Daňové doklady

Jednatel společnosti, zapsaného spolku, objednal zboží na sebe. Faktura má v hlavičce jednatele. Dá se prosím zavést do účetnictví a uznat jako daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 21. 06. 2022
Jako sdílený obchod na základě komisionářské smlouvy provádíme ve svém obchodě prodej zboží (výrobků) od různuuch OSVČ. Fakturujeme jim "nájemné" za prostor. A oni nám vystavují na základě komisionářské smlouvy fakturu na své zboží, které nám dají do "komise" a my ho v našem obchodě nabídneme na jejich uhrazeném prostoru k prodeji. A zde je problém. Mají oni na fakturu napsat text „fakturuji vám zboží“ nebo „fakturuji vám za zprostředkování prodeje“? Máme v tomto spor s vlastníkem koncepce sdíleného obchodu, protože ten tvrdí, že od začátku přijímá faktury prodejců se zněním „fakturuji vám zboží“ a neměli nikdy problém s úřady, fakturují jejich faktury jako službu náklad (je to zprostředkování) a nikoliv jako nákup zboží. 
Vydáno: 14. 06. 2022
Jak máme postupovat při přijetí zálohy v CM od českého plátce DPH. Přijetí zálohy EUR 100 ZD a DPH 21 kurzem 25 kč, vystavíme daňový doklad na přijatou platbu ZD 2500, DPH 525 účtujeme přijetí zálohy 3025,- 221/324, dále daň.doklad na přij.platbu budu účtovat 324/324 2500,- 324/343 525,- Musím účtovat podvojně a nejde účtovat jen o DPH. Za měsíc vystavím konečnou fa, která pro účetnictví bude ZD 2500,- Kč 311/604 a DPH 525,-Kč 311/343 odečet zálohy (-2500 kč 311/324 a -525 kč 311/343) . Pro DPH nebudeme už nic vykazovat? Je tento postup správný? Pokud ale nebudu mít 100 % zálohy, ale jen 50 %, tak konečnou fakturou musím dofakturovat zbytek dodávky. Pro DPH bych měla použít kurz data uskutečnění plnění což je u nás datum dodání zboží, českému plátci, který nakupuje v EUR musím také uvádět kurz CM na fa. Na faktuře bychom měli tedy rozepsat zboží za kurz zálohy 50 % a zbytek na který nebyla záloha, nejdřív vyřešit část zboží se zálohou a pak zbytek zboží bez zálohy? Nedokážu si představit pokud je na fa více položek jestli je vždy šance se přesně dostat s prodejem zboží na hodnotu 50 % zálohy. Uvažuji správně? 
Vydáno: 02. 06. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 11. 2021 ve věci C-281/20 Ferimet
Vydáno: 25. 05. 2022
Žalobce, zastoupený advokátem (oba plátci DPH), měl v občanskoprávním sporu plný úspěch ve věci (§ 142 o. s. ř.). Soud proto rozsudkem mimo jiné uložil žalovanému, aby nahradil žalobci k rukám advokáta náklady řízení sestávající z odměny advokáta 9 000 Kč, náhrady hotových výdajů 1 000 Kč a DPH 210 Kč (§ 149, § 151 odst. 2 o. s. ř.), celkem tedy 10 210 Kč. Žalovaný celou částku 10 210 Kč uhradil na účet advokáta žalobce a ten ji obratem přeposlal žalobci (protože je to nárok žalobce a ne jeho advokáta, advokát je pouze platebním místem). Vzniká někomu povinnost vystavit fakturu, na jakou částku a s jakým DUZP? Vzniká žalobci povinnost z takto přijaté částky odvést DPH a v jaké výši, popř. daň z příjmu? Může si žalovaný, který částku uhradil, uplatnit odpočet DPH (za předpokladu, že je plátcem DPH) a v jaké výši, popř. uplatnit jako daňově uznatelný výdaj?
Vydáno: 22. 04. 2022
Vedeme účetnictví, jsme plátci DPH. Zaměstnanec si v průběhu pracovní cesty zakoupil jízdenku MHD přes telefon. Jediným dokladem je tedy SMS dopravního podniku v telefonu a poté částka 31 Kč na faktuře a ve vyúčtování telefonních služeb. Telefonní služby účtujeme na účet 518. Je možné účtovat 31 Kč jako samostatnou položku na účet 512 v rámci zaúčtování faktury telefonních služeb? U klasických papírových jízdenek uplatňujeme odpočet DPH 10%. Jak to bude v případě jízdenky, která je pouze v telefonu a o DPH nic neuvádí?
