Příjmy ze závislé činnosti

Zaměstnali jsme slovenského občana v české firma s. r. o. a výkon práce ze závislé činnost bude mít také v ČR, kdy nám zaměstnanec ústně sdělil, že nemá jiný příjem než v ČR, nepracuje současně na Slovensku. Někdy si mzdové účetní nechávají podepisovat papír jako čestné prohlášení o dané skutečnosti. Máme ho také vyžadovat? Jak postupovat z pohledu danění mzdy v ČR? Chápeme tedy, že v takovém to případě musíme zatížit mzdu odvodem SP a ZP dle českých předpisů, kdy již má přiděleny rodné čísla z OSSZ a ZP. Jak správně postupovat u daně ze závislé činnosti, jestliže je zde zaměstnanec například do 183 dnů nebo nad 183 dnů? Máme ho vyslat na finanční úřad, aby si případně zažádal o daňový domicil?
Vydáno: 25. 01. 2023
Česká s. r. o. uzavřela smlouvu se švédskou společností o poskytování pracovníků. Ve smlouvě není přesně uvedeno, zda pracovník bude zaměstnanec nebo OSVČ. Švédská společnost souhlasila s tím, že česká s. r. o. může poskytnout i osobu samostatně výdělečně činnou. Česká s. r. o. vystaví fakturu švédské společnosti za IT služby, které vykonala osoba samostatně výdělečně činná. OSVČ pak vystaví fakturu české s. r. o. za tyto IT služby. IT služby je možné vykonávat odkudkoliv, OSVČ je vykonává ze svého bydliště v Brně. OSVČ zároveň poskytuje IT služby i dalším českým společnostem. Je tento postup v pořádku s ohledem na fakt, že švédská s. r. o. souhlasí s tím, že poskytnutý pracovník nemusí být vlastní zaměstnanec a může být i osoba samostatně výdělečně činná? 
Vydáno: 25. 01. 2023
Náš zaměstnanec byl v 1-4/2022 zaměstnán u zaměstnavatele, který zanikl (insolvence). Zaměstnanci nevystavil Potvrzení o zdanitelných příjmech a je nekontaktovatelný. Zaměstnanec nicméně stávajícího zaměstnavatele (zaměstnán 5-12/2022) požádal o zpracování ročního zúčtování a za měsíce 1-4/2022 předložil svoje výplatní pásky. Je možné na základě využití údajů z výplatních pásek provést zaměstnanci roční zúčtování? Případně, je možné mu pomoci se zpracováním daňového přiznání? Která z možností je „lepší“? Chceme mu pomoci. Chce uplatnit nárok na daňové zvýhodnění na děti, které v průběhu roku neuplatňoval.
Vydáno: 25. 01. 2023
Od roku 2023 přecházíme na nový mzdový systém. Mzdy za rok 2022 mám paralelně zpracovány ve dvou programech současně. Zaměstnanec má k dispozici auto pro soukromé účely – jedná se o emisní vozidlo dle: novely zákona s účinností od 1. 7. 2022 – za příjem zaměstnance se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. Auto má k dispozici od 3/2022, tzn. že za 3–6/2022 má mít částku ve výši 1 %, od 7/2022 ve výši 0,5 %... V jednom z programů mi do řádku č. 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vzor 30 vstupuje hodnota ponížená o 0,5 % zpětně za měsíce 3–6/2022, a ve druhém programu neponížená o 0,5 %. Která z variant je tedy správně?
Vydáno: 23. 01. 2023
Zaměstnanci se stal pracovní úraz. Má pracovní neschopnost. Prvních 14 dní platila nemocenské firma, po 14 dnech OSSZ. Zprávu o úrazu jsme zaslali na OSSZ, zdravotní pojišťovnu a inspektorát práce. Od bezpečáka mám informaci, že po ukončení pracovní neschopnosti budu zasílat zprávu opět na výše zmíněné instituce, navíc ještě budu zasílat dokument na pojišťovnu Kooperativa. Bude se počítat ušlá náhrada mzdy zaměstnance. Z čeho se prosím tato částka počítá? Bude se jednat o příjmy, které se zdaňují ZP, SP a daní? Bude se jednat o daňově účinný náklad zaměstnavatele?
Vydáno: 20. 01. 2023
Příspěvková oraganizace, základní škola, má učitele, který měl do 31. 8. 2022 sjednaný zkrácený pracovní poměr a jeho týdenní úvazek byl 0,4091, sjednaná pracovní doba 16,36 hodin/týden. Učil dva dny v týdnu. Plný tabulkový plat 38 560 Kč, krácený úvazkem 15 775 Kč. Od 1. 9. 2022 mu byl úvazek ještě zkrácen. Učí pouze jeden den, úvazek je 0,045 a je to 1,8 hodiny/týden. Plný plat je 38 560 Kč a krácený podle úvazku je 1 735 Kč. Tento poměr je sjednán na dobu neurčitou a reguluje se pouze dodatky ke smlouvě. Jedná se o zaměstnání malého rozsahu? Pokud ne, jak pracovní poměr uzavřít, aby to bylo zaměstnání malého rozsahu?
Vydáno: 19. 01. 2023
Máme v naší firmě od 1. 6. 2022 zaměstnaného Ukrajince. Vyhodnotili jsme si, že se bude jednat v r. 2022 o daňového nerezidenta. Můžeme mu provést roční zúčtování a uplatnit celou základní slevu na poplatníka? Kdyby chtěl uplatnit i daňové zvýhodnění na dítě, tak jako daňový nerezident nelze toto uplatnit v ročním zúčtování ani v daňovém přiznání (nejedná se o EU ani o EHP). Je naše úvaha správná?
Vydáno: 19. 01. 2023
Zjistila jsem nyní chyby v ročním zúčtování za rok 2021. Zaměstancům byly uplatněny slevy, které jim nepatřily. Mohu tato pochybení narovnat ve mzdě zaměstnance např. za 01/2023? Vyúčtování zálohové daně za 2022 jsem již bohužel podala.
Vydáno: 18. 01. 2023
Zaměstnankyně v r. 2022 uzavřela smlouvu o úvěru na bydlení společně se svým přítelem. Vlastníkem bytu jsou oba v poměru 50 % každý. Potvrzení přišlo na celou výši úroků z úvěru pouze jednoho z nich - adresované na naši zaměstnankyni. Kolik si může každý uplatnit?
Vydáno: 13. 01. 2023
Firma chce poskytovat zaměstnancům 10 000 Kč ročně benefit na rekreaci nebo zájezd [§ 6 odst. 9 d) ZDP]. Bude hradit fakturu od poskytovatele rekreace nebo zájezdu se jménem zaměstnance nebo rodinného příslušníka. Prosím o upřesnění podmínek pro osvobození u zaměstnance: Rekreace nebo zájezd: čím je definován? Může to být pobyt koupený např. přes Booking? Stačí, že na fa od poskytovatele bude ubytování s poskytnutím jídla, nebo zde musí být ještě další služba (např. wellness). Stačí např. ubytování + letenka? Můžeme poskytnout i jednateli a jeho rodinným příslušníkům, který má pracovní smlouvu na pozici ředitel? Rodinný příslušník: dle pokynu D-59 se může jednat i o „faktické soužití“ Dokládá zaměstnanec čestným prohlášením? Může se jednat i o prarodiče nebo vnuky a je podstatná společná domácnost? 
Vydáno: 06. 01. 2023
Do jaké odpisové skupiny prosím patří přenosný mobilní přístřešek pro zvířata montovaný z kovových dílů, není pevně spojen se zemí. Střecha je z plachty.
Vydáno: 03. 01. 2023
Zaměstnankyni v příspěvkové organizaci byla vyplacena odměna z fksp k odchodu do důchodu, tato odměna se připočítá ke mzdě, zdaní a odvádí sociální a zdravotní pojištění, z jakých prostředků uhradit sociální a zdravotní pojištění, také z FKSP?
Vydáno: 30. 12. 2022
Může manželka zaměstnaná na zkrácený úvazek uplatnit daňové zvýhodnění na svého manžela - studenta VŠ (25 let, prezenční studium)? Žijí spolu u rodičů manželky, ale trvalé bydliště dle OP má stále u svých rodičů, kteří ho finančně podporují, a on si zároveň přivydělává na dohodu o provedení práce. Hrála by v tomto případě roli výše jeho výdělku na DPP, tj. pokud by v některém měsíci překročila 10.000,- Kč? A pokud by manželka uplatnila toto daňové zvýhodnění, může on vůči dani ze svých příjmů z DPP uplatnit slevu na poplatníka a na studenta? 
