Osvobození příjmů při prodeji nemovitosti

Novelou zákona o daních z příjmů č. 386/2020 Sb., účinnou od 1. ledna 2021, došlo ke změnám, které upravují lhůtu a podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí. Pro nemovitosti nabyté do konce roku 2020 platí přechodná ustanovení novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“), a proto je i dnes častým předmětem dotazů klientů, zda je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen či nikoliv.

 

Nemovitosti nabyté do konce roku 2020

V případě nemovitostí nabytých před 1. lednem 2021 je daňový poplatník povinný postupovat v souladu se zákonem platným právě před tímto datem.  Původní znění zákona umožňovalo osvobodit příjem z prodeje nemovitosti v následujících případech:

  • splnění dvouletého časového testu bydliště; nebo
  • nesplnění dvouletého časového testu bydliště, avšak použití prostředků na uspokojení vlastní bytové potřeby; nebo
  • splnění pětiletého časového testu.
  

Dvouletý časový test

Od daně z příjmů