Základní principy zdanění příjmů plynoucích z cenných papírů od zdaňovacího období 2015

Vydáno: 22 minut čtení

Problematika zdaňování cenných papírů je poměrně složitou oblastí zákona o daních z příjmů . V následujícím textu se tedy seznámíme se základními principy jejich zdanění, přičemž si představíme tři režimy, a to v závislosti na tom, zda se jedná o poplatníka fyzickou osobu nepodnikatele, fyzickou osobu podnikatele či právnickou osobu.

Základní principy zdanění příjmů plynoucích z cenných papírů od zdaňovacího období 2015
Ing.
Veronika
Dvořáková,
Ph. D.,
daňový poradce č. o. 4440
 
Pro orientaci pár slov úvodem
Než začneme pojednávat o jednotlivých režimech zdanění cenných papírů, měli bychom nejprve vědět, co cenný papír představuje. Obecně lze za cenný papír považovat ten, který nese právní nárok majitele tohoto cenného papíru vůči jeho emitentovi, který se zavazuje k určitým povinnostem. Pokud bychom hledali vymezení cenného papíru v zákoně, měl by nás zajímat nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), jímž byl mimo jiné zrušen zákon o cenných papírech. Definici cenných papírů zakotvuje § 514 nového občanského zákoníku a zní následovně: "Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést".
Z výše uvedené definice lze dovodit, že znakem cenného papíru je listinná podoba. Z daného důvodu již není
relevantní
dělení cenných papírů na listinné a zaknihované, tak jak bylo dříve zvykem, neboť na základě nového občanského zákoníku není zaknihovaný cenný papír cenným papírem jako takovým. Vymezení zaknihovaného cenného papíru lze nalézt v ustanovení § 525 nového občanského zákoníku: "Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír."
Změny, které vyvstaly z rekodifikace soukromého práva v oblasti vymezení cenných papírů, byly samozřejmě zohledněny i v zákoně o daních z příjmů. Pro účely daně z příjmů byl do ustanovení § 21b odst. 3 zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) vtělen následující text: "Ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daní z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry." Tímto bylo reagováno na změny, které přinesl nový občanský zákoník ve vymezení cenných papírů, který v podstatě nyní rozlišuje mezi cennými papíry ve smyslu listinném a zaknihovanými cennými papíry. Nicméně zaknihované cenné papíry již nespadají do dosavadní souhrnné kategorie cenných papírů, a nejsou tedy rovnocennou kategorií jako cenné papíry ve smyslu listinném, ale náhražkou cenného papíru ve smyslu listinném