Oceňování zásob vytvořených vlastní činností, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Povinnost transponovat do české účetní legislativy Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU1) (dále jen „Směrnice 2013/34/EU“) vedla k řadě obsahových, ale také jen formulačních změn, které vyvolávají otázky, do jaké míry je třeba měnit způsoby vymezení a ocenění různých složek aktiv, závazků a vlastního kapitálu a vykazování informací pro externí uživatele finančního účetnictví, které účetní jednotky používaly do konce roku 2015. Jednou z takových oblastí je problematika ocenění zásob vytvořených vlastní činností - tedy nedokončené výroby, polotovarů vlastní výroby a výrobků. Základním cílem předkládaného příspěvku je z tohoto hlediska srovnat legislativní požadavky na ocenění těchto zásob, podle kterých se bude naposledy postupovat při předkládání účetních závěrek zpracovaných k 31. prosinci 2015, s nově koncipovanými požadavky, které se budou uplatňovat pro předkládání účetních závěrek, zpracovaných k pozdějšímu datu. Návazným cílem, který bude rozpracován v příštím čísle, bude srovnání požadavků „staré“ a „nové“ české účetní legislativy s obdobnými požadavky mezinárodně respektovaných účetních standardů tak, jak jsou dnes vymezeny zejména Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a požadavky Všeobecně uznávaných účetních zásad, uplatňovaných ve Spojených státech amerických US GAAP, a to s ohledem na jejich eventuální možnost aplikace v českém prostředí.

Oceňování zásob vytvořených vlastní činností
prof. Ing.
Bohumil
Král
CSc.
 
ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ VYMEZENÍ ZMĚNY STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI
Zřejmě nejvýznamnější obsahovou změnou ve vykazování informací o zásobách vlastní činnosti, která se sice bezprostředně netýká jejich oceňování, ale která umožňuje lépe pochopit koncepční východiska, z nichž se oceňování zásob vlastní činnosti ve světě odvíjí, vyplývá nově z § 22 vyhlášky č. 250/2015 Sb.2):
„Položka,B. Změna stavu zásob vlastní činnosti’ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období. O změně nedokončené výroby, polotovarů, výrobků ... je účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka může mít i zápornou hodnotu“
.
Z daného vymezení vyplývá, že po padesáti letech opouští náš účetní systém tzv. výkonový koncept, měřící zisk na bázi nikoliv prodaných, ale vyprodukovaných výkonů.
Tento koncept, přičítající změnu stavu zásob vlastní činnosti a aktivované výkony k výnosům, je sice výhodný z hlediska vazby finančního účetnictví podniku na informace národního účetnictví, zejména na zjišťování hrubého domácího produktu a - po úpravě o výkonovou spotřebu - národního důchodu; je však také uživatelsky nepřítulný pro ty uživatele, kteří analyzují zejména nákladovou a výnosovou rentabilitu podniku.
Problém zjednodušeně znázorňuje následující příklad.
PŘÍKLAD
Výrobní podnik vynaložil na výrobu deseti výrobků náklady ve výši 90 Kč (jednotkové výrobní náklady 9 Kč).