Vydáno: 29. 03. 2022
Identifikovaná osoba (IO) nakoupila od ORD z Německa zboží za částku 68 000 Eur.  1) Na faktuře je uvedena poznámka - přenesená daň - to správně uvedla ORD či nikoliv? Kdyby to ORD na faktuře neuvedla, byla by to velká chyba s nějakým dopadem pro IO?   2) Faktura od ORD vystavena dne 17. 12. 2021 a k fyzickému převzetí zboží IO došlo až 2. 1. 2022. V jakém měsíci má povinnost přiznat a odvést daň IO?  3) Na řádku 3. daňového přiznání bude přepočtená částka 68 000 EUR + česká DPH, tj. počítá se částka 68 000 Eur x náš kurz = základ daně?  4) Jakým kurzem a k jakému datu přepočte IO částku z Eur? IO má v ruce doklad od ORD.  5) Musí ještě sama IO nějaký doklad vystavit na to, že právě tento obchod přizná na řádku 3. daňového přiznání nebo již sama žádný doklad nevystavuje nebo ho vlastně nemá komu vystavit?
Vydáno: 22. 03. 2022
Obdržela jsem doklad hrazený v hotovosti. Rozúčtování na dokladu je následující: Cena včetně DPH 270,90 Kč. DPH 15 % = 35,30 Kč. Základ daně není uveden. Zaokrouhlení dokladu 0,1 Kč. Celková částka na dokladu 271 Kč. Pokud budu vycházet z poslední platné legislativy, tak se domnívám, že výpočet DPH není správný. Zaokrouhlení 0,1 Kč nevstupuje do základu daně ani do DPH, tedy podle mého by mělo být: DPH 15 %= 35,33 Kč, základ daně 235,57 Kč. Celkem tedy 270,90 Kč. Je to takto v pořádku? Mohu účtovat daň na vstupu jinak, než je uvedeno na přijatém dokladu? 
Vydáno: 22. 03. 2022
Firma s. r. o., autodopravce, měsíční plátce DPH. Nákup PHM - natural, nafta má doklady (lístky) o nákupu. Měsíční nákupy lístků třídí podle jednotlivých aut. Musím každý nákup PHM (lístek) zaúčtovat do pokladny samostatné dle datumu nákupu, nebo můžu za každé auto jednotlivě nákup PHM sečíst za celý měsíc a k poslednímu dni vyúčtovat z pokladny včetně DPH?
Vydáno: 11. 03. 2022
Naše firma s. r. o. dodává zasklení lodžií. Konečnému zákazníkovi vystavujeme fakturu my a to s 15% DPH při fyzické osobě a v režimu PDP, pokud je odběratel s. r. o. Na montáž si najímáme montážní firmy, které nám následně účtují práci v režimu PDP. Jakou sazbu použít při oddanění takto přijatých faktur – 15% nebo 21%?
Vydáno: 07. 03. 2022
Firma, SRO, má vlastní směrnici na archivaci dokladů, kde si stanovila archivační lhůtu pro archivaci primárních účetních dokladů 10 let. Důvodem je že se jedná o plátce DPH. Současně s doklady je archivováno jejich zaúčtování, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh. Po uplynutí 10 let se ve firmě sejde skartační komise, a pokud ve firmě neprobíhá žádná daňová kontrola a nic podobného rozhodne sama o skartaci účetních dokladů a nechá se skartovat profesionální firmou. O souhlas Archivu NEŽÁDÁ, protože je přesvědčena, že to není nutné. Nyní si jednatel vyslechl při školení významné české lektorky, kde byla nutnost souhlasu zmíněna. Prosím o ujištění, že souhlas Archivu ke skartaci primárních účetních dokladů není třeba a povinnost žádat o souhlas Archiv se týká pouze dokumentů, které mají "možnou trvalou hodnotu". Děkuji
Vydáno: 07. 03. 2022
Obchodní společnost používá v účetnictví čtvrtletní kurzy. Zaplatili jsme zálohu na dodávku materiálu tuzemskému dodavateli ve výši 323,50 EUR, naším kurzem zaplacená záloha činí 8 029,27 Kč, byla zaúčtována na účet 314. Dodavatel poslal daňový doklad k přijaté platbě 323,50 EUR, ve výši 8 042,21 Kč(vypočteno jeho kurzem): daňový doklad k přijaté záloze: 323,50 EUR, 8 042,21 Kč (základ daně 6 646,57 Kč, DPH 1 395,64 Kč). Základ daně na vyúčtovací faktuře dodavatele za dodání zboží byl vyčíslen na částku 6 646,57 Kč, k platbě pak 0 Kč. Jak má být správně celá transakce zaúčtována, v jaké částce má být přijat na sklad materiál, v jaké výši a kdy se bude účtovat kurzovní rozdíl? Jedná se sice o malé částky, ale realizujeme takto i větší objemy obchodů, tudíž i rozdíly budou větší.
Vydáno: 03. 03. 2022
Podnikám jako fyzická osoba, výdaje uplatňuji paušálním procentem (60 %). Maminka také podniká, uplatňuje skutečné výdaje. Maminka je mojí spolupracující osobou. Lze na ni přerozdělit do limitu 30 % můj podíl příjmů a paušálních výdajů? Může mít maminka v rámci § 7 ZDP příjmy a výdaje svoje skutečné a moje paušální?
Vydáno: 01. 03. 2022
Na našem eshopu uskutečnila fyzická osoba na své IČ objednávku. DIČ neuvedla a ARES hlásil, že není plátcem. Této osobě jsme zboží odeslali na dobírku. Zákazník od přepravce zásilku nepřevzal a zboží se nám vrátilo nazpět, dodavatel fakturu přiloženou ke zboží tím pádem ani neobdržel. Na vrácené zboží jsem vystavila opravný daňový doklad, jelikož při odeslání zboží došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Bohužel jsem po měsíci zjistila, že jsem opravný daňový doklad zákazníkovi nezaslala. Mohu si z tohoto opravného daňového dokladu DPH nenárokovat, protože jsem nesplnila podmínku doručení druhé straně, ale zaúčtovat do nákladů? Pokud lze do nákladů, tak na jaký účet 548, daňově?  
Vydáno: 24. 02. 2022
Firma vystavila v roce 2022 dva daňové doklady na bonusy, které se týkají roku 2021. Bonus v roce 2022 je vystaven celkem včetně DPH na -90 000 Kč. Faktury vydané v roce 2022 proúčtuji MD 311 -90 000/D 604, D 343 90 000. Na tuto vydanou fakturu současně vystavím doklad do roku 2021 MD 385 příjmy příštích období MD -90 000/DAL 604, 343 -90 000. Současně v roce 2022 tento doklad stornuji MD 604, 343 -90 000 Kč/D 385 - 90 000 Kč. Je tento postup správný?
Vydáno: 18. 02. 2022
Český plátce DPH prodává účetně i daňově odepsaný nákladní přívěs rumunskému plátci DPH. Strany podepíší kupní smlouvu dne xxxx, v které je stanoveno, že přívěs je až do úplného zaplacení majetkem českého plátce. Rumunská strana zaplatí 3. den po podpisu smlouvy a 10. den po podpisu smluvy je přívěs odvezen do Rumunska rumunským plátcem (popř. třetí stranou - dopravcem, popř. český plátce odveze sám). Který den bude na daňovém dokladu uveden jako DUZP. Pro PDP je potřeba, aby český plátce měl k dispozici jaké doklady?
Vydáno: 05. 01. 2022
  • Článek
Následující článek pojednává o vrácení omylem neoprávněně naúčtované DPH daňovému subjektu, který tuto daň bezdůvodně uhradil svému dodavateli a kterému se tuto částku nepodařilo získat zpět, typicky z důvodu platební neschopnosti dodavatele. Tento výjimečný institut nemá oporu v žádném účinném právním předpise, nýbrž byl etablován rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie. Judikatura Soudního dvora Evropské unie přitom stanoví podmínky pro přiznání práva na vrácení daně, které musejí být splněny kumulativně a s jejichž praktickou aplikací souvisejí další otázky, na něž se autoři tohoto příspěvku snaží odpovědět.
Vydáno: 19. 12. 2021
  • Článek
Dotaz Mám vystavit zálohovou fakturu ve výši 50 % budoucí konečné ceny za dodávku zboží polskému plátci DPH. Zálohová faktura bude tedy bez DPH. Uvedu ji do našeho kvartálního DPH, dále do měsíčního souhrnného hlášení. Je potřeba něco dále udělat v souvislosti s vystavením zálohové faktury a následně s její přijatou úhradou z Polska? Faktura nebude uvedena ve čtvrtletním kontrolním hlášení?
Vydáno: 10. 12. 2021
  • Článek
Výrobce poskytuje záruku delší, než je zákonem daná. Výrobek byl označen autorizovaným servisem výrobce za neopravitelný. Zákazník (běžný spotřebitel) má nárok nad rámec záruky na nový výrobek, popř. vrácení peněz. Totožný výrobek se již nevyrábí. Ale má přibližně navazující nový model. Celá akce vyhovění spotřebiteli se zasekla na tom, že výrobce nemůže dobropisovat velkoobchodu a velkoobchod maloobchodu a ten spotřebiteli, protože je po lhůtě 3 let dle zákona o DPH . Jak se má v tomto případě postupovat? Kdo vrátí spotřebiteli DPH?
Vydáno: 31. 08. 2020
  • Článek
Na přijatých fakturách z EU se objevuje spousta různých ustanovení v anglickém jazyce. Mezi nimi je často velmi titěrným písmem odkaz na příslušné ustanovení Evropské směrnice k DPH týkající se úpravy příslušného daňového režimu. V následujícím článku jsem vybral osm nejčastějších regulativů v oblasti DPH, které se objevují na fakturách.
Vydáno: 22. 05. 2020
+ Zobrazit dalších 20