnit. Největší dopad na zúčastněné společnosti má zajisté daň z příjmů právnických osob, nicméně i dopady ostatních daní nejsou zanedbatelné. Příspěvek však bude zaměřen pouze na daňové povinnosti zúčastněných korporací na přeměně z pohledu daně z příjmů právnických osob.
Vydáno: 12. 03. 2018
 • Článek
V následujícím příspěvku si ukážeme vznik daňové ztráty u poplatníka daně z příjmů fyzických osob a její uplatnění ve zdaňovacím období, kdy tato daňová ztráta vznikla, a její odpočet od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Zamyslíme se rovněž nad možnou optimalizací při uplatnění daňové ztráty v rámci zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.
Vydáno: 12. 02. 2018
 • Článek
Pokud má společnost s ručením omezeným (s. r. o.) za účetní období vyšší náklady než výnosy, tak vykáže ztrátový (záporný) výsledek hospodaření za účetní období alias účetní ztrátu, kterou je třeba dříve či později nějakým způsobem řešit. Obvykle a pro společníky „bezbolestně“ se to děje na úkor dřívějších nebo budoucích účetních zisků. Je-li ztráta výrazná, dřívější zisky byly rozděleny společníkům a ty budoucí jsou nejisté, je možné ztrátu vyrovnat příspěvky společníků, případně snížením základního kapitálu.
Vydáno: 11. 12. 2017
 • Článek
Hlavním definičním znakem podnikání je, že se jedná o činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku. Tedy zjednodušeně řečeno proto, aby dotyčný podnikatel – ať už jde o osobu fyzickou nebo právnickou – měl více příjmů, než kolik vynaložil výdajů. Cesta za ziskem ovšem bývá trnitá a plná překážek, jako například stejným směrem se ubírající konkurenti, špatný podnikatelský záměr, podvodní obchodní partneři, silná státní regulace. A tak se stává, že na cestě za ziskem podnikatel tu a tam utrpí větší či menší ztrátu. Daňové právo ke ztrátám přistupuje obezřetně, mohou totiž sloužit k nekalým daňovým optimalizacím, zvláště u obchodních korporací zapojených do holdingové struktury. Zejména u právnických osob proto nestačí vědět pouze o tom, že o daňovou ztrátu lze v dalších – ziskových – obdobích snížit základ daně, možných omezení a podmínek jejího uplatnění je totiž více.
Vydáno: 23. 03. 2017
PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN 1. Úvod Zákon o daních z příjmů umožňuje převzetí nevyužitých daňových ztrát při přeměnách společností, zároveň ale uplatnění těchto ztrát podmiňuje výkonem stejných činností. Pojem „stejná...
Vydáno: 26. 02. 2014
UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 18.9.2012 Daň z příjmů 374/11.07.12 Stanovení daňové ztráty vztahující se k části podniku při vkladu dle § 23a odst. 5 písm. b) zákona č. 586/1992...
Vydáno: 11. 07. 2012