Vydáno: 30. 12. 2022
Firma (SRO) svým zaměstnancům poskytuje zaměstnanecký benefit – příspěvek na dovolenou. Jeden ze zaměstnanců v prosinci 2022 předložil podklad od Booking.com na částku 10000,- Kč na ubytování v hotelu v ČR na březen 2023. Platba byla provedena z firemního účtu SRO v prosinci 2022. Firma (SRO) nemá nyní k dispozici fakturu od hotelu (poskytovatele služeb). Lze toto považovat za nepeněžní plnění pro zaměstnance za účelem rekreace v roce 2022, a kdy uvedená částka nebude pro zaměstnance zdanitelným příjmem? Pokud ne, lze to považovat za benefit na dovolenou v roce 2023, kdy bude mít SRO k dispozici fakturu, ale platba již proběhla v minulém roce?
Vydáno: 22. 12. 2022
Společnost pořádá pro své zaměstnance mimo firemní prostory vánoční večírek. Poskytnuté občerstvení (jídlo, pivo, víno - doklad z restauračního zařízení). Toto vše společnost zaúčtuje jako nedaňový náklad - repre účet 513. Má to ještě nějakou vazbu na daň z příjmů ze závislé činnosti? Musíme se obávat dodanění do mezd zaměstnanců?
Vydáno: 22. 12. 2022
Valná hromada schválila jednorázovou odměnu za výkon funkce jednateli s.r.o. Jednatel je cizí státní příslušník (Slovensko). Na území ČR nemá žádné jiné příjmy. Jakým způsobem bude jednorázová odměna zdaněna? Jakým způsobem bude řešeno sociální a zdravotní pojištění?
Vydáno: 22. 12. 2022
Společnost s r. o. zubní ordinace zaměstnává zubního lékaře, který je zároveń odpovědným zástupcem společnosti. Společnost za tohoto zaměstnance hradí členský příspěvek do lékařské komory a také zákonné profesní pojištění odpovědnosti. Jedná se u tohoto zaměstnance o nepeněžní příjem, který je předmětem daně a zároveň vstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění? Jedná se u společnosti o daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 22. 12. 2022
Společnost ALFA s.r.o., plátce DPH pořídila v r. 2018 osobní automobil od společnosti Beta s.r.o., plátce DPH. Beta s.r.o. dané vozidlo pořídila před 1. 4. 2009, kdy z předmětného neměla nárok na odpočet DPH (kategorie M1). Následně tedy při jeho prodeji Beta s.r.o. využila § 62/2, kdy dodání takového vozidla je osvobozeno od DPH, cena zněla 300 000 Kč, osvobozeno od DPH. Jakou vstupní cenu pro výpočet 1 % PC ceny měla Alfa s.r.o. uvažovat, svěřila-li dané vozidlo zaměstnanci k soukromým účelům (v témže roce). Pokud navýšenou o DPH, prosím o odkaz na relevantní ústanovení, případně judikát, je-li k dispozici (Ustanovení §6 ve znění - není-li zahrnuta DPH, pro účely tohoto ustanovení se o tuto zvýší - platí i v tomto případě? A platilo by i při pořízení od neplátce?). Pokud bez DPH, analogicky totéž. 
Vydáno: 19. 12. 2022
Dobrý den, pokud poskytujeme zaměstnancům stravenkový paušál, hraje roli při posuzování osvobození to, že společnost dle vnitropodnikové směrnice neposkytuje stravné na prac. cestě v maximální výši? To znamená počítá se 70% vždy z horní hranice stravného stanovené vyhláškou pro prac. cestu 5-12 hodin nebo je to s ohledem na výši stravného, které poskytuje daná společnost? Když je nyní rozmezí 120 - 142 Kč a společnost poskytuje stravné ve výši 120 Kč. Jaká bude výše osvobození stravenkového paušálu?
Vydáno: 12. 12. 2022