Ručení odběratele za odvod DPH po 1. 4. 2011

Vydáno: 12 minut čtení

V § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), účinném od 1. 4. 2011 je obsažen institut ručení odběratele (plátce daně, příjemce zdanitelného plnění) za daň ze zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku, která nebyla záměrně odvedena jeho dodavatelem (plátce daně, poskytovatel zdanitelného plnění). Dle důvodové zprávy k novelizovanému zákonu zavádí Ministerstvo financí tento institut jako jedno z opatření boje proti daňovým podvodům (zejména tzv. řetězovým obchodům, kdy dochází k fiktivním prodejům zboží či poskytnutí služeb, přičemž poskytovatel plnění daň uvedenou na daňovém dokladu záměrně nezaplatí a příjemce plnění si tuto daň odnárokuje na vstupu). Zavedení institutu ručení umožňuje členským státům EU článek 205 směrnice Rady 2006/112/ES .

Ručení odběratele za odvod DPH po 1. 4. 2011
Ing.
Tomáš
Havel
daňové poradenství, KPMG Česká republika
Ručení se bude aplikovat pouze na tuzemská zdanitelná plnění uskutečněná mezi dvěma plátci daně, tj. netýká se odběratelů či kupujících, kteří nejsou plátci daně. Princip ručení spočívá v tom, že odběratel ručí za daň vztahující se k nakoupenému zboží či službě od svého dodavatele, kterou měl odvést jeho dodavatel, nicméně tuto svou povinnost nesplnil. Toto ručení samozřejmě nenastává automaticky, ale pouze při splnění zákonných podmínek uvedených v § 109 ZDPH (dle deklarovaných záměrů Ministerstva financí pouze v případě, že transakce vykazuje znaky podvodného jednání).
Ručení se bude vztahovat na dva okruhy případů: první okruh je vymezen v § 109 odst. 1 ZDPH, druhý v § 109 odst. 2 ZDPH.
 
Ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH
Dle § 109 odst. 1 ZDPH bude ručení odběratele aplikováno v případě, že odběratel v okamžiku uskutečnění plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že: